In het programma Ethiek en Gezondheid 3 is aan 11 projecten subsidie toegekend. De projecten zijn gericht op het terrein van gezondheid waar een concreet en actueel ethisch vraagstuk of dilemma aan ten grondslag ligt.

Onderzoek naar sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking binnen een instelling

Projectnummer: 854011001
In deze studie wordt gekeken naar de sociale inclusie van mensen met een ernstige en/of meervoudige verstandelijke beperking die leven op een instellingsterrein. De onderzoekers verdiepen zich in de spanning die ontstaat tussen enerzijds het idee van ‘participatief burgerschap’ waarbij het draait om een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij, en anderzijds het idee van ‘waardig burgerschap’ waarbij het draait om de eigenheid van mensen met een beperking.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek in samenwerking met de VGN, Platform EMB, Kansplus en Sien onder leiding van Dr. Fh. Bredewold.

Familieparticipatie in het verpleeghuis: wat is moreel gepast?

Projectnummer: 854011002
Welke rol speelt familie in de verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Hoe ervaren naasten van ouderen met dementie de participatie in de verpleeghuiszorg, ervaren zij hierbij morele druk en ongemakken? Door dit in kaart te brengen hopen de onderzoekers een handreiking te ontwikkelen die zorgverleners en familie helpen bij het samen afstemmen van passende familieparticipatie.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG, in samenwerking met de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek onder leiding van drs. N.G. Hovenga.

De ethische dillema’s bij het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen arm en rijk

Projectnummer: 854011003
In dit project kijkt men naar de grote gezondheidsverschillen tussen rijk en arm en de verschillende plaatselijke maatregelen die gemeentes kunnen nemen om deze verschillen terug te dringen. Hierbij ontstaan vaak ethische dilemma’s, want mag ongezond gedrag aangepakt worden of is dat een zaak van ieder individu zelf? Daarnaast zijn er ook gezondheidsachterstanden die als onrechtvaardig bestempeld kunnen worden. Het doel van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen in de gemeente Utrecht onder leiding van prof. dr. M.F. Verweij, is om een ethische handleiding te ontwikkelen voor ambtenaren en politici om beleidskeuzes te kunnen onderbouwen.

Onderzoek naar verhoogde kans op kinderziekten en -sterfte in achterstandswijken / De regie van kwetsbare vrouwen over hun eigen zwangerschap en de gevolgen voor de gezondheid

Projectnummer: 854011004
Hoe ontstaat de verhoogde kans op kinderziekte en -sterfte in achterstandswijken? Een belangrijke oorzaak hiervoor is niet alleen de verminderde beschikbaarheid van zwangerschapsgerelateerde zorg in die wijken, maar ook de neiging van zwangere vrouwen om hun voorkeuren en doelen naar beneden bij te stellen om het leven in zo’n wijk dragelijker te maken.
De onderzoekers van het Erasumus MC gaan onder leiding van prof. dr. I.D. de Beaufort kijken op welke manier de vrouwen de regie over hun zwangerschap kunnen terugkrijgen.

De rol van technologie in de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid bij dementie

Projectnummer: 854011005
Bewegingsvrijheid is een belangrijke waarde voor het welbevinden van mensen. Echter bij mensen met dementie kan deze bewegingsvrijheid leiden tot een verminderde veiligheid.
Onder leiding van dr. M. Houtlosser wordt er in het Leids UMC een instrument ontwikkeld dat zorgverleners helpt bij het ontwikkelen van een zorgplan waarbij mensen met dementie zoveel mogelijk bewegingsvrijheid hebben terwijl hun veiligheid gewaarborgd blijft.

Gezamenlijke besluitvorming in de behandeling van kankerpatiënten met een migratieachtergrond

Projectnummer: 854011006
Hoe kan de gezamenlijke besluitvorming omtrent kankerpatiënten met een migratieachtergrond worden verbeterd? De beslissingen die genomen dienen te worden met betrekking tot de behandeling worden normaliter gezamenlijk genomen door arts en patiënt. Echter bij patiënten met een migratieachtergrond blijkt deze benadering van gemeenschappelijke besluitvorming niet te werken.
Onder leiding van dr. D.P. Touwen  wordt er in het LUMC onderzocht hoe het model van deze gemeenschappelijke besluitvorming verbeterd kan worden.

Onderzoek naar de werking, effecten en ervaringen van de Pakketsluis voor medicijnen

Projectnummer: 854011007
Dure geneesmiddelen worden, voordat ze in Nederland vergoed worden, in een zogenoemde Pakketsluis geplaatst om ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgbeleid enerzijds een mate van solidariteit omvat en anderzijds betaalbaar blijft.
In het onderzoek dat wordt uitgevoerd in het UMC Utrecht onder leiding van dr. G.J.M.W. van Thiel worden niet alleen de werking en effecten van de Pakketsluis geëvalueerd, maar ook gekeken naar het perspectief van burgers en de ervaringen van artsen en patiënten.

Respectvolle geboortezorg: een ethisch onderzoek naar de relatie tussen moeder en voedvrouw

Projectnummer: 854011008
Kijkend naar de ethische aspecten bij geboortezorg kunnen de ‘rechten’ van de vrouw en van de foetus tegenover elkaar worden geplaatst. Onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek willen onder leiding van dr. A.A.M. van Nistelrooij de manier van zwangerschap en geboortezorg voorzien van een alternatieve en rationele benadering, waarbij praktische hulpmiddelen worden ontwikkeld om schade aan de moeder in de geboortezorg te voorkomen.

De belangen van pleegkinderen met een religieuze achtergrond

Projectnummer: 854011009
Dit project onderzoekt de waarborging van belangen van pleegkinderen die in een niet-religieus gematcht pleeggezin opgroeien. Ondanks dat in het VN-gedrag over kinderrechten is opgenomen dat de continuïteit van de religieuze achtergrond bij pleegkinderen in acht genomen dient te worden bij uithuisplaatsing, blijkt dit in de praktijk vaak lastig. Hierdoor kan de gezonde psychosociale en religieuze identiteitsontwikkeling van deze kinderen geschaad worden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van dr. D. van Bergen.

Beleidstermen Wmo onder de loep in Rotterdam

Projectnummer: 854011010
Gekeken wordt naar de geschiktheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op het gebied van de beleidstermen ‘zelfredzaamheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ in Rotterdam. Sinds de invoering van de Wmo in 2007 bestaat er een kloof tussen de nagestreefde beleidsdoelen en de leefwereld van cliënten. Het doel van het project is deze kloof te verkleinen door tot een ruimere invulling van de Wmo-begrippen te komen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam onder leiding van drs. L.T.M. Hoekstra.

Ontmoeting tussen donor en donorkind; wat zijn de behoeftes aan ondersteuning en een ethische beschouwing. De Badok II studie

Projectnummer: 854020001
Donorkinderen vanaf 16 jaar en ouder hebben het recht om de persoonsidentificerende gegevens van de donor op te vragen bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB). Het donorkind mag ook vragen de donor te ontmoeten.
In een samenwerking tussen de UvA, het Amsterdam UMC, Fiom en Maastricht University onder leiding van dr. M.H.Mochtar (Amsterdam UMC, locatie AMC) wordt onderzocht wat de behoeftes aan begeleiding zijn van donorkinderen en donoren rondom een ontmoeting en hoe zij de ontmoeting hebben ervaren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website