Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een cursus ontwikkeld voor het gehele netwerk van ouderen en mensen met dementie die technologie in willen zetten om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De cursus heeft twee keer in pilotvorm plaatsgevonden. In totaal hebben 37 deelnemers de cursus afgerond. Deelnemers waren o.a. mantelzorgers, vrijwilligers, verpleegkundigen en wijkcoaches. Op basis van de bevindingen tijdens deze cursus is de cursus aangepast naar zijn huidige vorm.

In zes (pilot 2) tot acht (pilot 1) bijeenkomsten van drie uur leerden de cursisten met en van elkaar over het vinden van technologie, het afstemmen van technologie op de gebruiker en de omgeving, de implementatie van technologie en over wet- en regelgeving en ethiek.

 

Vanaf de eerste bijeenkomst werkten de deelnemers in kleine gemengde groepen aan een gezamenlijke casus, die was ingebracht door de mantelzorger. Deze casus gebruikten zij om de geleerde theorie op toe te passen, zodat zij aan het einde van de cursus allemaal een poster konden pitchen waarop zij de meest passende (al dan niet bestaande) technologie bij een situatie en zorgvrager hadden uitgewerkt.

 

De deelnemers gaven aan dat zij vooral behoefte hadden aan handvatten om wegwijs te worden in de vele mogelijkheden die technologie biedt en dat de cursus hierin voorzag. Wel gaven zij aan dat de duur van de cursus te lang was en dat er nog meer voorbeelden gegeven konden worden. De uiteindelijke cursus bestaat daarom uit zes bijeenkomsten en een praktijkbezoek.

 

De belangrijkste bevinding was dat vrijwel alle cursisten de samenwerking met de verschillende groepen en het werken in kleine gemengde groepen als zeer prettig en leerzaam hebben ervaren. Aanbevolen wordt daarom om de cursus in de huidige fysieke vorm aan te blijven bieden aan deze gemengde groep en om al vanaf het onderwijs het netwerk rondom de thuiswonende ouderen vaker bij elkaar te brengen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het primaire resultaat van dit project is een cursus die is ontwikkeld voor iedereen in het netwerk van ouderen en mensen met dementie die technologie willen inzetten bij het langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast heeft de cursus waardevolle bevindingen opgeleverd voor het reguliere vol- en deeltijdonderwijs alsmede inzicht in de problemen waar mensen tegenaan lopen bij het inzetten van technologie: vaak willen zorgverleners (zowel formeel als informeel) wel met technologie werken, maar weten zij niet waar zij moeten beginnen. Vervolgonderzoek en verdere onderwijsontwikkelingen zullen dan ook met name gericht zijn op de matching tussen ouderen en technologie, zowel met betrekking tot het 'wegwijs' maken als met betrekking tot 'ondersteuning'. In deze matching blijkt de samenwerking tussen formele en informele zorg een cruciale rol te spelen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ouderenzorg en de zorg voor mensen met dementie staan voor grote uitdagingen. Een steeds groter wordende groep (kwetsbare) ouderen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven of wordt door de afbouw van de verzorgingsstaat hiertoe ‘gedwongen‘. Om de zorg betaalbaar te houden wordt naast de zorg van de huisarts en wijkverpleegkundigen, een toenemend beroep gedaan op ondersteuning door welzijnswerkers in de wijk en op de informele zorg (vrijwilligers en mantelzorgers). Parallel aan deze ontwikkeling loopt de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg waarbij zelfredzaamheid en eigen regie centraal staan. Een goede transmurale samenwerking en afstemming tussen alle formele en informele zorgverleners is een voorwaarde voor het realiseren van persoonsgerichte zorg en het voorkomen van overbelasting bij informele zorgverleners. De zorg moet meer een samenspel worden van zorgverleners en het netwerk rondom te zorgvrager.

 

Zorg- en sociale technologie in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met dementie hebben een groot potentieel op alle drie bovengenoemde gebieden. Toch wordt de veelheid aan reeds ontwikkelde technologische hulpmiddelen (nog) niet optimaal ingezet in de thuissituatie bij zorgvragers en mantelzorgers. Mogelijke oorzaken zijn het gebrek aan (praktijk)kennis van technologie en de implementatie hiervan bij de zorgvragers, formele en informele zorgverleners.

 

Om het potentieel van de reeds aanwezige technologische toepassingen optimaal te benutten zijn zorgvragers, formele en informele zorgverleners nodig die goed op de hoogte zijn van wat er mogelijk is, die kunnen besluiten welke toepassingen zinvol zijn in welke zorgsituatie en die de toepassingen kunnen vinden, aanvragen en implementeren. Een creatieve en open houding ten aanzien van de inzet van technologie is hierbij een voorwaarde. Daarnaast is het van belang dat partijen enerzijds weten hoe de technologische toepassingen verantwoord, optimaal en veilig gebruikt kunnen worden, en anderzijds van elkaar weten wat ieders (mogelijke) rol is bij de implementatie van een technologische innovatie.

 

Om deze ‘innovatieve competentie’ eigen te maken wordt in het TOD project een innovatieve, blended onderwijsmodule ontwikkeld binnen Saxion en aangeboden aan zorgvragers, mantelzorgers en medewerkers/leden van de zes deelnemende regionale organisaties; Carintreggeland, Stichting Informele zorg Twente, Gemeente Enschede, Dementieketen Twente, Stichting maatschappelijke dienstverlening, en Trimenzo. In de onderwijsmodule is een sterke en up-to-date kennisopbouw opgenomen, omtrent actuele technologische toepassingen in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met dementie. De onderwijsmodule is gericht op zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, wijkcoaches (welzijnswerkers), gemeentelijke adviseurs wonen, en zorgprofessionals. Zij leren in interactie met elkaar de juiste kennis, vaardigheden en houding aan om technologische innovaties in hun eigen (beroeps)praktijk optimaal te benutten. Naar verwachting bevordert dit de transmurale samenwerking en leert men effectiever samenwerken over de grenzen van de eigen professie heen. Pas dan zal de technologische toepassing(en) optimaal toegepast worden.

 

Het project loopt 12 maanden, van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017. In de eerste vijf maanden wordt de blended onderwijsmodule ontwikkeld door de projectgroepleden. Een klankbordgroep bestaande uit ouderen, mantelzorgers en afgevaardigden van alle deelnemende organisaties zal de projectgroep hierbij ondersteunen. De module bevat naast leerstof over technologische innovaties ook lessen met betrekking tot houdingsaspecten die het behouden van de zelfregie van de zorgvrager ondersteunen en de innovatiekracht van de deelnemer versterken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan samenwerking binnen de wijk: wat is ieders rol bij implementatie van een zorg- of sociale technologische innovatie. De module wordt van februari 2017 tot mei 2017 in een pilot aangeboden aan veertig deelnemers afkomstig van de zes participerende instellingen en gedraaid in twee gemengde groepen van elk 20 deelnemers.

 

Na de evaluatie en bijstelling (plan-do-check-act-cyclus) wordt de module vanaf september 2017 opgenomen in het initiële deeltijdonderwijs van de opleidingen HboV, Social work en Toegepaste psychologie die op dat moment ook starten met een geheel vernieuwd curriculum volgens het onderwijsmodel, gericht op een leven lang leren. Dit onderwijsmodel wordt vormgegeven door de Saxion Parttime School. De module is daarnaast dan ook als ‘aanschuif onderwijs’ toegankelijk voor iedereen die niet de bachelor opleiding willen volgen, maar alleen in deze (bij)scholing geïnteresseerd is. Dit kunnen ook ouderen, (licht) dementerenden en/of mantelzorgers zijn die hun kennis op het gebied van zorgtechnologie en sociale technologie willen vergroten. Daarnaast zal de module in maatwerktrajecten worden aangeboden aan zorg –en welzijnsinstellingen.Het project wordt afgesloten met een werkveld conferentie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website