ZonMw tijdlijn Organisatie van zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Organisatie van zorg nl-nl Wed, 26 Feb 2020 14:41:41 +0100 Wed, 26 Feb 2020 14:41:41 +0100 TYPO3 news-5213 Tue, 04 Feb 2020 09:45:00 +0100 ‘Praat met ouderen al in het ziekenhuis over palliatieve zorg’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-met-ouderen-al-in-het-ziekenhuis-over-palliatieve-zorg/ Wanneer een oudere patiënt in de palliatieve fase uit het ziekenhuis komt, zijn diens wensen en behoeften vaak onbekend of niet goed overgedragen naar andere zorgverleners. In het PalliSupport-project worden in het ziekenhuis gesprekken gevoerd met patiënt en naasten. Wensen, behoeften en afspraken komen terecht in een transmuraal zorgplan. De zorg die op maat nodig is voor de patiënt en diens naasten, op de plek van hun voorkeur, dat is volgens Marjon van Rijn (Amsterdam UMC, locatie AMC) goede netwerkzorg voor ouderen in de palliatieve fase. Van Rijn is projectleider van het ZonMw-project PalliSupport. ‘Oudere patiënten hebben vaak meerdere aandoeningen en dus ook verschillende zorgprofessionals. Komt daar palliatieve zorg bij, dan wordt goede onderlinge afstemming nog relevanter.’ Vooral samenwerking tussen tweede en eerste lijn is belangrijk, vervolgt Marijke van Daelen, huisarts in Blaricum en kaderarts palliatieve zorg. ‘Huisartsen zijn de centrale zorgverlener. Zij wisselen informatie uit met onder meer specialisten, thuiszorg en apotheek, waardoor zij de palliatieve zorg kunnen organiseren. Lastig is dat wensen en behoeften van patiënten meestal niet in de informatiesystemen staan.’

Praktisch zorgpad

PalliSupport werkt aan een ‘naadloos palliatief zorgtraject’. Met een transmuraal zorgplan, een bijbehorend digitaal systeem en met steun van een transmuraal palliatief team, voeren zorgverleners dit traject uit. Van Rijn: ‘We zijn inmiddels gestart in 5 regio’s. Vooraf hebben we gezocht naar best practices, ook elders in Europa. We hebben focusgroepen met ouderen en naasten gehouden en professionals in interviews gevraagd naar belemmeringen en kansen voor samenwerking. Vervolgens is een praktisch zorgpad ontwikkeld, dat we in een pilot hebben uitgetest. Nu gaan we dit zorgpad in de regio’s nader uitwerken en onderzoeken.’

Erover durven beginnen

Van Daelen signaleert bij ouderen een grote behoefte aan tijdige informatie over de mogelijkheden in de palliatieve fase. ‘Bij een informatiemiddag voor 75plussers in onze praktijk was er een enorme opkomst. Mensen willen er graag over nadenken, juist ook als het nog niet concreet aan de orde is.’ Van Rijn herkent deze behoefte. ‘We zien nu al dat patiënten het heel fijn vinden als er in het ziekenhuis over gesproken wordt. Ze durven er vaak zelf niet goed over te beginnen met de arts.’ En daarmee stuiten we meteen op een belangrijke belemmerende factor waar PalliSupport wat aan wil doen. Want ook zorgverleners – en zeker artsen – weten vaak niet goed hoe zij het gesprek over palliatieve zorg kunnen starten. Van Daelen: ‘Als dokter ben je toch vooral opgeleid om te behandelen, om te blijven zoeken naar mogelijkheden om te genezen, zeker in het ziekenhuis. Je leert niet om met de patiënt te bespreken wat voor hem of haar nu het belangrijkste is in het leven. Wat zijn de mogelijke consequenties van nóg een behandeling? Om dat rustig met de patiënt en diens naasten op een rij te kunnen zetten, is nog een cultuuromslag nodig.’

Vroeg leren samenwerken

Toch zien Van Rijn en Van Daelen goede kansen voor juist die cultuuromslag. Een belangrijke bevorderende factor voor goede netwerkzorg is volgens hen namelijk de ‘enorme motivatie en gedrevenheid’ bij professionals om de palliatieve zorg te verbeteren. Van Rijn: ‘Dat is erg mooi om te zien en het geeft ook vertrouwen dat de verbeteringen ook na de projectfase een plek zullen krijgen in de zorg.’ Maar enthousiasme is niet genoeg, zeggen ze er meteen bij. Zo zijn veel zorgverleners nog altijd te weinig bekend met de mogelijkheden van samenwerking tussen eerste en tweede lijn. En ook niet met de bijdrage die een transmuraal palliatief team daaraan kan leveren. Volgens Van Rijn kan het helpen als zorgprofessionals al in een veel vroeger stadium scholing over palliatieve zorg krijgen. ‘Als het gaat om leren samenwerken, is het zinvol om al in de initiële opleiding transmurale interprofessionele scholing aan te bieden. Zodat samenwerken een vanzelfsprekend onderdeel wordt van ieders competenties.’

Regie bij de patiënt

En er zijn nog wel meer uitdagingen te noemen. Van Daelen wijst op een betere ICT, met elektronische systemen die wél goed met elkaar communiceren. ‘We doen binnen PalliSupport een pilot met een persoonsgebonden systeem, waarbij de patiënt zelf de regie heeft over de relevante informatie die hij of zij met zorgverleners wil delen.’ Van Rijn benoemt het belang om als netwerk de randvoorwaarden voor samenwerking goed te organiseren. Daarvoor is geen blauwdruk te geven, want iedere regio zit weer anders in elkaar. ‘Met die randvoorwaarden bedoel ik trouwens niet alleen die op bestuurlijk niveau, dus dat de organisaties het eens zijn over de afspraken. Maar juist ook praktisch, ofwel dat zorgverleners ook echt samen de werkwijzen in de palliatieve zorg bepalen. Pas dan komt een naadloos palliatief zorgtraject in zicht.’

Drie gouden lessen voor transmurale samenwerking in de palliatieve fase

 1. Stel regelmatig de surprise question: 'Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen een jaar zou overlijden?' Dat houdt je alert op de noodzaak om tijdig met patiënten in gesprek te gaan en met collega’s in het netwerk af te stemmen.
 2. Je bent er niet met goede afspraken op papier. Het wondermiddel voor naadloze transmurale zorg is juist ook dat simpele telefoontje met een collega in het netwerk.
 3. Schakel het transmuraal palliatief team in als er iets niet goed loopt. Zo deel je ook kennis en ervaring, inclusief die van jezelf. Van elkaar leer je uiteindelijk het meest.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg februari 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

]]>
news-5061 Tue, 21 Jan 2020 11:25:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) opent vandaag 3 nieuwe subsidieoproepen. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Samen willen we de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Nieuwe subsidieoproepen

Vandaag zijn de volgende subsidies opengesteld:

 • De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
 • De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
 • Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Let op

Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn.
Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen goed doorneemt.

Webinar over subsidieoproepen van 13 januari

Op maandag 13 januari hield JZOJP een webinar over de subsidieoproen. Tijdens dit webinar konden deelnemers vragen stellen over het indienen van een aanvraag.
Het terugkijken van het webinar kan hier!

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Het overkoepelende VWS-programma en goede voorbeelden van De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek

]]>
news-5118 Thu, 09 Jan 2020 10:59:29 +0100 Actieonderzoek innovatieve zorg https://publicaties.zonmw.nl/actieonderzoek-innovatieve-zorg/ Actieonderzoek is cyclisch en stapsgewijs onderzoeken, veranderen en innoveren in de praktijk. Hoe lopen de projecten van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg? Wat komen de innovatoren tegen en wat leren ze daarvan? news-5009 Wed, 11 Dec 2019 06:54:15 +0100 Soepele transitie van kind- naar volwassenzorg https://publicaties.zonmw.nl/een-soepele-transitie-van-kinderarts-naar-volwassen-zorg/ Als een jongere met een chronische aandoening 18 wordt, verandert er veel. Deze transitie van zorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom werken projectleider Dunja Dreesens en ervaringsdeskundige Lisa Verberg samen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg Hun advies: ‘Praat niet over, maar met jongeren.’ news-4933 Tue, 26 Nov 2019 13:40:10 +0100 Prijs voor onderzoekers binnen TopZorg-studie https://www.etz.nl/Over-ETZ/Nieuws/2019/11/Prijs-voor-onderzoekers De aan het Gamma Knife Centrum verbonden onderzoekers Eline Verhaak en Wietske Schimmel wonnen een prijs met hun posterpresentatie tijdens de Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference in Marseille. De promovendi presenteerden de resultaten en conclusies van hun onderzoek naar het cognitief functioneren van met het Gamma Knife bestraalde patiënten met meerdere hersenmetastasen. De medisch psychologen Eline en Wietske zijn verantwoordelijk voor de door ZonMw gesubsidieerde CAR-Studies (Cognition and Radiation), binnen het Experiment TopZorg. news-4472 Mon, 26 Aug 2019 08:18:00 +0200 Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-praktijkgericht-onderzoek-door-hogescholen/zm-doc/ Verpleegkundigen vinden het vaak moeilijk om patiënten te ondersteunen bij zelfmanagement. Hogeschool Rotterdam testte 2 instrumenten voor zelfmanagement ondersteuning in een poli voor reumatologie, een afdeling jeugdrevalidatie en een afdeling voor ouderenrevalidatie. news-4450 Thu, 22 Aug 2019 06:35:56 +0200 Betere overgang tussen intramurale zorg en thuiszorg https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-praktijkgericht-onderzoek-door-hogescholen/fit-for-practice/ Hoe kan het ziekenhuisontslag voor patiënten gestroomlijnder verlopen? In het project Fit for Practice werken beginnende en ervaren verpleegkundigen in 2 academische leerwerkplaatsen aan een betere overgang tussen intramurale zorg en thuiszorg. Projectleider Ton van den Broek en 4e-jaars hbo-verpleegkundestudent Rob Bakker delen hun ervaringen met de leerwerkplaatsen. news-4336 Tue, 16 Jul 2019 14:03:21 +0200 Werkplaats zelfmanagement van start: doe je mee? https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/start-werkplaats-zelfmanagement Hoe ondersteunen we mensen met een langdurige zorgvraag of chronische ziekte zo goed mogelijk bij eigen regie en zelfmanagement? Door samen aan de slag te gaan met kennis, vaardigheden en vernieuwing van zelfmanagementondersteuning, maken we kennis beter toepasbaar voor de praktijk. Doe je mee? Eerstelijns praktijken en VVT-organisaties worden opgeroepen op om mee te doen. De werkplaats zelfmanagement loopt van mei 2019 tot december 2019 en wordt gefinancierd door ZonMw en begeleid door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg. news-4259 Fri, 28 Jun 2019 08:23:41 +0200 MijnIBDcoach wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/mijnibdcoach-wint-wetenschaps-en-innovatieprijs-2019 MijnIBDcoach van de maag- darm- leverartsen is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019. De onderzoekers toonden aan dat het gebruik van telemonitoring bij patiënten met de chronische darmaandoening IBD leidt tot betere zorguitkomsten en aanzienlijk lagere zorgkosten. 24 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs. news-4192 Tue, 18 Jun 2019 08:30:00 +0200 Investeren in kennis draagt bij aan verdere verbetering ziekenhuiszorg ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/investeren-in-kennis-draagt-bij-aan-verdere-verbetering-ziekenhuiszorg-ouderen/ Vandaag presenteren ZonMw en KBO-PCOB het signalement 'Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis'. Meer kennis over de effecten van ziekten en behandelingen van ouderen in het ziekenhuis is nodig om beter rekening te kunnen houden met hun individuele situatie.  

Bij ouderen zien we een grote diversiteit in vitaliteit en vaker meerdere gezondheidsproblemen. Hierdoor is de uitkomst van een ziekenhuisbehandeling bij hen lastiger te voorspellen dan bij een 30-jarige man die slechts voor één aandoening wordt behandeld. Meer kennis draagt eraan bij dat de gezondheidssituatie van ouderen kan verbeteren en ze langer thuis kunnen zijn.

Investeren in kennis

Nieuwe behandelingen zijn doorgaans ontwikkeld door heel specifiek naar één orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten. Maar het is niet altijd goed bekend wat het voor de uitkomsten betekent als een oudere patiënt meerdere aandoeningen of bijvoorbeeld geheugenklachten heeft. En ook niet welke invloed deze zaken hebben op uitkomsten die voor ouderen belangrijk zijn, zoals langer thuis kunnen blijven wonen. Investeren in een programmatische, ziekte-overstijgende aanpak van kennisontwikkeling over de zorg voor ouderen, is nodig om de uitkomsten voor ouderen die het ziekenhuis bezoeken verder te verbeteren. In de huidige subsidieprogramma’s is daarvoor onvoldoende ruimte.

Verschillen tussen ouderen

Goede gezondheidszorg houdt rekening met verschillen tussen mensen. Bij ouderen zien we heel vitale mensen maar er kan ook sprake zijn van toegenomen kwetsbaarheid. Deze verschillen kunnen van grote invloed zijn op de uitkomsten van ziekte en behandeling en zijn zeer bepalend voor het kiezen van de juiste behandeling en voor het inzetten van extra zorg om de uitkomsten verder te verbeteren. Een passende behandeling moet zoveel mogelijk aansluiten op de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van een patiënt. Simon Mooijaart, internist-ouderengeneeskunde in het LUMC en voorzitter van de schrijfgroep van het signalement: ‘Het ziekenhuis is een knooppunt waar veel ouderen komen in een belangrijke periode van hun leven. Juist daar moeten we de zorg goed op iemands specifieke situatie afstemmen, zodat alle ouderen in het ziekenhuis en daarbuiten optimaal profiteren van onze goede gezondheidszorg.’

Samen beslissen

De vraag is hoe we de zorg zo kunnen inrichten dat we de specifieke situatie en voorkeuren van de oudere patiënt systematisch meenemen in de gezamenlijke keuze voor de best passende behandeling. ‘Samen beslissen’ wat de beste ingreep is, op basis van onderzoek, zodat de totale zorg voor ouderen bijdraagt aan het herstel of behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Manon VanderKaa, directeur seniorenorganisaties KBO-PCOB: ‘Nog meer investeren in kennis is de garantie dat langer thuis meer is dan een ambitie van beleidsmakers. Dit signalement geeft aan wat nodig is voor ouderen en is opgesteld met senioren. Dat garandeert een onderzoeksagenda met impact.’

Meer informatie

]]>
news-2761 Mon, 16 Jul 2018 13:02:18 +0200 Project: Zorg op de juiste plaats in Utrecht https://www.youtube.com/watch?v=unWLzqh3h88& Binnen dit project wordt onderzocht of leerbijeenkomsten tussen huisartsen en specialisten – en de koppeling van hun dossiers- bijdragen aan zorg op de juiste plaats. Het is één van de vier projecten binnen ons programma Actieonderzoek innovatieve zorg. De geleerde lessen dragen bij aan de verbetering, implementatie en opschaling van innovatieve zorg en betere inzet van eHealth. Bekijk het videoverslag van de 1e projectleidersbijeenkomst. news-2692 Tue, 03 Jul 2018 13:35:00 +0200 €70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/02/%E2%82%AC-70-miljoen-voor-uitkomstgerichte-zorg Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport investeert €70 miljoen in uitkomstgerichte zorg (2018-2022). Uitgangspunt is dat een goede behandeling moet passen bij de persoonlijke situatie van de patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is en waar de kwaliteit het beste is. Om die ontwikkeling te stimuleren worden de komende jaren stappen gezet.  

]]>
news-2566 Thu, 14 Jun 2018 15:25:00 +0200 Actieonderzoek leren en verbeteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoek-leren-en-verbeteren-1/ Tot 4 september kunt u uw projectidee indienen voor de subsidie ‘Actieonderzoek leren en verbeteren’. Het actieonderzoek moet gaan over een kwaliteitsproduct dat Zorginstituut Nederland met doorzettingsmacht heeft ontwikkeld voor de sectoren: integrale geboortezorg, intensive care en verpleeghuiszorg.  

Wilt u meer weten? Bekijk de subsidieoproep Actieonderzoek leren en verbeteren of kom naar de informatiebijeenkomst op dinsdagochtend 3 juli 2018 bij ZonMw in Den Haag.   

Onderzoeksvragen

Het doel van deze subsidieronde is het genereren van kennis, inzichten en methodieken voor het leren van zorgprofessionals ter verbetering van de lokale zorgpraktijk. U leest hierover uitgebreid in de subsidieoproep

U kunt bijvoorbeeld onderzoek doen naar hoe zorgverleners en organisaties lokaal van elkaar leren en hoe zij de zorg verbeteren binnen de kaders van het kwaliteitsproduct. Let daarbij ook op de leerstijlen en methoden die zij hierbij gebruiken en op welke manier zij de resultaten zichtbaar maken aan anderen.

Doorzettingsmacht

Het actieonderzoek moet gaan over één van de drie genoemde kwaliteitsproducten, die met doorzettingsmacht zijn ontwikkeld. Er is sprake van ‘doorzettingsmacht’ als het Zorginstituut aan de Kwaliteitsraad vraagt om de ontwikkeling van een kwaliteitsproduct over te nemen van de betrokken partijen. Dit gebeurt dan in het algemeen belang, bijvoorbeeld als een vastgelegde afspraak en/of termijn niet kon worden gerealiseerd. Vaak is hier dan een verbeteropdracht aan gekoppeld. 

Drie kwaliteitsproducten

Bij de volgende drie kwaliteitsproducten was sprake van doorzettingsmacht. Binnen deze subsidieoproep, gaat het dan ook om deze 3 producten:
-    Zorgstandaard Integrale geboortezorg
-    Kwaliteitsstandaard Intensive Care
-    Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Meer lezen

-    Subsidieoproep Actieonderzoek leren en verbeteren
-    Informatiebijeenkomst op 3 juli: Actieonderzoek leren en verbeteren
-    Andere openstaande subsidieoproep: Verpleging & verzorging: leren en verbeteren
-    Programma: Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie juni 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-2548 Thu, 31 May 2018 16:15:29 +0200 Leidraad stimuleert ontwikkeling goede keuzehulpen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leidraad-stimuleert-ontwikkeling-goede-keuzehulpen/ Er komen steeds meer keuzehulpen beschikbaar die zorgverleners en patiënten helpen om samen de juiste behandeling te kiezen. Een nieuwe leidraad helpt ontwikkelaars betrouwbare en actuele keuzehulpen te maken die door patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen worden ondersteund. Hiermee wordt het voor patiënten, en zorgverleners eenvoudiger om het kaf van het koren te scheiden. Meer weten over de leidraad? Binnen het groeiend aanbod aan keuzehulpen is het voor zowel de patiënt als de zorgverlener vaak niet duidelijk of een keuzehulp betrouwbaar en actueel is. Hiervoor bestonden nog geen landelijke afspraken. Daar komt verandering in met de nieuwe leidraad die ontwikkeld is door de Patientenfederatie, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Vastgesteld is welke stappen er moeten worden genomen, wil er sprake zijn van een goede, betrouwbare en actuele keuzehulp. De leidraad is gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke verkenning in de literatuur, onder (internationale) experts, en onder beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

Afgestemd op de behoefte

De nieuwe leidraad bestaat uit acht stappen. Een voorbeeld van een van de stappen is dat de vragen en voorkeuren van patiënten in kaart worden gebracht en de inhoud en vorm worden getoetst bij bij de zorgprofessionals en patiënten, de gebruikers van de keuzenhulp. Daarnaast geeft de leidraad aan dat de inhoud van een keuzehulp vanuit het perspectief van de patiënt moet zijn uitgewerkt én klopt met de wetenschappelijke richtlijn en/of kwaliteitsstandaard. 

Positieve start

De eerste geluiden van ontwikkelaars van keuzehulpen zijn enthousiast. Ook subsidieverstrekkers omarmen de leidraad.  Deze helpt hen  bestaande criteria aan te scherpen en alleen die keuzehulpen te financieren die relevant zijn en aan de behoefte voldoen. Daarnaast landelijk draagvlak hebben en door de betreffende patiëntenorganisatie en wetenschappelijke vereniging/beroepsvereniging worden ondersteund. Inmiddels is bekend dat Zorginstituut de leidraad op Zorginzicht.nl plaatst en deze gaat gebruiken als hulpmiddel bij de subsidieverstrekking voor ontwikkeling van keuzehulpen. Ook de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en V&VN gebruiken de leidraad als beoordelingscriterium voor projectaanvragen.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie juni 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Bron: De medisch specialist - 'Leidraad stimuleert ontwikkeling goede keuzehulpen'

]]>
news-2369 Tue, 17 Apr 2018 11:13:01 +0200 Praat mee over Integrated Care op wereldtop in Utrecht https://www.zorgvisie.nl/praat-mee-over-integrated-care-op-wereldtop-in-utrecht/ Het wereldwijde platform voor geïntegreerde zorg komt tijdens het 18e International Conference on Integrated Care samen in Utrecht. Van 23 mei t/m 25 mei praten onderzoekers, clinici en managers van over de hele wereld over geïntegreerde zorg. Vanuit Nederland zijn er onder meer bijdragen van Bas Bloem, Machteld Huber en Henk Smid. Discussieer mee over betere geïntegreerde zorg.  

]]>
news-2350 Fri, 13 Apr 2018 14:42:43 +0200 Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in curatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/beter-omgaan-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden-in-curatieve-zorg/ Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. Tussen patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en zorgverleners heerst veel onbegrip. Deels omdat zorgverleners er niet bewust van zijn, maar ook omdat ze zich niet bewust zijn van het feit dat ze hun eigen vaardigheden op de patiënt moeten aansluiten. Het is van belang meer aandacht te besteden aan gezondheidsvaardigheden. In 2017 heeft ZonMw in opdracht van VWS een oproep uitgezet met als doel het in kaart brengen van een overzicht met kennis, methoden en beschikbare tools op het terrein van gezondheidsvaardigheden. Hierbij wordt een tool gemaakt voor de zorgverleners in de curatieve zorg, waarmee deze beter aan kunnen sluiten bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast worden witte vlekken in kennis, methoden en tools in kaart gebracht. 

Het gehonoreerde project 'Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg: kennis, methoden en tools' wordt uitgevoerd door Jany Rademakers van het Nivel. 

]]>
news-2231 Tue, 06 Mar 2018 19:44:27 +0100 Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-psychologie-biedt-een-nieuwe-invalshoek-voor-zelfmanagement/ In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw. Kennissynthese

Uit onderzoek naar zelfmanagement door mensen met chronische lichamelijke aandoeningen blijkt dat met name de fysieke aspecten ervan aandacht krijgen. Maar deze mensen hebben vaak ook te kampen met mentale en sociale aspecten van het leven met zo’n aandoening. ZonMw gaf de Universiteit Twente de opdracht  om een kennissynthese uit te voeren naar de toegevoegde waarde die de positieve psychologie kan bieden bij zelfmanagement.

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een relatief nieuwe denkrichting in de psychologie, die op zoek gaat naar de condities waaronder mensen, privé of op het werk, tot bloei kunnen komen, talenten kunnen benutten en nieuwe bronnen van kracht en veerkracht kunnen aanboren. Deze sluit goed aan bij de bredere kijk op gezondheid, die ZonMw omarmt. Interventies die gebaseerd zijn op de positieve psychologie (PPI’s) kunnen van meerwaarde zijn voor zelfmanagement bij mensen met chronische lichamelijke aandoeningen, blijkt uit de kennissynthese. Ze kunnen bijdragen aan het vinden van een betere balans tussen ‘kwetsbaarheid’ en ‘kracht’.  De wetenschappelijke onderbouwing en de verdere vertaling van de beschikbare kennis naar handelingsperspectieven voor zorgprofessionals en patiënten vraagt om verdere uitwerking en draagvlak.

Verder in gesprek

De komende periode gaan de onderzoekers van de Universiteit Twente en ZonMw in gesprek over de inhoud van de brochure met Iederin en Patiëntenfederatie Nederland en het werkveld van onderzoekers en zorgprofessionals. Ook tijdens het congres ‘Positieve psychologie’ op 9 maart 2018 kan in de workshop ‘Vitaal en gezond met een chronische aandoening’ van Christina Bode, een van de auteurs van de kennissynthese, van gedachten gewisseld worden.

Meer informatie

]]>
news-1955 Mon, 18 Dec 2017 08:40:07 +0100 Parkinsonpatiënt beter geholpen met gespecialiseerde fysiotherapie https://www.radboudumc.nl/nieuws/2017/parkinsonpatientbetergeholpenmetgespecialiseerdefysiotherapie Gespecialiseerde ParkinsonNet fysiotherapie leidt tot betere zorg tegen minder kosten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek, mede gefinancierd door ZonMw. De gespecialiseerde fysiotherapeuten hadden minder behandelingen voor hun patiënten nodig, terwijl de patiënten minder complicaties kregen. Ook waren de zorgkosten aanmerkelijk lager  

]]>
news-1941 Wed, 13 Dec 2017 16:21:00 +0100 Inzetten op eigen kracht en lokale netwerken stimuleren https://zorgenz.nl/nieuws/leusden-zet-in-op-eigen-kracht-en-stimuleert-lokale-netwerken/ De transitie maakt gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg voor ouderen en mensen met een beperking en voor werk & inkomen. De gemeente Leusden heeft in 3 denksessies aan inwoners gevraagd welke droom zij hebben op het gebied van hulp, participatie en samen leven. Maar ook: wat inwoners verwachten van organisaties in Leusden én van zichzelf om deze droom te realiseren? Lees het artikel op ZorgenZ.nl  

]]>
news-1919 Tue, 12 Dec 2017 09:40:33 +0100 ZonMw partner van International Conference on Integrated Care (ICIC) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-partner-van-international-conference-on-integrated-care-icic/ Van 23 t/m 25 mei 2018 organiseert de International Foundation for Integrated Care (IFIC) voor de 18e keer de International Conference on Integrated Care (ICIC). ZonMw is partner, net als het RIVM en Vilans. Deze internationale conferentie vindt plaats in Utrecht en gaat over geïntegreerde zorg en ondersteuning. De nadruk ligt op de waarde van mensen en populaties.

Paneldiscussie ZonMw

Henk Smid, directeur van ZonMw, leidt tijdens het ICIC een paneldiscussie over de brede definitie van gezondheid en de gevolgen hiervan voor beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk.

Komt u ook?

Doet u onderzoek binnen het aandachtsgebied van geïntegreerde zorg of houdt u zich bezig met beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk? Pak dan deze kans en breng uw onderzoek onder de aandacht van een internationale doelgroep. Meld u aan vóór 28 februari 2018 en krijg 10% korting met code EARLYBIRD. Ga naar de aanmeldpagina van ICIC 

Integrated Care Academy Award

Tijdens het congres vindt de uitreiking plaats voor de Integrated Care Academy Award voor beste paper en poster. Een comité van toonaangevende internationale experts kiest de beste paper en de beste poster (deadline voor inzending is verstreken). 

Waar en wanneer

Het ICIC vindt plaats van woensdag 23 mei t/m vrijdag 25 mei 2018 in het NBC Congrescentrum in Utrecht. De conferentie is met name interessant voor onderzoekers, clinici en managers die betrokken zijn bij het onderwerp integrated care en die geïntegreerde gezondheids- en sociale zorg leveren. Prijs voor deelname vanaf € 333,-.

Ga voor meer informatie naar de website van ICIC

]]>
news-1884 Tue, 05 Dec 2017 08:01:43 +0100 'Financiële prikkel moet op innovatie zitten' https://zorgenz.nl/nieuws/financiele-prikkel-moet-op-innovatie-zitten/ De zorg naar mensen thuis brengen en meer eigen regie stimuleren, staat nog in de kinderschoenen. Wat kan een zorgverzekeraar doen? Het antwoord: de juiste financiële prikkels geven. Erik-Jan Wilhelm, directeur Strategie & Innovatie Zorginkoop bij Zilveren Kruis, hoopt dat zorgaanbieders meer durven te experimenteren.  

]]>
news-1860 Wed, 29 Nov 2017 08:00:20 +0100 Zelfredzaamheid heeft de toekomst https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Kwaliteit_van_zorg/VenV/Zelfredzaamheid_heeft_de_toekomst.pdf 'Zelfredzaamheid en eigen kracht van individuen gaan in de toekomst een steeds grotere rol spelen', vertelt Alex Burdorf. 'Professionals in zorg en preventie moeten wel scherper in het oog houden bij wie zelfmanagement kans van slagen heeft en bij wie niet'. news-1807 Thu, 16 Nov 2017 11:06:06 +0100 Positieve psychologie: een andere kijk op zelfmanagement https://zorgenz.nl/actueel/positieve-psychologie-kijk-op-zelfmanagement/ Wetenschappelijke kennis over welbevinden en positief functioneren van mensen met een chronische aandoening kan toegevoegde waarde hebben voor zelfmanagement. Echter: dat betreft niet alleen het managen van symptomen en praktische vaardigheden. Het gaat ook om verbetering van de mentale gezondheid. Positieve psychologie kan hier een belangrijke rol in spelen.  

]]>
news-1743 Tue, 31 Oct 2017 14:38:17 +0100 Pleidooi voor voortzetting (onderzoeks)programmering domein overstijgende zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pleidooi-voor-voortzetting-onderzoeksprogrammering-domein-overstijgende-zorg-en-ondersteuning/ In het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) komen onderzoekers gezamenlijk tot een aantal aanbevelingen voor het ministerie van VWS. ZonMw zet zich in voor de realisatie van deze aanbevelingen en gaat graag het gesprek aan met betrokken directies bij VWS. Het ministerie van VWS heeft de ontwikkeling, toepassing en het onderzoek gestimuleerd naar domein overstijgende samenwerking en integratie van zorg. Dit gebeurde met diverse (onderzoeks)programma's, veelal in samenwerking met ZonMw.

Aanbevelingen

In het artikel ‘Integratie van zorg’ (TSG, september 2017) reflecteren de onderzoekers uit deze programma’s op de resultaten en komen zij gezamenlijk tot de volgende aanbevelingen:

 1. Duurzame ontwikkeling en verankering van concepten van integratie van zorg is gewenst. Neem bv de noden van patiënten als uitgangspunt, maar draag ook zorg adequate financiering en prikkels.
 2. Zet programmering voort vanuit een overkoepelden lange termijn visie op integrale zorg met betrokkenheid van alle relevante stakeholders 
 3. Het beleid, de praktijk, het onderzoek en het onderwijs hebben behoefte  aan evaluatieonderzoek naar de effecten van geïntegreerde zorg en naar onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij integratie van zorg. Daarbij gebruik makend van Realist Evaluation met mixed methods-onderzoek.
 4. Het instellen van een (domeinoverstijgende) expertgroep bij VWS is gewenst ter bevordering van een duurzame realisatie van integratie van zorg
 5. Benut bij de programmering buitenlandse ervaringen

Gesprek aan gaan

ZonMw zet zich in voor de realisatie van deze aanbevelingen en gaat graag het gesprek aan met betrokken directies bij VWS. Daarnaast worden de resultaten uit een aantal programma’s ook gepresenteerd op het International Conference on Integrated Care 23-25 mei 2018 in Utrecht.

Het artikel 'Integratie van Zorg' uit TSG vindt u onderaan deze pagina.

]]>
news-1587 Fri, 22 Sep 2017 10:32:45 +0200 eHealth: de stuwende kracht bij zelfmanagementondersteuning https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Kwaliteit_van_zorg/Organisatie_van_zorg/Zelfmanagement/DEL-nr6_2017_ZonMw_A4.pdf Bij de implementatie van eHealth in de zorg liggen de uitdagingen niet alleen op technologisch terrein. Volgens Betsie van Gaal is zowel voor eHealth als voor zelfmanagementondersteuning met eHealth-interventies een cultuurverandering bij leidinggevenden en zorgprofessionals essentieel.  

]]>
news-1414 Fri, 21 Jul 2017 09:27:11 +0200 Impact kennisvouchers geëvalueerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/impact-kennisvouchers-geevalueerd/ Hoe zorg je ervoor dat mooie voorbeelden en innovaties op het gebied van interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn worden verspreid? ZonMw heeft hiervoor een nieuw instrument ingezet: kennisvouchers. Onlangs is de impact van dit instrument geëvalueerd.

Met kennisvouchers konden professionals in de gezondheidszorg een adviseur van een goed voorbeeld van het programma op Één lijn inhuren, die hen begeleidt in de uitvoering van hun eigen project. De goede voorbeelden hadden als doel het verbeteren van multidisciplinaire en domein-overstijgende samenwerking (samenwerking over de domeinen preventie, zorg en welzijn heen).

Uit het onderzoek 'The societal impact of knowledge vouchers' is o.a. gebleken dat de Monitor Kennisbenuting, na doorontwikkeling, een geschikt instrument blijkt om impact te meten en dat kennisvouchers een bijdrage hebben geleverd aan het vergroten van maatschappelijke impact. In het rapport 'The societal impact of knowledge vouchers' zijn de details van dit onderzoek te lezen.

]]>
news-1338 Tue, 04 Jul 2017 13:27:17 +0200 Stel samen vast of patiënt goed geïnformeerd is https://zorgenz.nl/actueel/haske-veenendaal-zelfmanagement/ Hoe doen zorgverleners dat, zelfmanagement bevorderen bij hun patiënten? Beslissen ze daar samen over? Deze vragen leggen we voor aan Haske van Veenendaal die regelmatig met professionals in discussie is over samen beslissen.  

]]>
news-1280 Thu, 22 Jun 2017 10:41:00 +0200 Etische vraagstukken bij zelfmanagement https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Kwaliteit_van_zorg/Organisatie_van_zorg/Zelfmanagement/DEL-nr5_2017_ZonMw_Zelfmanagement_dl5_A4_DEF_HR.pdf In de veronderstelling dat de hedendaagse chronische patiënt als een autonome en rationele solist door het leven gaat, propageren politici zelfmanagement. Die aanname wordt gretig opgepikt en iedereen gaat geloven dat het zo werkt. Jeannette Pols kijkt met open blik naar het zorgveld en ziet frappante dingen. news-1279 Tue, 20 Jun 2017 10:29:35 +0200 Maak gezonde keuzen door kinderen en ouders weer normaal https://zorgenz.nl/nieuws/maak-gezonde-keuzen-kinderen-en-ouders-weer-normaal/ en gezonde leefstijl moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Mandy Braun van de GGD Zuid Limburg en JOGG-regisseur in Heerlen, trekt samen op met de gemeente, scholen, speeltuinen, peuterspeelzalen en bedrijven om dit streven te realiseren. Dat kan op een gemakkelijke manier: met een voorleesboekje voor peuters of het opnieuw inrichten van een schoolplein proberen ze kinderen te bereiken. news-1278 Fri, 16 Jun 2017 10:26:00 +0200 Open zijn over je ziekte helpt je later https://zorgenz.nl/nieuws/open-zijn-over-je-ziekte-helpt-je-later/ Linde Scholten, gezondheidszorgpsycholoog bij de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC, geeft groepscursussen aan kinderen met een chronische ziekte, hun broers of zussen en hun ouders. Sinds drie jaar wordt een aantal groepscursussen ook online aangeboden.  

]]>