Akwa GGZ, alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan continue kwaliteitsontwikkeling in de ggz. Zo krijgen patiënten de best mogelijke behandeling en zorg, gebaseerd op hun eigen voorkeuren en die van hun naasten. En op actuele kennis en kunde.

Continue kwaliteitsverbetering vindt plaats op verschillende niveaus:

  • het zorgproces in de behandelkamer
  • in netwerken van professionals en patiënten
  • in de sectorbrede ggz

Akwa GGZ ondersteunt kwaliteitsverbetering onder andere met GGZ Standaarden, GGZ Dataportaal en GGZ Netwerken.

Het zorgproces

Patiënten, naasten en zorgprofessionals omschrijven in kwaliteitsstandaarden wat goede geestelijke gezondheidszorg is, vanuit het perspectief van de patiënt. Akwa GGZ ontwikkelt, beheert en evalueert deze standaarden samen met beroeps-, branche- en patiëntenverenigingen.

GGZ Standaarden

Akwa GGZ beheert en onderhoudt een set van standaarden en hulpmiddelen en ondersteunt de sector bij het gebruik ervan. In de afgelopen jaren zijn door beroeps-, branche- en patiëntenverenigingen in totaal 57 professionele standaarden gepubliceerd op de website GGZ Standaarden. Daarmee beschikt de sector over een nagenoeg complete set kwaliteitsstandaarden.

Elke standaard bevat een samenvatting en hulpmiddelen zoals werkkaarten, keuzehulpen, infographics, casuskaarten of video's. Ook geeft de standaard advies over geschikte meetinstrumenten voor het monitoren van de individuele behandelingsvoortgang van patiënten. Patiënten vinden op GGZ Standaarden hulpmiddelen, informatie en een verwijzing naar de publieksversie op Thuisarts.nl, om het proces van samen beslissen te ondersteunen.

Adoptie en toepassing van standaarden

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van Akwa GGZ komt in 2022 nog meer te liggen op scholing en ondersteuning bij het gebruik van kwaliteitsstandaarden in de praktijk. Ook is er in 2022 extra aandacht voor het toepassen van evalueren en samen beslissen in de behandelkamer. De website GGZ Standaarden is hiervoor aangepast, gebruiksvriendelijker gemaakt en de Visie op zorg heeft een prominente plek gekregen. Met het onderwijs worden verbindingen gelegd om ook daar standaarden onderdeel te maken van het curriculum. Om kwaliteitsstandaarden te vertalen naar de praktijk zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. In 2022 wordt dit uitgebreid met praktische hulpmiddelen voor specifieke doelgroepen.

Samen beslissen

Aandacht voor samen beslissen en evalueren in de individuele behandeling is onderdeel van goede zorg. Dit kan tijdens het gehele behandeltraject, bij het vaststellen van behandeldoelen, bij het kiezen van behandelwijze en bij evaluatie en bijstellen van de behandeling. Akwa GGZ ondersteunt samen beslissen en evalueren met:

  • een pilot rond het in beeld brengen van zorgbehoefte
  • keuzehulpen voor zowel patiënt als professional
  • ondersteuning bij het interpreteren van uitkomsten van vragenlijsten om de behandeling verder te verbeteren

Voor samen beslissen is een campagne gestart om patiënten, naasten en professionals te informeren over samen beslissen in de ggz-praktijk.

Netwerken in de ggz

Akwa GGZ is in 2021 gestart met het opzetten en ondersteunen van een aantal netwerken en zet dit in 2022 voort. In formele en informele netwerken in de ggz wisselen professionals kennis uit en streven zij gezamenlijk naar verbetering van de zorg. Deze netwerken concentreren zich vaak rond de behandeling van een specifieke aandoening, maar kunnen ook ontstaan rond een specifiek thema, zoals het verminderen van verplichte zorg. Akwa GGZ biedt met GGZ Netwerken projectmatige en financiële ondersteuning. Organisaties en netwerken die de wens hebben datagedreven te leren, helpt Akwa GGZ met het concreet maken van deze plannen.

GGZ Dataportaal

Met GGZ Dataportaal is een passende infrastructuur en expertise beschikbaar voor verzameling en analyse van data. GGZ Dataportaal biedt ggz-professionals, organisaties en netwerken een kosteloos en veilig platform om meer inzicht in hun eigen behandelpraktijk te krijgen voor continue kwaliteitsverbetering. Een dashboard geeft direct inzicht in de generieke meetinstrumenten en proceskenmerken van de eigen organisatie. Voorbeelden zijn het in beeld brengen van functioneel herstel, ervaringen van cliënten en weergave van de klantreis van aanmelding tot afsluiting van een behandeling. Dit ondersteunt zorgaanbieders bij het evalueren van hun behandelingen en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zorgorganisaties kunnen het dashboard ook onderdeel maken van hun gesprek met de cliëntenraad. GGZ Dataportaal biedt in 2022 een aantal nieuwe functionaliteiten die onder andere aansluiten bij het zorgprestatiemodel. Bijvoorbeeld inzicht in hoe zorgvraagtypering zich verhoudt tot uitgevoerde zorgprestaties en betrokken beroepsgroepen bij een behandeling.

Ggz sector breed

Akwa GGZ biedt randvoorwaarden voor continue kwaliteitsverbetering in de ggz. Met relevante praktijkonderzoeken en analyses, en procesondersteuning bij landelijke ontwikkelingen. In het online Panel met inmiddels 1.000 deelnemers, delen professionals hun mening, expertise en praktijkervaring op relevante kwaliteitsthema’s. De uitkomsten zet Akwa GGZ in voor het verder verbeteren van kwaliteit in de ggz.

Inzicht in zorg

Met het project ‘Inzicht in Zorg’ onderzoekt Akwa GGZ hoe meer gestructureerde procesinformatie kan worden verzameld voor leren en verbeteren in de ggz. Ook verkent Akwa GGZ in hoeverre vormen van zorgevaluatie en gepast gebruik worden toegepast en hoe die verder geïmplementeerd kunnen worden in de ggz. Tot slot fungeert GGZ Dataportaal als Trusted Third Party voor het verzamelen van CQi-gegevens (Consumer Quality Index), waarmee zorgaanbieders invulling geven aan hun transparantieverplichtingen.

Voor patiënten

4 op de 10 Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Op dat moment is betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten belangrijk. Patiënten en naasten kunnen op Thuisarts.nl terecht als ze meer willen weten over wat een bepaalde stoornis is, welke klachten erbij horen, wat zij zelf kunnen doen en welke behandelmogelijkheden er zijn. Akwa GGZ voerde in 2021 samen met NHG campagne om deze informatie op Thuisarts.nl onder de aandacht te brengen.

Behaalde resultaten

Meer weten wat Akwa GGZ heeft gerealiseerd in 2021?

Download hier het jaarverslag 2021

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website