Thema's

Zorg dicht bij huis is brede zorg, met een groot aantal aandachtsgebieden. Bij elk aandachtsgebied hoort een andere aanpak en wisselen de samenwerkingspartners. Voor het overzicht van de gehonoreerde projecten in Op één lijn kiezen we daarom het inhoudelijke aandachtsgebied als criterium om projecten in te delen in subgroepen.

Dit leidt tot de volgende thema’s:

 1. Chronische ziekten
 2. Ouderen
 3. Lokale samenwerking
 4. Verbinden preventie, welzijn en zorg
 5. Zorg rond zwangerschap en geboorte
 6. Focusprojecten
 7. Onderzoek naar teamfunctioneren en sociale netwerken

 

Chronische ziekten

In de praktijkprojecten van Op één lijn is veel aandacht voor het verder verbeteren van de organisatiestructuren achter chronische zorg. In deze projecten nemen vooral eerstelijns zorgverleners deel, met de huisarts als spil. Vaak gaat het om opschaling of uitbreiding van reeds bestaande projecten. Samenwerking met de tweede lijn is vaak een bijzonder aandachtspunt.

 • Ontwikkelen businesscase ondersteuning wijkgerichte samenwerkingsverbanden
 • Alle ketenzorg onder één paraplu
 • Samen sterk en gezond in Zwolle: een nieuwe kijk op diabetes in de wijk
 • Drie gezondheidscentra ontwikkelen vijf zorgprogramma's
 • Implementatie van ketenzorg COPD door gestructureerde multidisciplinaire samenwerking in regio Noordwest Utrecht
 • Hartfalen, een stap erbij!
 • Netwerkzorg COPD Waterland
 • Een integraal zorgnetwerk georganiseerd door de patiënt
 • Integrale zorg voor mensen met een bewegingsbeperking
 • Eerstelijnszorg op maat voor mensen met verstandelijke beperkingen
 • CVA nazorg op orde

Ouderen

Veel projecten in het programma Op één lijn draaien om de zorg aan ouderen. Ideeën die steeds terugkomen: versterking van de samenwerking tussen huisartsen(praktijk) en wijkverpleegkundige/thuiszorg, samenwerking tussen eerstelijnszorg en ouderenzorg, met name door bredere inzet van de specialist ouderenzorg, nieuwe manieren om huisartsenzorg in verzorgingshuizen te organiseren en mogelijkheden om praktijkondersteuners in te zetten voor de zorg aan ouderen.

De noodzaak van een betere verbinding met de Wmo en welzijnsactiviteiten wordt onderkend. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met de gemeente en welzijnsorganisaties.

 • Participatie vraagt om bewegen
 • Ouderenzorg in de gemeente Weststellingwerf, Oldemarkt en Kuinre optimaliseren
 • Eerstelijns geriatrische zorg in de wijk
 • Ambulante huisartsenpraktijk voor bewoners van verzorgingshuizen
 • Huisartsenpraktijk heeft eigen thuiszorgteam
 • Ketenzorg Ouderen Met Partners in Laagdrempelige Eerstelijns Thuiszorg (KOMPLEET)
 • Kwetsbare ouderen: gewoon organiseren
 • Vraagt-u-maar Ouderenloket Bennekom
 • Multidisciplinaire samenwerkingsstructuur kwetsbare ouderen
 • Samen voor een sterke eerstelijn in Scheveningen
 • Samen naar beter in de Schooten
 • Netwerk kwetsbare ouderen. Preventie, vroegsignalering en anderhalve lijn-zorg
 • Een nieuwe ordening voor eerstelijnszorg aan kwetsbare ouderen in Den Bosch
 • Communicatie en Organisatie Op Eén Lijn
 • De zorgverlening voor alle ouderen in een dorp onder één dak. De opzet van een zorgnetwerk.

 

Lokale samenwerking

Lokale samenwerking kan gericht zijn op één van de grotere patiëntengroepen. Het richt zich vaak ook op het verbinden van alle lokale partners rond een hele bijzondere populatie, zoals kinderen met meervoudige behandelvragen. Hoe kan de zorg dicht bij huis ook voortbestaan in kleine woonkernen?

Er wordt gewerkt aan een stevige basis onder de samenwerking in de zorg dicht bij huis. Partners in de projecten zijn veelal huisartsenpraktijken en paramedici. De oriëntatie is het wijk- of dorpsniveau.

 • Samenwerking in palliatieve zorg: implementatie zorgprogramma Palliatieve zorg
 • Nieuwe samenwerking in Nieuwendam Noord
 • Ateliers in de eerste lijn
 • GC-Parkzoom: Samen voor een sterke eerste lijn
 • Behoud en versterken van multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg dichtbij huis
 • MSM: Meer dan multidisciplinaire samenwerking!
 • Verspreidings- en implementatieimpuls Multidiscipliniar Samenwerkings Model (MSM)
 • Samen voor het kind
 • Multidisciplinair oncologisch netwerk
 • Zelfstandigheid in verbondenheid
 • Ontwikkelen samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidszorganisaties in Alphen aan den Rijn
 • Het optimaal organiseren van diagnosegebonden zorg in de eerstelijns multidisciplinaire antroposofische gezondheidszorg
 • Moderne netwerkzorg voor de inwoners van Achterveld e.o.

Verbinden preventie, welzijn en zorg

Publieke gezondheidszorg, welzijnsactiviteiten en curatieve zorg worden via afzonderlijke stelsels gefinancierd en aangestuurd. Daardoor zijn er ondanks de inzet van vele gemotiveerde zorgwerkers vaak nog afstemmingsproblemen en suboptimale resultaten. 
De praktijkprojecten in dit thema werken op het snijvlak van preventie, welzijn en zorg. Ze richten zich op verminderen van lichamelijke gezondheidsrisico’s en vroeg ingrijpen bij psychosociale problematiek, een geïntegreerde aanpak bij lichamelijk onverklaarbare klachten en de aansluiting van beweeginterventies in de zorg op regulier sportaanbod.

De projecten illustreren treffend de variatie aan vragen in de zorg dicht bij huis en de verschillende partnerschappen die daarbij nodig zijn. Het gaat om grensverleggend pionierswerk.

 • SOLK-Gezond georganiseerd vanuit de eerste lijn
 • Zorg en welzijn op een lijn
 • Van beweeginterventie naar beweegbehoud
 • Gebiedsgerichte zorgketens in Nieuwegein
 • Verspreidings- en implementatieimpuls Zorg en Welzijn Nieuwegein
 • Versterking eerstelijns psychosociale zorg stad Utrecht
 • Multidisciplinaire implementatie zorgprogramma Gezond Gewicht
 • 'Lekker in je vel!' Samenwerkingsstructuur voor aanpak van lichte psychosomatische en depressieve klachten
 • Wijkgerichte sectoroverstijgende samenwerking en vroegsignalering
 • Project Kapstok: Samenwerkingsverband eerste lijn en welzijn in Emmen
 • IJburg, Zorg zonder scheidslijnen
 • Persoonlijke preventie in de wijk. Samenwerkingsnetwerk voor persoonlijke preventie in public health en eerstelijnszorg
 • Inrichten Schakelteam
 • De zorg-buurtsuper. Door samenwerking in de 1e lijn, versterken van de nulde lijn
 • Geïntegreerde eerstelijnszorg in de Bilt (MENSplus).
 • Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in een krimpregio
 • Versterken burgerkracht en verminderen zorgvraag
 • Bewegen bij Diabetes: Geïntegreerd beweegaanbod in een Krachtwijk
 • De geboorte van een lokale beweging in Oirschot! Samen werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl.

Zorg rondom zwangerschap en geboorte

De begeleiding van zwangerschap en geboorte ligt in Nederland al enige tijd onder een vergrootglas naar aanleiding van ongunstige cijfers rond perinatale sterfte. In de gehonoreerde projecten staat de versterking van samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen centraal met als uitgangspunt een gezamenlijke organisatie.

 • De zwangere centraal
 • Centrum Zwangerschap en Bevalling
 • Oostwaarts! Naar een nieuwe organisatie en bevallen in Amsterdam Oost

Focusprojecten

Projecten onder dit thema gaan dieper in op een deelvraag bij organisatievorming in de zorg dicht bij huis. Het gaat om het versterken van de inbreng van patiënten in de organisatie of onderzoek naar mogelijkheden die opschaling van back-offices biedt voor gezondheidscentra. 
Andere focusprojecten betreffen het uitwerken van een businesscase voor lokale samenwerking en het verder verkennen van een geschikte ICT-infrastructuur.

 • Actieve cliëntenparticipatie bij het realiseren van een gezondheidscentrum
 • Businesscase lokale multidisiplinaire zorggroep
 • Versterken samenwerken patiënten
 • Borg de zorg!
 • Krachten bundelen voor wijkgerichte zorg in de eerste lijn!
 • De organisatie van interdisciplinaire (kinder)zorg in de eerste lijn in verschillende samenwerkingsvormen
 • Inloopcentra,voor vragen over gezondheid, leefstijl en kleine klachten
 • Psychiatrische zorg bij de huisarts onder één dak
 • Gebiedgerichte eerstelijnszorg vanuit patientenperspectief
 • SamenwerkingsMonitor Op Eén Lijn (SMOEL)
 • Nationaal onderzoek naar de meerwaarde van de geïntegreerde eerstelijn
 • Op één lijn: ontwikkeling model businesscase
 • Begeleidingstraject businesscases en businessmodels

Onderzoek naar teamfunctioneren en sociale netwerken

Zachte (gedragsmatige) factoren zoals het goed functioneren van zorgteams en sociale netwerken spelen een belangrijke rol bij ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Daarom heeft het ZonMw-programma 'Op één lijn' een subsidieronde opengesteld voor het ontwikkelen van kennis en instrumenten op dat gebied.

 • De eerstelijnszorgprofessional, haar team en hun netwerk
 • Patiëntervaringen in het multidisciplinaire eerstelijns team
 • Samenwerken voor betere zorg, een serious game
 • Wat beïnvloedt teamfunctioneren in de eerstelijn?
 • Ontwikkeling van een instrument om de 'zachte' factoren van samenwerking binnen dementienetwerken te meten
 • Noordwest Nederland op een lijn: een kwalitatieve analyse naar succes- en faalfactoren in een regionaal netwerk

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website