Projecten

Opleiding Klinische Epidemiologie

Afgerond (september 2010 - februari 2014)

De beroepsgroepen betrokken bij de trauma- en spoedzorgketen (o.a. Nederlandse Vereniging voor Traumatologie en Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen) willen het onderzoek in de trauma- en acute zorg op een hoger niveau brengen en houden. Dit moet de solide basis vormen voor een verdere kwaliteitsslag. De opleiding van jonge onderzoekers in de trauma- en acute zorgketen tot klinisch...

Bekijk dit project

Verbetering van de communicatie en informatieoverdracht in ketens voor spoedzorg door invoering van een model voor informatieoverdracht en feedback

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2011)

Het doel van dit project is het ontwikkelen, invoeren en evalueren van een model dat (o.a. via gestructureerde feedback) de informatieoverdracht binnen de spoedzorgketens verbetert.De informatieoverdracht binnen de acute zorgketens blijkt niet altijd optimaal en effectief te verlopen. Zorgverleners weten meestal niet goed welke informatie zij aan elkaar moeten geven. Ook weten zij – onder andere...

Bekijk dit project

Spoedposten: een verbetering?

Afgerond (november 2010 - juli 2013)

Wanneer iemand tijdens avond-, nacht- en weekenduren snelle medische hulp nodig heeft zijn er drie mogelijkheden: contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost; naar de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan; of het landelijk alarmnummer 112 bellen. Samen vormen deze opties een spoedzorgketen. Deze keten functioneert echter niet optimaal. Op een aantal plaatsen zijn er...

Bekijk dit project

SLIM, kennisverspreiding in de spoedzorg door gebruik van een praktische gids, e-boek en een 'app'.

Afgerond (oktober 2011 - juli 2013)

Bekijk dit project

Richtlijn pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen

Afgerond (maart 2009 - april 2011)

Pijn is één van de meest voorkomende klachten in de spoedzorg. De behandeling van acute pijn in de spoedzorg is echter onvoldoende. Diverse zaken spelen hierbij een rol: bijvoorbeeld mythevorming, spanningsveld tussen pijnbestrijding en patiëntveiligheid tijdens spoedeisende hulp en de aanwezigheid van angst bij patiënten ten aanzien van pijnbestrijding. Daarnaast ontbreekt het veelal aan...

Bekijk dit project

Organisatieverbetering door taakherschikking in de ANW-zorg. Een onderzoek naar de haalbaarheid en effecten van de inzet van de inzet van Verpleegkundig Specialisten.

Afgerond (december 2010 - juli 2013)

Het aantal zorgvragen op de huisartsenposten (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) stijgt explosief. Naast integratie van HAP en SEH op één locatie lijkt het herschikken van taken tussen artsen en verpleegkundig specialisten een mogelijke oplossing. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat 80 procent van de zorgvragen bij de ANW-spoedzorg (avond-, nacht- en weekend) laag complex en niet spoedeisend...

Bekijk dit project

Organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten

Afgerond (juni 2009 - december 2010)

Er bestond onvoldoende zicht op de (knelpunten in de) samenwerking tussen verloskundigen en andere zorgverleners in de spoedzorgketen. Haperingen in de verloskundige spoedzorg kunnen ernstige gevolgen hebben. Een beter beeld van (de knelpunten in) deze vorm van spoedzorg is belangrijk. Hoe vaak komt spoedvervoer voor en hoe vaak met een ambulance? Wanneer schakelt de huisart(enpost) de...

Bekijk dit project

opzetten documentatiecentrum spoedzorg

Afgerond (oktober 2008 - maart 2013)

Ontwikkelen van een digitaal documentatiecentrum voor Spoedzorg.Veel relevante documenten voor de spoedzorg zijn niet via een centraal ‘loket’ digitaal toegankelijk of zelfs niet in digitale vorm te raadplegen. Zowel voor het (wetenschappelijk) onderzoek binnen de spoedzorg als de daadwerkelijke uitvoering van spoedzorg is een goede toegang tot relevante documenten onontbeerlijk. Een website is...

Bekijk dit project

Optimalisatie overdracht van Prehospitale Informatie in de Spoedzorg (OPIS)

Afgerond (oktober 2010 - juni 2013)

Prehospitale informatie over een spoedpatiënt wordt verzameld door de meldkamer ambulancezorg  en aansluitend door de ambulanceverpleegkundigen. De prehospitale informatie wordt vervolgens (telefonisch en/of digitaal) doorgegeven aan het ziekenhuis waar de patiënt naartoe wordt gebracht. Het is van groot belang voor de verdere behandeling van de patiënt welke prehospitale gegevens het ziekenhuis...

Bekijk dit project

Optimale logistiek en patiënten voorkeuren in de acute zorgketen; de huisartsenpost en spoedeisende hulp in één geïntegreerde spoedpost

Afgerond (april 2011 - augustus 2013)

Op diverse plaatsen in Nederland integreren de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis en de Huisartsen Post (HAP) tot één gezamenlijke spoedpost. Dit zou de kwaliteit van de spoedzorg kunnen verbeteren, de duidelijkheid voor de acute patiënt vergroten en kunnen leiden tot een efficiënter gebruik van personeel en middelen. Niet duidelijk is hoe de optimale inrichting van een geïntegreerde...

Bekijk dit project

Arrest 16 studie. Het Reanimatie Oproep Systeem: de leek met AED aangestuurd door de meldkamer ambulancezorg: een nieuwe en noodzakelijke schakel in de keten.

Afgerond (juli 2009 - februari 2012)

Verhogen van het percentage mensen dat een hartstilstand overleeft door snel een automatische externe defibrillator (AED) bij het slachtoffer te brengen.Evaluatie van een Reanimatie Oproep Systeem (ROS). Er is een database van getrainde leken-hulpverleners, met adres en mobiele nummer en de locatie van de openbare AED’s. Getrainde leken-hulpverleners krijgen via SMS een waarschuwing van de...

Bekijk dit project

Ontwikkeling evidence-based richtlijn acute wondzorg

Afgerond (december 2011 - mei 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lerende ami-keten

Afgerond (mei 2009 - november 2011)

De 11 Traumacentra in Nederland hebben de opdracht om vijf door VWS vastgestelde zorgketens (CVA, acuut myocard infarct, acuut heuptrauma, acute psychiatrie en acute obstetrie) in kaart te brengen. Dit maakt inzichtelijk wie welke zorg levert, welke behandelcapaciteit in de regio aanwezig is en welke afspraken zijn gemaakt. Hierdoor wordt duidelijk waar zich eventueel ‘witte vlekken’  in de...

Bekijk dit project

Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg

Afgerond (juni 2009 - februari 2012)

De huidige protocollen voor acute zorg zijn aan herziening toe. Ze zijn niet ontwikkeld volgens de algemeen geaccepteerde evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO) methode, ze bevatten geen proces - en uitkomstindicatoren en ze zijn niet ontwikkeld met het oog op de keten Ambulancezorg, SEH en HAP. Ook ontbreekt een planmatige invoering en gebruiksevaluatie. Het doel van dit project is Inzicht...

Bekijk dit project

Inventariserend onderzoek acute zorgketen Naar serieus draagvlak

Afgerond (maart 2010 - juli 2011)

De kwaliteit van de acute zorg in de spoedketen is afhankelijk van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. Knelpunten in de samenwerking worden het best zichtbaar in de praktijk. Door via een simulatie de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen, kan inzicht verkregen worden in de mogelijke knelpunten in de samenwerking tussen de ketenpartners en in de gevolgen van de eigen keuzes en...

Bekijk dit project

Identifying organisational barriers and resolutions in thrombolytic therapy for acute ischemic stroke in the North of the Netherlands. A simulation model study.

Afgerond (december 2009 - september 2011)

Indien mensen binnen 3 uur na het ontstaan van een herseninfarct behandeld worden met een stolseloplossend medicijn (trombolyse) vergroot dit hun kans op overleven en vermindert dit de kans op blijvende handicaps. Onderzoek wijst uit dat slechts een minderheid van de patiënten die in aanmerking komt voor trombolyse deze behandeling ook krijgt. Een analyse van de huidige praktijk kan inzicht geven...

Bekijk dit project

Effectiviteit van burgerhulpverlening bij acute hartstilstand in aanvulling op reguliere ambulancezorg

Afgerond (oktober 2009 - november 2011)

De overleving van mensen die getroffen worden door een acute hartstilstand is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee reanimatie (o.a. met behulp van een automatische externe defibrillator (AED)) wordt toegepast. Idealiter vindt reanimatie binnen 6 minuten plaats. In de regio Twente is een systeem ingevoerd waarbij getrainde burgers via sms worden gealarmeerd in het geval er in hun buurt iemand...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling en validering ketenbrede kwaliteitsindicatoren Acute Zorg

Afgerond (februari 2012 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een monitor ter verbetering van de psychiatrische spoedzorg in Westelijk Noord-Brabant

Afgerond (november 2010 - april 2013)

In Nederland is tot nu toe relatief weinig onderzoek verricht naar de werking van de PSK. Ervaringen in de praktijk suggereren de aanwezigheid van knelpunten. Zo beschikken huisartsen die buiten kantoortijden met crisissituaties van patiënten die in behandeling zijn bij GGZ Westelijk Noord-Brabant over te weinig informatie.  En voor de SEH is het vaak niet duidelijk op welke momenten zij een...

Bekijk dit project

Begeleidend actie-onderzoek Spoedzorg

Afgerond (februari 2010 - februari 2014)

De spoedzorgketen bestaat uit verschillende organisaties. Van groot belang voor goede acute zorg is dat alle schakels in de keten optimaal functioneren. Echter naast goed functionerende schakels is een goede aansluiting en samenwerking tussen de ketens cruciaal voor kwalitatief goede zorgverlening. Om het samenwerkingsproces in de acute zorg en bijbehorende succes- en faalfactoren inzichtelijk te...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website