Resulaten

Binnen het programma Spoedzorg zijn vier onderwerpen als thema uitgewerkt. De thema’s richten zich op regionaal of landelijk niveau. Dit zijn het professioneel handelen, organisatiemodellen, triage en indicatoren/meetinstrumenten. Hieronder treft u meer informatie aan over deze thema’s met de projecten die op het specifieke thema zijn uitgevoerd. 

Professioneel handelen

Binnen de spoedzorgketen werken verschillende professionals: huisartsen, ambulancevoorzieningen, spoedeisende hulpafdelingen, verloskundigen, acute ggz en mobiel medische teams van traumacentra. Al deze professionals werken vanuit hun richtlijnen en protocollen. Voor een transparante, overzichtelijke en eenduidige aanpak van alle professionals zijn ketenbrede richtlijnen, ketenprotocollen en een ketenbreed kwaliteitssysteem nodig. Doel van dit thema is dan ook het professioneel handelen binnen de spoedzorgketen te optimaliseren.

Organisatiemodellen

In het samenwerkingsproces bij ketengerichte spoedzorg wordt gewerkt met diverse organisatiemodellen. Projecten in dit thema zijn gericht om beter inzicht hierin te verkrijgen. 

 

Triage

Het doel is om zo efficiënt mogelijk met mens en middelen binnen de spoedzorgketen om te gaan en de overdracht tussen de verschillende schakels optimaal mogelijk te laten verlopen. Uiteindelijk moet er een goed functionerend en ketenbreed toepasbaar triagesysteem komen. Binnen dit thema heeft ZonMw het wetenschappelijk onderzoek van het project Nederlands Triage Systeem (NTS) gesubsidieerd. De resultaten van dit project worden gebruikt voor een verdere invulling van dit thema.

Samenvatting eindresultaten NTS

 

Indicatoren/meetinstrumenten

Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten zijn meetbare aspecten van de zorg die een aanwijzing geven over bijvoorbeeld de kwaliteit, de veiligheid, de doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg. Denk hierbij aan indicatoren van morbiditeit, zorggebruik, mortaliteit, patiënttevredenheid, kwaliteit van leven en ziekte. Doel van het thema is om ketenbrede kwaliteitsindicatoren en andere meetinstrumenten voor de spoedzorgketen te ontwikkelen en te valideren. Dit om het handelen van zorgverleners binnen én tussen de schakels van de keten te kunnen toetsen. 

Inventariserend onderzoek

In maart 2010 is een inventariserend onderzoek opgestart om te komen tot een richtinggevend inzichtdocument voor kwaliteitsverbetering in ketengerichte acute zorg. Het inzichtdocument geeft aanleiding om het gesprek met betrokken partijen over kwaliteitsverbetering aan te gaan. 

 

Begeleidend actie-onderzoek

Tijdens de looptijd van het programma Spoedzorg is een begeleidend actie-onderzoek opgezet om te leren van de opgedane ervaringen door de (tussentijdse) resultaten en effecten van de projecten zichtbaar te maken.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website