Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Algemeen

Zwementie is een maatschappelijk initiatief dat in 2012 is gestart door een aantal studenten in de opleiding HBO-verpleegkunde van de Haagse hogeschool. (www.zwementie.nl).  Het is een participatieproject waarin jongeren/studenten (HBO en MBO) zwemmen met mensen met dementie. Sinds 2014 is Zwementie een Stichting met een Ambi status

 

Doelgroep

Ouderen met dementie, voornamelijk thuiswonend, maar ook in Haagse zorginstellingen

 

Doel

Naast het realiseren van bewegingsactiviteiten voor ouderen met dementie, streeft Zwementie naar een verbeterde beeldvorming van jongeren over ouderen. Zwementie biedt mantelzorgers de gelegenheid om een plezierige activiteit met hun naaste te ondernemen (respijt) en verschaft deelnemende zorginstellingen een zinvol activiteitenprogramma.

 

Opbrengst

Door het deelproject ‘verduurzaming en professionalisering’ Zwementie, dat heeft gelopen van begin 2015 tot aan de zomer van 2016, heeft er een goede doorontwikkeling van het project Zwementie kunnen plaatsvinden. Het project is in omvang sterkt gegroeid en verzorgt momenteel maandelijks ongeveer 50 zwemmomenten voor mensen met dementie. De verwachting is dat dat aantal in de twee helft van 2016 kan doorgroeien tot 70 zwembijeenkomsten per 4 weken.

 

Doordat Zwementie is gaan werken met twee participatieniveaus, te weten een BASIS groep en een PLUS groep, is ook de professionele kwaliteit van Zwementie sterk gestegen. In de BASIS groep wordt op een wellness-achtige manier (een op een begeleiding) gezwommen met mensen in een gevorderd stadium van dementie. De PLUS groep is er voor mensen met dementie die nog in staat zijn om een actief bewegingsprogramma te volgen. Zij worden in groepsverband begeleid door sportstudenten.

 

Voor wat betreft de sturing op het project heeft Zwementie moeten constateren dat het niet lukt om de volledige verantwoordelijkheid en eindregie in handen van de studenten te leggen. Daarvoor is de doelgroep nog onvoldoende ‘’taakvolwassen’’ en dat is wel erg belangrijk om dat Zwementie werkt met een uitermate kwetsbare groep mensen.

 

Er blijft dus bemoeienis vanuit een professioneel niveau nodig.

Niet per definitie hoeft die geleverd te worden door een betaalde kracht. Ook vrijwilligers met voldoende ervaring op het gebied van dementiezorg en projectmanagement kunnen die functie vervullen.

 

Er is een begin gemaakt met een handboek/ procedureboek Zwementie, waarin de procedures en processen zijn vastgelegd.

Dit boek zal voortdurend worden geactualiseerd waardoor het een belangrijke informatiedrager zal blijven.

 

Met het project Zwementie heeft de gemeente Den Haag een zinvol activiteitenprogramma voor mensen met dementie. Met een beperkte Wmo subsidie van ongeveer € 20.000,00 op jaarbasis kan het project voortbestaan. Onder aftrek van de eigen bijdragen van deelnemers dalen de kosten voor deze activiteit ruimschoots onder het niveau van de kosten voor reguliere dagbesteding.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door het project 'verduurzaming & professionalisering'' Zwementie is de omvang van het project sterkt gegroeid. Zwementie verzorgt nu ongeveer 50 zwemmomenten voor mensen met dementie per maand. De verwachting is dat dat aantal in de twee helft van 2016 kan doorgroeien tot 70 zwembijeenkomsten per 4 weken.

 

Doordat we zijn gaan werken met twee participatieniveaus (BASIS groep en PLUS groep) is ook de professionele kwaliteit van Zwementie gestegen. In de BASIS groep zwemmen we op een wellness-achtige manier met mensen in een gevorderd stadium van dementie. De PLUS groep is er voor mensen met dementie die nog in staat zijn om een actief bewegingsprogramma te volgen.

 

Voor wat betreft de sturing op het project moeten we constateren dat daarop de doelen nog niet helemaal zijn gehaald. Gebleken is dat het (nog) niet mogelijk is om de eindregie van het project in handen te leggen van ''alleen maar'' studenten. Er blijft bemoeienis vanuit een professioneel niveau nodig. Dat kunnen ook vrijwilligers zijn die die kennis op basis van ervaring leveren. Omdat het aantal uren van de projectdirectie aanzienlijk zal moeten worden verminderd zal Stichting Zwementie twee coördinerende vrijwilligers aanstellen die werkzaamheden van de projectdirecteur voor een belangrijk deel gaan overnemen.

 

Er is een begin gemaakt met een handboek/ procedureboek Zwementie, waarin de procedures en processen zijn vastgelegd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zwementie is een maatschappelijk initiatief, een participatieproject (oorspronkelijk ontstaan bij een groep verpleegkunde studenten van de Haagse hogeschool) waarin jongeren/ studenten (HBO/MBO) zwemmen met dementerende ouderen. De ouderen met dementie wonen nog thuis of verblijven inmiddels in een van de Haagse zorginstellingen. www.zwementie.nl youtu.be/2scAwAYUgn0

 

Door de inzet van de jongeren worden de dementerende ouderen in de gelegenheid gesteld om te zwemmen (bewegen). Daarnaast is het project leerzaam voor de jongeren omdat zij (het gedrag van) de dementerende ouderen kunnen ervaren in een volledige andere context dan de reguliere onderwijs- en hulpverleningssituatie. Het project sluit aan bij het politiek en maatschappelijk streven waarbij, door middel van co-creatie en innovatieve verbindingen, een groter maatschappelijk nut wordt nagestreefd. Naast het realiseren van bewegingsactiviteiten voor (dementerende) ouderen, streeft Zwementie naar een verbeterde beeldvorming van jongeren over ouderen. Zwementie biedt daarnaast aan mantelzorgers de gelegenheid om een plezierige activiteit met hun dementerende naaste te ondernemen (respijt) en verschaft het deelnemende zorginstellingen een zinvol activiteitenprogramma.

 

Onder aansturing van (medio 2014 opgerichte) Stichting Zwementie heeft het project in de tweede helft van 2014 een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

Op dit moment wordt er maandelijks met zo’n 20 ouderen gezwommen in zwembad Overbosch en heeft een groep van zo’n 35 jongeren/ studenten zich – in meerdere of mindere mate - aan het project verbonden. De jongeren/ studenten maken onderdeel uit van het kernteam of bieden - op afroepbasis - ondersteuning aan de zwemactiviteiten van Zwementie.

 

Ultimo 2014 bestaat er een wachtlijst voor deelname (± 8 personen) aan het project.

 

Op dit moment is duidelijk dat er grote belangstelling is voor het project, maar dat de aansturing en ontwikkeling van het project nog veel professionele inbreng vraagt. Een professionele inbreng die momenteel voor het overgrote deel (om niet) wordt geleverd door de projectdirecteur.

 

Omdat deze inbreng wel nodig is, maar niet in deze mate (financieel/charitatief) kan blijven bestaan (de projectactiviteiten zouden daarmee te duur worden), is het beleid van de Stichting erop gericht om Zwementie - binnen een periode van twee jaar - onder te brengen in een duurzame, betaalbare context.

De (operationele) rol van projectdirecteur dient (nagenoeg) overbodig gemaakt te worden, waardoor dit maatschappelijke initiatief tegen zo laag mogelijk kosten kan worden voortgezet.

 

Daarvoor liggen drietal mogelijkheden open, die in de komende periode zullen worden onderzocht:

 

1. Zwementie, gaat functioneren als zelfstandige Stichting met een uitvoeringsorganisatie die volledig op basis van vrijwillige inbreng is ingericht (Humanitas-model).

2. Zwementie gaat onderdeel uitmaken van een brede welzijnsorganisatie.

3. De uitvoerende projectactiviteiten van Zwementie worden opnieuw geïntegreerd in een vernieuwende onderwijsorganisatie (project Teamplayers) van de Haagse hogeschool in samenwerking met het Mondriaan College (onderwijsmodel).

 

In de eerste helft van 2015 zal er een keuze worden gemaakt over de meest kansrijke en wenselijke optie. Zoals het er nu naar uitziet, gaat daarbij de voorkeur uit naar een samenwerking met het Teamplayers project, een project van de Haagse hogeschool en ROC Mondriaan. In dit project neemt een groep studenten, onder aansturing van de opleiding en Stichting Zwementie, een belangrijk aandeel in de organisatie en ontwikkeling van de activiteiten van Stichting Zwementie. Dit proces zal worden begeleid door de projectdirecteur, waarbij enerzijds zal worden gestuurd op een verdere professionalisering en uitbouw van de activiteiten van de Stichting en parallel daaraan de operationele inzet van de projectdirecteur zal worden afgebouwd van 4 naar 1 dagdeel per week. In iedere fase blijft de projectdirecteur vrijwillig) een dagdeel per week om niet leveren aan Stichting Zwementie.

 

Voor dit proces van verduurzaming en professionalisering, gelijktijdig gekoppeld aan doelstellingen op het gebied van groei en ontwikkeling, is tijd uitgetrokken t/m 2016 (2 jaar).

 

Nu de gemeente Den Haag heeft toegezegd een belangrijke ondersteuning te willen leveren in de exploitatie van het project, is voor het proces van professionalisering en verduurzaming (verdeeld over de beide jaren) nog een bedrag van 48.000 euro nodig. Na de toezegging van ZonMw rest daarvan nog 33.000 euro, een bedrag waarover wij in gesprek zijn met Fonds 1818 en een particuliere sponsor. En omdat wij inmiddels ook een ANBI zullen wij ook particuliere bewegen om Zwementie te gaan ondersteun.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website