Over dit programma

Met de hervorming van de langdurige zorg is er veel voor de wijkverpleegkundigen veranderd. Zo hebben zij vanaf 1 januari 2015 de taak voor het indiceren en organiseren van de extramurale verpleging & verzorging gekregen en moest de samenwerking met huisartsen en sociale wijkteams worden verstevigd. Deze nieuwe taken vroegen om andere competenties. Tegelijkertijd was er een groeiend tekort aan wijkverpleegkundigen.

Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen

In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw in de jaren 2014 tot en met 2018 het programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen uitgevoerd. Doelen waren een impuls te geven aan het vergroten van:

  • de competenties van (nieuwe) wijkverpleegkundigen betreffende hun herpositionering in de wijk en hun nieuwe taken, en aan;
  • het aantal wijkverpleegkundigen.

Focus verschuift naar gehele wijkteam

De veranderingen in de wijkverpleging hadden gevolgen voor de taken van het gehele team van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden dat wijkverpleging aanbiedt. In de programma-activiteiten lag de nadruk daarom ook steeds meer op het met en van elkaar leren binnen het team wijkverpleging. Daarnaast werd ingezet op duurzame samenwerking tussen het onderwijs (hbo en mbo) en de wijkverpleging.

Eindevaluatie

In december 2018 is de eindevaluatie opgeleverd van het programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen (2014-2018). Hierin staan de belangrijkste resultaten beschreven, alsook de gekozen werkwijze en de gemaakte keuzes.

Fase 1 van het Zichtbare schakel-programma

In de periode 2009 t/m 2012 subsidieerde ZonMw ‘Zichtbare schakel’-projecten om de wijkverpleegkundigen weer de vrije ruimte te bieden om in de volle breedte het vak in de wijk uit te oefenen. In de jaren 2013 en 2014 zijn de meeste projecten gecontinueerd met financiering van de gemeenten uit de decentralisatie-uitkering Zichtbare schakel. Vanaf 2015 wordt de wijkverpleging bekostigd uit de Zorgverzekeringswet.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website