Projectomschrijving

In oktober 2016 is de eerste (tussen)evaluatie van de Jeugdwet gestart,  De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor een goede jeugdhulp bij de gemeenten en stelt regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De evaluatie is gericht op het maken van een goede tussenbalans. Veel is namelijk nog in ontwikkeling, zodat nog geen definitief oordeel kan worden gevormd. Daarom staat de vraag centraal of die ontwikkelingen de goede kant op gaan, hoe de gemeentes hier aan bijdragen en of de jeugdwet een doelmatig wettelijk kader biedt.

De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL (tevens penvoerder), de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), drie academische werkplaatsen jeugd en de Stichting Alexander.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website