Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

(Toekomstige) professionals, vrijwilligers en mantelzorgers van het RPD en het Kellebeek College hebben behoefte aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie. Binnen de RPD-regio wordt reeds een aantal jaar deskundigheidsbevordering gericht op dementie ontwikkeld en aangeboden.

Doel van het project is het huidige cursusaanbod over dementie voor de genoemde doelgroepen te verdiepen en aan te passen. Inleven in mensen met dementie en persoonsgerichte zorg staat hierbij centraal. Dit gebeurt door 1) het integreren van virtualrealitytechnologie en eLearning, en 2) het toevoegen van een praktijkopdracht aan het cursusaanbod, waarin het daadwerkelijk leren kennen van iemand met dementie het uitgangspunt is.

De ontwikkelde verdiepingscursus met VR-bril biedt deelnemers een middel om zich daadwerkelijk te verplaatsen in de belevingswereld van iemand met dementie en vormt zo een noodzakelijke aanvulling op het bestaande dementieonderwijs.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft geresulteerd in een Verdiepingscursus voor beroepskrachten en een voor mantelzorgers en vrijwilligers van aangesloten convenantpartners van het RPD. In deze Verdiepingscursus zitten de VR-brilervaring, de eLearning en de praktijkopdracht. De informatie over de Verdiepingscursus en de Dementiebril wordt door het RPD gedeeld met haar convenantpartners in de RPD-regio.

Voor leerlingen van de PG-leerlijn van het Kellebeek College heeft het project geresulteerd in een onderwijsmodule voor de opleiding en diverse vormen van praktijkleren. Deze onderwijsmodule wil het Kellebeek College implementeren binnen de reguliere BOL- en BBL-trajecten van de diverse zorgopleidingen. Opgedane kennis wordt gedeeld met de partner in Breda, het Vitalis College.

Het Care Innovation Center, het Trimbos-instituut en Into D’mentia verzorgen verdere bekendmaking van de mogelijkheden van de Dementiebril buiten de RPD-regio.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

Een netwerk rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers dat goed toegerust is om te kunnen gaan met uitdagingen die komen kijken bij de zorg voor en ondersteuning van mensen met dementie thuis is van essentieel belang. De afgelopen jaren ondervonden de ketenpartners van het Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD) dat professionals die na hun opleiding aan de slag gingen in de dementiezorg thuis onvoldoende kennis en vaardigheden hadden op dit gebied. Daarnaast bleken vrijwilligers en mantelzorger behoefte te hebben aan meer kennis en vaardigheden gericht op het omgaan met mensen met dementie. Daarom is deskundigheidsbevordering binnen het RPD een kernthema en heeft dit ertoe geleid dat er nu cursusaanbod in de regio is gericht op dementie voor beroepskrachten en voor vrijwilligers en mantelzorgers. Dit voorjaar start er tevens een cursus die een groep vrijwilligers zodanig opleidt dat zij vanuit het RPD laagdrempelige informatie over dementie kunnen geven aan grotere groepen burgers in de regio. Om de gesignaleerde lacune in het onderwijsaanbod aan toekomstige professionals te verkleinen heeft het Kellebeek College (KC) de eerste stappen gezet om een psychogeriatrische (PG) leerlijn ontwikkeld.

Binnen de regio is nu een aantal jaar geëxperimenteerd met het ontwikkelen en aanbieden van deskundigheidsbevordering gericht op dementie en bestaat er nu de wens om het aanbod verder te verdiepen en te verbeteren. De richting voor aanpassing die is gekozen, is het vergroten van het inlevingsvermogen van de betrokkenen rondom mensen met dementie.

 

DOEL

De doelstelling van het huidige project is het aanpassen van het regionale cursusaanbod over dementie voor (toekomstige) beroepskrachten binnen wonen, welzijn en zorg, vrijwilligers en mantelzorgers, zodat zij uiteindelijk nog beter in staat zijn zich in te leven in mensen met dementie, en dit aanbod te evalueren en verspreiden. Het gaat hierbij om het aanbod van het RPD voor beroepskrachten zorg, welzijn en wonen, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals het onderwijs van het KC in de PG-leerlijn. Het vergroten van de aandacht voor het inleven in mensen met dementie in het cursusaanbod gebeurt door 1) het integreren van VR-technologie, en 2) het toevoegen van een praktijkopdracht aan het cursusaanbod waarin contact met en het daadwerkelijk leren kennen van iemand met dementie als mens het uitgangspunt is (ervaringsdeskundigheid).

 

SAMENWERKING

Om het doel van dit project te behalen zal zoals te doen gebruikelijk voor projecten geïnitieerd door het RPD samengewerkt worden met de bij het RPD aangesloten partijen. Behalve de gemeenten, zijn hierin ook de zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, een woningbouwvereniging en belangenbehartigers verenigd. Daarnaast verbreden we deze samenwerking binnen dit project met een tweetal regionale partijen: het Care Innovation Center (CIC) en het KC. Het KC biedt in de regio onderwijs gericht op dementie aan aan toekomstige professionals. Ook het CIC draagt bij aan het onderwijs in de regio, met name daar waar het gaat om zorginnovatie. Tenslotte werken we samen met twee landelijke partijen: Into D’mentia en het Trimbos-instituut. Op deze manier combineren we onder andere de kracht van onze regionale samenwerking met een actueel landelijke project.

 

PLAN VAN AANPAK

Per cursus (vier cursussen in totaal) gaat een kleine werkgroep aan de slag om specifieke wijzigingen in het cursusaanbod door te voeren op basis van het didactisch advies van een docent van het KC en specifieke verbeterpunten die afgeleid zijn uit de eerdere schriftelijke evaluaties.

Tegelijkertijd ontwikkelen:

• het Trimbos-instituut en Into D’mentia een nieuwe e-learning bij de bestaande VR-toepassing voor mantelzorgers (de Dementiebril), om deze geschikt te maken voor (toekomstige) beroepskrachten en vrijwilligers. Daarbij vragen zij oud-cursisten van de verschillende cursussen (ervaringsdeskundigen) en de projectgroep om mee te denken.

• Twee docenten van het RPD en een docent van het KC de praktijkopdracht waarin cursisten met mensen met dementie in gesprek gaan over hun levensverhaal.

De vier werkgroepen integreren de VR-toepassing met e-learning en de praktijkopdracht in de verschillende cursussen en maken de draaiboeken van de vernieuwde cursussen af.

Vervolgens bieden het RPD en het KC de vier cursussen aan één cursusgroep aan. Het Trimbos-instituut evalueert deze vier groepen door middel van telefonische interviews met 4 à 5 cursisten per groep en 1 van de docenten. Dit om zicht te krijgen op de toepasbaarheid van de verschillende onderdelen van de cursus en de tevredenheid van cursisten. Ook richt de evaluatie zich op wat de toegevoegde waarde en mogelijke effecten van het nieuwe cursusaanbod zijn volgens de cursisten en docenten is en welke bijstellingen nog nodig zijn in het aanbod om te zorgen voor nog betere aansluiting en rendement. Tot slot worden in het project de laatste aanpassingen doorgevoerd en het nieuwe trainingsaanbod verspreid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website