Subsidierondes & resultaten

Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici

In het najaar van 2022 zijn 6 projecten van start gegaan om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen. Ook beschrijven, evalueren en verbeteren zij het proces van samenwerken. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en/of verzorgenden en paramedici. De volgende 6 projecten krijgen subsidie:

Verpleegkundige toptalenten starten eigen onderzoekslijnen

6 talentvolle gepromoveerde verpleegkundigen hebben een persoonsgebonden subsidie ontvangen vanuit ons programma Verpleging en Verzorging om een eigen onderzoekslijn opzetten die de perspectieven wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt. De onderzoekslijnen van deze toptalenten lopen uiteen van optimale toekomstbestendige spoedeisende hulp tot palliatieve zorg. Ze leveren toepasbare kennis op voor de praktijk die uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van de zorg.

> Bekijk de 6 onderzoekslijnen

Wetenschappelijke onderbouwing essentiële zorg

Essentiële zorg draagt bij aan het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van de cliënt en zijn of haar naasten. Daarom financieren wij 5 projecten die het verpleegkundig en verzorgend handelen op het thema essentiële zorg wetenschappelijk onderbouwen.

> Bekijk de 5 projecten

Leren van implementeren

In 2022 zijn 4 projecten gestart met de implementatie van effectieve verpleegkundige en/of verzorgende interventies, werkwijzen, handelingen en producten én het opdoen van kennis over hoe implementatie het beste tot stand komt in de verpleging en verzorging.

Beschrijven van goede praktijkvoorbeelden

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen van zijn. Daarom financieren wij 10 projecten die aan de slag met een toegankelijk overzicht van goed beschreven praktijkvoorbeelden voor de verpleging & verzorging. In deze vlogreeks stellen zij zich voor.

> Bekijk de 10 projecten en hun vlogs

Verspreiding en implementatie

Om het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs te stimuleren, investeren wij in implementatieonderzoek en gerichte implementatieactiviteiten. De volgende projecten hebben van ons een Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) ontvangen om aan de slag te gaan met gerichte implementatieactiviteiten:

Talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten en masteropgeleide verpleegkundigen die naast hun klinisch werk, praktijkgericht onderzoek willen doen in de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs konden tot 10 mei 2022, 14.00 uur een persoonsgebonden subsidie aanvragen om een eigen onderzoekslijn op te zetten die deze 3 perspectieven met elkaar verbindt. We verwachten in het voorjaar van 2023 bekend te kunnen maken welke talenten een persoonsgebonden subsidie krijgen. Zij starten uiterlijk 1 juni 2023.

De uiteindelijke projecten dragen bij aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging, met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen. De op te leveren toepasbare kennis voor de praktijk leidt tot een betere kwaliteit van de zorg. Een belangrijk (sub)doel van deze subsidieronde is het vergroten van de professionele zeggenschap. De manier waarop het project hier aan bijdraagt is één van de beoordelingscriteria. In het document Professionele zeggenschap staat de informatie die subsidieaanvragers nodig hadden voor het opstellen van het projectidee.

Toepassen en onderbouwen van Evidence Based Practice essentiële zorg interventies

Samenwerkingsverbanden konden subsidie aanvragen voor het toepassen van actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies én de verdere onderbouwing van deze kennis voor de dagelijkse zorgpraktijk. Daarbij geven zij ook inzicht in de zeggenschapspositie van betrokken verzorgenden, verpleegkundigen en/of verpleegkundig specialisten. We verwachten in het voorjaar of de zomer van 2023 bekend te kunnen maken welke projecten we financieren. De projecten starten uiterlijk 1 oktober 2023.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website