Projecten

Cmylife e-clinics

Afgerond (mei 2018 - september 2020)

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een ernstige ziekte die goed behandeld kan worden. CML-patiënten willen meer regie over hun eigen gezondheid en meer ziekenhuisloze zorg. Daarvoor hebben zij inzicht nodig in de factoren die het succes van de behandeling bepalen: medicatietrouw en monitoring van het ziekteproces. Doel Het doel van dit project was de verbetering en opschaling van het...

Bekijk dit project

Kan de samenwerking in de keten bij een dreigend aneurysma verbeterd worden?

Lopend (december 2021 - december 2023)

8 tot 9% van de Nederlanders heeft te maken met het verwijden en/of het scheuren van de lichaamsslagader (aorta). Dat noemen we een (geruptureerd) aneurysma van de aorta. Jaarlijks overlijden 1.400 patiënten hieraan. In de top 6 van gemiste diagnoses op de huisartsenpraktijk (HAP) staat het gemiste aneurysma op de 2e plaats. Herkennen van de symptomen in de spoedzorgketen Om de overlevingskansen...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire topzorg voor patiënten met longkanker: samen sterker!

Lopend (december 2021 - december 2023)

De behandeling voor mensen met longkanker verbetert snel. Eén van de ontwikkelingen is het gebruik van orale oncolytica. Dit is medicatie die patiënten zelf thuis kunnen innemen. Het risico hiervan is dat bijwerkingen minder goed kunnen worden gemonitord en medicatie verkeerd kan worden gebruikt. Goede ondersteuning van patiënten is essentieel voor een optimaal effect op overleving en het...

Bekijk dit project

Zorg Vooruit: blended netwerkzorgpad neurorevalidatie en dwarslaesie

Lopend (december 2021 - december 2023)

Na een beroerte of dwarslaesie komen patiënten in aanraking met revalidatie. Om zoveel mogelijk zelfredzaamheid, gezondheid en kwaliteit van leven terug te krijgen én te behouden, zijn goede mobiliteit, fysieke fitheid en gezond gedrag nodig. Om de patiënt hierbij zo goed mogelijk te begeleiden, is het belangrijk dat zorgverleners werkzaam op de polikliniek en kliniek van een revalidatiecentrum...

Bekijk dit project

In vertrouwde handen; een actieonderzoek naar gelijkwaardige samenwerking tussen familie en professionals in de zorg voor ouderen met dementie.

Lopend (december 2021 - december 2023)

Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Waar in de thuissituatie familie in een vertrouwde omgeving vaak veel zorgtaken uitvoert, wordt dit in het verpleeghuis meestal overgenomen door de medewerkers. Naast opluchting kan dit ook vervreemding geven. Het verpleeghuis komt, onbedoeld, tussen bewoner en de familie in te staan. Onuitgesproken ideeën maken het vaak lastig om...

Bekijk dit project

Stimulerend klimaat voor bewoners van het zorgcentum

Lopend (december 2021 - mei 2024)

In dit verbetertraject wordt een reeds bestaand zorgproces uit het verpleeghuis vertaald naar het zorgcentrum. Deze verandering is een cultuurverandering voor alle betrokkenen: de bewoner en naasten, medewerkers, professionals & vrijwilligers van tanteLouise en alle eerstelijnszorgprofessionals. Kortom, een complex vraagstuk over interprofessionele samenwerking. Doel Ons doel is dat de bewoners...

Bekijk dit project

Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in Friesland: ontwikkelen van een DCD-netwerk.

Lopend (december 2021 - december 2023)

In Friesland werken we aan betere samenwerking tussen professionals binnen de eerste lijn en tweede lijn voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Kinderen met DCD hebben moeite met het coördineren van bewegingen en het aanleren van dagelijkse vaardigheden. Doel Het doel van ons project is een goede samenwerking tussen professionals in de eerste en tweede lijn, waardoor...

Bekijk dit project

Hartelijk welkom! - een actieonderzoek naar het verbeteren van de overgang van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie en hun naasten

Lopend (december 2021 - december 2023)

De overgang naar het verpleeghuis is voor mensen met dementie en hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Informatieoverdracht tussen professionals vindt bij opname beperkt plaats, waardoor men in het verpleeghuis onnodig het wiel opnieuw moet uitvinden. Bovendien is bekend dat slechte coördinatie van het opnameproces negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie....

Bekijk dit project

Samen bouwen aan Mentale Gezondheidscentra: Actieonderzoek naar de doorontwikkeling en verbetering van een wijkgerichte ggz vanuit een duurzame coalitie tussen GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

Met de Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West Brabant beweegt de geestelijke gezondheidszorg (ggz), vanuit een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak, naar burgers, verwijzers en partners in het sociale domein toe. Ggz-expertise wordt naar voren gebracht, zodat de juiste zorg sneller wordt ingezet én nog meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen wordt vormgegeven. Het aanbod...

Bekijk dit project

Pijn op de borst? : Actieonderzoek naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek met Zorgpad Pijn op de Borst

Lopend (december 2021 - december 2023)

Pijn op de borst (POB) komt veel voor: 700.000 patiënten per jaar. Zowel huisartsen als patiënten denken hierbij vaak aan hartproblemen. Op dit moment verwijst de huisarts veel patiënten naar het ziekenhuis. Meer samenwerking en organisatie van zorg Er is behoefte aan meer samenwerking en organisatie van zorg voor POB op de juiste plek. De huidige zorg is namelijk niet altijd ‘op de juiste plek’...

Bekijk dit project

Integrale Samenwerking rondom prenatale huisbezoeken. Een actieonderzoek.

Lopend (december 2021 - december 2023)

Niet alle pasgeborenen hebben een goede start van het leven, bijvoorbeeld omdat hun ouders in een moeilijke situatie zitten. Een huisbezoek tijdens de zwangerschap kan helpen om deze problemen te signaleren, en mogelijk voor de geboorte op te lossen of te verminderen. Voor dit huisbezoek moeten verschillende organisaties goed met elkaar en met het gezin samenwerken. Doel In dit actieonderzoek...

Bekijk dit project

Actieonderzoek probleMatiek prOtonentherapie logistiek zorgprocessen VErbeteren (MOVE)

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

Wat is protonentherapie (PT)? Protonentherapie (PT) is een vorm van bestraling waarmee de gezonde weefsels beter gespaard kunnen worden, zodat dit bij specifieke patiënten tot minder bijwerkingen (bijvoorbeeld hartschade) kan leiden. Sinds 2018-2019 zijn er in Nederland 3 bestralingscentra die PT aanbieden. Knelpunt voor verwijzen naar PT Ondanks het bestaan van landelijke afspraken over welke...

Bekijk dit project

Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie bij Nierpatiënten (BAAN) Het samen met patiënten, curatieve en arbogerelateerde professionals werken aan arbeidsgerichte medische zorg in het ziekenhuis.

Afgerond (januari 2020 - januari 2022)

Het hebben (en houden) van werk is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een nierziekte. Zorgverleners in het ziekenhuis kunnen hierin een rol spelen. Arbeidsgerichte zorg In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is om die reden, in nauwe samenwerking met patiënten, artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsgerichte zorg...

Bekijk dit project

De WijkKliniek: ziekenhuisbehandeling met zicht op thuis

Lopend (november 2019 - november 2021)

Doel: ziekenhuiszorg bieden aan kwetsbare ouderen De WijkKliniek is ontwikkeld met als doel om ziekenhuiszorg te bieden aan kwetsbare ouderen en tegelijkertijd negatieve uitkomsten zoals een heropname en functieverlies te voorkomen. De Wijkkliniek is een eerste stap om een deel van de ziekenhuiszorg naar de wijk te verplaatsen en zo in de wijk de infrastructuur te bouwen voor 24/7 zorg. Voor wie...

Bekijk dit project

MijnEigenZorgplan: actieonderzoek naar ontwikkeling en implementatie van een persoonsgerichte digitale zorgomgeving voor complexe patiëntengroepen.

Lopend (september 2019 - januari 2022)

In de afgelopen jaren is steeds meer de nadruk komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en regie vanuit de patiënt. Er is behoefte aan goede ondersteuning van het zorgtraject door passende informatie voor de patiënt op het juiste moment. Persoonsgerichte digitale zorgomgeving Het resultaat van dit participatieve actieonderzoek in Amsterdam UMC is dat er een persoonsgerichte digitale...

Bekijk dit project

Personalized care voor mensen met ALS: ALS Thuismeten & Coachen

Afgerond (januari 2020 - oktober 2021)

ALS Thuismeten & Coachen (ALS T&C) is een zorgconcept gebaseerd op thuismonitoring waarin patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) op vaste momenten via een app vragen over hun gezondheid beantwoorden en contact onderhouden met de zorgverleners. Een zorgcoach geeft feedback op de ingevulde gegevens, beantwoordt vragen en regelt afspraken met het ALS-behandelteam als dat nodig is....

Bekijk dit project

Zorg op de juiste plaats in Utrecht; Verbetering van implementatie van transmurale afspraken door interprofessioneel leren en monitoring van substitutie aan de hand van het regionaal transmuraal dossier

Afgerond (juni 2018 - september 2021)

Samenwerking tussen huisarts en specialist Huisarts en specialist moeten nog meer samenwerken om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. In het kader van Juiste zorg op de juiste plek in de regio Utrecht zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) ontwikkeld. Doel en resultaat: Optimale Zorg Tafel Om die RTA’s levend te maken, is in dit project (ZOUT) een Optimale Zorg Tafel ontwikkeld...

Bekijk dit project

Applied data science in de psychiatrische praktijk

Afgerond (juli 2018 - juli 2020)

Welk medicijn gaat voor een patiënt het beste werken en de minste bijwerkingen geven? Of is agressie op de afdeling te voorspellen en te voorkomen? Zeker in de psychiatrie zijn dat lastige lastige vragen. Wij hebben onderzocht of we dit soort vragen konden beantwoorden met bestaande zorgdata. Samen leren van zorgdata 4 ggz-instellingen werkten samen in dit project. In 1 instelling werd gestart...

Bekijk dit project

'Coaching in Home & Place making': Actieonderzoek Innovatieve Zorg in Sociaal-Geografisch Perspectief

Afgerond (juni 2018 - december 2020)

Ondanks multidisciplinaire behandeling in klinische settingen speelt achter voordeuren van mensen met ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ veel onbegrepen leed af. Door onzichtbare, cognitieve problematiek vallen ze in onze participatiesamenleving gemakkelijk tussen wal en schip. Eenmaal thuis is het lastig passende hulp te vinden, omdat binnen het zorgsysteem voor stukjes problematiek verschillende...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website