Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2030 is alvleesklierkanker, na longkanker, de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Een operatie is nu nog de standaardbehandeling voor patiënten met operatief verwijderbare alvleesklierkanker. Uit resultaten van een onlangs afgerond onderzoek (de PREOPANC-1 studie) is echter gebleken dat patiënten die voor de operatie werden behandeld met chemotherapie en bestraling (chemoradiotherapie) gemiddeld langer leven dan patiënten die direct geopereerd worden.

 

We willen onderzoeken of een voorbehandeling met de combinatie chemotherapie FOLFIRINOX voorafgaande aan de operatie leidt tot een langere overleving en betere kwaliteit van leven dan chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatie, gevolgd door chemotherapie (gemcitabine) na de operatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle 18 ziekenhuizen in Nederland die alvleesklierkanker patiënten opereren zullen deelnemen aan de PREOPANC-2 studie. Samen zullen zij 368 patiënten includeren waarvan de helft de standaard behandeling ontvangt en de andere helft de voorbehandeling met FOLFIRINOX. De helft van de 18 ziekenhuizen wacht nog op goedkeuring van de ethische commissie zodat zij ook kunnen starten met het includeren van patiënten. Wij verwachten dat per mei 2019 alle ziekenhuizen geopend zijn.

 

De ervaring is dat vrijwel alle patiënten die geschikt zijn voor deelname ook daadwerkelijk mee willen doen aan de studie; in het hoofdcentrum van de studie, het Erasmus MC, ligt het inclusiepercentage boven de 75%.

 

De 9 ziekenhuizen welke al open zijn voor inclusie (Erasmus MC, Amsterdam UMC locatie AMC en VUmc, Isala, Catharina Ziekenhuis, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis en Leids Universitair Medisch Centrum) hebben gezamenlijk 61 patiënten geïncludeerd (aantal per half maart 2019). De verwachting is dat als de overige 9 ziekenhuizen ook open gaan dat dit aantal snel op zal lopen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL/VRAAGSTELLING

De PREOPANC-2 trial onderzoekt of neoadjuvante chemotherapie met FOLFIRINOX gevolgd door herstadiëring en resectie superieur is aan de huidige praktijk van resectie gevolgd door adjuvante gemcitabine bij patiënten met (borderline) resectabel pancreascarcinoom.

 

HYPOTHESE

Neoadjuvante chemotherapie met FOLFIRINOX gevolgd door herstadiëring en resectie resulteert in meer quality-adjusted life years (QALYs) en is kosteneffectief.

 

STUDIE OPZET

De PREOPANC-2 trial is een fase III gerandomiseerde, gecontroleerde multicenter studie.

 

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

Patiënten met (borderline) resectabel pancreascarcinoom.

 

INTERVENTIE

Neoadjuvant FOLFIRINOX chemotherapie bestaande uit de combinatie 5-fluorouracil, irinotecan, oxaliplatin en leucovorin (8 kuren van in totaal 16 weken) gevolgd door herstadiëring en resectie.

 

GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING

Resectie gevolgd door adjuvant gemcitabine (6 kuren van in totaal 24 weken).

 

UITKOMSTMATEN

De primaire uitkomstmaat is overleving. Secundaire uitkomstmaten zijn toxiciteit, postoperatieve complicaties, resectie percentage, R0 resectie percentage, ziekte-vrije overleving, QALY’s, (in)directe kosten, kosteneffectiviteitsratio, budget impact. Aanvullende uitkomsten in de interventie arm zijn radiologische en pathologische respons.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE

In totaal zijn 260 patiënten nodig. Aannames hiervoor zijn een mediane overleving van 12 maanden in de standaard arm, een hazard ratio van 0.65, een alfa fout van 0.05 en een power van 80%.

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

Neoadjuvant FOLFIRINOX wordt economisch geëvalueerd vanuit maatschappelijk perspectief met kosteneffectiviteit en kostenutiliteit analyses. Kosteneffectiviteit ratio’s worden berekend als de extra kosten per extra QALY. Met een budget impact Markov model worden de financiële gevolgen van neoadjuvant FOLFIRINOX bij patiënten met (borderline) resectabel pancreascarcinoom vastgesteld vanuit het perspectief van de zorgaanbieder, zorgverzekeraar en overheid. De hypothese is dat neoadjuvant FOLFIRINOX kosteneffectief of kosten sparend is.

 

TIJDPAD

De patiënten inclusieperiode duurt 36 maanden. Met een follow-up duur van 12 maanden zal de PREOPANC-2 trial in totaal 4 jaar duren.

 

 

RESEARCH QUESTION

The PREOPANC-2 investigates whether neoadjuvant chemotherapy with FOLFIRINOX followed by restaging and resection is superior to the current practice of upfront resection followed by adjuvant gemcitabine in patients with (borderline) resectable pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC).

 

HYPOTHESIS

Neoadjuvant chemotherapy with FOLFIRINOX followed by restaging and resection results in more quality-adjusted life years (QALYs) and is cost-effective.

 

STUDY DESIGN

The PREOPANC-2 trial is a phase III randomized controlled multicenter trial.

 

STUDY POPULATION

Patients with (borderline) resectable PDAC.

 

INTERVENTION

Neoadjuvant FOLFIRINOX (8 cycles during a total of 16 weeks) followed by restaging and resection.

 

USUAL CARE/COMPARISON

Upfront resection followed by adjuvant gemcitabine (6 cycles during a total of 24 weeks).

 

OUTCOME MEASURES

The primary outcome is overall survival (OS). Secondary outcomes are toxicity, postoperative complications, resection percentage, R0 resection percentage, disease-free survival (DFS), QALYs, cost-effectiveness ratio, and budget impact. Outcomes evaluated only for the intervention arm are radiological and pathological response.

 

SAMPLE SIZE

In total 260 patients are required. Assumptions are a median OS of 12 months in the standard arm, a hazard ratio of 0.65, an alpha error of 0.05, and a power of 80%.

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS / BUDGET IMPACT ANALYSIS

Neoadjuvant FOLFIRINOX is economically evaluated from the societal perspective with cost-effectiveness and cost-utility analyses. Incremental cost-effectiveness ratios are calculated as the additional costs per additional QALY. A budget impact Markov model estimates the financial consequences of the neoadjuvant chemotherapy approach in patients with (borderline) resectable PDAC from the perspective of the health care provider, the health insurance company and the government. The hypothesis is that neoadjuvant chemotherapy is cost-effective or cost saving.

 

TIME SCHEDULE

Patient accrual will take 36 months. With a follow-up of 12 months after inclusion of the last patient, the PREOPANC-2 trial will take 4 years to complete.

 

KEYWORDS

Pancreatic ductal adenocarcinoma

Neo-adjuvant treatment

FOLFIRINOX

Quality adjusted life years

Cost-effectiveness

Cost-utility

Budget impact

Markov model

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website