Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met IMPROVE! gaan we na hoe een Evidence Based Quality Improvement (EBQI)-leercultuur binnen teams met verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) in het ziekenhuis en de wijk gecreëerd kan worden. Dit doen we zodat zij continu persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) kunnen verbeteren. Continu werken aan kwaliteitsverbetering om te komen tot persoonsgerichte EZ vormt een uitdaging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het is lastig om in de waan van de dag te reflecteren op eigen handelen en het lijkt vaak een taak die er bij komt in plaats van er bij hoort.

 

Persoonsgerichte EZ is het hart van de dagelijkse praktijk van V&V. Hierin staat de relatie met de patiënt/cliënt centraal.

Evidence Based Quality Improvement (EBQI) is een methode die leidt tot een cultuur waarin continu geleerd en gebruik gemaakt wordt van geregistreerde data en nieuwste inzichten.

 

Binnen IMPROVE! richten we ons op drie uitkomsten, geprioriteerd door de beroepsvereniging V&VN, en die allen EZ betreffen: pijn, wond, en participatie bij overdracht. Het project bestaat uit 2 werkpakketten.

De doelstelling in werkpakket 1 is: Bestaande aanbevelingen over persoonsgerichte EZ en ondersteunende EBQI-tools verzamelen en ontsluiten, zodat deze toegankelijk zijn voor praktijk & onderwijs van V&V door een interactief kennisplein.

In het tweede werkpakket is de doelstelling: Nagaan hoe een EBQI-leercultuur binnen teams met V&V in ziekenhuizen en de wijk gecreëerd kan worden, zodat zij in staat zijn om continu EZ te kunnen verbeteren.

Deelnemende instellingen zijn 3 ziekenhuizen en 2 wijkzorginstellingen (allen met 2 teams) met zowel MBO en HBO V&V.

 

In dit project werken we samen met universiteiten, praktijkinstellingen, MBO en HBO opleidingen, Vilans en V&VN.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar van Improve! stond ook de eerste onderzoeksfase en daarmee werkpakket 1 centraal. Voor de onderwerpen pijn, wond en participatie bij de overdracht is er gestart met het uitvoeren van een systematic review om inzicht te krijgen in ‘Beter Doen’ en ‘Beter Laten’ aanbevelingen wat betreft verpleegkundige interventies. Voor deze drie onderwerpen is een uitgebreide zoekstring geformuleerd voor de verschillende databases. Er zijn in totaal 10026 hits gevonden: 5697 voor pijn, 3497 voor wond en 832 voor participatie in de overdracht. De titels en abstracts van deze artikelen zijn door 2 personen gescreend en daarmee is deze fase afgerond. Voor wond en pijn vind op dit moment de screening van de full text artikelen plaats. Voor participatie in de overdracht heeft deze full text screening al plaatsgevonden. Er zijn voor dit onderwerp 5 artikelen geïncludeerd waarvan nu de data wordt geëxtraheerd.

Naast het genereren van Evidence Based verpleegkundige informatie is de wijze waarop deze informatie wordt aangeboden belangrijk voor de implementatie op de werkvloer. Daarom is naast de Systematic Review een studie binnen werkpakket 1 gestart met als doel het inzichtelijk maken de wensen van verpleegkundige rondom het aanbieden van Evidence Based informatie. Ten eerste heeft er een adviesgroepbijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst hebben we het met verpleegkundigen en betrokken partners bij de verpleegkundige zorg, zoals verplegingswetenschapper, docenten van de verpleegkunde opleidingen, het V&Vn en Vilans, gesproken over het gebruik van Evidence Based in het ziekenhuis en de wijkzorg. Inzichten uit deze bijeenkomst hebben naast de literatuur gediend als basis voor de opzet van de studie naar de wensen en behoeften ten aanzien van het aanbod van Evidence Based informatie voor verpleegkundigen. Dit wordt onderzocht doormiddel van focusgroep interviews met verpleegkundigen uit de wijk en het ziekenhuis en studenten van de HBO-verpleegkunde en MBO-Verpleegkunde opleiding. Het eerste focusgroepinterview heeft plaatsgevonden met Deeltijd HBO-Verpleegkunde studenten. De audio opnamen van dit interview zijn getranscribeerd en worden in de komende periode geanalyseerd. De focusgroepinterviews met de andere groepen waren gepland, maar zijn door het COVID-19 virus allemaal afgezegd. Deze moeten later opnieuw worden gepland en uitgevoerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleem

Continu werken aan kwaliteitsverbetering om te komen tot persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) vormt een uitdaging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&V). Het is lastig om in de waan van de dag te reflecteren op eigen handelen en het lijkt vaak een taak die er bij komt in plaats van er bij hoort.

 

Persoonsgerichte EZ is het hart van de dagelijkse praktijk van V&V. Internationaal staat EZ bekend als Fundamentals of Care. Hierin staat de relatie met de patiënt/cliënt centraal. Aanvullend worden in dit raamwerk drie domeinen onderscheiden; fysiek, psychosociaal en relationeel. Rondom deze kern is een schil waarin het beleid en systeem een plek krijgen (zie bijlage 2, figuur).

 

Dagelijks registreren V&V voor patiënten/cliënten fysieke & psychosociale uitkomsten (verpleeg sensitieve uitkomsten) in ICT systemen. Helaas wordt dit nu vaak nog alleen gebruikt voor externe transparantie. Echter deze data ook goed bruikbaar voor interne en continue kwaliteitsverbetering, waarbij de nieuwste inzichten gecombineerd worden met de lokale context.

 

Evidence Based Quality Improvement (EBQI) is een methode die leidt tot een cultuur waarin continu geleerd en gebruik gemaakt wordt van geregistreerde data en nieuwste inzichten. Dit past ook in het vernieuwde beroepsprofiel V&V. Helaas is momenteel in onderwijs & praktijk weinig kennis en ervaring met EBQI waardoor tradities en gewoontes in stand blijven. Hierdoor krijgen patiënten/cliënten soms onnodige zorg.

 

Doel

Met IMPROVE! willen we nagaan hoe een EBQI-leercultuur binnen teams met V&V in het ziekenhuis en de wijk gecreëerd kan worden, zodat zij continu persoonsgerichte EZ kunnen verbeteren. We beginnen met vijf uitkomsten, geprioriteerd door de beroepsvereniging V&VN, en die allen EZ betreffen: pijn, wond, vallen, delirium en participatie bij overdracht.

 

Met de nieuwste inzichten en ontwikkelde producten uit IMPROVE! versterken we de kennisinfrastructuur met een interactief kennisplein. Dit kennisplein kan later met andere verpleeg sensitieve uitkomsten worden uitgebreid.

 

Plan van aanpak

In IMPROVE! werken we met de Design Based Research (DBR) benadering. Kenmerkend hierin is de systematische aanpak van het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van interventies als oplossingen voor complexe vraagstukken in de onderwijsleerpraktijk.

 

Werkpakket 1:

Verkennend onderzoek naar praktische aanbevelingen voor EZ en ondersteunende EBQI-tools, en de wijze waarop we dit beschikbaar kunnen stellen met behulp van een interactief kennisplein.

Werkpakket 2:

Methodiek voor het ontwikkelen van EBQI-leercultuur

 

Werkpakket 1

Doelstelling:

Bestaande aanbevelingen over persoonsgerichte EZ en ondersteunende EBQI-tools verzamelen en ontsluiten, zodat deze toegankelijk zijn voor praktijk & onderwijs van V&V door een interactief kennisplein.

 

In de eerste fase van DBR zullen we op verschillende manieren zoeken naar aanbevelingen betreffende de vijf geprioriteerde verpleeg sensitieve uitkomsten. Dit betreft o.a. literatuuronderzoek, verzamelen en bundelen van aanbevelingen uit richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en CAT (Critical Appraised Topic) boeken.

Daarnaast zullen we zoeken naar ondersteunende en vooral praktische EBQI-tools. Hierbij valt te denken aan een checklist voor het beoordelen van een CAT of een EBQI-project en QI-runcharts en QI-dashboards. Gevonden aanbevelingen worden in een database verzameld en voorgelegd aan cliënten/patiënten. Met de adviesgroep, die meerdere malen bijeenkomt, wordt tenslotte een pakket van eisen samengesteld en advies gegeven over de inhoud, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het kennisplein.

 

Werkpakket 2

Doelstelling:

Nagaan hoe een EBQI-leercultuur binnen teams met V&V in ziekenhuizen en de wijk gecreëerd kan worden, zodat zij in staat zijn om continu EZ te kunnen verbeteren.

 

Deelnemers: 3 ziekenhuizen en 2 wijkzorginstellingen (allen met 2 teams) met zowel MBO en HBO V&V.

 

Fase 1 van DBR wordt afgerond door het kiezen van een werkzame methode voor V&V voor het ontwikkelen van een EBQI-leercultuur. Tevens nemen we voormetingen af met meetinstrumenten waarin kennis, vaardigheden en houding m.b.t. EBQI centraal staan. In fase 2 gaan 10 teams aan de slag met één van de vijf verpleeg sensitieve uitkomsten. De uitkomst wordt gekozen door het team samen met vertegenwoordigers van patiënten en cliënten tijdens een zogenaamde patiënten wandeling. In deze fase is er een interne coach vanuit de instelling en een externe coach vanuit het HBO of MBO onderwijs betrokken. In fase 3 evalueren en reflecteren we met de teams en coaches op het creëren van de EBQI- leercultuur in focusgroep interviews. Opnieuw nemen we de meetinstrumenten af. Centraal voor ons staat het opdoen van kennis over hoe een EBQI-leercultuur voor het continu leren en verbeteren van kwaliteit van zorg in teams van V&V gecreëerd kan worden. Door te kiezen voor Essentiële Zorg, en dus het hart van het vak, sluiten we aan bij de belevingswereld en de intrinsieke drijfveer van V&V.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website