Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Volgens de doelstellingen van dit VIMP project (met ZonMW subsidie van 8750,- Euro) zijn per 30 november 2012 gerealiseerd:

 

A) Een lerend netwerk voor opgeleide gespreksleiders moreel beraad (startbijeenkomsten op 19 april en 5 november 2012; ongeveer 60 geinteresseerden waarvan 45 actieve deelnemers) met 4 werkgroepen (Werkgroep visie & doelen; Werkgroep kwaliteit en toetsing; Werkgroep inhoudelijke (regionale) intervisie thema’s; en Werkgroep netwerk website). De centrale doelstelling van het netwerk is:

 

‘Het bevorderen van de professionaliteit van gespreksleiders moreel beraad ten behoeve van de verdere ontwikkeling van een kwalitatief goede moreel beraad-praktijk in Nederland.’

 

B) Een website in oprichting (www.netwerkgespreksleidersmoreelberaad.nl & www.lngmb.nl) om:

1. de onderzoeksresultaten en de praktijk ervaringen van het ZonMW project te delen met gezondheidszorgprofessionals en gezondheidszorginstellingen die niet direct deelnamen aan het project;

2. informatie over moreel beraad en gespreksleiderschap bijeen te brengen;

3. het op te richten lerend netwerk (zie A) te ondersteunen middels een besloten en interactief deel van de website.

 

In 2013 zullen twee nieuwe landelijke netwerkbijeenkomsten worden gepland om doelstellingen vast te stellen, de producten van de andere werkgroepen verder te ontwikkelen en de inhoudelijke leerthema’s met elkaar te bespreken. Tevens zal een secretariaat voor het netwerk ingesteld worden.

 

Info: b.molewijk@vumc.nl

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie samenvatting.

 

Hoofd- en sub-doelen van het netwerk:

 

‘Het bevorderen van de professionaliteit van gespreksleiders moreel beraad ten behoeve van de verdere ontwikkeling van een kwalitatief goede moreel beraad-praktijk in Nederland.’

 

Subdoelen:

1. Het vormen van een netwerk voor gespreksleiders moreel beraad;

2. Het faciliteren van collegiale ondersteuning en scholing (voor leden);

3. Het centraal verzamelen en beschikbaar stellen van relevante artikelen, methodieken, hand-outs et cetera (voor leden);

4. Het faciliteren van reflectie en visievorming op gespreksleiderschap (bv door ontwikkelen kwaliteitscriteria et cetera);

5. Het met derden delen van kennis over het leiden van moreel beraad en ervaringen rondom gespreksleiderschap, zowel nationaal als internationaal;

6. Het zichtbaar maken van en uitdragen van het belang van goed gespreksleiderschap voor een goede moreel beraad-praktijk (in nl).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Moreel beraad is het methodisch spreken over ‘goede (organisatie van) zorg’: een groepsbijeenkomst waarin – onder leiding van een daartoe opgeleide gespreksleider – door middel van een dialoog een onderzoek plaatsvindt over een morele vraag welke direct verbonden is aan een concrete ervaring. Middels moreel beraad ontwikkelen zorgprofessionals hun morele en reflectieve vaardigheden; tegelijkertijd ontwikkelen organisaties het vermogen om met complexe ethische vraagstukken (en gerelateerde beleidsmatige kwesties) om te gaan. Het potentieel van moreel beraad wordt vanuit verschillende hoeken (h)erkend (zorginstellingen, beroepsorganisaties, overheid, ethici), en het is op dit moment een van de belangrijkste instrumenten die organisaties ter beschikking staan om ethiek en ethiekbeleid vorm te geven.

Een moreel beraad wordt in de regel door een externe expert (meestal een ethicus) geleid. Wij pleiten er echter voor dat zorgprofessionals zelf deze rol gaat overnemen. Daarvoor zijn verschillende redenen te geven: er zijn te weinig professionele ethici beschikbaar om aan de toenemende vraag voor moreel beraad te kunnen voldoen, en als moreel beraad een onderdeel van de reguliere kwaliteitszorg moet worden, is het kunnen beschikken over gespreksleiders uit de eigen organisatie een pre. Verder is er een belangrijk normatief argument: het zou tot de professionele competentie van gezondheidszorgprofessionals moeten behoren dat zij adequaat om kunnen gaan met morele vraagstukken, en de bespreking hiervan kunnen organiseren en faciliteren.

Doel van dit voorstel is om een trainingsmodule ‘gespreksleider moreel beraad’ te ontwikkelen om zodoende aan de toenemende vraag van gezondheidszorgmedewerkers, gezondheidszorginstellingen en beroepsorganisaties, naar professionele ondersteuning te voorzien. Middels deze module verwerven gezondheidszorgmedewerkers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelf op te treden als gespreksleider moreel beraad en om moreel beraad in de eigen instelling te implementeren. De module moet aansluiten bij de huidige wetenschappelijke inzichten, passen bij de theoretische achtergrond van waaruit gewerkt wordt, aansluiten bij de praktijk, en gebruik maken van recente didactische inzichten en werkvormen.

De totale ontwikkeling van de module duurt 12 maanden. Het uitgangspunt wordt gevormd door al lokaal ontwikkeld trainingsmateriaal. Verdere ontwikkeling zal plaatsvinden met (en in) de vier participerende gezondheidszorginstellingen , met het oog op een betere implementatie van moreel beraad in de dagelijkse praktijk.Ervaringen met de trainingsmodule in verschillende settingen worden gedurende de hele looptijd systematisch vergeleken via kwantitatief en kwalitatief evaluatieonderzoek, waardoor (tussentijdse) bijstelling van de module mogelijk is. Tot slot worden binnen en tussen de zorginstellingen lerend netwerken opgezet, met het doel de ervaringen met de training te benutten voor verdere ontwikkeling en de implementatie van de training in de praktijk te versterken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website