Hoe kan de inhoudelijke paramedische herstelzorg in de overgangsfase van een intramurale setting naar de thuissituatie beter op elkaar aansluiten en multidisciplinair worden afgestemd, zodat de zorg het beste aan de zorgvraag voldoet?

In 6 projecten staat het op het juiste moment inzetten van de juiste zorgprofessional en dit op een effectieve wijze organiseren centraal. De focus ligt op het zo optimaal mogelijk functioneren van mensen. Daarmee wordt bijgedragen aan het versterken van multidisciplinaire samenwerking tussen paramedische disciplines en het aantonen van de meerwaarde van de paramedische zorg.

Project Healthy Living in Utrecht after (minor) Stroke (HeLiUS)

Projectnummer10270022110012
Looptijdnovember 2022 t/m oktober 2025
ProjectleiderJacqueline Outermans (Hogeschool Utrecht)

Twee derde van de mensen die een (lichte) beroerte krijgt, gaat direct vanuit het ziekenhuis naar huis. Zij ervaren geen grote (lichamelijke) consequenties van de beroerte, maar hebben thuis vaak wel vragen of klachten. Bovendien is de kans op herhaling en verslechtering aanwezig doordat zij vaak een ongezonde leefstijl hebben. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van deze mensen in de eerste lijn is vaak lastig te vinden. Bij wie kunnen zij het beste met hun vragen terecht? Hoe kunnen zij een 2e beroerte voorkomen en hoe kunnen zij gezonder mee (blijven) doen? Welke expertise bestaat er eigenlijk in de regio?

Doel

Dit project wil de zorg en ondersteuning voor mensen na beroerte in de regio Utrecht verbeteren, door een multidisciplinair zorgpad gericht op zorg-gerelateerde preventie in de eerste lijn te ontwerpen. Dit zorgtraject omvat 1) een inhoudelijk programma evidence based therapeutische diagnostiek en interventies en 2) een blauwdruk voor de organisatie van de multidisciplinaire samenwerking met een digitale ondersteuning hiervan.

Aanpak

In het bestaande netwerk MMNU (multidisciplinair eerstelijns NAH Netwerk Utrecht) worden de volgende onderwerpen in co-creatie aangepakt:

  • Hoe ziet een multidisciplinair programma eruit gericht op zorg gerelateerde preventie voor mensen na een beroerte?
  • Hoe kan de samenwerking tussen professionals verbeteren, zodat er een heldere infrastructuur (zorgpad) ontstaat voor mensen na een beroerte?
  • Hoe kan een digitale omgeving voor professionals ingericht worden om die samenwerking te ondersteunen?
  • Het zorgpad en de digitale omgeving worden in enkele iteratieve cycli geïmplementeerd en geëvalueerd binnen het MMNU.

Relevante onderwerpen

Project Implementation and evaluation of an allied primary care multidisciplinary treatment program for patients with or after cancer

Projectnummer10270022110013
Looptijdseptember 2022 t/m november 2025
ProjectleiderRosella Hermens (Radboudumc)

Meer dan 800.000 mensen in Nederland met of na kanker hebben te maken met de gevolgen van kanker en/of de behandeling daarvan. De Taskforce Cancer Survivorship Care ontwikkelt hiervoor, in samenwerking met diverse partijen, een paramedisch multidisciplinair behandelprogramma voor de eerste lijn.

Doel

Het doel van ons project is om dit programma regionaal toepasbaar te maken voor de regio’s Dordrecht en Achterhoek. Bij positieve uitkomsten rondom gezondheid, kosten, tevredenheid en structurele bekostiging wordt het programma uitgerold in andere oncologie zorgnetwerken.

Werkwijze

Het behandelprogramma wordt uitgevoerd en geëvalueerd op verandering in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, zorgconsumptie en zorgkosten. Daarnaast brengen we ervaringen van patiënten, professionals en zorgverzekeraars met het programma in kaart. Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van het programma worden opgehaald, waarmee het programma geoptimaliseerd kan worden.

Relevante ZonMw-projecten

Bekijk de andere ZonMw-projecten waarbij Rosella Hermens betrokken is:

Relevante onderwerpen

Project Development and Evaluation of a National Network of Allied Health Professionals working with Children with Cancer to improve Participation and Quality of Life (KinderOncoNet)

Projectnummer10270022110002
Looptijdoktober 2022 t/m september 2026
ProjectleiderWim Tissing (Prinses Maxima Centrum)

De medische zorg rondom kinderkanker is centraal georganiseerd, terwijl landelijke samenwerking van intramuraal naar de thuissituatie voor deze populatie ontbreekt. Stakeholders geven aan dat versterking en verbinding in paramedische herstelzorg in Nederland noodzakelijk is voor optimale participatie en kwaliteit van leven.

Doel

Het doel is de ontwikkeling en evaluatie van een nationaal zorgnetwerk van paramedische professionals voor kinderen met kanker: KinderOncoNet.

Werkwijze

Met zorgverleners gaan we 1 landelijk zorgnetwerk vormen. In focusgroepen en co-creatie sessies ontwikkelen we met inbreng van ouders en kinderen kennisproducten, definiëren we verantwoordelijkheden en werkafspraken. Aansluitend evalueren we het functioneren van dit netwerk.

Resultaten

Realisatie van een landelijk, multidisciplinair zorgnetwerk waarin zorgverleners, ouders en kinderen elkaar kunnen vinden, elkaar zorg kunnen toevertrouwen en kennis op het juiste moment dichtbij huis beschikbaar is.

Relevante ZonMw-projecten

Bekijk de andere ZonMw-projecten waarbij Wim Tissing betrokken is:

Relevante onderwerpen

Project The integrated TRansmural Allied health Care model (iTRAC)

Development, integration (into clinical practice), and evaluation of a patient-centered, transmural, and integrated allied health care model for patients with complex care needs after hospital admission

Projectnummer10270022110008
Looptijd november2022 t/m oktober 2026
ProjectleiderMel Major-Helsloot (Hogeschool van Amsterdam)
Mede-projectleider/penvoerderMarike van der Schaaf (Amsterdam UMC)

Patiënten in de overgangsfase van het ziekenhuis naar huis hebben een groot risico op onvolledig herstel door het ontbreken van continuïteit van zorg en interprofessionele afstemming. Hoewel veel patiënten problemen hebben op meerdere functionele domeinen, wordt de behoefte aan paramedische zorg na ziekenhuisontslag onvoldoende geïnventariseerd (knelpunt 1). Wanneer meerdere zorgverleners betrokken zijn, ontbreekt vaak afstemming en samenwerking in de eerste lijn (knelpunt 2).

Doel

We ontwikkelen een geïntegreerd transmuraal paramedisch zorgtraject (iTRAC) voor patiëntgroepen waarin functionele achteruitgang, fysieke en cognitieve stoornissen en ondervoeding veel voorkomen; dat wil zeggen patiënten opgenomen op de afdelingen Intensive Care, Interne Geneeskunde en Oncologische Chirurgie.

Werkwijze

Dit project bouwt voort op onderzoek en (digitale) zorginnovaties, eerstelijns revalidatienetwerken en versterkt interprofessionele samenwerking in de herstelzorg na ziekenhuisopname.

Relevante ZonMw-projecten

Bekijk de andere ZonMw-projecten waarbij Mel Major-Helsloot betrokken is:

Relevante onderwerpen

Project Improving primary care rehabilitation for trauma patients

Projectnummer10270022110004
Looptijdnovember 2022 t/m oktober 2025
ProjectleiderRaymond Ostelo (Amsterdam UMC)

In 2030 zijn er in Nederland 1 miljoen kwetsbare ouderen. Kwetsbaarheid kenmerkt zich onder andere door afname van zelfstandigheid en meer zorggebruik. Een ziekenhuisopname ten gevolge van een trauma leidt meestal tot toename van kwetsbaarheid, maar de huidige revalidatie richt zich slechts op herstel van fysieke functie door de fysiotherapeut. Aspecten rondom kwetsbaarheid worden niet geadresseerd.

Doel

Dit project heeft tot doel een gecoördineerd transmuraal multidisciplinair revalidatietraject te ontwikkelen voor kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname ten gevolge van een trauma.

Werkwijze

Het verminderen van kwetsbaarheid wordt geïntegreerd in de revalidatie van het trauma. Klinisch start de fysieke revalidatie en wordt de oudere gescreend op factoren die bijdragen aan kwetsbaarheid. Op basis hiervan wordt een multidisciplinair eerstelijns paramedisch behandelplan opgesteld. Na ontslag volgt verwijzing naar relevante paramedici zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en/of diëtisten. Een casemanager coördineert het behandelplan.

Relevante ZonMw-projecten

Bekijk de andere ZonMw-projecten waarbij Raymond Ostelo betrokken is:

Relevante onderwerpen

Project Better allied health care for people with acquired brain injury

Projectnummer10270022110005
Looptijddecember 2022 t/m november 2026
ProjectleiderMaud Graff (Radboudumc)

In oktober 2022 wordt de handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel gepresenteerd. Dit door de Hersenstichting gesubsidieerd project geeft richting aan de organisatie en inhoud van zorg in de eerste lijn. De implementatie en evaluatie van de handreiking in samenwerking met de beroepspraktijk, paramedische beroepsverenigingen en onderzoeks-/onderwijs instituten is de volgende belangrijke stap

Doel

Het doel van dit project is de interprofessionele paramedische zorg in de eerste lijn voor mensen met hersenletsel op te zetten en/of beter te organiseren, en hiermee ook substitutie van intramurale zorg naar zorg in de eerste lijn te bevorderen. Oftewel: het bevorderen van de juiste zorg op de juiste plaats. Dit gebeurt concreet door de implementatie en evaluatie van de handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel.

Werkwijze

Door middel van participatief actie onderzoek voeren we 3 deelprojecten uit:

  • Exploreren van het cliëntperspectief over de handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel
  • Implementatie en evaluatie van de handreiking in 3 regio’s
  • Aanpassing van de handreiking en ontwikkeling van tools voor implementatie op landelijk niveau

Relevante ZonMw-projecten

Bekijk de andere ZonMw-projecten waarbij Maud Graff betrokken is:

Relevante onderwerpen

Kennisvergroting en onderzoek

We financieren onderzoek naar kennisvragen uit de kennisagenda’s van de paramedische beroepsgroepen, waarbij er gelegenheid is voor het op maat investeren in een onderzoeks-infrastructuur. Daarnaast stimuleren we multidisciplinair onderzoek.

> Bekijk de andere projecten gericht op Kennisvergroting en onderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website