ZonMw tijdlijn Kwaliteit van zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Kwaliteit van zorg nl-nl Sat, 16 Feb 2019 08:59:24 +0100 Sat, 16 Feb 2019 08:59:24 +0100 TYPO3 news-3618 Thu, 14 Feb 2019 11:53:24 +0100 Toelatingsronde Topspecialistische Zorg en Onderzoek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toelatingsronde-topspecialistische-zorg-en-onderzoek-geopend/ Vandaag is de toelatingsronde geopend voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Deze ronde, die valt onder de verantwoording van VWS, fungeert als toegangspoort voor het kunnen indienen van subsidieaanvragen. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren, kunnen een aanvraag indienen. De deadline van deze toelatingsronde is 28 maart 2019. Het programma TZO heeft als doel om topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs in niet-academische ziekenhuizen te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. Het programma is het vervolg op het programma TopZorg, waarvan eerder deze maand de evaluatie is verschenen.

Voor wie

Deze oproep staat open voor alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). Aanvragers voeren op zeer hoog niveau binnen één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs uit en willen deze functie versterken.

Besluit VWS

Een door VWS aangestelde toelatingscommissie brengt advies uit aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Deze besluit welke topspecialistische functies doorgaan naar de subsidieronde die later dit jaar opengesteld wordt.

Meer informatie

Het programma TZO
De oproep voor de toelatingsronde
Evaluatie programma TopZorg (pdf)

 

]]>
news-3617 Thu, 14 Feb 2019 11:25:27 +0100 Nieuw programma Verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-programma-verpleging-en-verzorging/ We ontwikkelen een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaan we de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen. In december ontving ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht voor dit nieuwe programma voor verpleging en verzorging. VWS stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de komende zes jaar. Het programma loopt van 2019 tot en met 2025. Voor elk jaar is 2 miljoen euro begroot.

Het programma legt de focus op de volgende drie onderdelen:

1.    Kennisinfrastructuur

Kennisontwikkeling is belangrijk, vanuit een goede samenwerking tussen praktijk, onderwijs en wetenschap. De wetenschappelijke onderbouwing van de beroepspraktijk moet gekoppeld zijn aan praktijk en onderwijs. Zo realiseren we een sterke, geborgde kennisinfrastructuur.

2.    Nieuwe kennis

De nieuw ontwikkelde kennis moet vervolgens worden ingebed in de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat kan door de beschikbare kennis toepasbaar te maken in praktijk en onderwijs. Ook implementatieonderzoek is belangrijk.

3.    Praktijkvoorbeelden

Op de werkvloer zijn al tal van oplossingen en aanpakken bedacht, die met succes zijn uitgeprobeerd. Deze praktijkvoorbeelden verdienen aandacht door deze te delen en door te ontwikkelen.

Subsidieoproep

In de eerste helft van dit jaar gaan we de inhoud van het programma ontwikkelen, in samenspraak met het veld. Naar verwachting volgt de eerste subsidieoproep in het najaar 2019. Houd hiervoor de subsidiekalender in de gaten.

Voortborduren op Zichtbare schakel & Tussen Weten en Doen

Met onze programma’s Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen is al veel bereikt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Er is al veel kennis ontwikkeld en toegepast.

Het nieuwe programma Verpleging en verzorging gaat voortborduren op wat al is bereikt. We geven een impuls aan kennisbenutting om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis ingebed raakt in het beroepsmatig handelen en het onderwijs. Ook baseren we het programma op behoeften, vraagstukken en wensen van de praktijk.  

In een ander programma werkt ZonMw aan het ontwikkelen van evidence based kwaliteitsstandaarden. Dit doen we binnen het programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, in nauwe samenwerking met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Uiteraard zorgen we voor de nodige aansluiting tussen de programma’s.  

De programma’s Verpleging en verzorging, Zichtbare schakel, Tussen Weten en Doen, Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, vallen onder het cluster Kwaliteit van zorg. Dit cluster legt de focus op goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is.

Meer weten

•    Themapagina Verpleging en verzorging
•    Themapagina Wijkverpleging

 

]]>
news-3616 Thu, 14 Feb 2019 09:28:13 +0100 De juiste focus en een praktijktoets: de serious game voor Horizontaal Toezicht Zorg https://www.registratieaandebron.nl/actueel/de-juiste-focus-en-een-praktijktoets-de-serious-game-voor-horizontaal-toezi/ De serious game Medisch Centrum Oost is inmiddels door zo'n duizend mensen gespeeld. In ziekenhuizen, maar ook elders, blijkt de game een aanzet tot bewustwording en gedragsverandering; bijvoorbeeld in de opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. De cursisten starten hun opleiding namelijk in het fictieve ziekenhuis van Registratie aan de bron (Citrienfonds), en dat geeft meteen de juiste focus - zo blijkt. news-3614 Wed, 13 Feb 2019 15:19:10 +0100 Henk Smid: 'Als je als huisarts kwaliteit wilt leveren, doe je mee aan wetenschappelijk onderzoek' https://www.henw.org/artikelen/zonmw-directeur-henk-smid-als-je-als-huisarts-kwaliteit-wilt-leveren-doe-je-mee-aan Het heeft enkele jaren geduurd, maar in 2019 komt er extra financiering vanuit de overheid voor huisartsgeneeskundig onderzoek. ZonMw gaat gedurende vier jaar het budget van acht miljoen euro beheren. Daarmee krijgt de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde een nieuwe impuls. Lees het interview met Henk Smid (directeur ZonMw) op de website van Huisarts & Wetenschap. news-3604 Mon, 11 Feb 2019 11:02:04 +0100 Verpleging & Verzorging: leren en verbeteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verpleging-verzorging-leren-en-verbeteren-2/ In deze subsidieronde is aan 5 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om onderzoek naar het duurzaam en systematisch leren en verbeteren in de verpleging en verzorging. De 5 gehonoreerde projecten sluiten aan op het Manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst en dragen bij aan het versterken van de kennisinfrastructuur voor de verpleging en verzorging. Ze hebben een looptijd tot maximaal vier jaar.

Waar zetten de projecten op in?

Leer- en InnovatieNetwerken

Het project Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) in de geriatrische revalidatiezorg (Hogeschool Inholland) zorgt voor de implementatie en optimalisatie van LINs. Specifiek op de afdelingen geriatrische revalidatie van drie ouderenzorgorganisaties in Amsterdam en Amstelveen.

Ook zorgt het voor de implementatie van ‘client-centred goalsetting’. Dit geeft verpleegkundigen en verzorgenden handvatten om cliënten beter te betrekken in het zorgproces en om cliënten meer eigen regie te geven.  

Leercultuur Evidence Based Quality Improvement

Het project Improve! (Radboudumc) gaat over persoonsgerichte essentiële zorg. Dit onderzoek geeft inzicht in de bestaande aanbevelingen om verpleegkundige handelingen te doen of juist te laten op drie verpleeg sensitieve thema’s:
-    Pijn
-    wondzorg
-    participatie bij de overdracht van zorg

Daarnaast wordt er in de deelnemende instellingen een leercultuur voor Evidence Based Quality Improvement ontwikkeld binnen teams, waarin de bestaande aanbevelingen worden gebruikt om te komen tot de beste essentiële zorg.

Samenwerken in een leerteam

Het project LeerSaam Noord: samen werken, samen leren (NHL Hogeschool) onderzoekt hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt in 2 ziekenhuizen, 2 revalidatiecentra, 1 langdurige zorg/thuiszorgorganisatie in Friesland en Groningen. Helpt de leermethode zorgverleners in hun beroepsrol en hebben zorgvragers daadwerkelijk meer eigen regie?

Leer- en verbeterklimaat volgens LINC-aanpak

Het project Een leer- en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de langdurige ouderenzorg (Maastricht University) gaat een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat ontwikkelen en evalueren voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit gebeurt binnen het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en volgens de ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC) aanpak. Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als in de thuiszorg.

Lesprogramma’s mensgerichte zorg

Het project Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg (Tilburg University) is een samenwerking met elf ouderenzorgorganisaties. Er wordt onderzoek gedaan naar mensgerichte zorg. Samen met het mbo- en hbo-onderwijs worden twee lesprogramma’s ontwikkeld:  
-    het ophalen van verhalen van ouderen die in het verpleeghuis wonen,
-    hoe je deze verhalen inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Nieuwe kennis en vaardigheden nodig

Ruim 400.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn werkzaam in alle sectoren van de zorg. Van ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg tot wijkverpleging. Zij hebben nieuwe kennis, vaardigheden en een andere rol nodig.

Dit komt doordat de zorgvraag verandert, onder meer door het toenemend aantal (oudere) mensen met chronische ziekten en aandoeningen, die bovendien langer thuis blijven wonen. De visie op gezondheid verandert naar een meer holistische benadering van gezondheid, waarbij de eigen regie en het functioneren van mensen met chronische ziekten en aandoeningen centraal staat. Het zorgaanbod innoveert en technologische ontwikkelingen spelen een grote rol.

Onderzoekleernetwerk

De onderzoekers van de verschillende projecten vormen met elkaar een onderzoekleernetwerk, waarin van en met elkaar geleerd wordt over de onderzoeksopzet en uitvoering en de opbrengsten. Tevens dragen zij bij aan het verder in beweging zetten van een cultuur van leren en verbeteren in de verpleging en verzorging.

Samenwerking is van belang tussen academische leerstoelen, lectoraten en/of practoraten en met meerdere zorgorganisaties.

Meer lezen

 

]]>
news-3602 Mon, 11 Feb 2019 08:45:06 +0100 Resultaten Citrienfonds-programma 'Doen of laten?' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-citrienfonds-programma-doen-of-laten/ Niet-gepaste zorg kan je verantwoord terugdringen. En de patiënt heeft daar een belangrijke rol in. Dat is de hoofdconclusie van het Citrienfonds-programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van niet-gepaste zorg’. Lees meer over het onderzoeksrapport, de Deïmplementatiegids en de 2 ontwikkelde toolkits: 'Beter zonder katheter' en 'Schrap het niet-gepaste lab'. Meer zorg is niet altijd betere zorg. Door gemotiveerde zorgverleners én geïnformeerde patiënten kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden en de kosten met vele miljoenen euro’s worden verlaagd. Zo blijkt uit het rapport Doen of laten in de gezondheidszorg. Hierin komt onderzoek aan bod naar de mogelijkheden om niet-gepaste zorg terug te dringen.

Het programma bestaat uit 8 projecten. In totaal werkten meer dan 200 huisartsen, 38 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra mee, verspreid over het land.

Mooi voorbeeld

Maar liefst 26 huisartsenpraktijken wisten het aantal vitaminebepalingen met 20% terug te brengen. Dit is een bloedonderzoek dat sommige patiënten willen, maar meestal niet nodig is. Ze wisten het terug te brengen aan de hand van patiëntinformatie, scholing en feedback.

Deïmplementatiegids

De onderzoekers hebben de Deïmplementatiegids ontwikkeld. Dit is een handleiding voor zorgverleners en beleidsmakers uit alle zorgsectoren, om hen te helpen bij het zelf terugdringen van niet-gepaste zorg. De gids bevat:
-    achtergrondinformatie over niet-gepaste zorg,
-    stappenplan voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van een deïmplementatieproject,
-    voorbeelden van niet-gepaste zorg.

Toolkits

Ook hebben de onderzoekers 2 toolkits ontwikkeld met tips voor het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek en urinekatheters en infusen:
-    Toolkit Schrap het niet-gepaste lab, voor gepast gebruik van laboratoriumdiagnostiek in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken
-    Toolkit Beter zonder katheter, voor gepast gebruik van urinekatheters en infusen in ziekenhuizen.

Programma Doen of laten?

De komende jaren gaat het programma Doen of laten? verder met het terugdringen van niet-gepaste zorg en het vergroten van het bewustzijn om terughoudend te zijn bij sommige vormen van zorg. Een (nog) actievere rol van zorgverleners en patiënten is hard nodig om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Citrienfonds

‘Doen of Laten?’ is één van de vier programma’s van het Citrienfonds. Het is een fonds van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en ZonMw en het helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg ontwikkelen. Het Citrienfonds bestaat uit deze vier programma's:

Meer lezen

]]>
news-3595 Thu, 07 Feb 2019 16:26:30 +0100 Energieke Meet & Greet Citrienfonds https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/energieke-meet-greet-citrienfonds/ Op vrijdag 25 januari 2019 vond de Inspiratie Meet & Greet plaats van het Citrienfonds. Vijf jaar Citrienfonds heeft veel duurzame oplossingen opgeleverd om de zorg beter te maken en toegankelijk en betaalbaar te houden. Al vroeg in de ochtend vulde het Gooilandtheater zich met ruim 350 deelnemers; de vijf sessies van de Citrienprogramma's waren allemaal volgeboekt. Zo gingen de deelnemers, waaronder veel bestuurders, tijdens het succesvolle Lagerhuisdebat van het programma Sturen op kwaliteit met elkaar in discussie over het belang van sturen op kwaliteit. De projectleiders van het programma Doen of laten? presenteerden de resultaten van de acht projecten en lieten zien dat meer zorg niet altijd betere zorg is.

In de middag stonden de tien inspiratiesprekers in de spotlight. Vol overgave presenteerden zij de resultaten van hun projecten zoals het e-Health project Safe@home, het Digitaal proactief palliatief zorgplan van het programma Naar regionale oncologienetwerken en de plannen van de roadmaptrekker van Registratie aan de Bron in Maastricht UMC+. De tien presentaties zijn binnenkort terug te kijken op www.citrienfonds.nl.

Tussen de presentaties door ging dagvoorzitter Inge Diepman in gesprek met verschillende bestuurders over wat patiënten, medisch specialisten en verpleegkundigen hebben aan de projecten van het Citrienfonds. Allen waren het erover eens dat het goed is dat het Citrienfonds doorgaat om succesvolle projecten te implementeren in en buiten de umc's. Want het vraagstuk van betere en duurzame zorg blijft actueel.

Bekijk een korte impressie van de Meet & Greet.

Bron: NFU

 

]]>
news-3582 Wed, 06 Feb 2019 17:09:45 +0100 Toolkit voor onnodig katheter- en infuusgebruik https://www.nursing.nl/katheter-en-infuus-vaak-onnodig-en-pijnlijk/ Veel patiënten met een urinekatheter of een perifeer infuus ervaren daar ongemak of klachten van, zonder dat verpleegkundigen of artsen hiervan weten. Het Citrienfondsprogramma 'Doen of Laten?' maakte een toolkit waarmee verpleegkundigen en artsen kunnen achterhalen of ook op hun afdeling onnodig gebruik van katheters en infusen plaatsvindt en handvatten om dit probleem aan te pakken. news-3564 Mon, 04 Feb 2019 15:27:50 +0100 Wereld Kankerdag 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wereld-kankerdag-2019/ Ieder jaar wordt op Wereld kankerdag wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen. Onderzoek

ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar kanker om met kennis de zorg en gezondheid te verbeteren. Meer weten over onze projecten? We hebben een aantal projecten voor u uitgelicht. Bekijk de projecten rondom kanker.

 

]]>
news-3542 Thu, 31 Jan 2019 12:43:00 +0100 Tijdwinst bij opsporing van kanker https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tijdwinst-bij-opsporing-van-kanker/ Als kanker sneller wordt opgespoord, leidt dit tot een lagere ziektelast voor de patiënt. Hoeveel tijd neemt het (opsporings)proces eigenlijk in beslag en waar is de meeste tijdwinst te behalen? Het antwoord op deze vraag hebben we nog niet in Nederland. Binnen het project ‘Improving early detection of cancer in primary care’ wordt nu in kaart gebracht hoeveel tijd de verschillende fases van opsporing in beslag nemen, voor 10 verschillende vormen van kanker.

Verschillende fases van opsporing

Hoeveel tijd nemen de volgende fases in beslag?
•    van eerste symptoom van kanker tot eerste gerelateerde consult bij de huisarts
•    van eerste kankergerelateerde consult tot verwijzing naar het ziekenhuis
•    tussen verwijzing door de huisarts en definitieve diagnose

Ook wordt onderzoek gedaan naar voorspellers van relatief lange doorlooptijd en de relatie tussen doorlooptijd en ernst van ziekte bij definitieve diagnose.

Verschillende vormen van kanker

De verschillende fases van opsporing worden in kaart gebracht voor 10 vormen van kanker. Het gaat om deze vormen:
•    darmkanker
•    longkanker
•    prostaatkanker
•    borstkanker
•    slokdarm
•    maagkanker
•    nierkanker
•    blaaskanker
•    ovariumkanker
•    huidkanker (melanoom)

Meer informatie

Het project Improving early detention of cancer in primary cancer is onderdeel van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) van het cluster Kwaliteit van Zorg.

HGOG draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten.

 

]]>
news-3540 Thu, 31 Jan 2019 10:46:05 +0100 Zelfmanagementondersteuning bij ongeneeslijke kanker https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zelfmanagementondersteuning-bij-ongeneeslijke-kanker/ Patiënten met ongeneeslijke kanker zijn veelal kwetsbaar. Vaak is sprake van allerlei lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen. Zelfmanagement is van belang om hier goed mee om te gaan in het dagelijks leven. De onderzoeksprogramma's NurseSMS en ICT4PAL willen onder meer de toegang tot palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker makkelijker maken. Zowel voor de patiënt als voor de mantelzorger.

NurseSMS

In samenwerking met gespecialiseerd verpleegkundigen, werkzaam als casemanager palliatieve zorg, is een interventieprotocol ontwikkeld. Het protocol heeft volop aandacht voor het omgaan met pijn, vermoeidheid, angst en somberheid. De face-to-face begeleiding wordt gecombineerd met palliatieve (eHealth)modules, zoals Oncokompas.

ICT4PAL

In dit programma is Oncokompas verder doorontwikkeld voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun partners. Dit online zelfmanagement hulpmiddel brengt de kwaliteit van leven in kaart, verstrekt gepersonaliseerde informatie en ondersteunt bij het krijgen van palliatieve zorg. Momenteel worden er twee gerandomiseerde trials uitgevoerd naar de (kosten)effectiviteit: één gericht op patiënten, de ander op partners.

Mobile learning module

Naast Oncokompas voor patiënten en mantelzorgers, wordt in ICT4PAL ook het onderwijs over palliatieve zorg verrijkt met LearnPAL. Dit is een mobile learning module voor studenten verpleegkunde, psychologie, (bio)medische- en gezondheidswetenschappen. 

Meer informatie

]]>
news-3531 Tue, 29 Jan 2019 15:51:33 +0100 Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht https://www.agora.nl/Nieuws/subsidieregeling-inzet-geestelijk-verzorgers-van-kracht Op 15 januari 2019 is een subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten. Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de aanvraagprocedure. Kijk voor meer informatie op de website van Agora. news-3514 Thu, 24 Jan 2019 15:09:03 +0100 Meet & Greet Citrienfonds 25 januari 2019 https://www.nfu.nl/actueel/citrienfonds-laat-zien-hoe-de-zorg-beter-kan-en-betaalbaar-blijft-1 Vijf jaar Citrienfonds heeft veel duurzame oplossingen opgeleverd om de zorg beter te maken, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zoals het eenduidig vastleggen van zorginformatie, terugdringen van onnodige zorghandelingen, innovatieve e-Health toepassingen, persoonsgerichte zorg voor patiënten met kanker en heldere kwaliteitsinformatie om de zorg te verbeteren. news-3506 Thu, 24 Jan 2019 10:19:24 +0100 Meer voorlichting aan arts en patiënt leidt tot minder onnodige behandelingen https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/meer-voorlichting-aan-arts-en-patient-leidt-tot-minder-onnodige-behandelingen~b632770b5/ Het aantal onnodige behandelingen in de zorg kan fors worden teruggebracht. Betere voorlichting aan patiënten en scholing van zorgprofessionals kunnen jaarlijks miljoenen euro’s opleveren. In de 'Deïmplementatiegids' lezen zorgverleners hoe ze zelf onnodige behandelingen kunnen verminderen. De gids is een product van het programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg’, gefinancierd door het Citrienfonds. Lees verder op Volkskrant.nl news-3472 Mon, 21 Jan 2019 09:10:38 +0100 Wat is een huisarts eigenlijk? https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/wat-is-een-huisarts-eigenlijk.htm Oud-huisarts Dirk Achterbergh pleit voor een terugkeer naar de roots van het vak. Benieuwd? Lees zijn pleidooi voor herbezinning op kernwaarden van het huisartsenvak. news-3466 Thu, 17 Jan 2019 11:50:18 +0100 V&VN https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vvn/ news-3464 Wed, 16 Jan 2019 21:26:18 +0100 Bekostiging van specialistische zorg en onderzoek in niet-universitaire ziekenhuizen heeft meerwaarde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bekostiging-van-specialistische-zorg-en-onderzoek-in-niet-universitaire-ziekenhuizen-heeft-meerwaard/ Het programma TopZorg, dat drie niet-universitaire ziekenhuizen tijdelijk extra budget heeft toegekend, laat zien dat het maatschappelijke meerwaarde heeft zeer specialistische zorg en onderzoek ook buiten universitaire ziekenhuizen te bekostigen. Dat concluderen onderzoekers van Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) in hun eindevaluatie van TopZorg. Een klein aantal niet-universitaire ziekenhuizen richt zich naast algemene zorg op zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt niet regulier bekostigd. TopZorg is een experiment waarin drie niet-UMC’s, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het ETZ in Tilburg en Het Oogziekenhuis Rotterdam, in de periode 2014-2018 28,8 miljoen euro hebben gekregen voor de combinatie van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek op een aantal specifieke domeinen. Universitair Medische Centra ontvangen voor deze taken de beschikbaarheidbijdrage academische zorg; voor niet-UMC’s bestaat die bekostiging niet. Het doel van het experiment TopZorg was om inzichtelijk te maken of het ‘maatschappelijke meerwaarde’ heeft zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek ook structureel in niet-UMC’s te bekostigen.

Meerwaarde voor zorg, onderzoek én samenwerking

Uit de evaluatie van Erasmus School of Health Policy and Management, die minister Bruins deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat TopZorg maatschappelijke meerwaarde heeft. De drie ziekenhuizen vervullen een belangrijke rol in de complexe patiëntenzorg in het long- en, hartdomein (St. Antonius Ziekenhuis), het neuro- en traumadomein (ETZ) en het oogdomein (Het Oogziekenhuis Rotterdam). Het experiment heeft positieve effecten op de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek, de kwaliteit van de infrastructuur (zoals apparatuur en software) en de samenwerking met UMC’s en andere instellingen.

Smeerolie voor niet vergoede zorg

De evaluatie van TopZorg constateert dat het experiment heeft gewerkt als ‘smeerolie’ voor zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek die niet op een andere manier kunnen worden bekostigd. Daarbij blijkt dat het geld het meest effectief is besteed op de plekken die al een historie hebben in het leveren van zeer specialistische zorg en onderzoek. Ook komt uit de evaluatie naar voren dat de (inter-)nationale samenwerking in deze vormen van zorg en onderzoek kan worden versterkt. ESHPM adviseert het Ministerie van VWS en ZonMw om deze inzichten mee te nemen bij het inrichten van het vervolg.

Vervolg programma TopZorg

Het Ministerie van VWS heeft intussen besloten tot een vervolg op TopZorg. Alle niet-UMC’s in Nederland die specifieke zorgfuncties op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Meer informatie daarover is binnenkort te vinden op de website van ZonMw.

Meer informatie

Rapport: Evaluatie programma TopZorg (PDF)
Film: Evaluatie van TopZorg door de ogen van evaluatie-onderzoeker Jeroen Postma (ESHPM)
Programma TopZorg

 

 

 

]]>
news-3452 Tue, 15 Jan 2019 11:46:58 +0100 ZonMw actief tijdens de e-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-actief-tijdens-de-e-healthweek-2019/ Van 21 tot 26 januari is de landelijke e-healthweek. Met meer dan 200 activiteiten door het hele land kan het grote publiek zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn en hoe e-health kan worden ingezet. ZonMw organiseert twee activiteiten op het gebied van dementie en sport. Met e-health, digitale ondersteuning in de zorg, krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. ZonMw draagt daar aan bij door onderzoek en het stimuleren van de implementatie en wij zijn dan ook van harte hoofdpartner van de e-healthweek.

Sessies ‘dementie’ en ‘sport’

Op maandag 21 januari organiseren we twee sessies op de openingsmanifestatie ICT&Health. In de sessie 'E-health voor sport én zorg' gaan we kijken wat de zorg kan leren van innovaties uit de sport. Slimme tools voor lichaamshydratie of krachtmetingen, hoe kunnen we deze toepassen in de zorg? Daarnaast organiseren we de sessie 'Dementie innovaties, gebruik ze!' Er zijn veel e-health applicaties voor dementie. Samen met de deelnemers gaan we ons buigen over de belangrijke vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer mensen met dementie en hun naasten deze technologie ook kunnen gebruiken?

E-health in ZonMw projecten

E-health is bij ZonMw in veel programma’s te vinden. De focus is onderzoek naar e-health en het gebruik ervan in de praktijk. Zo onderzochten we het gebruik van een app voor mensen met separatieangst, deden we onderzoek naar de mogelijkheden voor thuisrevalidatie, werd er een zelfmanagement methodiek ontwikkeld voor mensen met autisme en onderzochten we de inzet van een tabletcoach. Een selectie van deze en meer mooie projecten en projectresultaten hebben wij verzameld op onze speciale e-healthweek pagina.

Meer informatie

ZonMw en de e-healthweek
Activiteiten e-healthweek

 

]]>
news-3423 Mon, 14 Jan 2019 12:00:00 +0100 'Investering in wijkverpleging verdient een vervolg' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/investering-in-wijkverpleging-verdient-een-vervolg/ Een motie van Mariëtte Hamer in 2008 was de aanleiding voor de ontwikkeling van het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien jaar later is het tijd om de balans op te maken. Een dubbelinterview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer. ‘Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.’  

De motie van de toenmalig PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer stelde een versterking van de wijkaanpak in probleemwijken voor, met aandacht voor de rol van zorg, onderwijs, sport, vrijwilligerswerk en de hele infrastructuur. Een van de speerpunten was het verbeteren van de schakelfunctie en zichtbaarheid van de wijkverpleegkundige in de wijk. ‘Ons achterliggende idee was dat een aanpak alleen effectief kan zijn als die aanhaakt op de hele situatie van mensen’, blikt Hamer terug. De motie was het startschot voor de eerste fase van het ZonMw-programma onder de naam ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’.

Met het geld dat dankzij de motie Hamer werd vrijgemaakt, werden tussen 2009 en 2013 projecten opgestart die de wijkverpleegkundige in de wijk zichtbaarder moest maken. Daarna volgde het programma ‘Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen’. Het accent lag nu op het toerusten van wijkverpleegkundigen voor hun nieuwe taken, die voortkwamen uit de verandering van de financiering naar de zorgverzekeringswet: het zelf indiceren van zorg, de samenwerking binnen en buiten het team wijkverpleging en het ondersteunen van zelfredzaamheid en eigen regie bij cliënten.

Breed opgezet

Heeft het programma opgeleverd waarvoor het in het leven is geroepen? Hamer toont zich tevreden met de brede opzet ervan. ‘Dat is in de geest van mijn motie van tien jaar geleden.’ Intussen is duidelijk dat de reikwijdte van de wijkverpleging sterk is toegenomen, constateert ze. ‘Dat betekent dat niet alleen het vak van verpleging en verzorging inhoudelijk moet worden versterkt, maar ook de samenwerking in teams, met andere disciplines, in de zorg en daarbuiten. Daarvoor heeft het programma Zichtbare schakel belangrijke stappen gezet.’

Ook Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap aan het UMCU, heeft lof voor de brede opzet. ‘Ik kende wel stukjes uit het programma, maar had me nooit gerealiseerd hoe mooi al die verschillende elementen elkaar aanvullen: het algemeen toerusten voor het indiceren door wijkverpleegkundigen, het stimuleren van leiderschap – wat me enorm aanspreekt – en de kennisagenda, waar ik bij betrokken was. De enorme boost die dat heeft gegeven, spat ervan af.’

Meepraten

De zichtbaarheid van het hele team van de wijkverpleging is volgens Schuurmans dankzij het programma sterk verbeterd. Een van de opbrengsten van het programma is de opzet van de ambassadeurstrajecten voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden, een leiderschapsprogramma bedoeld om de mondigheid van de beroepsgroep te vergroten. ‘Ik kom tegenwoordig wijkverpleegkundigen in allerlei soorten overleg tegen. In de media, bij de beroepsvereniging en in gemeenteraden. De rol van verpleegkundigen is veel steviger geworden.’ Ze vindt het fantastisch dat al die wijkverpleegkundigen in staat zijn om met kamerleden, bestuurders en beleidsmakers om tafel te gaan. Ook in haar werk als Chief Nursing Officer, waarbij ze de minister van VWS adviseert, heeft ze er profijt van. ‘Ik zeg altijd: ik heb liever dat wijkverpleegkundigen met de minister praten, dan dat ik dat doe. Het gaat over hún werk. Prachtig ook om te zien hoe al die beleidsmakers en kamerleden door wijkverpleegkundigen zijn meegenomen in de wijk.’ Schuurmans was voorzitter van de commissie die het Kwaliteitskader Wijkverpleging opstelde. ‘Mede dankzij de inbreng van ambassadeurs tijdens klankbordsessies was er een grote wisselwerking met de praktijk. Zij hebben bij elke stap in de totstandkoming feedback gegeven.’

Hamer heeft vanuit haar huidige functie meermaals haar betrokkenheid bij deze groep ambassadeurs getoond. Zij liet weten dat het broodnodig is dat zij met hun verhalen en kennis van de praktijk het contact blijven opzoeken met wethouders, politici en beleidsmakers. Hamer, nu: ‘Wat ik vooral goed vind, is dat de wijkverpleging een duidelijke positie en stem heeft gekregen op lokaal en regionaal niveau. Dáár moeten tenslotte alle veranderingen in de praktijk worden gebracht die op landelijk niveau bedacht worden.’

Leernetwerken

Een andere belangrijke Zichtbare schakel-opbrengst zijn de leernetwerken, waarin teams uit beroepsonderwijs en praktijk intensief samenwerken. In een aantal leernetwerken trekken duo’s van onderwijs- en praktijkprofessionals samen op, om van elkaar te leren. ‘Dat bij elkaar in de keuken kijken werkt goed’, zegt Schuurmans. ‘En je ziet dat deze initiatieven ook worden voortgezet als het programma stopt, omdat iedereen ze waardevol vindt. Het is daarbij goed dat in de leernetwerken steeds meer aandacht is gekomen voor de diversiteit binnen het team, zoals de verpleegkundigen in de wijk, verzorgenden en helpenden. Een duidelijke eigen identiteit is een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken.’

Mariëtte Hamer: ‘Laten we nóg breder gaan samenwerken in de wijk’

 

Ook Hamer vindt het positief dat er dankzij het programma veel wordt samengewerkt tussen onderwijs en de zorginstellingen. Het feit dat leernetwerken gebruik maken van leren leren, reflecteren en teamleren sluit aan bij recente SER-adviezen over leven lang ontwikkelen. ‘Vanwege de grote tekorten in de zorg wordt het steeds belangrijker om instromers uit andere sectoren te vinden’, zegt Hamer. ‘Om die groep binnen te halen is het belangrijk dat werkgevers niet alleen naar diploma’s kijken, maar ook naar vaardigheden en de mogelijkheden om werken en leren te combineren. Ik denk dat de leernetwerken van Zichtbare schakel daar goed op inspelen. Ook als het gaat over de broodnodige versterking van de positie van mbo-professionals in de wijkverpleging door bij- of nascholing.’

Bekostiging

Toch zijn er zeker nog knelpunten, blijkt uit de evaluatie van het programma. Een daarvan is het feit dat de bekostiging van de activiteiten van de wijkverpleging uit drie verschillende wetten komt - Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg. Mede daardoor blijkt preventie maar moeizaam een plek te krijgen in de wijk, blijkt zowel uit de Zichtbare schakel-evaluatie als het Kwaliteitskader Wijkverpleging. ‘Preventie valt onder gemeentelijke financiering, en individuele verpleegkundigen denken dat zij alleen iets kunnen doen, als zij er een betaaltitel voor hebben', legt Schuurmans uit. ‘Daardoor verschilt de mate waarin preventie van de grond komt, heel erg. Niet alleen ontbreken de structuren, maar vooral ook de erkenning dat preventie onderdeel is van het werk van de wijkverpleging. Preventie is een brede taak die organisaties óók hebben.’

Ruimte nodig

Beroepsvereniging, financiers en werkgevers hebben dit jaar in het Kwaliteitskader Wijkverpleging afgesproken dat ze preventie willen stimuleren, maar de manier waarop, is nog onduidelijk. ‘Misschien moeten we gaan denken aan andere vormen van bekostiging’ zegt Schuurmans. ‘Daar wordt nu op een aantal plekken mee geëxperimenteerd.’
Het kabinet heeft de SER dit jaar gevraagd om een verkenning naar de betaalbaarheid van de zorg op lange termijn. Het is nog te vroeg om daar al uitspraken over te doen, zegt Hamer. ‘We zitten nu in de opstartfase; eind van het jaar moet de verkenning klaar zijn.’
In het verlengde van de discussie over preventie ligt de vraag hoeveel ruimte er eigenlijk is voor de professionaliteit van de wijkverpleegkundige. Schuurmans: ‘We willen graag de professionaliteit van de wijkverpleegkundigen versterken, terwijl professionals last blijken te hebben van het feit dat zij werknemer zijn. Ze zijn afhankelijk van hun werkgever en een ict-systeem dat vaak slecht aansluit op de praktijk. Dat is een spanningsveld.’

Hoe verder

Er komt een nieuw ZonMw-programma voor Verzorging en Verpleging. Welke lacunes zouden daarbij nog aan bod moeten komen? De Kennisagenda Wijkverpleging geeft hiervoor natuurlijk al een aanzet. Hamer hoopt dat de integrale benadering van de hulp aan mensen in de wijk verder wordt uitgebouwd. Schuurmans ziet graag onderzoek naar interventies voor wijkverpleegkundigen om patiënten met psychische problemen te ondersteunen. Ook naar gedragsverandering, zoals ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie, is volgens haar meer onderzoek nodig. Daarnaast is de rol van technologie tot nu toe onderbelicht gebleven. ‘Betrek wijkverpleegkundigen bij het ontwikkelen van technologische innovaties, zodat het resultaat straks ook echt van hen is.’  

Marieke Schuurmans: ‘Wijkverpleegkundigen moeten kunnen meedenken over oplossingen, om te voorkomen dat ze opbranden’

 

De noodzaak voor samenwerken en samen leren zal de komende jaren alleen maar toenemen, voorspelt ze. ‘De trend in de zorg is dat mensen zoveel mogelijk thuis zullen zijn. Wijkverpleegkundigen moeten kunnen meedenken over oplossingen, zodat ze niet opbranden. Prachtig dat het programma een succes is wat betreft het terugbrengen van de wijkverpleegkunde, maar we zijn er nog niet.’

Eindevaluatie

Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje in de eindevaluatie 2014-2018 van het programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen. Hierin staan de belangrijkste resultaten beschreven, alsook de gekozen werkwijze en de gemaakte keuzes. Op de website van ZonMw vindt u meer informatie over het programma Zichtbare schakel fase 2 en over de activiteiten op het gebied van de wijkverpleging.

Eindevaluatie programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen

 

]]>
news-3420 Thu, 10 Jan 2019 11:19:30 +0100 Blog 'Een aantal weken in New York' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/blog-een-aantal-weken-in-new-york/ In april 2018 ontving Rosa Geurtzen tijdens het ZonMw-symposium 'Doelmatigheid van zorg 2018' een beurs voor haar rol in de PreCo studie: prenatale counseling bij extreme vroeggeboorte, omdat deze studie bijdraagt aan het maken van keuzes in de zorg (choosing wisely). Zij bracht onder meer een bezoek van 4 weken aan een neonatologie-afdeling in New York. Als afsluiting van mijn tijd als AIOS kindergeneeskunde (arts in opleiding tot specialist) liep ik een aantal weken mee op een NICU (Neonatale Intensive Care Unit) in New York. Geweldig om in een ander systeem mee te mogen kijken. Ik werd gastvrij ontvangen.

Er is heel veel anders: de opleidingen zijn anders, de organisatie is anders, de bekostiging is anders, de stad is anders (zeker voor een van oorsprong Achterhoekse :-)) en er is een prachtige diversiteit onder zowel patiënten als medewerkers. En er is ook veel hetzelfde; ook hier probeert men het antibioticagebruik bij neonaten zoveel mogelijk te beperken, ook hier zijn campagnes in het ziekenhuis om de handhygiëne te vergroten, ook hier zijn heel slimme en toegewijde neonatologen bezig om de zorg te verbeteren.

Het leukst zijn de kleine verschillen; waar je leert dat er meerdere wegen zijn naar Rome. Oftewel ‘there is more than one way to skin a cat’. Bijvoorbeeld een ander CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) systeem dan ik gewend ben, namelijk bubble CPAP met tevens een heel andere interface op het gezicht. Hier had ik nog geen mening over, maar er blijkt een berg aan literatuur over te bestaan. Zo zijn er nog veel meer grote en kleine verschillen die je aan het denken zetten. En er zijn ook gewoontes: in een vergadering werd een andere CPAP-interface besproken en overduidelijk afgewezen, terwijl dat de interface is die wij gebruiken. Waarschijnlijk zouden wij andersom hetzelfde kunnen doen, met misschien wel dezelfde argumenten “dat ziet er niet fijn uit voor ouders..”

Choosing wisely

En er zijn ook verschillen waarbij ik onze manier van werken nog meer ben gaan waarderen, met name voor patiënten waarbij er discussie kan zijn over het al dan niet starten of staken van intensieve behandelingen. Tijdens de visite aan bed vroeg de fellow neonatologie (kinderarts in opleiding tot subspecialist) aan het staflid of een discussie over de doelen van de behandeling gevoerd moest worden (het betrof een extreem prematuur met een bloeding in het brein en aan intensieve beademing). Het antwoord was kort: ‘the bleeding is not severe enough to ask parents to withdraw care’. Er vielen mij een aantal zaken op. Men lijkt het eventueel staken van een behandeling alleen te overwegen als het 100% zeker volledig kansloos is. Terwijl wij het als niet ethisch ervaren om door te gaan met een IC-behandeling als het medisch zinloos is (al is dat soms nog lastig te definiëren natuurlijk). En wat als het een ‘voorkeursgevoelig’ besluit betreft (beslissingen waar meer dan 1 mogelijkheid medisch gezien passend of acceptabel is en het proces of de uitkomsten verschillend gewaardeerd kunnen worden)? Bijvoorbeeld een langdurige IC behandeling met onzekere uitkomst en bij overleven een risico op een ernstige beperking? Op deze NICU leek het initiatief voor het eventueel staken van de behandeling in een dergelijke situatie vanuit ouders te moeten komen. Overigens lijken de ouders ook anders te zijn dan de ouders in Nederland. Ze neigen meer tot voortzetting van  intensieve zorg bij een slechte neurologische prognose. Ook is de wet in de staat New York anders: ouders en patiënten hebben hier het laatste woord in beslissingen rondom levenseinde. Tot slot werd het voortzetten van de IC-behandeling voor deze patiënt besproken en besloten in slechts een paar minuten tijdens de dagelijkse visite.

Ik weet helemaal niet wat er in ons team besloten zou zijn, ik ken de ouders niet en ik ken niet alle medische details van dit patiëntje. Wat ik wel heel zeker weet is dat we er meer over gepraat zouden hebben. Zowel met collega’s als met ouders. Omdat je als team een behandeling bent gestart, ben je naar mijn mening ook verantwoordelijk voor het evalueren ervan. Door structurele teambesprekingen word je gedwongen na te denken over de ingeschatte prognose, om een helicopterview aan te nemen en te bedenken of je het goede doet. Bovendien leer je van andere zorgprofessionals (verpleging, artsen, maatschappelijk werk), zeker wanneer je nog in opleiding bent is dat enorm waardevol. En het spreken met ouders is altijd belangrijk, maar zeker als het gaat om een ‘voorkeursgevoelig’ besluit is het essentieel. Hoe staan ouders er in? Welke waardes en voorkeuren hebben zij, wat is belangrijk voor hen? En willen ze een rol in het beslissingsproces? Op deze manier kunnen we de beste beslissingen nemen die passen bij de medische situatie van de kinderen én  bij de ouders. En de uitkomsten van deze beslissingen mogen best anders zijn tussen Amerika en Nederland omdat bijvoorbeeld de ouders anders zijn, maar mijn inziens niet omdat er weinig over gepraat wordt.

Meer informatie

]]>
news-3404 Thu, 03 Jan 2019 11:41:36 +0100 Terugblik 3e projectleidersbijeenkomst HGOG https://publicaties.zonmw.nl/hgog-projectleidersbijeenkomst-2018/ Onlangs kwamen in Utrecht projectleiders, aiotos en andere betrokkenen van het HGOG-programma voor de derde maal bijeen. Om informatie uit te wisselen, elkaar van advies te voorzien en gezamenlijk na te denken over de toekomst. news-3366 Mon, 17 Dec 2018 08:31:18 +0100 AnneLoes van Staa over onderzoekslijn Tussen Weten en Doen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/anneloes-van-staa-over-onderzoekslijn-tussen-weten-en-doen/ news-3365 Mon, 17 Dec 2018 08:27:52 +0100 ‘Zelfmanagement ligt op het snijvlak van ziekte en het dagelijks leven’ https://publicaties.zonmw.nl/tussen-weten-en-doen-ii/#c31430 Hoe kunnen verpleegkundigen patiënten beter ondersteunen bij zelfmanagement? Dit is het derde interview in de nieuwe artikelenreeks. Wat zijn de onderzoeksresultaten en hoe helpen deze jou -als verpleegkundige of verzorgende- in je professioneel handelen? news-3332 Mon, 10 Dec 2018 12:28:20 +0100 Beroepsgroepen eerstelijnszorg bieden negen kennisagenda’s aan https://www.nhg.org/actueel/nieuws/beroepsgroepen-eerstelijnszorg-bieden-negen-kennisagendas-aan Op woensdag 5 december ontving drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kennisagenda’s van 9 beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg. news-3316 Thu, 06 Dec 2018 10:00:00 +0100 Beroepsgroepen eerstelijnszorg bieden 9 kennisagenda’s aan https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/beroepsgroepen-eerstelijnszorg-bieden-9-kennisagendas-aan/ Op woensdag 5 december ontving drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kennisagenda’s van 9 beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg. De beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten, podotherapeuten en wijkverpleging hebben ieder een kennisagenda ontwikkeld waarin staat aan welke kennis behoefte is om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. De beroepsgroepen zijn bereid om elkaar te versterken in kennisontwikkeling en verkennen hoe zij overlappende kennisvraagstukken gezamenlijk kunnen gaan oppakken. 

Om goede zorg te kunnen bieden, is actuele kennis nodig over effectiviteit, doelmatigheid en impact van zorg. Want hoe weet je of de zorg die je als professional levert de juiste zorg is en van goede kwaliteit? Kennis draagt bij aan de continue verbetering van kwaliteit van zorg. 

Kennisagenda’s

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en wil praktijkgericht onderzoek laten doen dat aansluit bij de kennisbehoeften van het veld. Kennisagenda’s maken inzichtelijk welke onderzoeksonderwerpen zorgprofessionals, patiënten en andere relevante betrokkenen belangrijk vinden. In de kennisagenda’s staat aan welke kennis behoefte is, welke kennis al beschikbaar is en wat de prioritering is van de kennisvragen per beroepsgroep. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie, technologie & innovatie en (kosten)effectiviteit. Ze bieden een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Relevante partijen, waaronder patiënten, zijn bij de ontwikkeling betrokken geweest. 

Onderzoekskader paramedische zorg

In aanvulling op de afzonderlijke kennisagenda’s hebben paramedische beroepsgroepen aan de hand van patiënt journeys, samen met patiënten en professionals de toegevoegde waarde van paramedische zorg voor de patiënt geïnventariseerd en expliciet gemaakt. Kennishiaten uit de kennisagenda’s en knelpunten uit het project patiënt journey zijn samengebracht in het onderzoekskader paramedische zorg. Het onderzoekskader biedt de basis voor zowel onderzoek als samenwerking in de dagelijkse praktijk. Dit paramedisch onderzoekskader kan wellicht verbreed worden naar wijkverpleging en huisartsen.

De juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste plek

Het ministerie van VWS zet in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De organisatie van zorg en ondersteuning is sterk gefragmenteerd, terwijl mensen baat hebben bij meer integrale zorg. Wanneer we zorg leveren willen we dit, waar mogelijk, ook dichter bij de mensen thuis of zelfs thuis organiseren. De professionals in de eerste lijn spelen hierbij gezamenlijk en in afstemming met elkaar een cruciale rol. Samenwerking in de eerstelijnszorg tussen professionals is vereist voor een goed functionerende keten waarbinnen de patiënt centraal staat. Het samenwerken op het gebied van kennisontwikkeling in de eerstelijnszorg sluit hier goed bij aan.

Marije Beens: ' Laat je daarbij leiden door de behoefte van de patiënt'

Hoe nu verder?

De beroepsgroepen gaan beginnen met de geformuleerde kennislacunes/kennisvragen uit hun eigen onderzoeksprogramma’s. De separate kennisagenda’s en het onderzoekskader vormen een goede basis om te zoeken naar overlap tussen de agenda’s in thema’s en doelgroepen. Een voorbeeld is het thema preventie of (kosten)effectieve interventies bij (kwetsbare) ouderen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden/lage Sociaal Economische Status (SES). 

ZonMw gebruikt de kennisagenda’s bij het opstellen van nieuwe onderzoeksprogramma’s en is blij met de bereidheid van de 9 beroepsverenigingen om elkaar te willen versterken in kennisontwikkeling door gezamenlijk met overlappende thema’s en doelgroepen uit de kennisagenda’s aan de slag te gaan. 

Meer informatie

Kennisagenda wijkverpleging factsheet
Kennisagenda wijkverpleging raamwerk

Kennis centraal, functioneren optimaal: een kader voor het meerjarig onderzoeksprogramma paramedische zorg

]]>
news-3303 Tue, 04 Dec 2018 15:46:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-zwangerschap-en-geboorte/ Binnen het programma Zwangerschap en geboorte II zijn 2 nieuwe subsidieoproepen opengesteld. Tot 12 maart 2019 kunt u een onderzoeksvoorstel indienen. Met uw onderzoek levert u een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van integrale geboortezorg, prenatale of neonatale screening. Subsidieoproep: Verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg

Het doel van deze subsidieoproep is het bevorderen van de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder.

Subsidieoproep: Prenatale screening en neonatale screening

Het doel van deze subsidieoproep is bij te dragen aan het optimaliseren van de prenatale screening of neonatale screening in Nederland.

Kijk voor meer informatie over het programma Zwangerschap en geboorte op de programma pagina.

Let op: ZonMw is overgestapt naar een ander digitaal indiensysteem, ‘Mijn ZonMw’. Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via Mijn ZonMw, zie hier voor meer informatie.

 

]]>
news-3311 Tue, 04 Dec 2018 14:33:41 +0100 Terugblik Netwerkbijeenkomst Tussen Weten en Doen II (TWDII) https://publicaties.zonmw.nl/terugblik-netwerkbijeenkomst-tussen-weten-en-doen-ii/ TWDII: hoe krijgen we onderzoeksresultaten zo snel mogelijk ingebed in onderwijs en praktijk? Sinds 2013 organiseert ieder jaar één van de onderzoekslijnen een netwerkbijeenkomst. Dit jaar was Nursing Science Nijmegen aan de beurt. In workshops en presentaties kwamen projecten aan bod die aansloten bij de thema’s implementatie en patiënten participatie. news-3310 Tue, 04 Dec 2018 14:16:09 +0100 Tweede subsidieronde Actieonderzoek Innovatieve Zorg gesloten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-subsidieronde-actieonderzoek-innovatieve-zorg-gesloten/ De deadline voor het indienen van projectideeën voor de tweede subsidieronde Actieonderzoek Innovatieve Zorg is inmiddels verstreken. Er zijn 81 projectideeën binnengekomen. De commissie vergadert medio december over deze projectideeën. Medio januari 2019 kunnen de indieners het advies verwachten over hun ingediende projectidee.

Meer weten?

]]>
news-3364 Mon, 26 Nov 2018 15:18:00 +0100 Betsie van Gaal over onderzoeksprogramma Tussen Weten en Doen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/betsie-van-gaal-over-onderzoeksprogramma-tussen-weten-en-doen/ news-3363 Mon, 26 Nov 2018 15:12:00 +0100 'Verpleegkundigen hebben belangrijke rol bij e-health' https://publicaties.zonmw.nl/tussen-weten-en-doen-ii/ Hoe kunnen e-healthprogramma's mensen ondersteunen bij het omgaan met hun chronische ziekte? En hoe kun jij als verpleegkundige daarbij helpen? Dit is het tweede interview in de nieuwe artikelenreeks. Wat zijn de onderzoeksresultaten en hoe helpen deze jou -als verpleegkundige of verzorgende- in je professioneel handelen?