Projecten

De contextuele benadering van de wijkverpleegkunde. - Een Learning community "wijkverpleegkunde" voor de Haagse regio.

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Leren met en van elkaar Binnen de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW) lag de focus op 2 onderwerpen: Samenwerking in het wijkteamBevorderen van zelfredzaamheid. De deelnemers van de HLCW leren met elkaar en van elkaar in bijeenkomsten en ook door in duo’s bij elkaar mee te kijken op de werkvloer.  Maandelijkse bijeenkomsten en meelopen op elkaars werk In het kader van de HLCW...

Bekijk dit project

Leiderschapsprogramma Verzorgenden in de wijk

Afgerond (februari 2017 - februari 2018)

Verzorgenden in beeld In de thuiszorg is de afgelopen jaren veel veranderd en er verandert nog steeds veel. Daarin is vooral aandacht geweest voor de positie van de wijkverpleegkundigen. De verzorgende beroepsgroep heeft evenzeer te maken met deze ontwikkelingen en veranderingen. De verzorgenden zijn onvoldoende in beeld, onvoldoende gepositioneerd en onvoldoende in staat om zelf mee te denken en...

Bekijk dit project

Monitor Leiderschapstraject Verzorgenden in de Wijkverpleging

Afgerond (april 2017 - juni 2018)

Zorgelijke knelpunten voor verzorgenden De hervorming van de langdurige zorg heeft het beroep van verzorgenden in de thuiszorg veranderd. Verzorgenden zijn hier niet altijd blij mee. Zij ervaren knelpunten die hun rol en functioneren in het wijkverplegende team belemmeren. Ook kunnen ze weinig invloed uitoefenen. Dat is zorgelijk omdat verzorgenden nu en in de toekomst het grootste aandeel in de...

Bekijk dit project

Deskundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis, impuls voor kinderverpleegkundigen

Afgerond (mei 2015 - april 2017)

Advies opleidingsprofiel en verspreiding 2 lesmodules Het project Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde heeft gewerkt aan het formuleren van het advies Opleidingsprofiel VVO Kinderverpleegkunde en de ontwikkeling en verspreiding van de lesmodules 'Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem ((M)KS)' en 'Indiceren en Organiseren van zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving'. Opleidingsprofiel...

Bekijk dit project

Functiebehoud in transitie bij ouderen vanuit huisartsenpraktijk Damzicht te Schiedam.

Afgerond (december 2014 - maart 2016)

Het project zorgt voor het doelmatig en proactief opsporen van ouderen met een verhoogd risico op functieverlies, het systematisch in kaart brengen van mogelijke problemen bij deze ouderen en het opstellen van een zorgbehandelplan en zorgcoördinatie door een eerstelijns verpleegkundige.Ouderen van 65 jaar en ouder krijgen de TRAZAG-vragenlijst toegestuurd, om na te gaan welke ouderen een verhoogd...

Bekijk dit project

Het Leer- en InnovatieNetwerk Boeien en binden van wijkverpleegkundigen

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Nauwe samenwerking tussen praktijkorganisaties en scholen Het project heeft praktijk en onderwijs, en in mindere mate onderzoek, bijeengebracht. Tevens zijn meer hbo-v studenten dan dat gebruikelijk was, toegerust met competenties gerelateerd aan de wijkverpleging. Deskundigheidsbevordering van docenten (mbo, hbo), wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden heeft plaatsgevonden en...

Bekijk dit project

Impuls stage HBO-V zorg thuis

Afgerond (mei 2016 - september 2017)

Groot tekort aan wijkverpleegkundigen  Er is een groot tekort aan wijkverpleegkundigen (hbo) in Nederland. Nieuwe mensen opleiden kan alleen als er voldoende en goede stageplaatsen zijn. Maar er zijn te weinig wijkverpleegkundigen om stagiaires te begeleiden. In dit project is in 3 regio’s gewerkt aan het ontwikkelen en toetsen van het stageconcept leerteam zorgkwaliteit. Nieuw stageconcept:...

Bekijk dit project

Leernetwerken voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en HBO-V docenten in Friesland

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Kennisdeling en kennisontwikkeling bij Friese leernetwerken In de periode oktober 2015 tot september 2017 is vanuit het Talmalectoraat Wonen Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van de NHL Hogeschool het project uitgevoerd. In dit project is een leernetwerk opgezet voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en HBO-V docenten in Friesland en is het Fries uitgebreid met...

Bekijk dit project

Leren in dialoog : Naar duurzame leernetwerken in de wijk

Afgerond (oktober 2015 - november 2016)

Leren van en met elkaar Binnen het project 'Leren in Dialoog: naar duurzame leernetwerken in de wijk' waren vanaf oktober 2015 tot juli 2016 3 leernetwerken actief. Hieraan namen wijkverpleegkundigen, cliënten, studenten en docenten Verpleegkunde deel. De focus lag op leren van en met elkaar rondom de thema’s Zelfmanagement en Coaching van collega’s. Bij de start zijn verschillende rollen /...

Bekijk dit project

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Afgerond (oktober 2015 - augustus 2017)

Participeren in elkaars beroepspraktijk In het Nijmeegs Leerlandschap participeren docenten (MBO/HBO) en wijkverpleegkundigen (MBO/HBO) in elkaars beroepspraktijk (duobanen). Docenten maken kennis met de wijkpraktijk, wat hen veel kennis, inzichten en relevante praktijkvoorbeelden oplevert. Voor docenten wordt ook inzichtelijk hoe thema’s als zelfmanagement en eigen regie in de dagelijkse...

Bekijk dit project

Ontwikkeling opleidingsprofiel Bachelor Nursing

Afgerond (maart 2014 - december 2015)

De 17 Bacheloropleidingen Verpleegkunde in ons land hebben november 2013 een convenant ondertekend om gezamenlijk een nieuw opleidingsprofiel "Bachelor Nursing 2020" te ontwikkelen en hun curricula aan te passen aan het nieuwe beroepsprofiel voor verpleegkundigen van V&VN. Het opleiden volgens de nieuwe curricula zal september 2016 starten. Dit project heeft tot doel de competenties van...

Bekijk dit project

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken: de ontwikkeling van krachtige leeromgevingen in de wijk voor verpleegkundigen, docenten en stagiaires verpleegkunde.

Afgerond (oktober 2015 - december 2016)

ZIN als krachtige leer- en werkomgeving Het Professionalisering in ZorgInnovatie Netwerken (ProfZIN) project betreft een samenwerking tussen Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, RSZK en Savant Zorg en Zorgbelang Brabant. De deelnemende organisaties stelden zichzelf als taak: het ZIN (Zorg Innovatie Netwerk) als krachtige leer-/werkomgeving binnen de eigen organisatie (door) te ontwikkelen. Als...

Bekijk dit project

Professionals in hun kracht gezet!

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Dit project is een samenwerking tussen zorginstellingen en de mbo- en hbo-instellingen in Oost-Nederland. Het leernetwerk bestaat uit een digitaal platform en 2 jaarlijkse themabijeenkomsten. Resultaten: Deskundigheidsbevordering van docenten en wijkteams deskundigheidsbevordering van docenten en wijkteams, kennisontwikkeling en -deling. Deelnemers kunnen elkaar veel makkelijker vinden en...

Bekijk dit project

Sterke Schakels tussen onderwijs en de wijkpraktijk

Afgerond (oktober 2015 - oktober 2017)

Samenwerking tussen docenten en wijkverpleegkundigen In het leernetwerk Sterke Schakels tussen onderwijs en praktijk is de samenwerking tussen docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties Cordaan en Amstelring tot stand gekomen met concrete resultaten voor verbetering van de kwaliteit van onderwijs en zorg. Er zijn 6 plenaire bijeenkomsten...

Bekijk dit project

Twinning: Tussen Wijk en Hogeschool: Impuls en Netwerk in de regio Rotterdam Rijnmond.

Lopend (oktober 2015 - september 2017)

Het project Twinning: Tussen Wijk en Hogeschool: Impuls en Netwerk in de regio Rotterdam Rijnmond is een unieke samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, praktijkorganisaties Laurens, Humanitas, Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam en het Van Kleef Instituut.De kracht van het Twinning concept ligt in het voor een langere periode koppelen van HBO-V docenten met wijkverpleegkundigen....

Bekijk dit project

Werkplaats voor kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging

Afgerond (april 2016 - juni 2017)

Stages in de wijkverpleging verbeteren De wijkverpleging is in transitie. De veranderingen zijn groot en veelzijdig en vragen veel van wijkverpleegkundigen. Zeker gezien het tekort aan wijkverpleegkundigen. Ook de hbo-v opleiding verandert; in het nieuwe studiejaar zal volgens het nieuwe opleidingsprofiel opgeleid worden. Het is daarom lastig om in de hbo-v stages al goed aan te sluiten op de...

Bekijk dit project

Wijkleernetwerk Flevoland: een leernetwerk voor werken in de wijk

Afgerond (oktober 2015 - december 2016)

Eén opvatting over zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement Het wijkleernetwerk Flevoland is opgericht om de deskundigheid te bevorderen van aankomende, beginnende en gevorderde wijkverpleegkundigen en hbo en mbo docenten via gezamenlijk leren. Duo's van docenten en wijkverpleegkundigen zijn toegerust met één opvatting over zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement (ZSZ) en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website