Bijeenkomsten & presentaties

Startbijeenkomst ‘Zorg op Afstand in richtlijnen’-projecten 10 maart 2022

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 6 projecten waarin beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen, of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand opnemen in hun richtlijnen. Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelt in een 7e project een generieke module digitale zorg, waarin de kennis, ervaringen en inzichten uit de andere projecten worden meegenomen. Tijdens de startbijeenkomst op 10 maart 2022 bespraken de projectleiders, onderzoekers, partners en betrokkenen vanuit ZonMw, Zorginstituut Nederland en VWS de raakvlakken tussen de projecten en de wensen rond afstemming en samenwerking.

Aan de orde kwamen onder meer onderstaande onderwerpen, waar de komende tijd uitwisseling over gewenst is:

  • Uit meerdere projecten uit het ZonMw COVID-19 programma is informatie op te halen over digitale zorg.
  • ‘Zorg op Afstand’ is bekeken vanuit de zorgprofessional, die op afstand van de cliënt/patiënt is. Passender is het om te spreken over ‘digitale zorg dichtbij’ of ‘digitaal zorg dichtbij’, want de digitale mogelijkheden brengt de zorg dichter bij de cliënt/patiënt.
  • Er zijn verschillende insteken bij digitale zorg, zoals anders organiseren van zorg (minder polibezoeken), gevolgen voor zorginhoud/behandeling (brace in plaats van gips), focus op anders communiceren (videobellen, gebruik apps).
  • Sommige projecten geven aan dat digitale zorg goed werkte tijdens de coronamaatregelen, maar dat zorgprofessionals al snel terugvallen op de ‘oude’ werkwijzen. Hoe behoud je de positieve ervaringen van de nieuwe werkwijzen, welke rol spelen cliënten/patiënten/ouders/mantelzorgers daarbij, welke rol speelt financiering? Opname van aanbevelingen over digitale zorg in de richtlijnen ondersteunt het vasthouden hiervan.
  • Moeten we willen dat iedereen gebruik maakt van digitale zorg? We weten al dat digitale zorg niet altijd en voor iedereen passend is.
  • Hoe onderzoek je voor welke doelgroepen digitale zorg wel of niet passend is, omdat je in het reguliere onderzoek bepaalde groepen niet goed bereikt? Zoals mensen met minder taalvaardigheden, minder digitale vaardigheden of randvoorwaarden, of die niet een heel uitgesproken mening hebben over digitale zorg. Pharos zou hier in kunnen adviseren.
  • Specifiek bij onderzoek onder (jonge) kinderen speelt dat ouders de informed consent moeten tekenen. Hoe om te gaan met de privacy van de wat oudere kinderen?
  • Bij de projecten zijn vaak veel partijen betrokken, hoe doe je dat zonder mensen te overvragen?
  • Er worden meerdere literatuuronderzoeken uitgevoerd en bijeenkomsten georganiseerd. Hoe kan je optimaal gebruik maken van elkaars kennis, ervaringen en inzichten?

Links naar informatie van Pharos over het betrekken van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Download het programma en de presentaties

Projectenbijeenkomst leren & verbeteren 26 januari 2022

Wat is de stand van zaken van de 13 projecten over leren & verbeteren? En wat is de impact van de COVID-19-pandemie op deze projecten? Dat bespraken projectleiders, onderzoekers, ZonMw en Zorginstituut Nederland op 26 januari 2022 met elkaar in het 1e deel van de online projectenbijeenkomst. De 2e helft van de bijeenkomst stond in het teken van het nieuwe monitor- en evaluatieproject. Onderzoekers Tjerk Jan Schuitmaker en Marjoleine van der Meij van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam lichtten hun aanpak toe en gingen daarover in gesprek met de deelnemers om tot goede afspraken te komen.

De COVID-19-pandemie heeft op alle projecten effecten. Voorbeelden zijn dat geen onderzoek gedaan kan worden op de afdelingen, ziekte onder de zorgprofessionals en cliënten/bewoners, zorg verlenen gaat voor op ‘leren & verbeteren’-activiteiten, personeelstekorten en overbelasting. De ervaring is wel dat het enthousiasme voor de projecten, ook bij de zorgprofessionals, nog steeds aanwezig is. De online-bijeenkomsten die de live-bijeenkomsten vervangen bieden ook juist afleiding en de gelegenheid om ervaringen te delen. In de geboortezorg biedt het ook een kans om als zwangeren online toch bij elkaar te komen, als de fysieke bijeenkomsten wegvallen. De projecten vinden verschillende manieren om door te kunnen gaan, zoals online bijeenkomsten of het bijstellen van de (onderzoeks)opzet aan de nieuwe situatie. In combinatie met het verlengen van de looptijd is de verwachting dat de projecten goed afgerond kunnen worden.

Download het programma en de presentaties

Projectenbijeenkomst Innovatie van Richtlijnen 1 oktober 2021

Tijdens de bijeenkomst van de Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA) is met projectleiders en onderzoekers gesproken over de voortgang en de eerste resultaten van 4 van de 9 'Innovatie van Richtlijnen'-projecten. De inspirerende presentaties lieten zien hoe richtlijnontwikkeling versneld kan worden met gebruik van kunstmatige intelligentie, hoe verbindingen tussen richtlijnen gelegd kunnen worden bij multimorbiditeit en hoe berichten op sociale media als informatiebron over ervaringswaarden worden geanalyseerd.

Aandachtspunten die naar voren kwamen, waren onder meer het belang van eenheid van taal, zodat op de juiste zoektermen gezocht kan worden in databases, een eenduidige structuur van de opbouw van richtlijnen en een vaste werkwijze voor titels van richtlijnen.

Download het programma en de presentaties

Projectenbijeenkomst leren & verbeteren 1 juni 2021

De HAN University of Applied Sciences heeft bij 13 leren & verbeteren-projecten geïnventariseerd welke kwantitatieve meetinstrumenten worden gebruikt en wat de argumenten daarvoor zijn. De onderzoekers, ZonMw en Zorginstituut Nederland gingen hier op 1 juni 2021 over in gesprek.

Projectenbijeenkomst leren & verbeteren 23 september 2020

Op 23 september 2020 organiseerden we de eerste projectenbijeenkomst waarin de projectteams van de 13 'leren en verbeteren'-projecten elkaar beter leerden kennen en ervaringen uitwisselden. ‘Door de uitwisseling tussen de projecten te stimuleren met onder andere bijeenkomsten wordt ook over de grenzen van de eigen sector heen geleerd’, vertelt programmacommissievoorzitter Anemone Bögels in een dubbelinterview met Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Download het programma en de presentaties

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website