Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SamenOud (www.samenoud.nl) is het succesvolle nieuwe zorgmodel dat ontwikkeld werd en gerealiseerd is in Zuidoost Groningen tijdens het NPO transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO): herontwerp van het zorgaanbod naar vraaggerichte, samenhangende proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen.

 

Lokale partijen in Emmen (Zorggroep Tangenborgh en Sedna / Tinten welzijnsgroep) hebben het initiatief genomen de start van SamenOud in deze gemeente voor te bereiden. Met ondersteuning van een NPO-implementatie subsidie werd de start van SamenOud per 1 september 2014 voorbereid. (NB. ‘Implementatieplan NPO regio Noord’ met ZonMW - NPO projectnummer 318010002). Het project, en daarmee de voorbereiding op de start, werd op 1 september 2014 afgerond. Op dat moment is SamenOud Drenthe van start gegaan in Emmen en omgeving.

 

Deze aanvraag betreft het verzoek om vergoeding van de nieuwe zorgprestatie SamenOud voor twaalf Ouderenzorg Teams in Zuidoost Drenthe voor het bieden van vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg- en begeleiding aan 1375 ouderen (75-plus) voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De aanvraag wordt ingediend door Zorggroep Tangenborgh, mede namens de samenwerkingspartners bij het realiseren van SamenOud in Zuidoost Drenthe: naast de zorggroep, de welzijnsorganisatie, huisartsen, gemeente en UMCG (SamenOud-team).

 

SamenOud kenmerkt zich door de realisatie van een Ouderenzorg Team voor 75-plussers in elke deelnemende huisartspraktijk. Alle 75-plussers in deze praktijken ontvangen zorg en begeleiding van het Ouderenzorg Team. Dit team staat onder leiding van een huisarts en bestaat verder uit een specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts), een ervaren wijkverpleegkundig en een ouderenadviseur (HBO opgeleide medewerker van de welzijnsorganisatie).

Het Ouderenzorg Team screent (schriftelijke vragenlijst) jaarlijks alle 75-plussers in de huisartspraktijk. Op basis van de antwoorden op de vragen worden zij ingedeeld worden in de drie risicoprofielen: Robuust (64% van de ouderen), Kwetsbaar (16%) en Complexe zorgbehoeften (20%). Vervolgens organiseert het Ouderenzorg Team zorg- en begeleiding op maat voor alle ouderen. De intensiteit van de begeleiding varieert per profiel van groepsactiviteiten (voor alle drie de profielen) tot individuele begeleiding door de casemanagers (profiel Kwetsbaar en Complexe zorgbehoeften). De huisarts en specialist ouderen geneeskunde richten zich specifiek op multimorbiditeit en polifarmacie met als doel tweedelijns zorg zoveel als mogelijk te beperken. De Ouderenzorg Teams werken nauw samen met de gemeente, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties en ziekenhuizen in de omgeving.

Uit kwalitatief onderzoek bij ouderen en casemanagers blijken de eerste resultaten van SamenOud. Ouderen ervaren een gevoel van geborgenheid en veiligheid, en het Ouderenzorg Team geeft ouderen het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Casemanagers zijn beter in staat aan te sluiten bij de behoeften van de oudere en kunnen zonodig preventief actie ondernemen zodat escalaties voorkomen kunnen worden.

De business case van SamenOud laat zien dat het aannemelijk is dat SamenOud een besparing kan opleveren van gemiddeld €274 per persoon per jaar.

 

Voor het realiseren van structurele en integrale financiële borging van SamenOud werken Zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties nauw samen. In Zuidoost Groningen leidde dit tot de honorering van de NZa Beleidsregel Innovatie waarmee de integrale financiering van SamenOud geregeld werd tot 1 september 2017.

In Zuidoost Drenthe was Achmea mede aanvrager van de NZa beleidsregel NPO voor het eerste jaar van SamenOud, en is voornemens de NZa Beleidsregel Innovatie aan te vragen voor de jaren daarna.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website