Projecten

Actuele richtlijnen door structurele signalering

Lopend (januari 2021 - januari 2024)

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft het proces voor richtlijnontwikkeling recent opnieuw ingericht. Om dit nieuwe proces te ondersteunen heeft de richtlijncommissie behoefte aan slimme ict-oplossingen om signalen te ontvangen wanneer een richtlijn aangepast moet worden. Doel In dit project gaat de NVOG samen met stichting Olijf en het Integraal Kankercentrum...

Bekijk dit project

Optimalisatie en bestendiging van continu leren en verbeteren in de Nederlandse Gezondheidszorg

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

In 2019 heeft ZonMw, vanuit de programmalijn 'Leren & verbeteren' van het programma Ondersteuning Zorginstituut, 13 projecten gehonoreerd gericht op het werken aan betere kwaliteit van de gezondheidszorg. Doel en werkwijze: monitoring en evaluatie Ons evaluatieproject monitort en evalueert de 13 individuele projecten en de programmalijn 'Leren & verbeteren' als geheel. Dit doen we via een...

Bekijk dit project

Direct ontslag, het alternatief voor face-to-face zorg bij simpele en stabiele letsels

Lopend (januari 2022 - juli 2023)

Een stijgende incidentie van botbreuken zorgt voor een toename van druk op de (poliklinische) spoedzorg. Deze toename maakt het moeilijk om goede patiëntgerichte zorg te blijven bieden. Om deze druk te verlagen is Direct Ontslag ontwikkeld. Dit houdt in dat patiënten met laag complexe botbreuken geen standaard poliklinische controle, maar een afneembare brace of sling krijgen (in plaats van gips)....

Bekijk dit project

Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg: ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen

Lopend (januari 2022 - juli 2023)

Het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is nog niet vastgelegd in beleid en in de richtlijnen van de JGZ, terwijl hier grote behoefte aan is. Doel en werkwijze In dit project wordt er literatuuronderzoek verricht. Daarnaast worden de ervaringen met zorg op afstand in de JGZ tijdens de coronacrisis geïnventariseerd en samengevat. Professionals en...

Bekijk dit project

De coronacrisis als katalysator voor zorg op afstand in de richtlijnen Coeliakie en Cataract

Lopend (januari 2022 - juli 2023)

Een van de speerpunten van de beweging ‘Juiste zorg op de juiste plek’ uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg 2019-2022 gaat over het (deels) vervangen van fysieke zorg door zorg op afstand. In dit project staat het nadenken over hoe zorg op afstand een plek kan krijgen in medisch specialistische richtlijnen centraal. Doel We ontwikkelen een leidraad ‘Overwegingen over Zorg op...

Bekijk dit project

Zorg op afstand voor patiënten met psoriasis en constitutioneel eczeem die biologicals of andere systematische medicatie gebruiken

Lopend (januari 2022 - mei 2023)

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben psoriasis of constitutioneel eczeem. Dit zijn chronische huidaandoeningen waarvoor patiënten vanaf de diagnose vaak hun leven lang zorg krijgen. Een deel van de patiënten wordt behandeld met biologicals of andere systemische medicatie. Deze patiënten krijgen intensieve begeleiding en bezoeken gemiddeld elke 3 tot 6 maanden de polikliniek van een ziekenhuis....

Bekijk dit project

Digi-On: praktische aanbevelingen voor fysiotherapie en oefentherapie op afstand

Lopend (februari 2022 - augustus 2023)

Fysio- en oefentherapie lenen zich goed voor (gedeeltelijke) zorg op afstand, aangezien er vanuit de fysio- en oefentherapeut in toenemende mate nadruk ligt op de coachende rol en het bevorderen van zelfmanagement. Daarnaast hebben patiënten meestal een reeks behandelingen, waardoor het goed mogelijk is om een gedeelte op afstand aan te bieden. Ondanks de potentie zijn de ervaringen en het gebruik...

Bekijk dit project

Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen (DiDia)

Lopend (februari 2022 - augustus 2023)

Diabetespatiënten zijn dagelijks met hun ziekte bezig. Eten en bewegen hebben direct invloed op de suikerwaarden. Deze moeten zij regelmatig meten en bespreken met zorgverleners. Het zou fijn zijn als dit meer op afstand kan gebeuren zonder naar de huisarts of het ziekenhuis te moeten. Hiervoor zijn digitale hulpmiddelen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van gegevens via de mobiele...

Bekijk dit project

Ontwikkeling generieke aanbevelingen digitale zorg

Lopend (februari 2022 - februari 2024)

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van VWS de ontwikkeling van een generieke module Digitale Zorg op de Meerjarenagenda geplaatst. Doel en werkwijze In dit project maken patiënten- en beroepsorganisaties en richtlijnexperts een gebruikersvriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel (generieke module) voor het omgaan met en toepassen van digitale zorg op afstand. Ze...

Bekijk dit project

Innovaties voor de LATER richtlijn follow-up kinderkanker: ontwikkeling en implementatie

Lopend (maart 2021 - maart 2024)

Doel Het doel van dit project is om de individuele zorg voor survivors van kinderkanker te verbeteren. In de LATER-richtlijn voor de follow-up zorg staat de zorg beschreven die nodig is voor survivors van kinderkanker. In dit project richten wij ons samen met survivors op 3 innovaties van de LATER-richtlijn. Werkwijze Ten eerste richten wij ons op de ontwikkeling van een ICT-tool voor 'living...

Bekijk dit project

Een levende CML-richtlijn binnen het CMyLife platform: CMyGuideline

Lopend (november 2020 - november 2023)

Chronische myeloïde leukemie is een ernstige ziekte waarvoor je dagelijks medicijnen moet slikken. Behandeling en monitoring staan in een richtlijn, maar patiënten en behandelaars houden zich daar niet altijd aan. Doel In de project maken we de richtlijn: Meer praktisch bruikbaar door informatie uit de dagelijkse praktijk van ziek zijn en zorg geven te gebruiken. Factoren die van invloed...

Bekijk dit project

Persoonsgerichte Real-word, Evidence-based oefentherapie en fysiotherapie voor mensen met Claudicatio Intermittens door Samen beslissen en richtlijn InnovatIE: het PRECISIE-project.

Lopend (januari 2021 - januari 2024)

Mensen met etalagebenen hebben last van pijn of kramp in de benen tijdens lopen. Deze klachten worden veroorzaakt door vernauwde beenslagaderen. Looptraining onder supervisie van een oefen- of fysiotherapeut en leefstijladviezen helpen. Deze zorg wordt dan ook in wetenschappelijke richtlijnen aanbevolen. Te algemeen Richtlijnen geven behandelaars handvatten om zinnige zorg te kunnen leveren....

Bekijk dit project

Ontwikkeling van de Richtlijn-App voor Paramedische zorg bij Parkinson (RAPP); een altijd actuele en beter bruikbare moderne richtlijn voor paramedici in de dagelijkse praktijk

Lopend (januari 2021 - januari 2024)

De huidige paramedische parkinson-richtlijnen zijn om diverse redenen niet goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Dit belemmert kwalitatief goede zorg. Doel en aanpak In dit project wordt een online beslissingsondersteuning ontwikkeld en geïmplementeerd die gerichte handvaten biedt voor de paramedische zorg. Belangrijke innovaties zijn: De hulpvraag van de persoon met parkinson staat...

Bekijk dit project

Versnelde ontwikkeling van aanbevelingen in richtlijnen (Rapid)

Lopend (november 2020 - januari 2023)

Doel In het Rapid-project onderzoeken wij hoe nieuwe inzichten sneller kunnen worden vertaald naar richtlijnen voor de praktijk. Hierbij maken wij gebruik van de internationaal ontwikkelde methode ‘Rapid recommendations’. Het doel is om een versnelling van 9 maanden te realiseren. Wekwijze Het plan van aanpak bestaat uit 4 onderdelen: Vaststellen nieuwe inzichten. Met een expertpanel...

Bekijk dit project

Evidence in Actie: Dynamisch standaardiseren van ervaringskennis en waarden in richtlijnen

Lopend (november 2020 - februari 2024)

Doel Hoe kunnen ervaringskennis en waarden van burgers en professionals geïntegreerd worden in vaccinatierichtlijnen? Hoe voorkomen we dat input vooral komt van mensen met vooringenomen standpunten rondom vaccinatie? En kan kunstmatige intelligentie een rol spelen in het beter integreren van ervaringskennis en waarden in richtlijnen? Dit is wat onderzoekers van de Landelijke coördinatie...

Bekijk dit project

ArtificiaL Intelligence-applicaties in GuideliNE Development (ALIGNED):applicaties voor het zoeken en selecteren van literatuur

Lopend (oktober 2020 - oktober 2023)

Nederland staat voor een enorme uitdaging bij het up-to-date houden van meer dan 10.000 medische richtlijnmodules voor de medisch specialistische zorg. Het is daarom noodzakelijk om de huidige richtlijnmethodiek efficiënter in te richten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. De afgelopen jaren is er een enorme groei aan artificial intelligence (AI)-applicaties die beogen literatuuronderzoek,...

Bekijk dit project

Methodiekontwikkeling geïntegreerd richtlijngebruik bij multimorbiditeit

Lopend (oktober 2020 - oktober 2023)

Ruim 799.000 patienten in Nederland hebben te maken met multimorbiditeit. Zij hebben voor hun verschillende ziektes vaak meerdere behandelaars. Onderlinge en overkoepelende afstemming van behandelingen is van groot belang voor een integrale aanpak van zorg. Dit is echter nog geen standaard zorg omdat richtlijnen vaak ziekte- en specialisme-specifiek ontwikkeld worden zonder verwijzingen naar...

Bekijk dit project

Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken in de geriatrische revalidatiezorg

Lopend (maart 2019 - september 2023)

Doel Dit project kent 2 doelen: Ten eerste Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) implementeren en optimaliseren op de afdelingen geriatrische revalidatie van 3 ouderenzorgorganisaties in Amsterdam en Amstelveen. In een LIN staat het samen leren, werken, onderzoeken en innoveren door verpleegkundigen, verzorgenden, studenten, docenten, cliënten en andere medische en paramedische disciplines...

Bekijk dit project

Improve!

Lopend (april 2019 - juli 2023)

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit van deze zorg is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks van hen ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld over zorg bij pijn, zorg voor wonden, maar ook het overdragen van zorg na een dienst of bij transitie naar een andere zorgsetting in de...

Bekijk dit project

LeerSaam Noord: samen werken, samen leren. De inzet van leernetwerken en de ontwikkeling van een leerwerkmethode voor goede praktijkvoering door verzorgenden en verpleegkundigen in Friesland en Groningen.

Lopend (maart 2019 - juni 2023)

Doel Het doel van het project ‘Leersaam Noord’ is leernetwerken faciliteren en een leerwerkmethode ontwikkelen die de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunt. Werkwijze: onderzoek naar samen werken en leren In dit project wordt onderzocht hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en...

Bekijk dit project

Een leer en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de langdurige ouderenzorg; de LINC aanpak.

Lopend (maart 2019 - maart 2024)

Doel Het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg ontwikkelt en evalueert een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden: de aanpak ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC). Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als de thuiszorg. Werkwijze: actieonderzoek Door actieonderzoek wordt gedurende 4 jaar aan de 4...

Bekijk dit project

Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk

Lopend (maart 2019 - maart 2023)

De Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, een samenwerking tussen de universiteit van Tilburg en elf ouderenzorgorganisaties, doet onderzoek naar mensgerichte zorg. Doel: mensgerichte zorg in het verpleeghuis door scholing In dit project ontwikkelt de AWO samen met het mbo- en hbo-onderwijs 2 lesprogramma’s: In het eerste lesprogramma leren studenten, verpleegkundigen en...

Bekijk dit project

De SWING studie: Samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg

Lopend (september 2019 - december 2022)

Leernetwerken van zorgverleners en cliënten Het doel van integrale geboortezorg is om continue zorg te leveren van goede kwaliteit die aansluit bij wat voor een vrouw belangrijk is, zoals een gezond kind en een goede bevallingservaring. In de SWING-studie wordt in 2 regio’s een aanpak ontwikkeld om de geboortezorg voortdurend te verbeteren, zoals de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg...

Bekijk dit project

Actieonderzoek uitkomst gestuurde geboortezorg

Lopend (augustus 2019 - februari 2023)

Leren en verbeteren in een Verloskundig Samenwerkingsverband Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van leer- en verbetermethoden voor de kwaliteitscyclus  gebaseerd op de ICHOM uitkomstenset in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). De uitkomstenset zal geïmplementeerd worden in 4-6 VSV’s binnen de regio van Geboortezorg Consortium Midden Nederland met behulp van een...

Bekijk dit project

Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren

Lopend (augustus 2019 - februari 2023)

Op de intensive care (IC)-afdeling zorgen IC-verpleegkundigen en intensivisten dagelijks voor patiënten met een levensbedreigende aandoening. IC-zorg is heel complexe zorg. Er spelen veel ‘moet alles wat (technisch) kan’-dilemma’s, emotionele druk als gevolg van patiënten- en naastenleed en morele problemen rond personeelskrapte en werkdruk. De IC kent, niet toevallig, een hoge burn-out...

Bekijk dit project

Zorgteams in hun kracht

Lopend (augustus 2019 - februari 2023)

Zorgteams leren en verbeteren In de ouderenzorg gaan zorgteams ondersteund worden om lerend en verbeterend aan het werk te zijn naast de verantwoording in de vorm van cijfers die ook nodig is. Om dit in verpleeghuizen te helpen realiseren, is inzicht nodig in de wijze waarop teams leren. Én in hoe de effecten van dat leerproces op de kwaliteit van de zorg transparant kunnen worden. Verschillende...

Bekijk dit project

Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

Lopend (juni 2019 - december 2022)

Opleiden en leren De komende drie jaar worden in Amsterdam een aantal onderwijsvernieuwingen een stap verder gebracht in de verpleeghuiszorg. Er is veel behoefte om opleiden en leren te verweven met de werkvloer. Op een aantal plekken wordt hier al enthousiast mee geëxperimenteerd. Deze initiatieven zijn nog klein in verhouding tot de hoeveelheid studenten en professionals in deze regio. Ze...

Bekijk dit project

Autonomie in samenspraak: Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg

Lopend (april 2019 - augustus 2022)

Van professionals wordt verwacht dat zij adequaat omgaan met de uitdagingen in de verpleeghuissector en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. Dit project ondersteunt hen hierin. Het faciliteert een participatief onderzoeksproces binnen 3 zorginnovatiecentra: afdelingen waar professionals samenwerken met studenten en leren, onderzoek en innovatie centraal staan Doel Het project heeft als...

Bekijk dit project

Samen leren en verbeteren in het verpleeghuis – Op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Lopend (juli 2019 - juli 2023)

Goede verpleeghuiszorg stelt de ‘cliënt centraal’. Maar wat merken cliënten en hun naasten er zelf van? En wat betekent het concreet voor het handelen van zorgverleners? Doel Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) wordt een lerend netwerk opgezet, waarin cliënten, naasten en zorgverleners gezamenlijk werken aan optimalisering van het leven en werken in het verpleeghuis. ...

Bekijk dit project

EVIDENCE 2.0. Interprofessionele leer- en werkcultuur voor persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen met ‘realist’ actieonderzoek.

Lopend (september 2019 - januari 2023)

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals leren en verbeteren voor de best passende zorg. Interprofessionele leer- en werkcultuur Het doel van EVIDENCE 2.0 is het lerend vermogen van verpleeghuizen te versterken en optimaal te benutten door het ontwikkelen van...

Bekijk dit project

Participatieve kwaliteitsverbetering in complexe zorgrelaties in de langdurige zorg: balanceren tussen zelfmanagement en kwetsbaarheid

Lopend (april 2016 - juli 2022)

Van zorgverleners wordt verwacht dat ze de eigen regie van cliënten stimuleren en tegelijkertijd aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van cliënten. Dat maakt de zorgrelatie complex. Inzicht in deze complexiteit is van belang omdat de zorgrelatie in belangrijke mate de ervaren kwaliteit van zorg bepaalt in de langdurige zorg en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten. Doel en werkwijze iBMG...

Bekijk dit project

Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Afgerond (april 2016 - januari 2019)

Verhalen van ouderen over de zorg die zij ontvangen, zijn belangrijk voor kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg. Om de kwaliteit te verbeteren moeten we weten wat ouderen bezighoudt en waarom. Alleen dan weten we wat we moeten veranderen voor een betere kwaliteit.  Resultaat: methode Het verhaal als kwaliteitsinstrument In dit project is een methode ontwikkeld om verhalen van ouderen op te...

Bekijk dit project

Mensen in een communicatief kwetsbare positie – een instrument om de kwaliteit van de zorgrelatie met de hulpverlener inzichtelijk te maken

Afgerond (maart 2016 - april 2018)

Inzichtelijk maken kwaliteit zorgrelatie patiënt en hulpverlener In dit project is een kwaliteitsinstrument ontwikkeld om de kwaliteit van de zorgrelatie inzichtelijk te maken tussen mensen in een communicatief kwetsbare positie en hulpverleners. Mensen in een communicatief kwetsbare positie hebben moeilijkheden om informatie te begrijpen en om zich te kunnen uiten. Dit zijn bijvoorbeeld mensen...

Bekijk dit project

Horen, Zien en Spreken: gelijkwaardige dialoog met zorgafhankelijke cliënten voor betere kwaliteit van langdurige zorg

Afgerond (maart 2016 - juni 2019)

Om verschillende redenen zeggen cliënten en hun naasten niet altijd wat hun dwars zit, of wat ze ergens van vinden. Vooral wanneer het gaat over hoe iets anders of beter zouden kunnen en waarbij afhankelijkheid een rol speelt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en voor het realiseren van persoonsgerichte zorg is het essentieel dat cliënten van zich laten horen. Gelijkwaardige...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en evaluatie van een 'keuzegids' voor clienten die kiezen voor een zorgaanbieder of zorgvorm in de langdurige zorg.

Afgerond (april 2017 - oktober 2019)

Mensen die gebruik gaan maken van langdurige zorg in de verzorging, verpleging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning maken keuzes voor de langere termijn. Maar men weet vaak niet dat er iets te kiezen valt. Bovendien worden de voorkeuren van de cliënt niet altijd besproken in de gesprekken waarin beslissingen over langdurige zorg worden...

Bekijk dit project

Advies op maat met inzet Eetscore in de transmurale zorgpaden

Afgerond (februari 2018 - april 2019)

In dit project is de inzet van de Eetscore in transmurale zorgpaden geoptimaliseerd. Om zo patiënten met een chronische ziekte te ondersteunen in het verkrijgen van een gezond(er) eetpatroon, én om zorgprofessionals te ondersteunen in het bespreekbaar maken van voeding in de zorgpraktijk. Implementatie van Eetscore in de zorgketen Zowel in de eerste- als in de tweedelijnszorg zijn pilotprojecten...

Bekijk dit project

Voorstel disseminatie en implementatie Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg

Lopend (september 2019 - april 2022)

In Nederland groeien 700.000 kinderen en jongeren op met een langdurige zorgbehoefte. Tot hun 18e kunnen deze kinderen en jongeren met hun zorgvraag terecht in de kinderzorg en bij de kinderarts. Na hun 18e zijn ze aangewezen op de volwassenenzorg. Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg Het overgangsproces van de kinder- naar volwassenenzorg heet transitie in de zorg. De transitie van de...

Bekijk dit project

Transmuraal bruikbare keuzetabel behandelopties knie-artrose ontwikkelen

Afgerond (september 2019 - september 2020)

Bij een versleten knie (knieartrose) zijn verschillende behandelingen mogelijk. Goede en begrijpelijke informatie over deze mogelijkheden kan patiënten helpen om samen met hun hulpverlener de behandeling te kiezen die het best bij hun klachten en situatie past. Patiëntenfederatie Nederland en orthopeden hebben in 2016 hiervoor een Consultkaart opgesteld. Deze is nu ook afgestemd op de richtlijnen...

Bekijk dit project

Monitor Personeelssamenstelling verpleeghuiszorg

Afgerond (januari 2018 - oktober 2019)

Goede kwaliteit van zorg In 2017 is het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verschenen. Het kwaliteitskader beschrijft wat verstaan wordt onder goede kwaliteit van zorg. Eén van de onderdelen is het zorgdragen voor de juiste personeelssamenstelling om deze goede zorg te kunnen leveren.  Monitor Personele Samenstelling Voor de Monitor Personele Samenstelling heeft Trimbos-instituut 32 teams in...

Bekijk dit project

VIMP leidraad ontwikkelen keuzehulpen 0.2

Afgerond (juni 2017 - april 2021)

Leidraad document In 2016 is een leidraad document ontwikkeld. Dit document bestaat uit een set van minimale criteria waarmee de kwaliteit en draagvlak van behandelinhoudelijke keuzehulpen zo hoog mogelijk zijn. Het is gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke verkenning bestaande uit literatuuronderzoek, interviews met internationale experts, observationeel onderzoek bij lopende...

Bekijk dit project

Gedegen en gedragen inzicht in cascade-effecten van concentratie van complexe spoedzorg op kwaliteit van zorg

Afgerond (februari 2017 - april 2018)

Cascade-effecten Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen bepaalde zorg niet meer zelf te leveren, maar deze te concentreren in andere ziekenhuizen in de buurt. Dit kan echter negatieve effecten hebben op het ziekenhuis dat de zorg niet meer levert (cascade-effecten). In dit onderzoek hebben we onderzocht of deze cascade-effecten ook daadwerkelijk optreden. Resultaten onderzoek Het onderzoek laat zien...

Bekijk dit project

Samen beslissen in de spreekkamer; verdieping van de dialoog met behulp van Option Grids

Afgerond (oktober 2015 - juli 2018)

Ontwikkeling van Consultkaarten Consultkaarten zijn beknopte keuzehulpen voor de patiënt en de zorgverlener samen. Consultkaartenkunnen helpen als de arts en de patiënt willen bespreken welke opties de patiënt heeft. Vervolgens kunnen ze met behulp van de vragen en antwoorden op de Consultkaart bespreken wat de patiënt belangrijk vindt. Na het gesprek kan de patiënt de Consultkaart mee naar huis...

Bekijk dit project

Patiëntinformatie bij medisch specialistische richtlijnen

Afgerond (maart 2015 - oktober 2017)

Digitale patiënteninformatietool In dit project is een digitale patiënteninformatietool ontwikkeld. Deze tool is een hulpmiddel voor patiëntenorganisaties om informatie uit medische kwaliteitsstandaarden volgens een standaard format in begrijpelijke taal beschikbaar te maken voor patiënten. Met deze tool kan patiëntinformatie op eenvoudige en snelle wijze actueel worden gehouden. Schrijven,...

Bekijk dit project

Patiëntenversies bij Urologische richtlijnen

Afgerond (december 2015 - juli 2017)

Iedere medische beroepsgroep heeft richtlijnen voor de diagnose en behandeling van aandoeningen. Een goed vertaalde richtlijn resulteert in een patiëntenversie die de patiënt informeert en helpt bij het gericht stellen van vragen aan de behandelaar en het samen maken van goede zorgkeuzes. Doel De European Association of Urology (EAU) en het Athena Instituut (VU Amsterdam) ontwikkelen...

Bekijk dit project

Patienteninformatie voor patienten met inflammatoire darmziekte (IBD)

Afgerond (december 2015 - december 2016)

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (afgekort als IBD) zijn chronische ontstekingsziekten van het maagdarmkanaal. Het ziekteverloop wordt gekenmerkt door opvlammingen en perioden van remissies (geen actieve ziekte). De zorg van IBD patiënten wordt gekenmerkt door een groot aantal keuzemomenten. Voorbeelden zijn: wel of niet starten en stoppen van medicatie wel of geen operatie wel of niet...

Bekijk dit project

Patiënteninformatie voor dwarslaesie en caudalaesie: patiëntenversies en keuzehulpen

Afgerond (december 2015 - juli 2017)

3 keuze instrumenten voor Dwarslaesie/Caudalaesie De Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft samen het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en experts 3 keuze instrumenten ontwikkeld. Zie www.dwarslaesie.nl/keuzehulp/. Het gaat om: Een keuzehulp over mogelijke behandelingen bij blaasproblemen Een keuzehulp over de behandeling bij pijn Een keuzekaart voor darmproblemen De...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van keuzehulpen bij CVA/NAH

Afgerond (oktober 2015 - december 2016)

Twee keuzehulpen bij CVA Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft samen met Hersenletsel.nl, De Hart&Vaatgroep en een werkgroep van experts 2 keuzehulpen voor de zorg bij Cerebrovasculair Accident (CVA) ontwikkeld. Eén keuzehulp gaat over mogelijke behandelingen bij enkel-voet afwijkingen. De andere keuzehulp heeft betrekking op de behandeling bij verminderde arm-handfunctie. Ondersteuning van...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor verschillende vaatchirurgische patiëntengroepen

Afgerond (november 2015 - mei 2017)

Ontwikkeling keuzehulpmiddelen In dit project zijn keuzehulpmiddelen ontwikkeld voor een verwijde buikslagader, vernauwde halsslagader, etalagebenen en spataderen. Deze keuzehulpmiddelen helpen patiënt en arts om samen de best passende behandeling voor de patiënt te kiezen. De hulpmiddelen zijn: Keuzehulpen Websites waarop korte filmpjes en teksten uitleg geven over de ziekte, mogelijke...

Bekijk dit project

Ontwikkelen van kinderpatiënteninformatie (en voor ouders) bij kwaliteitsstandaarden

Afgerond (september 2015 - september 2016)

Digitale hulptool ontwikkeld Stichting Kind en Ziekenhuis heeft in samenwerking met de NVK de digitale hulptool, www.kindenziek.nl, ontwikkeld om kinderen en ouders beter te informeren over medisch specialistische richtlijnen over specifieke aandoeningen, behandelingen of onderzoek. Positie kinderen en ouders versterken Het doel van deze digitale hulptool is tweeledig: Ten eerste kunnen...

Bekijk dit project

Actieonderzoek (door) ontwikkeling patiënteninformatie en behandelkeuzehulpen (Decision Aids & Option Grids) bij kwaliteitsstandaarden

Afgerond (oktober 2015 - oktober 2016)

Onderzoek ontwikkeling leidraad voor patiënteninformatie en behandelkeuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden De kennis over effectieve en doelmatige zorg staat beschreven in richtlijnen voor de klinische praktijk. Veel patiënten willen betrokken worden bij behandelkeuzes door middel van 'Samen Beslissen'. Patiëntenversies van richtlijnen en keuzehulpen kunnen patiënten ondersteunen in 'Samen...

Bekijk dit project

Kwaliteit van Zorg – Langdurige Zorg: Inventarisatie en ontwikkeling cliënteninformatie

Afgerond (september 2015 - juni 2016)

Keuze zorginstelling of zorgverlener Hoe cliënten in de langdurige zorg (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg) kiezen voor een zorginstelling of zorgverlener is onduidelijk. Om de eigen regie van deze cliënten te stimuleren is het van belang om het keuzeproces en behoeften aan ondersteuning te begrijpen. In dit project zijn, in samenwerking met 12 instellingen, bij 72...

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven in de langdurige zorg Projectvoorstel voor inventarisatie van gebruikte meetinstrumenten

Afgerond (oktober 2013 - februari 2015)

Er bestaat momenteel geen met feiten onderbouwd beeld van het scala aan kwaliteit-van-leven-meetinstrumenten dat in de langdurige zorg wordt gebruikt. Het gaat om meetinstrumenten in de sectoren: verpleging, verzorging en thuiszorg geestelijke gezondheidszorggehandicaptenzorgDoelIn dit project wordt onderzocht:Welke instrumenten er worden gebruikt om kwaliteit van leven te meten.Op welke manier...

Bekijk dit project

Inzicht in kwaliteitsindicatoren en handvatten voor verbetering

Afgerond (september 2015 - mei 2016)

Uit interviews met diverse partijen in de zorg zijn een aantal knelpunten bij het meten van de kwaliteit van zorg naar voren gekomen. Zij gaven onder andere aan dat kwaliteitsmetingen administratieve lasten en kosten meebrengen voor ziekenhuizen en uitvragende instanties. Ook ervaren zij overlap tussen variabelen die door verschillende instanties worden uitgevraagd. Doel en werkwijze Op basis...

Bekijk dit project

Informatievoorziening via kiesbeter: wat willen burgers weten over kwaliteit van zorg en is deze informatie beschikbaar?

Afgerond (oktober 2015 - januari 2017)

Behoefte aan centrale website Mensen zoeken op internet vooral naar informatie over zorg en gezondheid om te kijken wat ze zelf kunnen doen aan hun klachten. De gewenste informatie hangt af van de klachten en zorgfase. Informatie op internet is onoverzichtelijk. En het is onduidelijk welke informatie betrouwbaar is. Een oplossing is een centrale website met informatie en links die daar door de...

Bekijk dit project

Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk: doen, deel, kies.

Afgerond (augustus 2015 - augustus 2016)

Ontwikkeling keuzehulpen De stichting PATIENT+ heeft als primair doel: ‘het actief betrekken van patiënten in hun zorgproces door middel van keuzehulpen’. In dit project heeft Stichting PATIENT+ 6 keuzehulpen ontwikkeld: Nierfalen Diabetes Galsteenlijden Liesbreuk Huidkanker Darmkanker Met werkgroepen, bestaande uit patiënten/arts-assistenten/onderzoekers/ specialisten, zijn de 6...

Bekijk dit project

Een samenvattende uitkomstmaat voor betere interpretatie van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen

Afgerond (september 2015 - april 2018)

Lastig om ziekenhuizen te vergelijken Jaarlijks publiceren ziekenhuizen hun sterftecijfers. Echter, dit geeft maar een beperkt beeld van de kwaliteit van zorg en is voor sommige diagnoses dusdanig zeldzaam, dat uitkomsten zoals heropname of lange ligduur relevanter zijn. Probleem is ook dat een ziekenhuis goede resultaten kan hebben op de ene uitkomst, maar veel minder op de andere uitkomst....

Bekijk dit project

De ontwikkeling van innovatieve patiënteninformatie bij kwaliteitsstandaarden voor drie bijnierziekten

Afgerond (januari 2016 - januari 2017)

In de kwaliteitsstandaard worden kwaliteitscriteria opgenomen en modules uitgewerkt die richting geven aan het verbeteren en borgen van de medische inhoudelijke en de organisatorische aspecten van de zorg. Om deze informatie toegankelijk te maken voor iedereen, is het ontwikkelen van innovatieve patiënteninformatie noodzakelijk. Doel In dit project wordt daarom innovatieve patiënteninformatie...

Bekijk dit project

CASCADE: Centraliseren van acute CVA-zorg, effecten op patiënten met een ander neurologisch ziektebeeld en ervaringen van interne en externe stakeholders. In English: Centralized Acute Stroke Care, A Dutch Evaluation (CASCADE)

Afgerond (januari 2017 - april 2018)

CVA (beroerte)zorg is gecentraliseerd De CVA (beroerte)-zorg is in één ziekenhuis (HMC Westeinde) gecentraliseerd. Komen er in de andere ziekenhuizen dan nog wel patiënten met andere neurologische aandoeningen?  Jazeker, zo bleek uit dit onderzoek. Het aantal patiënten met andere neurologische aandoeningen groeide zelfs, zowel in het centrum voor CVA-zorg als in de 2 decentrale ziekenhuizen (HMC...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website