Projecten

De bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van de handhavingsschema’s van de IGZ

Afgerond (maart 2013 - maart 2015)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan verschillende maatregelen nemen om zorgaanbieders die onverantwoorde zorg verlenen te corrigeren, te beboeten, te stoppen of te straffen. Hierbij moeten inspecteurs zich laten leiden door handhavingsschema’s. DoelIn dit onderzoek wordt met verschillende onderzoeksmethoden onderzocht hoe bruikbaar, betrouwbaar en valide deze handhavingsschema’s zijn. Er...

Bekijk dit project

Effectief toezicht op actoren buiten het directe toezichtgebied van de Inspectie: Kwaliteitsborging van medische hulpmiddelen bij zorgverzekeraars en gemeenten

Afgerond (oktober 2016 - september 2017)

In de gezondheidszorg spelen medische hulpmiddelen een steeds belangrijkere rol. Daarbij is er aandacht voor correct gebruik om de veiligheid van de behandeling voor de patiënt te bevorderen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid rondom medische hulpmiddelen is echter versnipperd. De IGZ ziet toe op de kwaliteit van medische hulpmiddelen bij zorginstellingen en fabrikanten. ...

Bekijk dit project

Het betrekken van patiënten, naasten/familie en nabestaanden bij het incidententoezicht in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Afgerond (december 2016 - november 2017)

Het betrekken van patiënten, familie, naasten en nabestaanden bij onderzoek naar incidenten en calamiteiten in de zorg gebeurt nog te weinig. Van een grotere betrokkenheid van patiënten, naasten bij onderzoek naar incidenten en calamiteiten wordt verwacht dat dit kan bijdragen aan het verwerkingsproces van patiënten en naasten en het lerend vermogen in zorginstellingen. Vormgeven van deze...

Bekijk dit project

Onderzoek naar risicoselectie met de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen: op weg naar verantwoorde keuzes

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2017)

De basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen is in de afgelopen 10 jaar opgebouwd tot een gezaghebbend IGZ-instrument om kwaliteit van zorg te meten en te bevorderen. De set komt tot stand via een gestructureerde, 4-jaarlijkse cyclus waarin de IGZ en veldpartijen de indicatoren in gezamenlijkheid vaststellen. Voor de IGZ is het hierbij van belang dat díe indicatoren worden vastgesteld die de...

Bekijk dit project

Tekstmining in het toezicht: een exploratieve studie naar de automatische verwerking van klachten ingediend bij het Landelijk Meldpunt Zorg

Afgerond (september 2017 - februari 2019)

Potentiële risicogevallen ontdekken d.m.v. automatische tekstanalyse Het doel van deze studie is om automatische tekstanalysetechnieken (tekstmining) toe te passen op de klachten die bij het Landelijk Meldpunt Zorg binnenkomen. Zo hopen we eventuele trends en patronen te vinden die meer inzicht geven in de aard en de relevantie van de klachten. De verwachting is om zo potentiële risicogevallen te...

Bekijk dit project

Toezien op goed bestuur in de gehandicaptenzorg

Afgerond (november 2017 - november 2018)

Besturing van organisaties in gehandicaptenzorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt sinds 2015 toezicht op goed bestuur in de zorg. Goed bestuur wordt daarbij gezien als een voorwaarde om veilige en kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen. In dit project onderzoeken Radboudumc/ IQ healthcare en VU medisch centrum / APH-VU / VUmc de besturing van organisaties in de...

Bekijk dit project

Consequenties van openbaarmaking toetsingskaders

Afgerond (september 2017 - januari 2019)

Verkenning gevolgen openbaarmaking toetsingskaders De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) maakt steeds meer informatie openbaar over het werk dat zij uitvoert. Dit betreft onder meer de toetsingskaders waarin staat op welke normen en regels zij let bij zorgaanbieders. De IGJ wil graag weten welke gevolgen de openbaarmaking van toetsingskaders heeft op de regel naleving, kwaliteit van zorg en...

Bekijk dit project

Naar een toezichtkader voor 'just culture'

Afgerond (oktober 2017 - juni 2019)

Het begrip rechtvaardige cultuur Binnen het toezicht groeit het inzicht dat regels niet voldoende zijn om veiligheid en kwaliteit van zorg te verbeteren. Voor daadwerkelijke verandering is externe controle niet voldoende; het gaat om interne motivatie en bereidheid tot leren. Hiervoor wordt ook het begrip rechtvaardige cultuur (‘just culture’) gehanteerd: een cultuur van vertrouwen waarin...

Bekijk dit project

Prioritering Good Manufacturing Practice (GMP) toezicht

Afgerond (oktober 2017 - oktober 2018)

Als geneesmiddelen op de markt zijn, is het belangrijk de kwaliteit van het productieproces van geneesmiddelen te waarborgen. Dit wordt gedaan via de Good Manufacturing Practice (GMP). Het toezicht ligt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.). Flexibiliteit toezichtsbeleid IGJ vergroten Het doel is om de mogelijkheden te verkennen om in kaart te brengen hoe prioritering van te...

Bekijk dit project

Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening

Afgerond (maart 2018 - juni 2019)

Landelijk toezicht en onderzoek calamiteiten De Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie voeren gezamenlijk het landelijk toezicht in het kader van de Jeugdwet uit. Wanneer de inspecties calamiteiten (en geweldsincidenten) onderzoeken, doen ze dit om herhaling binnen de instelling te voorkomen. Bevorderen van leren van...

Bekijk dit project

Incidententoezicht, een kennissynsthese

Afgerond (november 2016 - oktober 2017)

Probleemstelling Incidententoezicht is een belangrijk element in het toezicht op de kwaliteit van zorg en vraagt veel van de capaciteit van de IGJ. Binnen de IGJ leven veel vragen over deze vorm van toezicht en zijn er verschillen in werkwijze binnen en tussen de zorgsectoren. Een meer gezamenlijk aanpak is wenselijk. Doel Het doel is om kennis over de effectiviteit van het incidentenonderzoek...

Bekijk dit project

Risicotoezicht bij vrijgevestigde individuele beroepsbeoefenaren

Afgerond (oktober 2016 - maart 2018)

Probleemstelling Voor vrijgevestigde individuele beroepsbeoefenaren is weinig voorhanden op het gebied van risicotoezicht door de IGJ. Dit project onderzoekt de haalbaarheid om risicotoezicht vorm te geven bij deze beroepsbeoefenaren. Doel Het doel is om de IGJ concrete handvatten te geven in het organiseren van effectief toezicht bij deze beroepsbeoefenaren door efficiënt gebruik te maken van...

Bekijk dit project

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Lopend (oktober 2019 - juli 2022)

Doel De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil weten welke toezichtsinterventies zij kan toepassen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag (sgog) in zorgrelaties te verminderen, en tegelijkertijd de aandacht voor seksualiteit en intimiteit als onderdeel van persoonsgerichte zorg te bevorderen. Werkwijze Om hier inzicht in te krijgen: verkennen we in dit onderzoek de bestaande...

Bekijk dit project

AWT Onderzoek Gezond Vertrouwen ‘Doordacht Vertrouwen in Toezicht’

Afgerond (januari 2017 - mei 2018)

Het onderzoek 'Doordacht vertrouwen in Toezicht' richt zich op de theoretische doordenking van het begrip vertrouwen. Ervan uitgaande dat vertrouwen een wederzijdse en wederkerige relatie betreft is dit onderzoek niet alleen gericht op het vertrouwen dat de IGZ kan hebben in zorgaanbieders, maar op het vertrouwen dat andere partijen (politiek, burgers) in de IGZ hebben. Onderzocht wordt hoe deze...

Bekijk dit project

Persoonsgerichte zorg in netwerken

Lopend (oktober 2019 - januari 2022)

Steeds vaker krijgen patiënten en cliënten zorg en ondersteuning aangeboden in zorgnetwerken. Van oudsher kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) echter alleen naar individuele zorgaanbieders. Toezicht op zorgnetwerken De inspectie wil daarom meer toezien op het functioneren van zorgnetwerken voor kwetsbare groepen. De IGJ heeft al ervaring met het toezicht op deze netwerken door te...

Bekijk dit project

De vertaalslag van veldnormen naar toezichtnormen: beoordeling van handhaafbaarheid van veldnormen die zijn vastgelegd in richtlijnen en zorgstandaarden.

Afgerond (augustus 2015 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect van toezicht en opsporing op de illegale handel van geneesmiddelen via internet

Afgerond (mei 2015 - november 2016)

De distributiemarkt voor geneesmiddelen is complex door de vele spelers, het internationale karakter en het gebruik van internet als distributiekanaal. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet daarom haar handhavingstrategie continu aanpassen. DoelDit onderzoek betreft een analyse van de mogelijkheden van handhaving door IGZ op de illegale distributiemarkt voor geneesmiddelen via internet....

Bekijk dit project

Effectiever toezicht met sociale media: toegevoegde waarde, randvoorwaarde en valkuilen

Afgerond (maart 2013 - juli 2014)

De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van zorg van vele instellingen en zorgverleners. Gezien deze veelomvattende rol, is het van belang haar toezicht efficiënt te organiseren. Doel Dit project geeft de IGZ inzicht in de toegevoegde waarde, randvoorwaarden en valkuilen bij het gebruiken van sociale media in het toezicht. Werkwijze In...

Bekijk dit project

Het identificeren van disfunctionerende professionals

Afgerond (augustus 2012 - december 2015)

De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van zorg van vele beroepsbeoefenaren. Ondanks de forse stroom van meldingen die zij ontvangt, wordt een deel van het disfunctioneren van hen niet (tijdig) gesignaleerd. DoelHet doel van dit project is om de IGZ inzicht te geven in effectieve strategieën om disfunctioneren te signaleren. WerkwijzeOp...

Bekijk dit project

Implementatie van het gebruik van sociale media als informatiebron voor toezicht door de IGZ

Afgerond (september 2014 - juni 2015)

In 2013 en 2014 heeft het Radboudumc in de Academische Werkplaats Toezicht een explorerende studie (project 516001007) gedaan naar de toegevoegde waarde van informatie op sociale media voor het toezicht op de gezondheidszorg. De conclusie luidde dat informatie uit sociale media van waarde kan zijn voor toezicht op de gezondheidszorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). DoelGezien het...

Bekijk dit project

Klachtbehandeling door de IGZ?

Afgerond (september 2012 - juli 2015)

In 2011 is er veel kritiek gekomen op de manier waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) omgaat met klachten en meldingen van burgers. Die kritiek is geformuleerd door de Nationale Ombudsman, maar ook in een onderzoek van de Commissie de Vries die in opdracht van de IGZ onderzoek deed naar de werkwijze van de IGZ inzake de casus 'baby Jelmer'. De IGZ heeft besloten om de manier waarop zij...

Bekijk dit project

Op zoek naar een passend toezichtkader in een veranderende gezondheidszorg Overkoepelend thema tweede ronde Klein maar Fijn projecten van de Academische Werkplaats Toezicht

Afgerond (mei 2015 - juli 2016)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt telkens uitgedaagd om in te spelen op veranderingen in de gezondheidszorg. Dat roept de vraag op of de bestaande instrumenten van toezicht nog wel passend en effectief zijn. Er kan onzekerheid ontstaan over wat de juiste norm behoort te zijn en wie dat mag bepalen. Of, de komst van nieuwe spelers maakt dat zorgaanbieders minder grijpbaar worden....

Bekijk dit project

Systeemtoezicht op kwaliteit en veiligheid van de zorg. Formatieve evaluatie van het IGZ project ST

Afgerond (juni 2012 - juni 2016)

Op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van VWS gaat de IGZ methoden en voorwaarden ontwikkelen voor systeemtoezicht: toezicht op opzet, reikwijdte en werking van (kwaliteits)systemen en bedrijfsprocessen in zorgorganisaties. Het doel is om een passende en bruikbare vorm van systeemtoezicht te ontwerpen voor de zorg. De methode wordt vervolgens tijdens 6...

Bekijk dit project

Toezicht houden na stelselwijziging

Afgerond (april 2015 - februari 2016)

Door de stelselwijziging moet langdurige zorg en ondersteuning zo veel mogelijk thuis worden gegeven. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en betrekt daarbij meerdere zorgprofessionals en organisaties. DoelDe vraag die in dit onderzoek centraal staat is: ‘Hoe kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lerend van andere ervaringen en rekening houdend met andere toezichthouders, zo goed...

Bekijk dit project

Toezicht in het licht van bestuurlijke samenwerking in de gezondheidszorg: effecten van fusies van zorgaanbieders op het toezicht

Afgerond (mei 2015 - april 2016)

Bestuurlijke samenwerking in de zorg is aan verandering onderhevig. Onder andere door de vorming van fusies en het medisch specialistisch bedrijf (MSB). De effecten hiervan op de kwaliteit van zorg zijn onduidelijk. Dat geldt ook voor de vraag hoe de IGZ hier toezicht op moet houden. DoelHet onderzoek beoogt de IGZ te helpen bij het maken van strategische keuzes bij de focus van het toezicht en de...

Bekijk dit project

Toezicht op het Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen: het in kaart brengen van een multi-centered speelveld

Afgerond (augustus 2013 - augustus 2014)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil het toezicht op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen effectiever en efficiënter inrichten. Toezicht op medisch onderzoek met mensen is bijzonder, omdat het plaatsvindt in een veld met zeer diverse spelers en meerdere locaties. Het toezicht is daardoor zeer arbeidsintensief. Er is weinig onderzoek gedaan naar deze vorm van toezicht, waardoor...

Bekijk dit project

Toezicht op polyfarmacie bij kwetsbare ouderen. Brede nulmeting en ontwikkeling meetinstrumenten.

Afgerond (maart 2013 - april 2014)

Het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijk (polyfarmacie) leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot vermijdbare problemen. Om de organisatie en kwaliteit van farmaceutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie te verbeteren, is de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Polyfarmacie ontwikkeld. Hierin staat periodieke beoordeling van alle gebruikte geneesmiddelen door arts, apotheker en...

Bekijk dit project

Toezicht op zorgketens en zorgnetwerken voor thuiswonende kwetsbare ouderen van 75 jaar of ouder

Afgerond (november 2012 - mei 2016)

Uit onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gebleken dat de kwaliteit van zorg in zorgketens en zorgnetwerken niet altijd goed geregeld is. De regie ontbreekt, communicatie, samenwerking en overdracht schiet te kort. Voor de IGZ is het lastig toezicht houden als een eenduidig aanspreekpunt ontbreekt. Er is behoefte aan methoden om dit toezicht systematisch vorm te geven en te...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website