Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen van kracht geworden. Kort samengevat wordt met deze wet beoogd de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van keurlingen beter te beschermen. Daarnaast is de WMK ook bedoeld om ongewenste risicoselectie bij een aanstellingskeuring of een verzekerings- of pensioenkeuring tegen te gaan. Hoe deze algemene bepalingen in de praktijk verder worden gevuld is door de wetgever overgelaten aan het zelfreguleringsproces van betrokken partijen. De Wet vermeldt in Artikel 15 dat de Minister van VWS en de Minister van SZW binnen drie jaar rapporteren over de uitvoering in de praktijk. Zij hebben ZON verzocht zorg te dragen voor de uitvoering van deze wetsevaluatie. TNO Arbeid is daarop gevraagd het evaluatie-onderzoek uit te voeren in het kader van het ZON Programma evaluatie regelgeving.

Met dit onderzoek zal ten eerste nagegaan worden wat de doeltreffendheid en de bedoelde en onbedoelde effecten van deze wet in de praktijk zijn. Daarnaast zal worden nagegaan welke vormen van zelfregulering tot stand zijn gekomen en welke inhoudelijke afspraken daarbij zijn gemaakt. In het voorgestelde onderzoek ligt de nadruk op een uitgebreide procesevaluatie, die onderbouwde en voor het grootste deel kwalitatieve uitspraken mogelijk maakt over de effecten van de WMK.

Het probleem waar het onderzoek zich tevens op richt is dat er volgens diverse partijen aanwijzingen zijn dat de doelstelling van de WMK in de praktijk niet wordt verwezenlijkt. Bovendien doet zich een aantal (onbedoelde) (neven)effecten voor, die de strijd lijken te zijn met de beoogde doelstelling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website