Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van twee door het Nationaal Programma Ouderen gesubsidieerde projecten zijn er de afgelopen 2 jaar veel gesprekken gevoerd met ouderen, gemeenten en(zorg)professionals. Allen op de een of andere manier betrokken bij wijk- en buurtgerichte projecten voor ouderen in een kwetsbare positie.

 

Op basis van deze gesprekken is de Handreiking ‘Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten’ geschreven met als doel de participatie van ouderen in die projecten te bevorderen. De Handreiking bestaat o.a. uit voorbeelden, een aantal tips en een uitvoerige checklist.

 

De handreiking is in een oplage van 800 exemplaren gedrukt. Tijdens de verbindingsbijeenkomsten zijn deze uitgereikt. Daarnaast hebben alle vrijwillige ouderenadviseurs in Limburg (140) een exemplaar ontvangen en alle lokale afdelingen van de ouderenbonden (138).

 

Vervolgens hebben we deze Handreiking “tot leven laten komen” middels het organiseren van verbindingsbijeenkomsten in Limburg, om naast de implementatie van deze Handreiking het thema van ouderenparticipatie en de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie hoger op de agenda te krijgen op zowel bestuurlijk niveau als bij de belangenorganisaties.

De bijeenkomsten gaven ons de kans om de lokale en regionale ouderenzorg onder de loep te nemen en sterke verbindingen te leggen voor de toekomst. Tijdens de gesprekken werd onder leiding van een gespreksleider ook besproken wat de uitdagingen waren voor de toekomst, hoe we zorg kunnen dragen voor borging en continuïteit en wat daarvoor de te nemen stappen zijn.

 

Resultaat:

6 verbindingsbijeenkomsten met gemeenten, sociale wijkteams en ouderenvertegenwoordigers

Publiciteit rondom de bijeenkomsten

Netwerkvorming en aandacht voor ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Er hebben 6 verbindingsbijeenkomsten plaatsgevonden, van klein (ca. 25 personen) tot middelgroot (ca. 50 personen) en een provinciale bijeenkomst voor alle vrijwilligerscentrales in Limburg. Er staan nog 6 bijeenkomsten gepland, i.s.m. o.a. KBO, een dorpscoöperatie in Brabant, gemeenten in Noord- en Midden Limburg en het welzijnswerk.

 

Op elke bijeenkomst waren diverse ouderenverenigingen aanwezig, (zorg)professionals uit het sociale domein, vertegenwoordigers vanuit de gemeenten (wethouder en/of ambtenaar en/of raadslid).

Elke bijeenkomst bestond uit een inleiding op het thema (vaak ‘oud worden in je eigen dorp’), de lokale visie op ouderenzorg (door gemeenten), een voorbeeldproject waar ouderen bij betrokken waren of initiator, een ronde tafel gesprek over wat mensen dan nodig hebben en welke rol zij zelf (kunnen en willen) vervullen. Vooraf werden er uitnodigingen verspreidt (papieren en digitaal) en in de lokale krantjes een uitnodiging geplaatst voor de bijeenkomst.

 

Vanuit diverse bijeenkomsten zijn werkgroepen ontstaan die aan de slag gaan met de uitkomsten van de ronde tafel gesprekken. Ook vervolgaanvragen voor bijeenkomsten en/of gesprekken.

 

- Filmpje: Op initiatief van ZonMw is er meegewerkt aan een filmpje over ouderenparticipatie in Limburg. Een van de leden van de regiegroep heeft haar visie op participatie verteld en laten zien hoe zij vitaal blijft (door vrijwilligerswerk te doen, zich in te zetten voor ouderen in een kwetsbare positie).

Het filmpje “Participatie houdt ouderen langer vitaal” is op diverse verbindingsbijeenkomsten getoond.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Regioplan NPO - Limburg

 

‘Implementatie van Ouderenparticipatie, een handreiking komt tot leven’

 

In het eerder gehonoreerde projectplan ‘Plan van aanpak ouderendelegaties Limburg, verbonden aan het netwerk ACZIO’ ontwikkelen we een handreiking m.b.t. ouderenparticipatie die we (sub)regionaal willen inzetten om ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten, gericht op zorg voor ouderen in een kwetsbare positie, te stimuleren en versterken.

 

Activiteiten in dit plan sluiten aan op het genoemde lopende project en met name op de handreiking Activiteiten hebben tot doel de versterking van de implementatie van die handreiking en het extra stimuleren van ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten.

 

We zullen zes verbindingsbijeenkomsten organiseren om het thema van ouderenparticipatie hoger op de agenda te krijgen op bestuurlijk niveau en bij belangenorganisaties. Tijdens dit gesprek gaan we ook aan de slag met de handreiking.

 

De zes bijeenkomsten geven ons de kans om de lokale en regionale ouderenzorg onder de loep te nemen en sterke verbindingen te leggen voor de toekomst. Tijdens de gesprekken wordt onder

leiding van een gespreksleider ook besproken wat de uitdagingen zijn voor de toekomst, hoe we zorg kunnen dragen voor borging en continuïteit en wat daarvoor de te nemen stappen zijn.

 

Doelstelling regioplan:

Zichtbaarheid van de opbrengsten van de ouderendelegatie en uitbouw/verbreding van de netwerken binnen de subregio’s door middel van het geven van extra body aan de implementatie van de handreiking rondom ouderenparticipatie.

 

Doelgroep: ouderenvertegenwoordigers, gemeenten, belangengroepen en sociale wijkteams. Vanuit de gemeente nodigen we zowel op bestuurlijk niveau uit (wethouder die ouderenzorg in zijn portefeuille heeft) als verantwoordelijke (beleids)ambtenaren. Per subregio helpen twee ouderen met organiseren. We kijken per subregio welke andere partners bij de bijeenkomst van belang zijn, en waar de focus op gelegd wordt (bijv. is er al sterke regionale samenwerking m.b.t. ouderen in een kwetsbare positie).

 

Plan van aanpak:

De organisatie van deze 6 verbindingsbijeenkomsten (waarvan 1 binnen het aanbod van BKB valt) vraagt een gedegen voorbereiding en uitvoering.

 

Per bijeenkomst:

- Werven van twee ouderenvertegenwoordigers die de bijeenkomst mee-organiseren;

- Netwerk mobiliseren om relevante partners uit te nodigen;

- Speerpunten ouderenbeleid per subregio in kaart brengen;

- Organiseren van bijeenkomst, data, locatie, uitnodigingen;

- Inzetten van gesprekleider, bij voorkeur kiezen we voor 1 goede gespreksleider die alle bijeenkomsten kan begeleiden;

- Persberichten - het (laten) schrijven van diverse artikelen voor de wijkkrantjes en huis- aan- huis bladen waarin we het belang van betrekken van ouderen bij projecten rondom zorg voor ouderen in een kwetsbare positie laten zien. Dit kan goed vooraf om alvast aandacht te vragen voor het onderwerp, met plaatselijke voorbeelden;

- Persbericht achteraf;

- Verslaglegging van de bijeenkomst.

 

Algemeen:

- We gaan tijdens de bijeenkomsten daadwerkelijk aan de slag te gaan met de handreiking. Dit vraagt om een kleine toevoeging aan de handreiking in de vorm van een werkboekje, waardoor je de ruimte biedt om het te individualiseren en toe te schrijven naar de regio of gemeente.

- Van alle bijeenkomsten en verslagen wordt een mooi draaiboek gemaakt waarmee we andere partijen (bijv. gemeenten die niet meegedaan hebben) willen prikkelen om soortgelijke bijeenkomsten te organiseren.

- We kiezen ervoor om bij voorkeur 1 gespreksleider in te zetten die de verbindingsbijeenkomsten leidt. Deze zal aangezocht worden in de persoon van een in Limburg bekende persoon. Dit kan de publiciteitswaarde verhogen waardoor gemeenten eerder deelnemen.

 

Resultaat

- 6 verbindingsbijeenkomsten met gemeenten, sociale wijkteams en ouderenvertegenwoordigers;

- Publiciteit rondom de bijeenkomsten middels artikelen in huis- aan huisbladen over het belang van ouderenparticipatie en goede voorbeelden en middels persberichten over de bijeenkomsten;

- Draaiboek bijeenkomsten en verslaglegging

- Goede netwerk-relaties en aandacht voor ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten m.b.t. de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website