Projecten

Adverse events related to dermal fillers

Afgerond (juni 2015 - december 2018)

Complicaties na behandeling met rimpelvullers Het gebruik van rimpelvullers in de cosmetische sector neemt de laatste jaren sterk toe. Helaas komen daarbij complicaties, die kunnen leiden tot ernstige misvorming, regelmatig voor. Het is tot dusver onbekend waarom de één wel en de ander geen complicatie ontwikkelt. Doel Met dit onderzoek willen we de rol van bacteriën en het individuele...

Bekijk dit project

Het gebruik van de Verstandige Keuze bij conservatieve behandeling van heup- en knieartrose; wat vinden orthopeed en patiënt verstandig?

Afgerond (juli 2017 - mei 2018)

Doel: effect Verstandige Keuze op beter gebruik conservatieve behandelingen   Dit project onderzoekt het effect van de Verstandige Keuze 'Geen heup- en knievervangingen zonder adequate conservatieve behandeling' op het gebruik van conservatieve behandelingen, zoals fysiotherapie, bij patiënten met heup- en knieartrose in Nederland. Richtlijnen adviseren om bij heup- en knieartrose te starten met...

Bekijk dit project

DICO Studie: Decision making In Complex Old Populations

Afgerond (augustus 2017 - februari 2019)

Effectiviteit van training Samen Beslissen voor artsen Samen beslissen leidt tot betere zorg. Uit onderzoek blijkt dat ouderen, hun naasten en de artsen het vaak lastig vinden om samen te beslissen over onderzoeken en behandelingen. Tegelijkertijd willen zowel ouderen, hun naasten als artsen dat er meer samen beslist wordt. In een eerder project is onderzocht wat ouderen, naasten en artsen nu...

Bekijk dit project

Implementatie van de verstandige keuzes bij een acute wond

Afgerond (september 2017 - mei 2018)

Doel: opvolging verstandige keuzes bij acute wond Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen in hoeverre de aanbevolen verstandige keuzes voor patiënten met een (acute) wond worden opgevolgd door de zorgprofessionals van de spoedeisende hulpen (SEH's) en op de chirurgische dagbehandeling. Proces: inventariseren huidig wondzorgbeleid en visie zorgverlener en patiënt Hiervoor wordt...

Bekijk dit project

Keuzeondersteunende informatie: Wat werkt voor ouderen?

Afgerond (mei 2017 - januari 2019)

Informeren oudere patiënten over behandelmogelijkheden Het nemen van behandelbeslissingen is voor oudere patiënten met kanker nog complexer dan voor jongere patiënten. Dit komt o.a. doordat ingewikkelde informatie over de behandelmogelijkheden voor hen vaak moeilijker te begrijpen is. De manier waarop deze informatie het beste aangeboden kan worden aan ouderen is nauwelijks onderzocht. Doel:...

Bekijk dit project

Communicatie bij samen beslissen in de spreekkamer: welke strategie helpt (en bij welke patienten)?

Afgerond (oktober 2017 - april 2019)

Communicatie bij samen beslissen Er is nog weinig wetenschappelijk bewijs voor welke manier van communiceren de patiënt helpt of juist belemmert bij gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer. In dit onderzoek toetsen we 2 manieren van communiceren die artsen kunnen gebruiken om samen beslissen te bevorderen:  De patiënt uitleggen dat een beslissing genomen moet worden en dat de mening van...

Bekijk dit project

Toegerust-zijn voor Samen Beslissen: Wat heeft een patiënt nodig om deel te nemen aan een gedeeld besluitvormingsproces?

Afgerond (juni 2017 - december 2018)

Samen beslissen komt in praktijk weinig voor Beslissingen over behandeling kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. Wanneer artsen en patiënten beslissingen moeten nemen over behandeling, kan het zijn dat er meerdere medisch acceptabele mogelijkheden zijn. Samen beslissen is dan vaak belangrijk, maar komt in de praktijk nog te weinig voor. Artsen...

Bekijk dit project

Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg: kennis, methoden en tools

Afgerond (september 2017 - september 2018)

Informatie over beperkte gezondheidsvaardigheden niet toereikend 30-50% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid en zorg.  Veel zorgverleners ervaren in hun dagelijkse praktijk problemen in de omgang met deze groep...

Bekijk dit project

Gezamenlijke besluitvorming: leren van rolmodellen in de klinische praktijk

Afgerond (september 2017 - oktober 2019)

Rolmodellen in klinische praktijken beter inzetten Het belang van gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer staat inmiddels buiten kijf. Maar hoe leren artsen eigenlijk belangrijke beslissingen samen met hun patiënten te nemen? Dit project vertrekt vanuit de veronderstelling dat leren van rolmodellen een sleutelrol speelt in dat proces. Jonge artsen – co-assistenten en artsen in opleiding...

Bekijk dit project

Samen goed voorbereid om behandelwensen en -grenzen bespreekbaar te maken.

Afgerond (januari 2018 - augustus 2020)

Spreken over behandelwensen én behandelgrenzen wordt lastig gevonden en vaak vermeden. Het gevolg hiervan is dat patiënten vaak te laat, op het verkeerde moment, door de verkeerde persoon over dit moeilijke en emotionele onderwerp worden voorgelicht. Hierdoor ontstaat stress, onbegrip en worden soms behandelingen gestart die iemand eigenlijk niet meer gewild zou hebben. Doel Doel van deze studie...

Bekijk dit project

Patientenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek: Een visuele routekaart voor onderzoekers via Participatiekompas 2.0

Afgerond (september 2018 - januari 2021)

PGOsupport ontwikkelt samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam een 'visuele routekaart'. Deze routekaart is bedoeld voor onderzoekers die op zoek zijn naar informatie om patiënten of cliënten op betekenisvolle wijze te betrekken bij het eigen onderzoek. De routekaart geeft toegang tot algemene kennis over patiënten participatie. Daarnaast biedt de...

Bekijk dit project

Gebruik van verstandige keuzes in de urologische spreekkamer

Afgerond (oktober 2017 - december 2019)

In 2014 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 5 urologische Verstandige Keuzes: Verstandige Keuze 1: Doe geen botscan bij prostaatkanker als de kans op uitzaaiingen. Verstandige Keuze 2: Begin bij een prostaatontsteking zonder koorts pas met antibiotica als de urinekweek groei van bacteriën laat zien. Verstandige Keuze 3: Maak niet standaard een balzakecho bij jongens met...

Bekijk dit project

Onderzoeksagenda kennisintensieve zorg zeldzame ziekten

Afgerond (oktober 2018 - mei 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Brengt de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ samen beslissen dichterbij?

Afgerond (december 2016 - juli 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Innovatie voor zeldzame ziekten – co-creatie in innovatie-ecosystemen in Nederland

Afgerond (oktober 2016 - maart 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Communicatiecampagne Verstandig Kiezen

Afgerond (september 2015 - november 2015)

In dit project hebben de Federatie van Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie NPCF de strategie voor communicatiecampagne ontwikkeld, die de programma’s Verstandig Kiezen en Samen Beslissen verbindt. Hierin worden specialisten en patiënten ondersteund om in gezamenlijkheid beslissingen te nemen over gepast gebruik van zorg. De communicatiestrategie draagt bij aan een gemeenschappelijk...

Bekijk dit project

Het effectief en efficiënt verspreiden van ‘best practices’: lessen van het NFU consortium Kwaliteit van Zorg

Afgerond (januari 2013 - januari 2015)

Nederland kent veel inspirerende voorbeelden van goede zorgpraktijken. Deze best practices laten zien dát en hóe het mogelijk is om kwaliteits- en doelmatigheidswinst te boeken in de zorg. De verspreiding hiervan verloopt echter moeizaam. Het consortium Kwaliteit van Zorg van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (umc's) wil de actieve uitwisseling van kwaliteitsverbeteringen...

Bekijk dit project

Inventarisatie van veiligheidsrisico’s personenalarmering in de Spoedzorgketen

Afgerond (november 2016 - februari 2018)

Het doel van dit project is verbetering van de kwaliteit van personenalarmering, en specifiek de samenwerking in de spoedzorgketen tussen centrale voor personenalarmering, huisartsenpost en spoedpost om risico’s voor patiëntveiligheid te verminderen. Kwaliteit van personenalarmering Er is weinig bekend over de kwaliteit van de afhandeling en opvolging van personenalarmering in de spoedzorgketen....

Bekijk dit project

New approaches to the safety evaluation of soft tissue fillers

Afgerond (juni 2015 - december 2018)

Naast permanente rimpelvullers blijken ook semipermanente vullers na verloop van tijd complicaties te kunnen geven bij patiënten. Voorbeelden hiervan zijn het optreden van late ontstekingsreacties en knobbels. Semi-permanente rimpelvullers op basis van hyaluronzuur (HZ) zijn gemanipuleerd om pas na langere tijd te worden afgebroken. De relatie tussen producteigenschappen en optredende bijwerkingen...

Bekijk dit project

Ontwikkeling Postinitiële master Kwaliteit en Veiligheid van de Patiëntenzorg

Afgerond (maart 2013 - december 2014)

Menig arts en verpleegkundige ziet in de praktijk van alle dag waar de kwaliteit van de zorg nog te wensen over laat. Succesvol en blijvende verbetering realiseren, vraagt om specifieke kennis en expertise. En niet in de laatste plaats om goed leiderschap en multiprofessionele samenwerking. DoelDaarom ontwikkelen 8 umc’s vanuit het NFU-consortium ‘Kwaliteit van Zorg’ een postinitiële master...

Bekijk dit project

Procesanalyse en evaluatie van het Ontwerp zorg, beroepen en opleidingen 2030

Afgerond (oktober 2013 - februari 2015)

De gezondheidszorg in Nederland heeft te maken met een toenemende vraag naar zorg, een dreigend tekort aan zorgverleners en stijgende zorguitgaven. Een toekomstbestendig zorgsysteem, met kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toegankelijke zorg, is nodig. De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen adviseert de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de gewenste...

Bekijk dit project

Professionele ontwikkeling arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde. Een preprogrammeringsstudie in opdracht van ZonMw

Afgerond (maart 2014 - juli 2015)

De Nederlandse samenleving is gebaat bij een gezonde en duurzaam inzetbare beroepsbevolking. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen leveren hieraan een bijdrage door preventie en het verlenen van zorg, begeleiding en beoordeling bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. DoelZonMw heeft de beroepsverenigingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen (NVAB, NVVG en GAV) gevraagd om gezamenlijk een...

Bekijk dit project

Regionale eenduidigheid bij overdrachten: SBAR

Afgerond (december 2016 - december 2017)

In de acute zorgketen is goede communicatie tussen de zorgverleners van groot belang. Goed gestructureerde informatieoverdracht vergroot de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Een structuur om informatie in de zorg over te dragen is de SBAR (Situation, Background, Assessment en Recommendation). SBAR in de praktijk In de dagelijkse praktijk blijken hulpverleners de SBAR structuur nog maar...

Bekijk dit project

Samenwerking hap+vvt & hap+rav

Afgerond (augustus 2012 - februari 2015)

In mei 2012 is de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) het project Samenwerking HAP+VVT gestart. De aanleiding daartoe waren opmerkingen vanuit huisartsenposten dat er verbeteringen wenselijk zijn in hun samenwerking met thuiszorginstellingen en verpleeghuizen. Huisartsenposten kunnen patiënten die met hen contact opnemen en acuut VVT-zorg nodig hebben niet goed verwijzen.WerkwijzeDe...

Bekijk dit project

Standaarden Wijkverpleegkundige Zorg

Afgerond (maart 2013 - april 2014)

Medio 2012 heeft V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen een begin gemaakt met de inrichting van een Programma Standaarden Wijkverpleegkundige Zorg. Het doel van het programma is stapsgewijs te voorzien in de ontwikkeling en verspreiding van standaarden en richtlijnen voor wijkverpleegkundige zorg. Daartoe wordt nu een veldverkenning onder wijkverpleegkundigen uitgevoerd naar de behoeften aan richtlijnen...

Bekijk dit project

Veilig visite rijden door verpleegkundig specialisten

Afgerond (september 2016 - november 2017)

Kwaliteit visites verpleegkundig specialisten ten opzichte van huisartsenvisites Om de werkdruk op de huisartsenposten te verminderen, wordt in de regio Twente gewerkt aan een taakherschikking door de inzet van verpleegkundig specialisten(VS) van de ambulancedienst. Deze studie onderzocht de kwaliteit van visites bij 24 klachten door getrainde VS en vergeleken dit met de gebruikelijke...

Bekijk dit project

Zorgorganisatie, volume en kwaliteit van zorg; op weg naar een multidimensioneel beoordelingskader

Afgerond (januari 2012 - februari 2013)

Doel Het in kaart brengen en analyseren van organisatieveranderingen gericht op het verbeteren van uitkomsten van zorg door veranderingen in het behandelvolume. Aandacht gaat uit naar curatieve zorg binnen Nederlandse ziekenhuizen.Resultaten Veel optimisme bij beleidsmakers, verzekeraars en patiëntenorganisaties over de bijdrage die concentratie van zorg levert aan kwaliteit. Uit...

Bekijk dit project

Implementatie van verstandige keuzes bij gastro-oesofageale refluxziekte

Afgerond (augustus 2014 - december 2017)

Samenvatting na afronding In het kader van de campagne Verstandig kiezen hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en ZonMw de Verstandige Keuzes bij gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0–18 jaar ontwikkeld. Dit project is gericht op de implementatie van deze verstandige Keuzes. Resultaten Hiervoor is een app ontwikkeld...

Bekijk dit project

Experiment Outcome Indicators

Lopend (januari 2019 - oktober 2022)

De ambitie van het Experiment Uitkomstindicatoren is om patiënten te informeren over uitkomsten van zorg, zodat zij -samen met de arts- beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. Doelen Het gebruik van zorguitkomsten om nieuwe, meer precieze of gepersonaliseerde inzichten te krijgen in behandelresultaten en verschillen tussen behandelopties. De...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website