ZonMw tijdlijn Huisartsenzorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Huisartsenzorg nl-nl Mon, 23 Sep 2019 07:07:21 +0200 Mon, 23 Sep 2019 07:07:21 +0200 TYPO3 news-4482 Wed, 28 Aug 2019 20:52:11 +0200 Effectiviteit inzet tools samen beslissen in de geriatrie https://publicaties.zonmw.nl/effectiviteit-tools-voor-samen-beslissen-met-ouderen/ Is de inzet van tools voor samen beslissen met ouderen effectief? Ruth Pel-Littel onderzocht het effect van een training voor dokters en een invulfolder voor ouderen en hun naasten. In een interview vertelt zij meer over de resultaten. news-4439 Mon, 26 Aug 2019 15:10:00 +0200 2 nieuwe onderwijsprojecten huisartsgeneeskunde van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2-nieuwe-onderwijsprojecten-huisartsgeneeskunde-van-start/ Hoe vindt reflectie plaats in de huisartsgeneeskunde? En hoe wordt ‘skilled communication’ in praktijk gebracht en meetbaar gemaakt? Dit jaar nog starten er 2 projecten die met deze vragen aan de slag gaan. Reflectievaardigheden

Het eerste project heeft als doel de reflectieve praktijken van specialisten in opleiding verbeteren en bekijken hoe reflectievaardigheden in het curriculum kunnen worden bevorderd. Er wordt een evidence base gegenereerd hoe reflectie plaatsvindt in de praktijk van de opleiding en de werkplek van de huisarts. Dit project is naar verwachting in 2023 afrond.

Skilled communication

Het andere project gaat zich bezig houden met de theoretische onderbouwing en het operationaliseren van de skilled communication benadering in de huisartsenpraktijk. Deze benadering kan huisartsen in opleiding ondersteunen bij het communiceren met patiënten op een manier die is afgestemd op de individuele gezondheidsvraag van het consult. Dit project heeft een looptijd tot 2025.

Onderzoek van onderwijs

De projecten komen voort uit de subsidieronde Onderzoek van Onderwijs van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG). Binnen dit programma verzorgen we de uitvoering van onderzoek dat door SBOH wordt gefaciliteerd en gefinancierd.

SBOH

SBOH is werkgever van artsen in opleiding tot: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Ook financiert SBOH deze opleidingen. Voor academisering van de opleidingen stimuleert het programma HGOG onderzoeksprojecten waarin specifiek aioto’s (artsen in opleiding tot onderzoeker) promoveren. Zij zullen de bruggenbouwers vormen tussen de opleiding, onderzoek en de praktijk.

Meer informatie

]]>
news-4458 Fri, 23 Aug 2019 11:09:14 +0200 Tijdig praten over ‘zorg op je oude dag’ https://publicaties.zonmw.nl/advanced-care-planning-in-de-huisartsenpraktijk/ De zorg aan ouderen kan een stuk verbeteren wanneer de huisarts tijdig met ze praat over hun situatie en hun wensen en behoeften op zorggebied. Dat zegt huisarts Jolien Glaudemans. Zij onderzoekt hoe huisartsen zulke advanced-care-gesprekken goed kunnen voeren. news-4441 Thu, 22 Aug 2019 07:03:00 +0200 Kennisprogramma huisartsgeneeskunde van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisprogramma-huisartsgeneeskunde-van-start/ Huisartsen hebben met uiteenlopende zorgvragen te maken; van eenvoudig tot zeer complex. Daarom is het belangrijk dat zij toegang hebben tot de meest actuele kennis uit de wetenschap en praktijk om de klachten en problemen van patiënten te kunnen beantwoorden. Het nieuwe Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde ondersteunt hen hierbij.
Het kennisprogramma stimuleert voor de huisartsgeneeskunde relevant en kwalitatief goed onderzoek en ondersteunt de toepassing van de kennis in de praktijk. De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde vormt de basis voor het programma. Het bredere kader is het hoofdlijnen akkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022 met daarin als inhoudelijke randvoorwaarde: de juiste zorg op de juiste plek.

Subsidiemogelijkheden

De 200 vragen uit de onderzoeksagenda worden geconcretiseerd in onderzoekbare kennisvragen, waarbij enkelvoudige en complexe vragen worden onderscheiden. Beantwoording van complexe vragen vergt een andere aanpak dan beantwoording van enkelvoudige vragen. Er zijn daarom 2 programmalijnen met bijbehorende subsidieoproepen:

  1. Programmalijn Enkelvoudige vragen.
  2. Programmalijn Complexe vragen met een gefaseerde ‘maatwerk-aanpak’ die tussentijdse go/no go momenten en aanpassingen in de projecten toestaat.

Naar verwachting wordt de 1e subsidieoproep december 2019 gepubliceerd. In totaal komen er 4 subsidieoproepen.

Borging en verspreiding

Borging en verspreiding van de kennis vindt plaats via de structurele activiteiten van onderzoekers, zoals (wetenschappelijke) publicaties en de huisartsgeneeskundige beroepsgroep op het gebied van standaarden, scholing en training.

Kennisagenda’s van andere beroepsgroepen in de eerste lijn

In de afstemming van de in december 2018 gezamenlijk aangeboden eerstelijns kennisagenda’s liggen kansen om voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek ook multidisciplinair onderzoek te stimuleren. De programmalijn Complexe vragen besteedt expliciet aandacht aan dergelijk onderzoek.

Meer informatie

]]>
news-4443 Tue, 20 Aug 2019 11:52:36 +0200 Duo's ondersteunen wijkbewoners met psychiatrische problemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/duos-ondersteunen-wijkbewoners-met-psychiatrische-problemen/ In Enkhuizen gaan ervaringsdeskundigen op huisbezoek bij huurders van Welwonen die kampen met psychiatrische problemen. Door contact van mens tot mens willen ze het isolement van deze bewoners verminderen en incidenten helpen voorkomen. Leren & participeren in de wijk in Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen wilde zo’n 4 jaar geleden de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening verbeteren. Aanleiding waren enkele incidenten. Na overleg met alle zorgpartijen werd gekozen voor een klein en concreet project in de wijk, waarin ervaringsdeskundigen een rol zouden spelen, vertelt projectleider Sjaak Boon. 'We wilden niet blijven praten, maar al doende leren van de praktijk.'

Het project begon in één wijk (Oranjestraat), maar is inmiddels uitgebreid naar heel Enkhuizen. Via Welwonen zijn 24 huishoudens gekozen waar ervaringsdeskundigen langsgaan. Sinds september is in een probleemwijk een inlooppunt opgezet waar een activiteitenbegeleider werkt. Doel is vroegsignalering en participatie. Er komen ongeveer 35 bezoekers met (onder meer) psychische problemen en professionals maken er afspraken met cliënten. Komende september is er een cursus 'Mental Health First Aid' van 4 dagdelen voor welzijnswerkers en vrijwilligers.

Er is een tussenrapportage gemaakt en onlangs was een delegatie van ZonMw op werkbezoek. De 2-jarige ZonMw-subsidie loopt tot 1 maart 2020.

Lees meer over dit project

]]>
news-4220 Fri, 21 Jun 2019 12:07:26 +0200 Online vragenlijst helpt artsen over voeding te praten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-vragenlijst-helpt-artsen-over-voeding-te-praten/ Invullen van de Eetscore, een online vragenlijst van Wageningen Universiteit, biedt mensen snel een goed beeld van hoe gezond ze eten. Een implementatieproject van de Alliantie Voeding laat zien hoe deze tool huisartsen en specialisten steun biedt in gesprekken met chronisch zieken over hun voeding. Het kan de eerste stap zijn op weg naar een gezonder eetpatroon. ’Goede voeding helpt mensen met chronische ziektes minder last te hebben van hun aandoening,’ verklaart Menrike Menkveld, directeur van de Alliantie Voeding.  ‘Maar volgens een recente kennissynthese maakt voedingsadvies nog maar zelden deel uit van de behandeling. Toch benoemt de Zorgmodule Voeding de noodzaak om naast de medische diagnose aandacht te geven aan de persoonlijke voedingszorgbehoefte van de patiënt. Wij hebben artsen van patiënten met chronische ziekten de Eetscore laten uitproberen of deze vragenlijst hen daarbij kan helpen. Dat hebben zowel artsen bij Ziekenhuis Gelderse Vallei als in de eerstelijnszorg gedaan, omdat transmurale samenwerking bij mensen met chronische ziekten essentieel is.’

Praktijktoets

In drie pilots gingen specialisten en huisartsen met patiënten met hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in gesprek over wat ze aten. ‘Meestal zeggen mensen dan dat ze wel gezond eten, maar de praktijk is vaak anders,’ zegt Menkveld. Patiënten konden hun voedingspatroon toetsen door de Eetscore in te vullen. Een link naar de vragenlijst vonden ze bij thuiskomst in hun mailbox. Invullen kostte hooguit 15 minuten. Vrijwel alle patiënten beantwoordden de vragen nog dezelfde dag.  ‘Ze waren dus snel te activeren. 90% van hen bekeek ook de resultaten.’

Verrassende uitkomsten

Bij het volgende consult bespraken arts en patiënt de uitkomsten. Patiënten waren daar soms door verrast. Ze bleken bijvoorbeeld toch te weinig fruit of te veel zout te eten. Met die informatie kon de arts in gesprek over leefstijl en voeding, om de patiënt te motiveren gezonder te eten. ‘Arts en patiënt bepalen samen wat ze eerst aanpakken. Bijvoorbeeld meer groenten eten of minder alcohol drinken. Mensen krijgen dus begeleiding bij de verandering. Door de vragenlijst later opnieuw in te vullen kunnen ze kijken of gezonder eten lukt. Ze kunnen met de Eetscore dus aan zelfmanagement doen. Zorgverleners kunnen ermee zien welke punten ze moeten bespreken. 50% van de patiënten heeft behoefte aan zo’n gesprek en aan steun.’

Gebruik bij coaching

Projectuitvoerder Anne Slotegraaf onderzocht hoe de specialisten en huisartsen met de Eetscore werkten. De medisch specialisten gebruikten de vragenlijst vooral voor het signaleren van voedingsproblemen en het motiveren en activeren van patiënten. Zij verwezen mensen vaker door naar de diëtist. In de huisartsenpraktijken pakte de praktijkondersteuner het werken met de Eetscore snel op, als instrument om mensen op voedingsgebied te coachen. Gesprekken met diëtisten maakten duidelijk dat de Eetscore goed bruikbaar is voor mensen met veelvoorkomende chronische ziekten. 

Vereenvoudiging

De Eetscore biedt artsen een goed handvat om het in de spreekkamer over voeding te hebben, concludeert Menkveld. Zij ziet nog mogelijkheden tot verbeteringen, zoals vereenvoudiging van de vragenlijst voor laaggeletterde mensen en een koppeling naar makkelijk te bereiden recepten. ‘Er zijn nog wel slagen te maken. Wat mij betreft blijven we met ZonMw en andere partijen nadenken over verdere optimalisering en verspreiding van de Eetscore.’ 

De Eetscore is een gevalideerde vragenlijst die is ontwikkeld door Wageningen Universiteit om de kwaliteit iemands voeding te meten. Het implementatieonderzoek is uitgevoerd door de Alliantie Voeding in de Zorg, in opdracht van Zorginstituut Nederland, met subsidie en begeleiding vanuit het programma Ondersteuning Zorginstituut van ZonMw.  
 

]]>
news-4202 Tue, 18 Jun 2019 15:53:27 +0200 Werken aan meer eenduidigheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/werken-aan-meer-eenduidigheid/ Samen met de patiënt vooruitkijken naar de gewenste zorg in de laatste levensfase is een belangrijk aspect van goede palliatieve zorg. Zorgverleners passen deze ‘advance care planning’ (acp) al wel toe, maar ze doen dat weinig systematisch. Met haar promotieonderzoek naar acp wil aioto Nienke Fleuren de zorgpraktijk transparanter en minder diffuus maken.  

Het onderzoek moest aanvankelijk een model voor acp opleveren, vertelt Nienke Fleuren. Maar acp bleek op veel plaatsen al geïntegreerd te zijn in de zorg. Het was zinvoller te onderzoeken hóe dat dan gebeurt en welke best practices die ervaringen opleveren. ‘De praktijk is nu nog erg diffuus. Iedereen vult acp op zijn eigen manier in.’

Verschillende doelen

Dat begint al bij de onderliggende zorgdoelen, ontdekte Fleuren tijdens haar literatuurstudie. Zij onderscheidt vijf hoofddoelen: respecteren van de autonomie van de patiënt, verbetering van de kwaliteit van zorg, afgestemd op wat de patiënt wil, voorbereiding op het levenseinde, versterking van de onderlinge relaties tussen de patiënt en diens naasten en met de zorgverleners, en het voorkomen van overbehandeling. Op papier is het onderscheid helder, maar in de praktijk is dat lang niet altijd zo. Fleuren adviseert zorgverleners vooraf goed na te denken over de vraag wat ze op welk moment willen bereiken. ‘Wees daarover duidelijk tegenover jezelf en al je gesprekspartners. Het is fijn als ook de patiënt dat duidelijk heeft. Maar als professional geef jij de voorzet.’ 

Botsende doelen

Je kunt aan meerdere doelen tegelijk werken, vervolgt ze. ‘Bijvoorbeeld het ene moment de kwaliteit van zorg, het andere moment de relatie met de familie. Zolang je dat maar duidelijk voor ogen hebt.’ Elk doel vraagt van de zorgverlener een eigen aanpak, benadrukt ze. En soms kunnen doelen botsen. ‘Neem een patiënt die niet wil praten over zijn reanimatiebeleid, terwijl jij als zorgverlener kwaliteit van zorg juist heel belangrijk vindt en de voorkeur van de patiënt daarin wilt meenemen. Bij zo’n conflict maak je als professional je eigen keuze helder en bespreek je die met de patiënt.’

LASA

Fleuren analyseert nu de data van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Daarin is een vragenlijst over acp met negen maanden tussenpauze tweemaal aan ouderen voorgelegd. Uit de antwoorden blijkt dat veel ouderen nadenken over de zorg die ze in de toekomst willen krijgen. Ze bespreken hun wensen ook vaak met hun naasten. Maar slechts een klein deel van hen praat er ook tijdig over met hun arts. Het vraagt nog meer onderzoek om te begrijpen waarom dat zo is, zegt Fleuren.

Helder beeld

De promovenda gaat nog in verpleeghuizen geplande en niet-geplande contacten tussen patiënten en zorgverleners observeren waarin acp een rol speelt. Zo wil ze een helder beeld krijgen van de praktijk. Met de uitgewerkte onderzoeksresultaten wil ze bijdragen aan een meer eenduidige aanpak van acp. ‘Ik wil een concrete handreiking maken voor de verpleeghuissector. Zodat patiënten in verschillende verpleeghuizen voortaan weten wat ze kunnen verwachten en meer patiëntgerichte zorg krijgen.’

Meer informatie over:

 

]]>
news-4178 Fri, 14 Jun 2019 11:14:03 +0200 Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/drie-nominaties-wetenschaps-en-innovatieprijs-2019 Na intensief en zorgvuldig beraad heeft de vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten drie genomineerden geselecteerd uit de 21 inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen. De kanshebbers zijn onderzoeken van de cardiologen, internisten en radiologen, de mdl-artsen en de pathologen. Het blijft nog even spannend. Op 27 juni wordt bekend gemaakt wie de gelukkige winnaar is van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019. news-4144 Tue, 04 Jun 2019 10:31:30 +0200 Vouchers ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vouchers-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-beschikbaar/ Vandaag gaat de voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) open. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen. Zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. En zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg.

Voucherregeling

Het ZonMw-programma JZOJP is er voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en 1 voucherregeling. Vanaf vandaag kunnen vouchers aangevraagd worden tot 9 juli. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de sociale en gezondheidssituatie van de bewoners van hun regio.

Subsidie en looptijd

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

Regiobeeld en regiovisie

Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? Dit gedeelde regiobeeld vormt de basis waarop een regiovisie wordt bepaald: hoe laten we in de toekomst de zorg- en ondersteuning beter aansluiten bij de behoefte van mensen. Vandaar uit maakt elke partij - vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - afspraken over de organisatie van zorg en ondersteuning. Dit resulteert in een gemeenschappelijke regionale opgave die maakt dat aanbieders en professionals de zorg zó organiseren dat de patiënt zich goed geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren. En het geeft richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Regiobeeld.nl

Met een JZOJP voucher kan een regionaal netwerk externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld, gericht op de dataverzameling en –analyse. Ook het toevoegen van op maat toegesneden data van dataleveranciers is daarbij een optie. Als ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft VWS door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website regiobeeld.nl kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Meer informatie

 

]]>
news-4135 Mon, 03 Jun 2019 16:14:55 +0200 Eerste VIDI-beurs voor huisarts https://zorgkrant.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=10254:eerste-vidi-beurs-van-nwo-voor-huisarts&catid=27:wetenschap-onderwijs Huisarts en onderzoeker Geert-Jan Geersing (UMC Utrecht) hoopt met behulp van data een methode te ontwikkelen waarbij op voorhand risico op complicaties van aderontsteking voorspeld kan worden. Voor dit onderzoek krijgt hij van NWO een VIDI-beurs. Hiermee is hij de eerste huisarts die zo’n beurs ontvangt. news-4130 Mon, 03 Jun 2019 11:42:46 +0200 Met betere kennis kunnen huisartsen sneller ggz-patiënten doorverwijzen https://www.skipr.nl/actueel/id38568-met-betere-kennis-kunnen-huisartsen-sneller-ggz-patienten-doorverwijzen.html Betere triage bij de huisarts kan helpen om de wachttijden bij specifieke cliëntgroepen in de ggz aan te pakken. Daarvoor kunnen huisartsen beter voor worden uitgerust door het vergroten van hun kennis over ggz-problematiek, maar ook om de mogelijkheid om te consulteren met ggz-specialisten te bevorderen. Hier wordt nu weinig gebruik van gemaakt. Er worden bijvoorbeeld geen afspraken gemaakt over bereikbaarheid. Door voornoemde maatregelen door te voeren komt een cliënt sneller op de goede plek terecht. news-4108 Mon, 27 May 2019 07:49:32 +0200 Uniek: POH-ggz-spoed https://www.de-eerstelijns.nl/2019/05/uniek-poh-ggz-spoed/ Als de POH-ggz een schot in de roos is binnen de huisartsenpraktijk overdag, waarom wordt dan buiten kantooruren niet soortgelijke zorgverlening geboden op de HAP? news-4036 Thu, 16 May 2019 10:34:34 +0200 Subsidies toegekend aan lokale netwerken samenhangende ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidies-toegekend-aan-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/ Deze week starten de eerste projecten vanuit de subsidieregeling ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (fase I) van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Verspreid over Nederland ontvingen 27 netwerken die samenhangende ondersteuning en zorg bieden aan ouderen een ontwikkelsubsidie. Deze netwerken hebben als doel ouderen de juiste ondersteuning en zorg te bieden, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Met de ontwikkelsubsidie gaan de netwerken samen met een extern adviseur het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Het streven is om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de ouderen in het werkgebied. Een netwerk biedt in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg en gaat werken aan uitbreiding richting welzijn en ondersteuning.

Grote variatie

De belangstelling voor het aanvragen van deze subsidie was erg groot. De gehonoreerde projecten bevinden zich in verschillende regio’s en variëren qua werkgebied. De netwerken bevinden zich zowel in grote steden als in dorpen en verschillen in omvang.

Resultaten

Tijdens  het project zal elk netwerk een plan van aanpak opstellen voor het uitwerken van twee inhoudelijke onderwerpen. Belangrijke mijlpalen zijn in ieder geval het ontwikkelen van een gezamenlijke ambitie en visie. Het plan van aanpak kan vervolgens ingezet worden bij de aanvraag van een ‘uitwerkingssubsidie’ voor lokale netwerken ouderenzorg (fase II). Met die subsidie kunnen netwerken hun plan in de praktijk oppakken en uitwerken en de veranderingen onderzoeken.

Opnieuw subsidiemogelijkheden in het najaar

Wilt u ook aan de slag met het (verder) ontwikkelen en verstevigen van uw netwerk? Dit najaar komen er nieuwe subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Houd onze website in de gaten, schrijf u in voor de nieuwsbrief Ouderen en volg ZonMw op social media.

Meer informatie

 

]]>
news-4034 Tue, 14 May 2019 15:57:20 +0200 Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker hebben nadien gezondheidsproblemen https://www.nivel.nl/nl/nieuws/bijna-alle-vrouwen-die-zijn-behandeld-voor-borstkanker-hebben-nadien-gezondheidsproblemen?utm_source=Nivel+attendering&utm_campaign=ad3913296b-2019_05_13_borstkanker&utm_medium=email&utm_term=0_caebd11ec3-ad3913296b-98632833 Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor niet-uitgezaaide (‘vroege’) borstkanker hebben tot vijf jaar na diagnose last van gezondheidsproblemen. Vrouwen die chemotherapie hebben gehad, ervaren de meeste klachten. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). news-4022 Fri, 10 May 2019 11:17:30 +0200 Ouderen met depressie zijn vaker therapieontrouw https://www.ggznieuws.nl/home/ouderen-met-depressie-zijn-vaker-therapieontrouw/ Ouderen met een depressie zijn vaker therapieontrouw. Dit blijkt uit resultaten van het HGOG-project 'Consequences of polyfarmacy and Comorbidity on adherence of older depressed patients in general practice' (839110009). Binnen dit project werden de gevolgen van de combinatie van polyfarmacie en depressie onderzocht op therapietrouw. Deze resultaten brengen mogelijke knelpunten in kaart. Dit is een eerste stap in het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten met een depressie. news-4021 Fri, 10 May 2019 10:57:51 +0200 Huisarts-onderzoeker, de dubbelrol kan knellen https://www.henw.org/artikelen/huisarts-onderzoeker-de-dubbelrol-kan-knellen?toegangscode=RfmK0PdstgUh Een specifiek doel voor het HGOG-programma is de promotie van aioto’s. Dit zijn artsen in opleiding tot onderzoekers. Deze zogenoemde aioto’s promoveren naast het volgen van een opleiding tot medisch specialist. Hierdoor vervullen zij een dubbelrol, enerzijds het uitvoeren wetenschappelijk onderzoek en anderzijds het werken in de klinische praktijk. Het is echter niet altijd makkelijk om zo’n dubbelrol te vervullen. news-4020 Fri, 10 May 2019 10:48:48 +0200 De nieuwe richtlijn Urineweginfecties: een paradigmashift http://www.verensotijdschrift.nl/om2018/december-2018/actueel/de-nieuwe-richtlijn-urineweginfecties-een-paradigmashift/#.XNU64ExuJPb In december 2018 is revisie gekomen van de Verenso richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’. De aangepaste richtlijn vergt een ingrijpende cultuuromslag op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen. Bij het maken van de revisie zijn kennislacunes naar voren gekomen. Het HGOG-project 'Antibiotic prescribing and non-prescribing for possible urinary tract infection in nursing home residents' (839120008) werkt aan het voorkomen van onnodig antibioticagebruik voor urineweginfecties in het verpleeghuis en gaat daarmee mogelijk een aantal lacunes opvullen. news-3973 Thu, 25 Apr 2019 14:48:01 +0200 Kritische en praktijkgerichte informatie over geneesmiddelen https://www.henw.org/artikelen/kritische-en-praktijkgerichte-informatie-over-geneesmiddelen?toegangscode=DBVsQmsmSuch Sinds zijn studietijd is dr. Hein Janssens kritisch over geneesmiddelen en de rol van de farmaceutische industrie. Naast apotheekhoudend huisarts is hij sinds maart vorig jaar hoofdredacteur van Ge-Bu, voorheen Geneesmiddelenbulletin genaamd. Geïllustreerd met enkele voorbeelden die relevant zijn voor de praktijk, toont Janssens waarom Ge-Bu, ook in de huidige digitale vorm, nog steeds relevant is voor (huis)artsen. “Ge-Bu propageert rationeel voorschrijven van geneesmiddelen, met de focus op de dagelijkse praktijk.” news-3938 Thu, 18 Apr 2019 10:43:47 +0200 Pijnstilling bij kinderen met acute middenoorontsteking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pijnstilling-bij-kinderen-met-acute-middenoorontsteking/ Kinderen met acute middenoorontsteking (OMA) hebben veel pijn en voelen zich flink ziek. Huisartsen besteden tijdens het consult te weinig aandacht aan pijnbestrijding. Aioto Rick van Uum onderzocht hoe dit beter kan en promoveert op 10 oktober 2019 op Pijnbestrijding bij kinderen met acute middenoorontsteking. Dit is het eerste afgeronde project en de eerste promotie binnen Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG).  

‘Het huisartsenwerk is vaak sterk gebaseerd op ervaringskennis. Als je de link met de wetenschap versterkt, vinden nieuwe inzichten mogelijk sneller hun weg naar de dagelijkse praktijk. Daarmee verbeter je uiteindelijk de zorg voor de patiënt,’ zegt Rick van Uum. Die motivatie bracht hem ertoe de opleiding tot huisarts te combineren met onderzoek naar pijnbestrijding bij kinderen met OMA.

Onnodige pijn

De richtlijn voor de behandeling van OMA adviseert goede pijnbestrijding, met paracetamol als eerste keus, zo nodig aangevuld met ibuprofen. Maar huisartsen – en ouders – houden zich in de praktijk niet altijd aan deze richtlijn. Kinderen met OMA lijden zo wellicht onnodig pijn en voelen zich zieker dan nodig is. De huisarts ziet ze, met hun ouders, vaak terug in de spreekkamer. Van Uum wilde weten hoe dit beter kan.

Dagboekjes

Een multidisciplinair team ontwikkelde een scholing via e-learning, met daarbij een informatiefolder voor ouders over goede pijnbestrijding. Deelnemende huisartsenpraktijken kwamen door loting in twee groepen terecht: één met en één zonder scholing. Door huisartsen en ouders te interviewen en medische dossiers en dagboekjes van ouders te analyseren bracht Van Uum de verschillen tussen beide onderzoeksgroepen in kaart.

De huisartsen die de scholing hadden gevolgd, bleken hun voorschrijfgedrag te hebben veranderd en bespraken de pijnbestrijding beter met ouders. Toch hadden de kinderen uit deze interventiegroep niet minder pijnklachten dan die uit de andere groep. De huisarts zag ze zelfs vaker terug. En hoewel het antibioticagebruik in de interventiegroep aanvankelijk aanzienlijk lager was dan in de andere groep, was dit verschil aan het eind van de gevolgde periode (28 dagen) verdwenen.

Andere praktijk

Van Uum vindt het jammer dat de kinderen uit de interventiegroep niet sneller van hun klachten af waren. ‘Maar ik ben blij te zien dat de werkwijze van de huisartsen na onze scholing veranderde. Scholing levert dus zeker wat op. Verder weten we nu dat standaard ibuprofen naast paracetamol geen extra voordeel biedt ten opzichte van paracetamol alleen.’ Hij zal ouders van kinderen met OMA dus zeker niet routinematig ibuprofen adviseren.

Prima combinatie

‘De combinatie van de opleiding tot huisarts met dit promotieonderzoek is me goed afgegaan,’ zegt Van Uum. ‘Het was een praktisch onderwerp waarin ik veel eigen ruimte had. Ik bezocht de huisartsenpraktijken om dossieruittreksels te maken, en heb ook de ouders in de interviewstudies zelf geïnterviewd. Ik bleef dus steeds verbonden met de praktijk.

‘Ik vind de combinatie ook echt zinvol. Door de verdieping word ik, denk ik, een betere huisarts. Ik leer onderzoeksresultaten en richtlijnen beter verwerken in mijn praktijk, met een kritische blik. Na mijn promotie wil ik onderzoek en praktijk ook absoluut blijven combineren. Bijvoorbeeld door naast mijn werk als (toekomstig) huisarts op projectbasis of als post-doc één à twee dagen per week betrokken te blijven bij onderzoek. Zo hoop ik eraan bij te dragen beide werelden in de dagelijkse praktijk dichter bij elkaar te brengen.’

Toewijding

Niet altijd verloopt de combinatie zo soepel als in Van Uums project. ‘In mijn geval volgden de onderzoeksperiode en de praktijk op elkaar. Ik kon in beide gevallen mijn volle aandacht geven aan waar ik mee bezig was. Maar als je tijdens de wervingsfase voor je onderzoek een jaar opleiding hebt, kan dat lastig zijn. De combinatie van opleiding en onderzoek vraagt dus zeker toewijding en intrinsieke motivatie. Het hoeft geen 60 uur per week te kosten, maar je moet wel goed kunnen plannen, organiseren en in een team werken. Onderzoek doen is echt een andere tak van sport dan huisarts zijn. Het geeft een extra dimensie aan ons vak.’

Eerste afgeronde project HGOG

Aioto Rick van Uum promoveert op 10 oktober 2019 op Pijnbestrijding bij kinderen met acute middenoorontsteking. Dit is het eerste afgeronde project en de eerste promotie binnen Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG). Dit ZonMw-programma heeft academisering van de huisartsenopleiding en de ouderengeneeskunde tot doel, door het stimuleren van onderzoeksprojecten waarop aioto’s promoveren.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

]]>
news-3876 Wed, 03 Apr 2019 15:17:18 +0200 Publiek vertrouwen in huisartsen en specialisten al jaren hoog https://www.nivel.nl/nl/nieuws/publiek-vertrouwen-huisartsen-en-specialisten-al-jaren-hoog Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is aanzienlijk. Het vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen is het hoogst. Het vertrouwen in ziekenhuizen is weliswaar iets lager, maar nog altijd hoog. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van 2018 uit de ‘Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg’ van het Nivel. Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Nivel. news-3870 Wed, 03 Apr 2019 11:55:56 +0200 Nieuwe subsidieronde huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieronde-huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/ De nieuwe subsidieronde van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) bestaat uit vier oproepen. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Alleen dan kunt u indienen. Dit zijn de vier openstaande oproepen:

Achter elke oproep (bovenstaand) staan de partijen die een uitnodiging hebben ontvangen en mogen indienen. Het gaat om: UMCG, UMCU, Erasmus MC, Radboudumc, LUMC.

Wat zijn de voorwaarden?

Het maximaal aan te vragen bedrag per aioto-traject is € 250.000,-. De looptijd van de projecten dient maximaal 72 maanden te zijn. Voor Arts Maatschappij en Gezondheid is de looptijd maximaal 84 maanden. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden in de subsidiekalender.

HGOG

Het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) is opgedeeld in vijf programmaonderdelen. Voor vier programmaonderdelen staan momenteel subsidieoproepen open.

HGOG stimuleert onderzoeksprojecten waarin aioto's promoveren. Aioto's zijn artsen in opleiding tot onderzoeker. Zo draagt het bij aan de academisering van de opleidingen van de SBOH. Dit is de werkgever van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderen geneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid.

Het HGOG-programma valt onder het cluster Kwaliteit van zorg. In de activiteiten van dit cluster staat goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is, centraal. Zie hiervoor ook de themapagina Huisartsen.  

]]>
news-3752 Tue, 12 Mar 2019 17:44:00 +0100 Tweet ZonMw over blog Piet Overduin huisarts als poortwachter voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-zonmw-over-blog-piet-overduin-huisarts-als-poortwachter-voor-mensen-met-verward-gedrag/ news-3614 Wed, 13 Feb 2019 15:19:10 +0100 Henk Smid: 'Als je als huisarts kwaliteit wilt leveren, doe je mee aan wetenschappelijk onderzoek' https://www.henw.org/artikelen/zonmw-directeur-henk-smid-als-je-als-huisarts-kwaliteit-wilt-leveren-doe-je-mee-aan Het heeft enkele jaren geduurd, maar in 2019 komt er extra financiering vanuit de overheid voor huisartsgeneeskundig onderzoek. ZonMw gaat gedurende vier jaar het budget van acht miljoen euro beheren. Daarmee krijgt de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde een nieuwe impuls. Lees het interview met Henk Smid (directeur ZonMw) op de website van Huisarts & Wetenschap. news-3602 Mon, 11 Feb 2019 08:45:06 +0100 Resultaten Citrienfonds-programma 'Doen of laten?' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-citrienfonds-programma-doen-of-laten/ Niet-gepaste zorg kan je verantwoord terugdringen. En de patiënt heeft daar een belangrijke rol in. Dat is de hoofdconclusie van het Citrienfonds-programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van niet-gepaste zorg’. Lees meer over het onderzoeksrapport, de Deïmplementatiegids en de 2 ontwikkelde toolkits: 'Beter zonder katheter' en 'Schrap het niet-gepaste lab'. Meer zorg is niet altijd betere zorg. Door gemotiveerde zorgverleners én geïnformeerde patiënten kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden en de kosten met vele miljoenen euro’s worden verlaagd. Zo blijkt uit het rapport Doen of laten in de gezondheidszorg. Hierin komt onderzoek aan bod naar de mogelijkheden om niet-gepaste zorg terug te dringen.

Het programma bestaat uit 8 projecten. In totaal werkten meer dan 200 huisartsen, 38 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra mee, verspreid over het land.

Mooi voorbeeld

Maar liefst 26 huisartsenpraktijken wisten het aantal vitaminebepalingen met 20% terug te brengen. Dit is een bloedonderzoek dat sommige patiënten willen, maar meestal niet nodig is. Ze wisten het terug te brengen aan de hand van patiëntinformatie, scholing en feedback.

Deïmplementatiegids

De onderzoekers hebben de Deïmplementatiegids ontwikkeld. Dit is een handleiding voor zorgverleners en beleidsmakers uit alle zorgsectoren, om hen te helpen bij het zelf terugdringen van niet-gepaste zorg. De gids bevat:
-    achtergrondinformatie over niet-gepaste zorg,
-    stappenplan voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van een deïmplementatieproject,
-    voorbeelden van niet-gepaste zorg.

Toolkits

Ook hebben de onderzoekers 2 toolkits ontwikkeld met tips voor het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek en urinekatheters en infusen:
-    Toolkit Schrap het niet-gepaste lab, voor gepast gebruik van laboratoriumdiagnostiek in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken
-    Toolkit Beter zonder katheter, voor gepast gebruik van urinekatheters en infusen in ziekenhuizen.

Programma Doen of laten?

De komende jaren gaat het programma Doen of laten? verder met het terugdringen van niet-gepaste zorg en het vergroten van het bewustzijn om terughoudend te zijn bij sommige vormen van zorg. Een (nog) actievere rol van zorgverleners en patiënten is hard nodig om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Citrienfonds

‘Doen of Laten?’ is één van de vier programma’s van het Citrienfonds. Het is een fonds van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en ZonMw en het helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg ontwikkelen. Het Citrienfonds bestaat uit deze vier programma's:

Meer weten

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3542 Thu, 31 Jan 2019 12:43:00 +0100 Tijdwinst bij opsporing van kanker https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tijdwinst-bij-opsporing-van-kanker/ Als kanker sneller wordt opgespoord, leidt dit tot een lagere ziektelast voor de patiënt. Hoeveel tijd neemt het (opsporings)proces eigenlijk in beslag en waar is de meeste tijdwinst te behalen? Het antwoord op deze vraag hebben we nog niet in Nederland. Binnen het project ‘Improving early detection of cancer in primary care’ wordt nu in kaart gebracht hoeveel tijd de verschillende fases van opsporing in beslag nemen, voor 10 verschillende vormen van kanker.

Verschillende fases van opsporing

Hoeveel tijd nemen de volgende fases in beslag?
•    van eerste symptoom van kanker tot eerste gerelateerde consult bij de huisarts
•    van eerste kankergerelateerde consult tot verwijzing naar het ziekenhuis
•    tussen verwijzing door de huisarts en definitieve diagnose

Ook wordt onderzoek gedaan naar voorspellers van relatief lange doorlooptijd en de relatie tussen doorlooptijd en ernst van ziekte bij definitieve diagnose.

Verschillende vormen van kanker

De verschillende fases van opsporing worden in kaart gebracht voor 10 vormen van kanker. Het gaat om deze vormen:
•    darmkanker
•    longkanker
•    prostaatkanker
•    borstkanker
•    slokdarm
•    maagkanker
•    nierkanker
•    blaaskanker
•    ovariumkanker
•    huidkanker (melanoom)

Meer informatie

Het project Improving early detention of cancer in primary cancer is onderdeel van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) van het cluster Kwaliteit van Zorg.

HGOG draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten.

 

]]>
news-3472 Mon, 21 Jan 2019 09:10:38 +0100 Wat is een huisarts eigenlijk? https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/wat-is-een-huisarts-eigenlijk.htm Oud-huisarts Dirk Achterbergh pleit voor een terugkeer naar de roots van het vak. Benieuwd? Lees zijn pleidooi voor herbezinning op kernwaarden van het huisartsenvak. news-3427 Fri, 11 Jan 2019 10:08:18 +0100 Huisarts werkt gemiddeld 44 uur per week https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/huisarts-werkt-gemiddeld-44-uur-per-week.htm Huisartsen in Nederland werken gemiddeld 44,1 uur per week. Iets meer dan de helft van deze uren, 54 procent, zijn ze in contact met de patiënt. Een kwart van hun tijd gaat op aan indirect patiëntgebonden taken en een vijfde aan niet-patiëntgebonden taken. Dit blijkt uit een sms-tijdsbestedingsonderzoek van het Nivel in 2018 in opdracht van het Capaciteitsorgaan. news-3404 Thu, 03 Jan 2019 11:41:36 +0100 Terugblik 3e projectleidersbijeenkomst HGOG https://publicaties.zonmw.nl/hgog-projectleidersbijeenkomst-2018/ Onlangs kwamen in Utrecht projectleiders, aiotos en andere betrokkenen van het HGOG-programma voor de derde maal bijeen. Om informatie uit te wisselen, elkaar van advies te voorzien en gezamenlijk na te denken over de toekomst. news-3332 Mon, 10 Dec 2018 12:28:20 +0100 Beroepsgroepen eerstelijnszorg bieden negen kennisagenda’s aan https://www.nhg.org/actueel/nieuws/beroepsgroepen-eerstelijnszorg-bieden-negen-kennisagendas-aan Op woensdag 5 december ontving drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kennisagenda’s van 9 beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg. news-3169 Tue, 30 Oct 2018 11:03:12 +0100 5 nieuwe projecten gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-nieuwe-projecten-gehonoreerd/ In de ronde Huisartsgeneeskunde van programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) zijn 5 nieuwe projecten gehonoreerd. Deze projecten starten uiterlijk begin 2019 met hun onderzoek in de huisartsenpraktijk. Naar verwachting zijn deze projecten in 2025 afgerond. Het programma HGOG draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. 3 projecten hebben als doelgroep ‘ouderen’. Een van deze projecten heeft als doel om de persoonlijke continuïteit van zorg te verbeteren bij ouderen; het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt. In het project wordt een toolkit ontwikkeld en geëvalueerd die de huisarts daarbij kan gebruiken (839110023). Een ander project richt zich op de effecten van intensieve vaatzorg op het ontstaan van dementie na meer dan 10 jaar. Daarnaast wordt gekeken of sommige bloeddrukverlagers een beschermend effect hebben op dementie (839110025). Het derde project met onderzoekt bij hoeveel oudere personen het medicijn levothyroxine afgebouwd kan worden en wat het effect daarvan is (839110026). Dit medicijn heeft bijwerkingen en kan schade aan de gezondheid geven. 

In het huidige zorgaanbod wordt vaak geen rekening gehouden met het hebben van meerdere chronische ziekten tegelijkertijd. Het 4e gehonoreerde project ontwikkelt, optimaliseert en evalueert een nieuw, duurzaam en persoonsgericht ketenzorgmodel om de kwaliteit van leven en tevredenheid over zorg te verbeteren bij patiënten met meerdere chronische ziekten (839110024). Tot slot is er een project gehonoreerd dat onderzoek doet naar de seksueel overdraagbare infectie chlamydia bij vrouwen en het effect van huisartsen consulten en thuistesten op het percentage hertesten van patiënten die chlamydia hadden (839110027). 

Een overzicht van de nieuw gehonoreerde projecten: 

ZonMw en SBOH

Met ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) verzorgen we de uitvoering van onderzoek, dat door SBOH (Stichting beroepsopleiding huisartsen) wordt gefaciliteerd en gefinancierd. SBOH is de werkgever van huisartsen in opleiding, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten in opleiding en financiert hun opleiding. Het doel van het programma is een bijdrage leveren aan de integratie van de secties onderzoek en opleiding binnen de afdelingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

]]>