Projecten

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Knelpuntenanalyse eHealth

Lopend (december 2019 - juli 2020)

eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Om eHealth succesvol te gebruiken, is inzicht nodig in de verschillende knelpunten ten aanzien van eHealth. Doel Het doel van dit project is het in kaart brengen van de knelpunten ten aanzien van eHealth die spelen bij verpleegkundigen, verzorgenden en...

Bekijk dit project

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard: Signalering en preventie van zorginfecties

Lopend (januari 2019 - juli 2020)

Pobleemstelling Zorginfecties vormen een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor de gezondheid van patiënten en kosten van zorg. Doel Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van zorginfecties. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk Om hen hierin te ondersteunen, wordt...

Bekijk dit project

V&VN Kwaliteitsstandaard signaleren en omgaan met Zorgmijding in de eerste lijn

Lopend (oktober 2018 - november 2020)

Knelpunten die te maken hebben met zorgmijding Verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn ervaren knelpunten in hun zorgpraktijk die te maken hebben met zorgmijding. Zo is vaak onduidelijk wat risicofactoren zijn, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke interventies geschikt zijn bij zorgmijding. Ook is aandacht nodig voor de context, ethische componenten en wettelijke kaders. ...

Bekijk dit project

V&VN Kwaliteitsstandaard Veranderd seksueel functioneren

Lopend (september 2018 - maart 2021)

Behoefte Er is behoefte aan een kwaliteitsstandaard waarin de zorg rondom seksuele gezondheid/problematiek van mensen bij wie het seksueel functioneren veranderd door een chronische ziekte, lichamelijke beperking of oudere leeftijd wordt beschreven. Ontwikkelen kwaliteitsstandaard Ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard bij volwassenen (18 jaar en ouder) bij wie het seksueel functioneren is...

Bekijk dit project

Kwaliteitsstandaard Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) Verpleegkundige en Verzorgende

Lopend (maart 2019 - november 2020)

Goed en veilig toedienen van medicatie Het goed en veilig toedienen van medicatie is één van de verantwoordelijkheden van verpleegkundigen en verzorgenden. Soms moet de medicatie vóór het toedienen eerst nog klaargemaakt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het klaarmaken van infusen en injecties en het malen van tabletten. Dit proces heet 'Voor toediening gereed maken' (VTGM). Het proces kan...

Bekijk dit project

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard V&VN: Verpleegkundige modules bij de klinische richtlijn Delier bij Volwassenen en ouderen

Lopend (juni 2019 - augustus 2020)

Probleemomschrijving Een delirium, ook wel een delier genoemd, is een psychische stoornis die tijdelijk van aard is. Het is één van de belangrijkste complicaties die zich kan voordoen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Op dit moment is er (ongewenste) praktijkvariatie in zorg voor deze kwetsbare patiënten. Doel Doel van dit project is de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard Delirium waarin...

Bekijk dit project

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&VN: "Kwetsbare geboortezorg" (werktitel)

Lopend (maart 2019 - maart 2021)

Achtergrond Kwetsbare zwangeren hebben een verhoogd risico op een ongezonde zwangerschap, een ongunstige zwangerschapsuitkomst en ongunstige opgroei- en opvoedomstandigheden. Risicofactoren liggen in de cumulatie van problemen zoals het aanwezig zijn van psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik. Vaak zijn er daarnaast gebrekkige mogelijkheden om dit op te lossen of zijn er...

Bekijk dit project

Informatiestandaard Slaap-waakritme als afgeleid product bij de V&VN richtlijn verstoord slaapwaakritme

Lopend (maart 2020 - maart 2021)

Achtergrond De beroepsvereniging V&VN is in 2016 gestart met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het is belangrijk dat professionals de zorg volgens de standaarden eenduidig registreren zodat gegevens uitwisselbaar en vergelijkbaar zijn. Doel In dit project wordt een informatiestandaard ontwikkeld voor de richtlijn...

Bekijk dit project

Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en begeleiding van tuberculose en LTBI

Lopend (december 2019 - december 2021)

Probleemstelling Tuberculose is een infectieziekte die in Nederland jaarlijks bij ongeveer 800 mensen wordt vastgesteld. Ook ontvangen circa 1400 mensen met een latente tbc-infectie (LTBI) een behandeling om te voorkomen dat zij later tuberculose ontwikkelen. Sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding (sv-tbc) van de GGD’en ondersteunen deze patiënten gedurende de maandenlange behandeling om...

Bekijk dit project

Ontwikkeling afgeleide producten Kwaliteitsstandaard Het zieke kind en gezin die verpleegkundige zorg nodig hebben in de eigen omgeving

Lopend (juli 2019 - augustus 2020)

Achtergrond De beroepsvereniging V&VN is in 2016 gestart met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De standaard ‘Het zieke kind en gezin’ is één van de eerste standaarden. Uit onderzoek en een behoeftepeiling onder kinderverpleegkundigen blijkt dat aanvullende scholing nodig is om de standaard goed te kunnen toepassen. ...

Bekijk dit project

Ontwikkeling Verpleegkundige Richtlijn Onvrijwillige zorg

Lopend (november 2019 - november 2021)

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de ouderenzorg (zowel intra- als extramuraal), geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg passen vrijwel dagelijks onvrijwillige zorg toe. De roep om de inzet van onvrijwillige zorg te voorkomen neemt toe, maar praktische handvatten met aanbevelingen zijn er nog niet. Daarom is er vanuit de praktijk behoefte aan...

Bekijk dit project

Voorbereiding implementatie Kwaliteitsstandaarden Verpleegkundigen en Verzorgenden: sjabloon & digitaal platform

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

Achtergrond De beroepsvereniging V&VN is in 2016 gestart met de ontwikkeling van standaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Belangrijk is dat de standaarden herkenbaar en makkelijk vindbaar zijn. Doelen Ontwikkeling van uniforme sjablonen voor de standaarden en afgeleide producten. Maken van beoordelingscriteria voor opname van de standaarden en...

Bekijk dit project

Familie en cliëntparticipatie; wat maakt het moeilijk, hoe kan het beter?

Lopend (december 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Knelpuntenanalyse obstipatie

Lopend (november 2019 - juni 2020)

Doel Het doel van het project is inzicht geven in knelpunten bij preventie, zorg en ondersteuning van mensen met obstipatie. Werkwijze De knelpuntenanalyse omvat de volgende onderdelen: Literatuuronderzoek Praktijkraadpleging van zowel zorgprofessionals als zorgvragers op basis van knelpunten geuit door mensen met obstipatieklachten op relevante openbare online patiëntenplatforms,...

Bekijk dit project

Kwaliteitsstandaard Medicatietrouw Verpleegkundige en Verzorgende

Lopend (november 2018 - mei 2020)

Probleemstelling: veelvoorkomend medicatieontrouw Medicatieontrouw komt veel voor. Patiënten starten een behandeling niet, maken ze niet af of gebruiken de medicatie niet volgens voorschrift. Dit kan leiden tot meer zorgkosten en minder gezondheid. Factoren die van invloed zijn, zijn bijvoorbeeld het niet gemotiveerd zijn van de patiënt, de mate waarin de patiënt meebeslist over de behandeling,...

Bekijk dit project

Programma kwaliteitsstandaarden v&v 2018

Lopend (januari 2018 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden: Zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

Lopend (oktober 2018 - juni 2020)

Probleemstelling Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in het behoud van ADL-zelfstandigheid om zo patiënten in de best mogelijke conditie te houden of te brengen. Echter, ondanks dat het ondersteunen van ADL tot de kern van het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden behoort, is er nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing voor deze zorg. Dat laat verpleegkundigen en...

Bekijk dit project

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard voedings- en vochttekort in de zorg

Lopend (september 2018 - mei 2020)

Probleemstelling: Voedings- en vochttekorten in Nederlandse gezondheidszorg Voedings- en vochttekorten vormen een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor de gezondheid van patiënten en kosten van zorg. Doel: Ontwikkeling kwaliteitsstandaard voor verpleegkundigen en verzorgenden Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke...

Bekijk dit project

Implementatie Kwaliteitsstandaarden V&V: Wat is nodig?

Lopend (september 2018 - januari 2020)

Probleem Van verpleegkundigen en verzorgenden wordt verwacht dat zij werken volgens kwaliteitsstandaarden. Deze kwaliteitsstandaarden bevatten aanbevelingen voor het uitvoeren evidence based interventies als ook het weglaten van onnodige handelingen. De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteitsstandaarden effectief worden geïmplementeerd in de beroepspraktijk voor verpleegkundigen en...

Bekijk dit project

Ontwikkeling zorginhoudelijke modules bij de Zorgstandaard Dementie

Lopend (maart 2018 - september 2020)

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie. Zowel thuis, in het ziekenhuis, als in het verpleeghuis. Voor het bieden van zo goed mogelijke, persoonsgerichte zorg, is het belangrijk om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de persoon met dementie. Communicatie speelt daarin een essentiële rol. Maar de aard van de ziekte maakt dat...

Bekijk dit project

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard decubitus

Lopend (maart 2018 - juli 2020)

Doel: herzien V&VN richtlijn 'Preventie en behandeling van decubitus' De V&VN richtlijn voor 'Preventie en behandeling van decubitus' uit 2011 wordt in het ZonMw project “Ontwikkeling kwaliteitsstandaard decubitus” herzien. Dit gebeurt onder leiding van Dr. Erik de Laat (Radboudumc) en dr. Betsie van Gaal (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), samen met patiënten, zorgprofessionals en...

Bekijk dit project

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaard Overbelaste mantelzorg

Lopend (juli 2017 - mei 2020)

Het beroep op mantelzorgers vanuit de samenleving neemt steeds verder toe. Dat kan ertoe leiden dat mantelzorgers overbelast raken. Eenduidige werkwijze Momenteel is niet inzichtelijk hoe verpleegkundigen en verzorgenden mantelzorgers hierin het beste kunnen ondersteunen. Daarom is het belangrijk om een eenduidige werkwijze te maken om verpleegkundigen en verzorgenden handvatten te geven en hen...

Bekijk dit project

V&vn-kwaliteitsstandaard slaap-waakritme

Lopend (april 2017 - januari 2021)

Slaapproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren en welbevinden, de kwaliteit van leven en de lichamelijke en psychische gezondheid. De afgelopen jaren is de kennis over slaapproblemen en het belang van goede nachtrust enorm gegroeid. Doel: nieuwe kwaliteitsstandaard (dreigend) verstoord slaap-waakritme  Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een...

Bekijk dit project

Kwaliteitsstandaard: richtlijn "eenzaamheid" voor wijkverpleegkundigen

Lopend (september 2016 - februari 2020)

Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking voelt zich eenzaam; onder sommige groepen zoals migranten en oudere mantelzorgers komt eenzaamheid nog vaker voor. Maatschappelijk probleem Eenzaamheid betekent niet alleen persoonlijk lijden, maar vormt ook een maatschappelijk probleem. Eenzaamheid brengt namelijk aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg met zich mee, die mogelijk deels vermijdbaar...

Bekijk dit project

Ontwikkeling richtlijn: Herziening richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging en overdracht

Lopend (september 2016 - oktober 2020)

Goede verslaglegging is noodzakelijk voor de continuïteit en coördinatie van de zorg. Om verpleegkundigen en verzorgenden daarbij te ondersteunen kwam in 2011 de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging uit. De implementatie daarvan is in de praktijk echter beperkt gebleven. De huidige richtlijn moet daarnaast op verschillende onderdelen worden herzien.DoelHet doel van dit project...

Bekijk dit project

Kwaliteitsstandaard zorg aan het zieke kind & gezin in de eigen omgeving

Afgerond (mei 2016 - oktober 2017)

Algemeen Wat is de beste zorg voor een gezin met een ziek kind dat kinderverpleegkundige zorg nodig heeft in zijn eigen omgeving? Of dat nu op school is, thuis, in een kinderzorghuis of op het verpleegkundig kinderdagverblijf. Zorg voor het ernstig zieke kind en gezin vindt steeds meer plaats in de thuisomgeving. Veel ernstig zieke kinderen die geen directe beschikbaarheid van een kinderarts...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg thuis: de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden

Afgerond (september 2016 - juni 2019)

Probleemstelling Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijk aandeel in de palliatieve zorg. Zij moeten het mogelijk maken dat patiënten in de laatste levensfase goed worden verzorgd en thuis kunnen sterven. Doel Optimale signalering, zorgverlening, samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg thuis door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden Resultaat Belangrijke beginfasen...

Bekijk dit project

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis

Lopend (juli 2017 - juli 2020)

Kwaliteitsstandaard Cystic Fibrosis  Vanaf 2008 is er een richtlijn voor Cystic Fibrosis (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd. Sindsdien is er veel wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring bijgekomen. Een actualisering van de richtlijn was daarom nodig. Maar naast medisch inhoudelijke knelpunten ervaren patiënten ook veel knelpunten van bijvoorbeeld organisatorische aard. Bijvoorbeeld:...

Bekijk dit project

Communicatieplan Beter Laten

Afgerond (april 2017 - december 2017)

Verpleegkundige interventies doen of laten In het programma ‘Doen of laten?’ is onderzocht welke verpleegkundige interventies zich lenen voor de-implementatie, namelijk het terugdringen van zorg die geen bewezen waarde heeft. Er werden 66 niet-doen-aanbevelingen herkend, die het welzijn van patiënten verbeteren en mogelijk een kostenreductie stimuleren. 3 fases: kennisverbreding, voorbeelden...

Bekijk dit project

Een verpleegkundige en verzorgende beter-niet-doen-lijst

Afgerond (januari 2017 - mei 2017)

Onnodige verpleegkundige handelingen Verpleegkundigen en verzorgenden doen veel handelingen waarvan is aangetoond dat ze geen toegevoegde waarde voor patiënten hebben. Deze onnodige zorg kan leed brengen en verspilt tijd en geld. Het doel van dit project was het in kaart brengen van onnodige verpleegkundige handelingen. Beter-niet-doen aanbevelingen In 125 Nederlandse richtlijnen vonden we 65...

Bekijk dit project

Witte vlekken analyse van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland

Afgerond (augustus 2015 - april 2016)

Waar zitten de lacunes, ofwel de witte vlekken, in kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden? Dat is de centrale vraag van dit project. Onder kwaliteitsstandaarden verstaan we in dit project landelijke mono- of multidisciplinaire richtlijnen, handreikingen, veldnormen, zorgstandaarden of zorgmodules, al dan niet op evidence based wijze ontwikkeld. Het project geeft bouwstenen aan...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website