Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De introductie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) roept ethisch-maatschappelijke vraagstukken op, waarvan er drie werden behandeld in dit onderzoeksproject. Ten eerste lijkt de zorg ongegrond dat NIPT het doel van prenatale screening – reproductieve autonomie –ondermijnt, doordat het moeilijk wordt voor zwangere vrouwen om geïnformeerde keuzes te maken over complexe tests. Door in de counseling door verloskundigen meer aandacht te besteden aan deliberatie dan aan informatieoverdracht, blijft de reproductieve autonomie gediend. Ten tweede zijn de verschillende betekenissen van het begrip ‘routinisatie’ in kaart gebracht, en blijkt uit interviews met zwangeren, en hun partners dat er geen maatschappelijke druk bestaat om deel te nemen aan screening of om een zwangerschap af te breken als er een afwijking is gevonden. Ten slotte werpt het vragen van een eigen financiële bijdrage bij sommige vrouwen een drempel op om gebruik te maken van NIPT, waardoor gelijke toegang op het spel komt te staan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Omdat geïnformeerde keuzes in de prenatale screening voornamelijk zijn gediend met attitude-consistentie, zou de focus bij de counseling veel meer moeten liggen op het verhelderen van de doelen en waarden van de zwangere vrouw dan op het versterken van haar kennisniveau ten aanzien van medische of technische aspecten van de test.

 

2. Wanneer het begrip ‘routinisatie’ wordt gebruikt als argument in een ethisch-maatschappelijke discussie over de niet-invasieve prenatale test (NIPT), moet worden onderzocht of geëxpliciteerd wat daarmee wordt bedoeld. Eén van de veel voorkomende versies van het routinisatie-argument is de zorg dat NIPT leidt tot een maatschappelijke druk om deel te nemen aan prenatale screening of om over te gaan tot abortus als er een afwijking wordt gevonden. Op basis van de interview- en vignettenstudies die zijn uitgevoerd in het kader van dit onderzoeksproject, lijkt er geen evidentie te zijn voor het vóórkomen van een dergelijke maatschappelijke druk in de huidige Nederlandse samenleving.

 

3. NIPT zou voor alle zwangere vrouwen toegankelijk moeten zijn, in gelijke mate. Dat betekent dat de eigen financiële bijdrage die van zwangere vrouwen (en hun partners) moet gevraagd, niet zo hoog zijn, dat daarmee een drempel wordt opgeworpen en de toegang tot de test wordt belemmerd. Dit is belangrijk, omdat een dergelijke drempel benadeelde groepen vrouwen mogelijk harder treft dan bevoordeelde groepen vrouwen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De introductie en mogelijke verbreding van de scope van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) roept ethische vragen op en leidt in Nederland tot maatschappelijke discussies. In dit onderzoeksproject worden drie belangrijke ethische bezwaren onderzocht. Ten eerste bestaat de angst dat NIPT als eerstelijns screeningstest zou kunnen leiden tot 'routinisatie'. Het begrip routinisatie kan verwijzen naar uiteenlopende zorgen: meer vrouwen zouden gebruik gaan maken van prenatale screening, zwangeren zouden op een minder doordachte wijze kiezen voor screening, of abortussen zouden genormaliseerd of getrivialiseerd kunnen raken. De onderzoekers analyseren het begrip routinisatie kritisch en onderzoeken het empirisch, om vast te stellen of het een geldig argument is in het ethische debat rondom de NIPT. Ten tweede zou een bredere scope van NIPT gevolgen kunnen hebben voor het vermogen van zwangere vrouwen om geïnformeerde keuzes te maken met betrekking tot het screeningsaanbod. Als gevolg daarvan, zo bestaat de angst, zou het doel van prenatale screening - het bevorderen van reproductieve autonomie - onder druk komen te staan. De onderzoekers beoordelen of en op welke manier geïnformeerde keuzes ten aanzien van de (bredere) NIPT mogelijk gemaakt kunnen worden. Ten derde bestaan er zorgen rondom de financiering van de NIPT. Terwijl het vragen van een eigen bijdrage mogelijk kan helpen bij het maken van weloverwogen keuzes, zou het ook kunnen leiden tot ongelijke toegang tot prenatale screening. Met dit project proberen de onderzoekers bij te dragen aan een verantwoorde implementatie van de NIPT in Nederland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit project proberen de onderzoekers inzicht te geven in de opvattingen van zwangere vrouwen en hun partners over de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en mogelijke verbreding van de scope van NIPT, door middel van focusgroepen en interviews. Willen vrouwen naast trisomieën 13, 18 en 21 méér weten van hun ongeboren kind? En hoe zullen zij met die informatie omgaan? Welke gevolgen zal een bredere scope hebben op de keuzes die zwangeren maken om wel of niet op een prenataal screeningsaanbod in te gaan? Tevens brengen de onderzoekers met behulp van een vignettenstudie in kaart hoe een representatieve groep Nederlandse burgers denkt over prenatale screening, en of deze opvattingen worden beïnvloed door de invoering van NIPT en door het vragen van een eigen financiële bijdrage voor de screeningstest. Is het eigenlijk wel een goed idee om een eigen financiële bijdrage te vragen? Wat zijn de gevolgen daarvan voor gelijke toegang tot de zorg? De empirische studies binnen dit project worden aangevuld met een conceptuele analyse van de notie 'routinisatie' die veel terugkomt in het ethische debat rond de NIPT. Zal het beschikbaar komen van (een bredere) NIPT leiden tot een maatschappelijke druk om aan screening deel te nemen? De resultaten van dit onderzoek zullen medio 2017 beschikbaar komen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aim:

With the current study we aim to contribute to a set-up of a (non-invasive) prenatal screening offer that is morally responsible, aligns with pregnant women’s preferences and facilitates equal access to antenatal healthcare services.

 

Relevance:

Non-invasive prenatal testing (NIPT) can be used as a safe, early and reliable technique for the prediction of trisomies 21, 18 and 13, also in low-risk populations.(1, 2) NIPT entails important benefits for pregnant women: it is more sensitive and specific as compared to the current first-trimester combined test, and its use will reduce the need for invasive procedures and concurrent risks of miscarriage. Also, NIPT can be performed during a longer timespan during the pregnancy, allowing women more time to consider their reproductive options.

 

Within a few years, NIPT is expected to be introduced as a routine first-tier prenatal screening test offered to all pregnant women.(3, 4) NIPT may detect a wide range of fetal abnormalities in addition to trisomies 21, 18 and 13. Currently, two Dutch academic hospitals report only trisomies 21, 18 and 13, whereas the others also report on other trisomies. At present, testing for a subset of microdeletions (absence of small DNA fragments leading to abnormal phenotypes) is being offered commercially. Thus, broadening the scope of NIPT has already started and the development of the NIPT screening offer stands in need of ethical guidance.

 

Problem definition:

Expansion of the scope of prenatal screening and follow-up diagnostic testing raises ethical issues and is strongly debated in the Netherlands. There are three major ethical concerns regarding the implementation of a broad scope NIPT.

First, it is feared that wide-scope NIPT as a first-tier screening test may lead to ‘routinization’: pregnant women may venture into prenatal screening less thoughtfully. Second, broadening the scope of NIPT is thought to affect the feasibility of informed choices regarding wide-scope screening offers.(5, 6) As a result, the aim of prenatal screening - the facilitating of reproductive autonomy - may not be attained. Third, there are concerns about the influence of reimbursement policies on pregnant couples’ views and uptake of prenatal screening. Reimbursed screening may be perceived as more legitimate by pregnant couples, whereas non-reimbursed screening may lead to unequal access.

 

Methods:

The routinization argument will be studied with a mixed methods approach. The conceptual approach comprises a critical analysis of its definitions, and a comparative-historical analysis of ultrasound-based and genetics-based screening modalities, to see if routinization is a logically necessary outcome of broadening the scope of NIPT. The empirical approach comprises a measuring of attitudes towards NIPT by using vignettes in a representative sample of the Dutch population.

The research team will address the issue of informed decision-making by repurposing existing data. These existing data were assembled during the medical-psychological Horizon study at Erasmus MC. The Horizon study what pregnant couples want and decide when offered a choice regarding the scope of prenatal genetic testing. (7) Unique in the Horizon study was that pregnant couples’ choices were actually performed in the laboratory.

The relationships between reimbursement policies, uptake and pregnant couples’ views will be critically assessed to see whether it is ethically justified to maintain financial barriers to the first-trimester combined test or NIPT.

 

Feasibility:

The research team is multidisciplinary: it includes medical ethicists, gynecologists, clinical geneticists, medical psychologists and laboratory specialists in clinical genetics working at Erasmus MC, Rotterdam. The prenatal clinic at Erasmus MC is one of the clinics in the Netherlands that perform wider-scope NIPT and offer the option of wider-scope follow-up diagnostic testing to pregnant women. In parallel with our diagnostic testing offer we have been conducting empirical research to assess what pregnant couples want, whether they are able to decide and deal with a choice concerning the scope of prenatal genetic testing.(7-9) Our research team thus has ample experience and access to a network of pregnant women and couples, midwives and other healthcare professionals. The public’s interest in NIPT will facilitate the inclusion of research participants. In addition, various members of our team hold relevant positions in order to swiftly spread and deliver study results.

 

Deliverables:

Our normative analyses of three key issues should feed into the development of practical ethical guidance for two distinct audiences: those who must decide on the scope of NIPT: policy-makers, health authorities; and those who must decide on the screening offer: pregnant women and their partners. We will thus deliver important building blocks to attain a uniform, future-proof and socially acceptable NIPT-based prenatal screening offer.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website