Over dit programma

Het ministerie van VWS heeft als doelstelling voor de komende jaren dat het thema patiëntveiligheid wordt verankerd in de cultuur, werkwijzen en systemen van zorgaanbieders. De overheid kan zich dan beperken tot het houden van toezicht. VWS heeft ZonMw opdracht gegeven voor het programma Veiligheid in de Zorg, dat onderdeel uitmaakt van het programma Kwaliteit van Zorg.

Doel

Het stimuleren van de ontwikkeling van effectieve methoden waarmee bestuurders in hun zorginstelling hun rol als eindverantwoordelijke voor patiënt-/cliëntveiligheid kunnen versterken. Met de term ‘bestuurder’ doelen we in dit programma niet alleen op de leden van de raad van bestuur, maar ook op het hoger instellingsmanagement en het stafbestuur. Het gaat in dit programma niet om de ontwikkeling van nieuwe interventies voor zorginhoudelijke problemen. Daarvoor is al veel ontwikkeld.

Het programma heeft 3 pijlers:

Pijler 1: methodes

De eerste pijler is gericht op methodes die bestuurders effectief kunnen inzetten voor een grotere patiënt-/cliëntveiligheid. Met effectief bedoelen we dat de (potentieel vermijdbare) schade vermindert en/of het aantal ingevoerde veiligheidsmaatregelen stijgt. Het gaat om methodes specifiek voor de volgende sectoren:

  1. ziekenhuizen
  2. verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
  3. GGZ
  4. acute zorg (ambulancezorg, SEH-afdelingen en huisartsenposten)
  5. gehandicaptenzorg
  6. eerstelijnszorg

Daarnaast lopen er 2 sectoroverstijgende onderzoeken.

Pijler 2: onderzoek naar invoering resultaten

In Pijler 2 wordt onderzocht in welke mate de resultaten van 18 door ZonMw gefinancierde patiëntveiligheidsprojecten zijn ingevoerd in de praktijk. Daarnaast wordt onderzocht of de bestuurder invloed heeft op factoren die de invoering bevorderen of remmen.

Pijler 3: kennis delen

Pijler 3 is erop gericht om de grote hoeveelheid kennis over patiënt-/cliëntveiligheid beter beschikbaar te maken voor veiligheidsfunctionarissen in zorginstellingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website