Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft bijgedragen om de samenwerking bij meervoudig complexe problematiek - dus over de grenzen van zorg, welzijn, wonen, participatie - in de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg te versterken en te onderbouwen.

Daarbij is de organisatie van IJ-office verder geprofessionaliseerd, zijn de werkprocessen beschreven en vastgelegd (signaleren, casefinding, vooronderzoek, triage, MDO en ondersteuning cliënt en casemanager) en vindt er nu registratie plaats in een geautomatiseerd administratiesysteem / logboek (IJ-log).

Ook is er een businesscase opgesteld om de samenwerking ook financieel te onderbouwen. Deze is opgesteld door Twynstra Gudde. Twynstra Gudde constateert een positief effect op zowel de kwaliteit als tevredenheid, onderschrijft de gekozen aanpak (1-1-1 principe) en geeft aan dat de businesscase positief is. Wel is het daarvoor nodig dat dat de doelgroep voldoende groot is en dat voldoende partijen deelnemen. Twynstra Gudde constateert ook dat de maatschappelijke opbrengsten voor de zorgaanbieders niet inbaar zijn terwijl zij wel de kosten maken. De ontwikkeling van een financieel model en een betaaltitel komt voor deze aanpak is daarom nodig.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de geformuleerde doelstellingen zijn goede resultaten geboekt.

 

De organisatie van IJ-office is versterkt wat betekent dat taken beter en efficiënter worden uitgevoerd. De regiefunctie bij meervoudig complexe problematiek is daardoor verbeterd. Regie aan de poort maakt een passend en samenhangen aanbod mogelijk van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn. Dicht bij de cliënt, versterken van de informele zorg, eenvoudig waar dat kan en stevig waar nodig.

 

De werkprocessen rond signalering, intake, triage, multidisciplinair team, casemanagement, rapportage en verantwoording zijn in workshops gestructureerd en beschreven. Kernfuncties zijn vraagverheldering, vooronderzoek, vorming multidisciplinair team, aanwijzen casemanager en de ondersteuning van het multidisciplinaire team. Deze teams ook ambulant inzetbaar (hometeams). Een casemanager, de cliënt zelf en maximaal twee mantelzorgers maken er deel van uit.

 

Belangrijk voor de verdere professionalisering is de invoering van een geautomatiseerd informatiesysteem ter ondersteuning en registratie van de werkprocessen van het IJ-office. Onderdeel van het informatiesysteem is een volgsysteem/logboek. Dit webbased systeem ondersteunt het multidisciplinaire behandelteam/hometeam. Het behandelteam bij de integrale aanpak (doelen, acties, communicatie, logboek en agenda). Doelen zijn gebaseerd op het plan van aanpak dat in samenspraak met de cliënt, mantelzorger en betrokken professionals is opgesteld. Ook kan de cliënt in het kader van zelfmanagement eigen doelen toevoegen. Het ZonMw project heeft met name bijgedragen aan de ontwikkeling van het programma van eisen en het functioneel ontwerp van het systeem en aan de implementatie binnen IJ-office. Het systeem zelf is met eigen middelen ontwikkeld.

 

Er is een ketenaanpak gerealiseerd voor mensen met meervoudige complexe problemen. Risicogezinnen en mensen die een zogenaamde ‘gelabelde zorgwoning’ bewonen vormden de belangrijkste doelgroepen. Door een generieke aanpak te kiezen zijn de resultaten ook bruikbaar voor andere indicatiegebieden van meervoudige complexe problematiek. De cliënten zelf zijn betrokken bij de vraagverheldering (interviews). De cliënt is zelf actief betrokken binnen het multidisciplinaire team en heeft toegang tot en is samen met de casemanager de beheerder van het digitale volgsysteem, het ‘logboek’.

 

In het project is de haalbaarheid van de IJburgse manier van samenwerken onderzocht. Aan Twynstra Gudde is opdracht gegeven om haalbaarheidsonderzoek te doen en de businesscase door te rekenen. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van en voortgebouwd op de methodiek die eerder door Twynstra Gudde voor de businesscase van Amsterdam Noord was ontwikkeld. Het onderzoek liep parallel aan een onderzoek van Stadsdeel Oost om de samenwerking in verschillende buurten binnen het stadsdeel te vergelijken. De businesscase IJburg is in november 2012 opgeleverd. Twynstra Gudde concludeert dat de samenwerking op IJburg leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening en een grotere tevredenheid van cliënten. Negatief effect bij GGZ cliënten was dat bij ambulantisering hun aantal uren dagbesteding halveerde van 32 naar 16 uur per week. Terwijl de behoefte hieraan juist dan toeneemt. Dit heeft de tevredenheid onder ggz-cliënten negatief beïnvloed.

De maatschappelijke winst van IJ-office is groot (fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, participatie). Ten aanzien van de werkprocessen is nog winst te behalen (wat inmiddels in het kader van dit project is gebeurd). Wat betreft de haalbaarheid concludeert Twynstra Gudde dat het IJburgse model rendabel kan zijn, maar dat nog niet is. Hiervoor is een zekere vorm van schaalvergroting en meer efficiency noodzakelijk. Hierbij moet worden opgemerkt dat hier is gekeken of IJ-office rendabel is wat betreft de directe coördinatiekosten. De maatschappelijke winsten (grotere cliënttevredenheid, hogere kwaliteit van de zorg en de maatschappelijke positieve effecten) blijven hier buiten beschouwing omdat deze voor de zorgaanbieders niet inbaar zijn.

 

Het project heeft steeds de volle steun en medewerking gehad van alle partners. Het project moest echter worden uitgevoerd binnen de praktijk van alle dag en die is vaak weerbarstig. De belangrijkste belemmeringen die het project in die zin heeft ondervonden werden gevormd door bezuinigingen waarmee aanbieders te maken kregen, een wisseling van de wacht bij de huisartsen bij aanvang van het project en de grote dynamiek in wet en regelgeving. De overheveling van AWBZ naar WMO en de decentralisatie van de uitvoering naar de gemeenten zijn van grote invloed geweest. In Amsterdam speelt daarbij de opheffing van de stadsdelen, met als gevolg dat er bij de invulling van de maatschappelijke ondersteuning op stedelijk niveau beleid wordt ontwikkeld minder beleidsruimte is voor de stadsdelen.

Deze veranderingen bieden ook nieuwe kansen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project richt zich op het ontwikkelen en versterken van integrale gebiedsgerichte zorg op IJburg, over de grenzen van zorg, wonen en welzijn.

Het project richt zich op 1) organisatie en processen (casefinding, intake, triage, zorg- en leefplan, casemanagement), 2) inhoud en zelfmanagement (specifiek gericht op de doelgroepen risicogezinnen en bewoners van gelabelde zorgwoningen) en 3) governance.

 

Het project is na de zomer gestart. Na een inventarisatie is het projectplan uitgewerkt, is de projectorganisatie opgezet en zijn processen beschreven en verbeterpunten geïdentificeerd.

In februari starten twee trajecten. Het eerste is om de informatie- en communicatiebehoefte te bepalen (Van Spaendonck). Daarnaast wordt gestart met een onderzoek naar de maatschappelijke businesscase (Twynstra Gudde).

Dit laatste onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met het Stadsdeel Oost en is gebaseerd op eerder onderzoek in Amsterdam Noord (Beter Samen).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn op dit moment nog geen producten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

IJburg is een nieuwe wijk in Amsterdam. Bij het inrichten van de wijk is gekozen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak, waarbij het beschikbare zorg- en welzijnsaanbod op een zo basaal mogelijk niveau (van 2e naar 1e naar 0de lijn) rondom de cliënt of groepen cliënten wordt geboden. De samenwerking op IJburg richt zich op de ontwikkeling van een integraal en gebiedsgericht zorgaanbod voor mensen die naast gezondheidsklachten ook andere levensproblemen hebben op sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Kortom, een aanpak over scheidslijnen van zorg, wonen en welzijn heen. De samenwerking is vastgelegd in de overeenkomst ‘Gebiedsgerichte integrale zorg en welzijn op IJburg’ en heeft ondermeer vorm heeft gekregen met de inrichting van IJ-office als ‘schakelpunt’ van integrale zorg op IJburg. Deze aanpak is nieuw en op onderdelen in een pioniersfase.

 

Doel van dit project is om de gebiedsgerichte infrastructuur voor zorg en welzijn verder organisatorisch te ontwikkelen en bestuurlijk te verankeren. En als afgeleide daarvan de samenwerking in de zorgpraktijk te professionaliseren en te onderbouwen. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van twee concrete voorbeelden, namelijk risicogezinnen en mensen die gebruik maken van gelabelde zorgwoningen. Het gaat dan ondermeer om het opstellen van samenwerkingsprotocollen, het ontwikkelen van indicatoren en het opzetten van een registratie- en cliëntvolgsysteem.

De vraag van de cliënt is daarbij het uitgangspunt. De eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt worden versterkt en benut.

 

Lokale voorzieningen van welzijn en zorg, de gemeente, woningbouwcorperaties, een zorgverzekeraar en cliëntenvertegenwoordigers werken in dit project samen.

 

In het project wordt veel aandacht geschonken aan implementatie en praktische toepassing. Dit betekent ondermeer dat zowel de betrokken professionals als cliënten zullen worden geschoold en getraind.

 

Dit project biedt nieuwe inzichten in de (her)inrichting van organisatie- en zorgprocessen. Resultaten zijn overdraagbaar naar andere wijken en steden. In het project is aandacht voor landelijke borging.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website