Resultaten

Praktijkprojecten: goede voorbeelden

Binnen het programma Op één lijn zijn 67 praktijkprojecten gehonoreerd. Projectvoorstellen konden worden ingediend door (startende) organisaties van eerstelijns zorgverleners met relevante partners (bijvoorbeeld GGD, thuiszorg, ouderenzorg, welzijnsorganisaties, arbeidsgezondheidsdiensten, tweede lijn). Deze projecten hebben een flink aantal voorbeelden opgeleverd, inclusief handleidingen, instrumenten en andere hulpmiddelen. De praktijkprojecten zijn geëvalueerd in een begeleidend onderzoek (SMOEL). SMOEL heeft algemene lessen gegenereerd over organisatievormen voor samenwerking, de ontwikkelprocessen voor deze organisatievormen en de effecten op cliënten, professies en efficiëntie.
Daarnaast heeft TNO een instrument ontwikkeld ter ondersteuning van het maken van businesscases bij vernieuwing in de eerste lijn.

Businesscase tool voor de eerstelijnszorg

Samenvatting begeleidend onderzoek (SMOEL-rapport)

Implementatie en Onderwijs

Deze waardevolle inzichten en voorbeelden zijn actief verspreid met behulp van kennisvouchers en geaccrediteerde nascholingen georganiseerd in de vorm van werkbezoeken. De werkbezoeken vonden plaats onder de titels ‘Grote visite in de eerste lijn’ (2012/2013) en ‘Meet the experts’ (2014/2015). Verspreiding van de resultaten vond natuurlijk ook plaats door bijdragen aan congressen en publiciteit via diverse communicatiekanalen. Er is onder andere een publicatie met inspirerende verhalen over de organisatie van samenwerking in zorg die dicht bij huis samengesteld onder de titel 'Schetsen voor een betere eerste lijn'. Het programma heeft ook 'in cash & in kind' bijgedragen aan de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging. 

Publicatie Op één lijn: Schetsen voor een betere eerste lijn

Kennisvouchers

Met de Kennisvoucher konden aanvragers een adviseur inhuren om de resultaten van één van de geselecteerde voorbeeldprojecten te vertalen naar en te implementeren in hun eigen praktijksituatie. Aanvragers konden kiezen uit 20 voorbeeldprojecten uit het programma Op één lijn, variërend van projecten over geboortezorg tot aan integrale ouderenzorg. De informatie bij de kennisvouchers biedt goede aanknopingspunten voor het onderwijs, waar nieuwe professionals worden opgeleid om beter interdisciplinair samen te werken.

Kennisvouchertraject eerstelijnszorg

Onderzoeksprojecten

Op een aantal thema’s is aanvullend onderzoek gedaan. Onder andere naar de competenties en interpersoonlijke factoren in relatie tot multidisciplinaire samenwerking, de zogenoemde zachte factoren van samenwerking. Dit heeft 6 instrumenten opgeleverd om samenwerking tussen zorgprofessionals te toetsen en te verbeteren.

Publicatie Zachte factoren van samenwerking

Toekomst: vervolgstappen

Tenslotte is er samen met het veld gekeken hoe we de eerstelijnszorg verder kunnen versterken en welke zinvolle vervolgstappen gewenst zijn.

Publicatie Vervolgstappen uit het ZonMw-programma Op één lijn

Evaluatie

Op 18 januari 2016 is het evaluatierapport van het programma Op één lijn aangeboden aan het ministerie van VWS. Tijdens deze bijeenkomst heeft Arie Jongejan (ROS-netwerk) een presentatie gegeven over de rol van VWS naar aanleiding van regionalisering.

Evaluatierapport programma Op één lijn

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website