Resultaten

Er zijn 3 subsidieronden afgerond. Een subsidieronde voor: 

 • promotieprojecten
 • projecten die ingaan op een actueel vraagstuk uit beleid of praktijk
 • innovatief beleidsonderzoek in het kader van heroverweging van collectieve uitgaven 

Open ronde voor promotieprojecten (budget €500.000)

De promotieronde heeft 5 projecten opgeleverd: 

 • de evaluatie van effecten van invoering van integrale bekostiging van (keten)zorg
 • implementatie van leefstijlinterventies in de patiëntenzorg
 • werken aan evidence-based ‘cultureel competente zorg’
 • variatie in levensloop zorguitgaven
 • interventie voor gedeelde besluitvorming in huisartsconsulenten met (sub)acute aspecifieke lage rugpijn patiënten

Inmiddels zijn hierover 4 proefschriften verschenen.

Topdown ronde innovatief beleidsonderzoek (budget €600.000)

Deze ronde ging over innovatief beleidsonderzoek in het kader van de heroverweging van collectieve uitgaven. Kern van deze ronde was dat de onderzoeksvragen mede werden geformuleerd in goed overleg met betrokken beleidsmakers. Onderwerpen waren: 

Bottom-up ronde actuele vraagstukken (budget €700.000)

Binnen deze ronde zijn 6 projecten gehonoreerd:

 1. De financiële houdbaarheid van Zorgverzekeringswet, AWBZ en jeugdzorg waarborgen door introductie van een preventiebonus voor gemeenten (uitvoerder: ZorgmarktAdvies). Rapport 'Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!'
 2. Patient participation in organizational decision-making processes in Care Groups (uitvoerder: RIVM).
 3. Ontwerpen en beoordelen van samenwerking tussen huisartsenpost en Spoed Eisende Hulp met systeemdynamisch modelleren (uitvoerder: UMC Utrecht)
 4. Organizational responses to rankings - De invloed van ranglijsten op zorgorganisaties (uitvoerder: EUR)
 5. Tijd besteden aan academische zorg (uitvoerder: AMC)
 6. Structuur en organisatie van regionale zorgportalen (uitvoerder: EUR)

Interactie met de eindgebruikers

De programmeerervaringen leren dat alleen een expliciete oproep aan onderzoekers tot (vernieuwende) interactie met eindgebruikers van wetenschappelijke kennis in beleid en/of praktijk onvoldoende gewenst effect sorteert. Een indicatieve opsomming van gesignaleerde spanningsvelden en knelpunten: 

 • Inhoud: weinig (gearticuleerde) vraag naar kennis, onvoldoende oog voor (juiste adressering van) al dan niet veranderende kennisbehoeften van praktijk en beleid.
 • Proces: onvoldoende (tijd en gelegenheid tot) betrokkenheid in en bij elkaars werkprocessen, gebrek aan onderlinge communicatie en kennisuitwisseling.
 • Context: onvoldoende tijd en knowhow om beleid met al dan niet welgevallige wetenschappelijke kennis te onderbouwen en te evalueren, ‘publish or perish’ cultuur aan academia (en in toenemende mate hogescholen), verschillende waardeoriëntaties en verantwoordingsregimes (beleid: legitimiteit/aanvaardbaarheid; onderzoek: wetenschappelijke kwaliteit; praktijk: praktische toepasbaarheid).

In antwoord op de kernvraag: hoe kan de interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk vanuit de kennisprogrammerende rol van ZonMw verbeterd worden, heeft de commissie een viertal procesaanbevelingen geformuleerd in het document Interactieve kennisprogrammering:

 • Interactie moet actief georganiseerd worden.
 • Interactie wordt bevorderd in netwerkstructuren.
 • Subsidievoorwaarden moeten interactie borgen.
 • Interactieve kennisprogrammering vergt een kennisbasis.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website