Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

Het doel van integrale geboortezorg is kwalitatief goede, continue zorg te leveren waarbij de cliënt centraal staat, zoals beschreven in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). In de geboortezorg zijn er grofweg twee visies; het sociale model waarin zwangerschap en geboorte worden gezien als normale levensgebeurtenissen en het medische model waarin de gezondheidsrisico’s van zwangerschap en geboorte leidend zijn in de zorg. Deze visies en de daaruit voortvloeiende waarden kunnen met elkaar op gespannen voet staan.

In de SWING-studie wordt een aangepaste vorm van de ‘ functional resonance analysis method’ (FRAM) gebruikt als een bijzondere vorm van ‘participatory action research’ (PAR) om inzicht te krijgen in hoe zorgprocessen in de praktijk verlopen en kunnen leiden tot gunstige dan wel ongunstige uitkomsten van zwangerschap en geboorte en ervaringen. Deze inzichten vormen de basis voor een systematisch leer- en verbeterproces.

DOELSTELLING

Het doel van de SWING-studie is om bij te dragen aan duurzame kwaliteitsverbetering binnen de geboortezorg. De onderzoeksvragen zijn:

1. Op welke manier kan een intervisiemethode gebaseerd op FRAM cliënten, zorgverleners en organisaties ondersteunen in het proces van structurele en duurzame kwaliteitsverbetering?

2. Hoe kan deze intervisiemethode cliënten, zorgverleners en organisaties helpen om een balans te vinden tussen de verschillende geboortezorg indicatoren die door het Zorginstituut zijn opgesteld bij de ZIG (gebaseerd op verschillende visies en waarden)?

3. Hoe kan het leer- en verbeterproces van de geboortezorg organisatie aan de hand van deze intervisiemethode inzichtelijk gemaakt worden?

4. Hoe kan de inbreng van een divers cliëntenperspectief structureel onderdeel worden van leren en verbeteren?

PLAN VAN AANPAK

De SWING-studie beoogt een leernetwerk op te zetten voor systematische kwaliteitsverbetering in twee regio’s (Hoorn en Amsterdam) met een verschillende vorm van integrale geboortezorg met de volgende activiteiten:

* Multidisciplinaire intervisiegroepen van ieder 15 zorgverleners. In maandelijkse bijeenkomsten wordt een onderwerp en bijpassende casus besproken aan de hand van het FRAM model, waarbij inbreng uit moederraden en moedercafé’s en uit interviews van zorgverleners met cliënten wordt meegenomen. Vervolgens worden leer- en verbeterpunten besproken, met aandacht voor de verschillen in waarden . Bij elke bijeenkomst wordt gereflecteerd op het leerproces en het gebruik van FRAM.

Uit elke SWING-intervisiegroep zal een zorgverlener deelnemen aan de moederraad en moedercafé's en de regionale IGO-bijeenkomsten (voor alle zorgverleners), zodat een cyclisch leernetwerk ontstaat.

* Cliëntparticipatie via moederraden en moedercafé’s: Tijdens elke bijeenkomst van de moederraad (bestaande uit vijf cliënten en een zorgverlener) worden verbeterpunten uit de SWING-intervisiegroep vertaald naar concrete aanbevelingen voor aanpassing van protocollen of zorgpaden. Deze aanbevelingen worden ingebracht in de SWING-intervisiegroepen en in IGO-bijeenkomsten.

In elke regio wordt twee keer per jaar voor 15 cliënten een moedercafé georganiseerd dat goed toegankelijk is voor laaggeletterde vrouwen. Aan deelnemers wordt gevraagd naar hun ervaringen met de geboortezorg met methoden die weinig taalvaardigheden vereisen.

*Kwantitatieve dataverzameling: Elk half jaar worden resultaten teruggekoppeld aan zorgverleners in IGO bijeenkomsten van zorguitkomsten en -processen (verzameld via ‘Perined Insight’) en van vragenlijstonderzoek onder alle circa 2.500 en 4.000 cliënten die jaarlijks in respectievelijk regio Hoorn en regio Amsterdam bevallen over hun ervaringen met de ontvangen zorg. Daarnaast wordt aan het begin en aan het eind van de studie aan alle 240 en 440 zorgverleners in beide regio’s een digitale vragenlijst verstuurd met vragen over ervaren knelpunten in de zorgverlening, arbeidssatisfactie en ervaringen met het leerproces.

*Terugkoppeling naar zorgverleners in de regio’s: Aanbevelingen uit de moederraden en moedercafé’s worden besproken in halfjaarlijkse IGO bijeenkomsten. Daar worden nieuwe protocollen of zorgprocessen afgesproken mede gebaseerd op de uitkomsten van bovengenoemde kwantitatieve en kwalitatieve data over de kwaliteit van de verleende zorg

*Uitwisseling tussen regio’s: Twee keer per jaar vindt tijdens het Groot Perinataal Overleg van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland uitwisseling plaats van de ervaringen in de SWING-studie in beide regio’s.

De onderzoeksresultaten leveren input voor het Handboek Intervisie Integrale Geboortezorg. In dit handboek wordt beschreven hoe de aangepaste FRAM kan worden toegepast in andere regio’s.

Onderzoekers zullen bij intervisiebijeenkomsten, moederraden en regionale bijeenkomsten aanwezig zijn om het leerproces tussen zorgverleners te ondersteunen en te observeren hoe zorgverleners leren en met dilemma’s omgaan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website