Projectomschrijving

Ouderen in verpleeghuizen gebruiken veel geneesmiddelen. Gelet op hun levensverwachting, worden met hen frequent afspraken gemaakt over gewenste en ongewenste medische zorg, zoals ziekenhuisopname en reanimatie. Geneesmiddelengebruik is zelden onderwerp van dit soort beleidsgesprekken. De vraag is dan ook of dit gebruik wel altijd passend is gelet op wat de oudere ziet als belangrijk doel van medische zorg.

Doel

Dit onderzoek wil passend medicatiegebruik onderdeel maken van individuele beleidsgesprekken.

Verwachte opbrengst

Hiertoe zullen wij per geneesmiddelgroep criteria voor starten en staken bij deze specifieke doelgroep ontwikkelen, die als leidraad kunnen dienen voor een medicatie-evaluatie door arts en apotheker. Op basis hiervan zal de specialist ouderengeneeskunde in een individueel beleidsgesprek met de oudere (en/of diens naaste) afspraken maken over passend gebruik. Wij verwachten een afname van het aantal gebruikte middelen en een verschuiving van preventieve naar symptoomgerichte medicatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website