Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

De huidige zorg voor dementie bevindt zich in een transitiefase waarbij beter geïntegreerde (keten)zorg wordt of reeds is ontwikkeld in enkele voorloper regio’s. De ouderen binnen de netwerken van AMC en VUmc vinden zorgverbetering voor dementie een zeer belangrijke prioriteit. Dementie is een chronisch invaliderende aandoening met grote gevolgen voor de personen die er aan lijden, hun families en de samenleving. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie de komende 20 jaar bijna verdubbelen en voor de samenleving is dementie is nu al de duurste aandoening binnen de gezondheidszorg. De mogelijkheden om het welzijn en de kwaliteit van leven van de personen met dementie en hun families te verbeteren worden onvoldoende benut door de huidige reactieve en gefragmenteerde zorg.

 

DOEL

1. Het positief beïnvloeden van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen met dementie en hun mantelzorgers door tijdig passende zorg en welzijn te verlenen die goed op elkaar is afgestemd (ketenzorg) en rekening houdt met het stadium van dementie en de individuele zorg- en welzijnsbehoefte van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

Subdoelen zijn:

2. Het vergroten van empowerment van mantelzorgers zodat zij beter blijven functioneren en de mogelijkheden van formele en informele hulp beter benutten.

 

3. Verkrijgen van inzicht in faciliterende en belemmerende factoren voor de uitvoering en afstemming van ketenzorg en specifieke elementen daarin voor mensen met dementie en hun centrale mantelzorgers.

 

4. Het ontwerpen en testen van een prototype digitaal ketenzorg dossier dementie voor beslisondersteuning, gegevensuitwisseling, communicatie, aansturing en supervisie.

 

5. Inzicht verkrijgen in de behoefte aan passende ondersteuning en specifieke knelpunten voor dementiepatiënten en hun mantelzorgers met een Turkse, Marokkaanse, en Surinaamse achtergrond.

 

6. Het optimaliseren van het welzijn en de kwaliteit van leven rondom verpleeghuisopname of meerzorgafdeling in een verzorgingshuis voor demente personen die vanwege complexe gedrags-, systeem- of bijkomende psychiatrische problematiek in behandeling waren bij een GGZ instelling door het verbeteren van de overdracht en continuïteit van zorg.

 

7. Evalueren van de transitie van patiënten met dementie van psychogeriatrische dagbehandeling in het verpleeghuis naar Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling in de wijk, volgens het model Ontmoetingscentra (aanvraag RM Droes).

 

SETTING

Ouderen netwerken AMC en VUmc met alle CARE, CURE en WELZIJN organisaties die dementiezorg bieden (Amsterdam, Amstelveen, Almere, Gooi en Vechtstreek, Noord-en Oost Flevoland, West-Friesland).

 

METHODEN:

Beginnende transities ketenzorg rond dementie worden versterkt en geëvalueerd.

 

Ad 1:

Gecontroleerd experiment gedurende 24 maanden waarin de effecten van ketenzorg worden vergeleken met gebruikelijke zorg op het welzijn en de zelfredzaamheid van personen met dementie en hun belangrijkste mantelzorger. Ketenzorg beoogd passende geïntegreerde zorg en welzijn te bieden op basis van de zorgbehoeftes van de getroffen personen en hun mantelzorgers.

 

Ad 2:

Binnen het experiment wordt zelfredzaamheid gestimuleerd door (i) psycho-educatie met daarbij erkenning en bewustmaking van de mantelzorgrol (ii) voorlichting over passende diensten (iii) aanbieden van een familiegesprek ter versterking van de sociale steun.

 

Ad 3 en 7:

Procesanalyse om de faciliterende en belemmerende factoren voor (elementen van) ketenzorg in kaart te brengen door semigestructureerde interviews en focusgroepen met sleutelfiguren op microniveau (hulpverlener, patiënt & mantelzorger, mesoniveau (samenwerking tussen hulpverleners/organisaties) en macroniveau (wettelijk en financieel kader).

 

Ad 4:

Ontwikkeling digitaal ketenzorg dossier dementie dat voldoet aan de wensen van de gebruikers en de landelijke eisen voor ICT zorgsoftware.

 

Ad 5:

Semigestructureerde interviews met mantelzorgers uit de 3 grootste etnische minderheden.

 

Ad 6:

Continueren van gestructureerde ambulante GGZ-zorg tot enkele maanden na opname, bestaande uit (1) beoordeling patiënt, (2) gesprek met primaire mantelzorger over effecten van opname, (3) gesprek met verantwoordelijke verzorgende over achtergrond patiënt, begeleiding en zorgplan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website