Projecten

Werkplaats 'verzorgend leiderschap'

Afgerond (maart 2020 - juni 2021)

In de transitie van de ouderenzorg is de rol van verzorgenden van groot belang. Zij zijn de spil in de zorg voor de cliënt en kunnen goed inschatten wat nodig is voor persoonlijke en goede kwaliteit van zorg. Dit vraagt van verzorgenden ook om leiderschap in te zetten. Een verzorgend leider verleent zorg én sluit aan in multidisciplinair overleg en overstijgende overleggen, zoals werkgroepen en...

Bekijk dit project

De contextuele benadering van de wijkverpleegkunde. - Een Learning community "wijkverpleegkunde" voor de Haagse regio.

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Leren met en van elkaar Binnen de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW) lag de focus op 2 onderwerpen: Samenwerking in het wijkteamBevorderen van zelfredzaamheid. De deelnemers van de HLCW leren met elkaar en van elkaar in bijeenkomsten en ook door in duo’s bij elkaar mee te kijken op de werkvloer.  Maandelijkse bijeenkomsten en meelopen op elkaars werk In het kader van de HLCW...

Bekijk dit project

Project 'Werkplaats Leernetwerken wijkverpleging'

Afgerond (december 2016 - maart 2018)

Ontwikkeling Werkplaats Leernetwerken Doel van de werkplaats Leernetwerken op het kennisplein Zorg voor Beter is om de ervaringen met - en de kennis over - leernetwerken overzichtelijk te delen. De werkplaats is in de eerste plaats geschikt voor medewerkers van thuiszorgorganisaties, medewerkers van hbo-v en mbo opleidingen en de studenten van deze opleidingen. Zij kunnen daar informatie, tips,...

Bekijk dit project

Leren in dialoog: Uitbreiding en verduurzaming leernetwerk

Afgerond (november 2016 - september 2017)

Vervolg op Leernetwerk In het kader van de veranderende rol van de zorgprofessional in de thuiszorg willen Zuyd Hogeschool en haar partners graag een vervolg geven aan de in 2015 gestarte leernetwerken thuiszorg met uitbreiding van mbo-zorgverleners en mbo-docenten/studenten. Ontwikkeling  van kennisproducten Aan de hand van uit de dagelijkse praktijk gegenereerde leervragen worden producten...

Bekijk dit project

Leernetwerk Wijkverpleegkunde Regio Ede

Afgerond (november 2016 - november 2017)

Aanleiding De veranderingen in de gezondheidszorg hebben gevolgen voor wijkverplegingteams. Nieuwe competenties, zoals gezondheidsbevordering en het bevorderen van zelfmanagement dienen te worden geïntegreerd in het dagelijks verpleegkundig handelen en het verpleegkundig onderwijs. In wijk- en docententeams is teamleren nodig om adequaat in te spelen op alle veranderingen in de zorg. Resultaten ...

Bekijk dit project

Evaluatie Expertisegebied Wijkverpleegkundige

Afgerond (mei 2018 - oktober 2018)

Evaluatie Expertisegebied wijkverpleegkundige Het werk en de context waarin wijkverpleegkundigen hun werk uitoefenen is de afgelopen jaren door verschillende maatschappelijke en demografische veranderingen sterk veranderd. Dit vraagt om een evaluatie van het huidige Expertisegebied wijkverpleegkundige (de Bont et al, 2012).  In dit project is nagegaan:  (1) in hoeverre het huidige Expertisegebied...

Bekijk dit project

Evaluatie Ambassadeurstraject Wijkverpleegkundigen: Maatschappelijke Impact van Nieuwe Leiders in de Wijk

Afgerond (oktober 2017 - februari 2018)

In deze studie zijn de opbrengsten en impact van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige op lokaal, regionaal en landelijk niveau in kaart gebracht. Het perspectief van zowel de ambassadeurs als van relevante stakeholders (bestuurders, managers, coaches, financiers) is meegenomen. Data is verzameld via vragenlijsten (n=45) en focusgroepen (n=14) met ambassadeurs. Daarnaast zijn...

Bekijk dit project

Actualisatie en verspreiding van het expertisegebied wijkverpleegkundige

Afgerond (oktober 2018 - juli 2019)

Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is een aanvulling op het beroepsprofiel voor de verpleegkundige en beschrijft de kennis, attitude en vaardigheden waarover een wijkverpleegkundige dient te beschikken. Doel Het doel van dit project was om het Expertisegebied wijkverpleegkundige te evalueren en te actualiseren. Waarom een nieuw expertisegebied? Het oude expertisegebied is in 2012...

Bekijk dit project

Voorstel onderzoek en ontwikkeling leiderschap verzorgenden

Afgerond (oktober 2018 - juli 2019)

Praktijkonderzoek verzorgend leiderschap Verzorgend leiderschap is nieuw, maar hard nodig voor betere zorg en meer werkplezier. Hoe herkennen en stimuleren we leiderschap bij verzorgenden? ZonMw vroeg het Van Kleef Instituut om een verkennend onderzoek. Resultaten Verzorgend leiders nemen vooral positie in in de dagelijkse zorgverlening, bleek uit verhalen van experts en verzorgenden. Ze tonen...

Bekijk dit project

Leiderschapsprogramma Verzorgenden in de wijk

Afgerond (februari 2017 - februari 2018)

Verzorgenden in beeld In de thuiszorg is de afgelopen jaren veel veranderd en er verandert nog steeds veel. Daarin is vooral aandacht geweest voor de positie van de wijkverpleegkundigen. De verzorgende beroepsgroep heeft evenzeer te maken met deze ontwikkelingen en veranderingen. De verzorgenden zijn onvoldoende in beeld, onvoldoende gepositioneerd en onvoldoende in staat om zelf mee te denken en...

Bekijk dit project

Monitor Leiderschapstraject Verzorgenden in de Wijkverpleging

Afgerond (april 2017 - juni 2018)

Zorgelijke knelpunten voor verzorgenden De hervorming van de langdurige zorg heeft het beroep van verzorgenden in de wijkzorg veranderd. Verzorgenden zijn hier niet altijd blij mee. Zij ervaren knelpunten die hun rol en functioneren in het wijkverplegende team belemmeren. Ook kunnen ze weinig invloed uitoefenen.  Persoonlijke en professionele ontwikkelingen V&VN organiseerde een...

Bekijk dit project

Deskundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis, impuls voor kinderverpleegkundigen

Afgerond (mei 2015 - april 2017)

Advies opleidingsprofiel en verspreiding 2 lesmodules Het project Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde heeft gewerkt aan het formuleren van het advies Opleidingsprofiel VVO Kinderverpleegkunde en de ontwikkeling en verspreiding van de lesmodules 'Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem ((M)KS)' en 'Indiceren en Organiseren van zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving'. Opleidingsprofiel...

Bekijk dit project

Functiebehoud in transitie bij ouderen vanuit huisartsenpraktijk Damzicht te Schiedam.

Afgerond (december 2014 - maart 2016)

Het project zorgt voor het doelmatig en proactief opsporen van ouderen met een verhoogd risico op functieverlies, het systematisch in kaart brengen van mogelijke problemen bij deze ouderen en het opstellen van een zorgbehandelplan en zorgcoördinatie door een eerstelijns verpleegkundige.Ouderen van 65 jaar en ouder krijgen de TRAZAG-vragenlijst toegestuurd, om na te gaan welke ouderen een verhoogd...

Bekijk dit project

Het Leer- en InnovatieNetwerk Boeien en binden van wijkverpleegkundigen

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Nauwe samenwerking tussen praktijkorganisaties en scholen Het project heeft praktijk en onderwijs, en in mindere mate onderzoek, bijeengebracht. Tevens zijn meer hbo-v studenten dan dat gebruikelijk was, toegerust met competenties gerelateerd aan de wijkverpleging. Deskundigheidsbevordering van docenten (mbo, hbo), wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden heeft plaatsgevonden en...

Bekijk dit project

Impuls stage HBO-V zorg thuis

Afgerond (mei 2016 - september 2017)

Groot tekort aan wijkverpleegkundigen  Er is een groot tekort aan wijkverpleegkundigen (hbo) in Nederland. Nieuwe mensen opleiden kan alleen als er voldoende en goede stageplaatsen zijn. Maar er zijn te weinig wijkverpleegkundigen om stagiaires te begeleiden. In dit project is in 3 regio’s gewerkt aan het ontwikkelen en toetsen van het stageconcept leerteam zorgkwaliteit. Nieuw stageconcept:...

Bekijk dit project

Leernetwerken voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en HBO-V docenten in Friesland

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Kennisdeling en kennisontwikkeling bij Friese leernetwerken In de periode oktober 2015 tot september 2017 is vanuit het Talmalectoraat Wonen Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van de NHL Hogeschool het project uitgevoerd. In dit project is een leernetwerk opgezet voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en HBO-V docenten in Friesland en is het Fries uitgebreid met...

Bekijk dit project

Leren in dialoog : Naar duurzame leernetwerken in de wijk

Afgerond (oktober 2015 - november 2016)

Leren van en met elkaar Binnen het project 'Leren in Dialoog: naar duurzame leernetwerken in de wijk' waren vanaf oktober 2015 tot juli 2016 3 leernetwerken actief. Hieraan namen wijkverpleegkundigen, cliënten, studenten en docenten Verpleegkunde deel. De focus lag op leren van en met elkaar rondom de thema’s Zelfmanagement en Coaching van collega’s. Bij de start zijn verschillende rollen /...

Bekijk dit project

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Afgerond (oktober 2015 - augustus 2017)

Participeren in elkaars beroepspraktijk In het Nijmeegs Leerlandschap participeren docenten (MBO/HBO) en wijkverpleegkundigen (MBO/HBO) in elkaars beroepspraktijk (duobanen). Docenten maken kennis met de wijkpraktijk, wat hen veel kennis, inzichten en relevante praktijkvoorbeelden oplevert. Voor docenten wordt ook inzichtelijk hoe thema’s als zelfmanagement en eigen regie in de dagelijkse...

Bekijk dit project

Ontwikkeling opleidingsprofiel Bachelor Nursing

Afgerond (maart 2014 - december 2015)

De 17 Bacheloropleidingen Verpleegkunde in ons land hebben november 2013 een convenant ondertekend om gezamenlijk een nieuw opleidingsprofiel "Bachelor Nursing 2020" te ontwikkelen en hun curricula aan te passen aan het nieuwe beroepsprofiel voor verpleegkundigen van V&VN. Het opleiden volgens de nieuwe curricula zal september 2016 starten. Dit project heeft tot doel de competenties van...

Bekijk dit project

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken: de ontwikkeling van krachtige leeromgevingen in de wijk voor verpleegkundigen, docenten en stagiaires verpleegkunde.

Afgerond (oktober 2015 - december 2016)

ZIN als krachtige leer- en werkomgeving Het Professionalisering in ZorgInnovatie Netwerken (ProfZIN) project betreft een samenwerking tussen Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, RSZK en Savant Zorg en Zorgbelang Brabant. De deelnemende organisaties stelden zichzelf als taak: het ZIN (Zorg Innovatie Netwerk) als krachtige leer-/werkomgeving binnen de eigen organisatie (door) te ontwikkelen. Als...

Bekijk dit project

Professionals in hun kracht gezet!

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Dit project is een samenwerking tussen zorginstellingen en de mbo- en hbo-instellingen in Oost-Nederland. Het leernetwerk bestaat uit een digitaal platform en 2 jaarlijkse themabijeenkomsten. Resultaten: Deskundigheidsbevordering van docenten en wijkteams deskundigheidsbevordering van docenten en wijkteams, kennisontwikkeling en -deling. Deelnemers kunnen elkaar veel makkelijker vinden en...

Bekijk dit project

Sterke Schakels tussen onderwijs en de wijkpraktijk

Afgerond (oktober 2015 - oktober 2017)

Samenwerking tussen docenten en wijkverpleegkundigen In het leernetwerk Sterke Schakels tussen onderwijs en praktijk is de samenwerking tussen docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties Cordaan en Amstelring tot stand gekomen met concrete resultaten voor verbetering van de kwaliteit van onderwijs en zorg. Er zijn 6 plenaire bijeenkomsten...

Bekijk dit project

Twinning: Tussen Wijk en Hogeschool: Impuls en Netwerk in de regio Rotterdam Rijnmond.

Afgerond (oktober 2015 - september 2017)

Het project Twinning: Tussen Wijk en Hogeschool: Impuls en Netwerk in de regio Rotterdam Rijnmond is een unieke samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, praktijkorganisaties Laurens, Humanitas, Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam en het Van Kleef Instituut.De kracht van het Twinning concept ligt in het voor een langere periode koppelen van HBO-V docenten met wijkverpleegkundigen....

Bekijk dit project

Werkplaats voor kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging

Afgerond (april 2016 - juni 2017)

Stages in de wijkverpleging verbeteren De wijkverpleging is in transitie. De veranderingen zijn groot en veelzijdig en vragen veel van wijkverpleegkundigen. Zeker gezien het tekort aan wijkverpleegkundigen. Ook de hbo-v opleiding verandert; in het nieuwe studiejaar zal volgens het nieuwe opleidingsprofiel opgeleid worden. Het is daarom lastig om in de hbo-v stages al goed aan te sluiten op de...

Bekijk dit project

Wijkleernetwerk Flevoland: een leernetwerk voor werken in de wijk

Afgerond (oktober 2015 - december 2016)

Eén opvatting over zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement Het wijkleernetwerk Flevoland is opgericht om de deskundigheid te bevorderen van aankomende, beginnende en gevorderde wijkverpleegkundigen en hbo en mbo docenten via gezamenlijk leren. Duo's van docenten en wijkverpleegkundigen zijn toegerust met één opvatting over zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement (ZSZ) en...

Bekijk dit project

Ontwikkeling Kennisagenda Verpleging en Verzorging: routeplanner en uitwerking voor de wijkverpleging

Afgerond (december 2017 - oktober 2018)

Kennisagenda wijkverpleging Om goede zorg te leveren aan mensen thuis is kennis nodig. De kennisagenda wijkverpleging is opgesteld door de beroepsgroep. In samenwerking met de beroepsvereniging V&VN, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde, Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap, Patiëntenfederatie en andere belangrijke stakeholders zijn 150 vragen geprioriteerd naar uiteindelijk 16 vragen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website