Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“De kracht van de Ouderendelegatie is dat zij niet handelt als belangenbehartiger voor of namens een specifieke groep ouderen. Die kwaliteit dient behouden te blijven”

 

De NUZO ouderendelegatie heeft MOVISIE advies gevraagd om haar werkwijze en samenwerking met de partners voor de komende tijd aan te scherpen, te borgen en te financieren. Dit advies wordt gebruikt om de profielen, rollen en werkwijze van de ouderen en de partners binnen het netwerk aan te scherpen. De Ouderendelegatie heeft inmiddels nieuwe leden geworven gericht op een strategische samenstelling en het vergroten van de diversiteit.

 

De ouderendelegatie zet in op meerdere vormen om ouderen te betrekken en te bevragen met een belangrijke rol voor het ouderenpanel.Het advies is om dit panel te vergroten maar niet te overvragen door gebruik te maken van wie en wat er al is zoals bijvoorbeeld:

 

1. Verbinding met ouderenbonden;

2. Verbinding met Clientenraden, regionaal en lokaal en Seniorenraden

3. Gebruik directe kanalen van nUZo- parnters

4. Gebruik maken van nationale onderzoeken en databases; bijv. www.mijnkwaliteitvanleven.nl over goede zorg, databestanden van KBO-PCOB, Habion en NOOM, beschikbaar via www.beteroud.nl en algemene trendcijfers via RIVM, SCP, CBS

 

De taken die de Ouderendelegatie binnen NUZO voor zich ziet zijn:

• Agendasetten en signaleren van belangrijk ontwikkelingen voor ouderen:

• Aanjagen aan de voorkant:

• Breed bevragen van ouderen:

• Zorgen voor aansluiting:

• Verspreiding van werkende aanpakken:

• Leren van elkaar.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

De ouderendelegatie heeft expertise ingehuurd en MOVISIE opdracht gegeven haar te adviseren inzake de toekomst van de Ouderendelegatie en het Ouderenpanel met betrekking tot de samenwerking met de partners. Het advies is gebaseerd op gesprekken en bijeenkomsten met de Ouderen en de partners. Dit heeft geresulteerd in het advies: ‘Het perspectief van Ouderen steeds meer op de kaart’. Dit advies is in NUZO met de ouderen en partners in de Programmacommissie en Raad besproken. Zie bijlagen: advies van MOVISIE en samenvatting advies ten behoeve van OD.

Het advies is gebruikt als input voor aanscherping profiel van de leden van de OD bij de inmiddels afgeronde werving van nieuwe leden. Een verdere aanscherping van het profiel en de rol van ouderen en van de partners in de Ouderendelegatie, Programmacommissie en Raad volgt nog.

 

Binnenkort wordt een Heidag georganiseerd met de Ouderendelegatie; de twee doelen van de Heidag zijn:

1. de teambuilding tussen oude en nieuwe leden van de OD

2. en het concreet vormgeven aan inhoudelijke vernieuwing van de werkwijze van de ouderendelegatie voor de komende jaren. Waarbij een mix van rollen afhankelijk van de vraag.

Twee leden van de NUZO ouderendelegatie maken deel uit van de Nationale Ouderenraad. NUZO is daarmee aangehaakt bij het OuderenPact.

 

 

 

 

 

Belangrijkste conclusies

• Het versterken van de samenwerking is maatwerk

Zoek steeds naar de juiste mix om de stem van ouderen hoorbaar te maken.

De conclusie van Movisie, gebaseerd op bovenstaande, is dat het versterken van de samenwerking tussen Ouderendelegatie en NUZO-partners maatwerk vergt, waarbij op meerdere momenten in het proces om tot projectkeuze en -uitvoering te komen in samenspel tussen delegatie en partners tot afstemming wordt gekomen. Steeds staat daarbij centraal hoe de ouderen om wie het gaat betrokken en gehoord kunnen worden. Dat vergt in de praktijk altijd een mix van manieren, waarbinnen de inzet van het Ouderenpanel een belangrijke vorm kan zijn.

Praktisch gezien betekent dit dat per thema, vraagstuk of doelgroep door (tijdelijke) divers

samengestelde werkgroepen in kaart wordt gebracht wat er al beschikbaar is, en wat partners al doen en weten. Op basis daarvan wordt een gerichte strategie ontwikkeld om ouderen te bevragen, gebaseerd op de elementen hiervoor. De Ouderendelegatie is altijd één van de kernpartners bij de keuze voor aanpak en middelen. Deze variant vergt open afstemming plus kennis van bestaande netwerken en manieren van betrekken. Daarop dient dan ook geïnvesteerd te worden.

• Er is een limiet aan wat aan de Ouderendelegatie gevraagd kan worden. Dat betekent aldus MOVISIE:

• Permanente en professionele ondersteuning Ouderendelegatie is nodig. Deze wordt nu naar volle tevredenheid geleverd door het Julius Centrum. Deze dient dan ook zeker gecontinueerd te worden. Dit vergt financiele investering van de NUZO-partners.

• Onderdeel van de samenwerking: ten aanzien van programma’s en projecten tijdelijke werkgroepen instellen, mix van NUZO partners en OD leden, die samen plan opstellen hoe ouderen bevraagd en betrokken worden en wie daarin welke rol speelt. Dit is een investering in tijd en samenwerking.

Aanbevelingen

1. Creëer duidelijkheid over de gewenste en haalbare rollen van NUZO in de toekomst: aanjager, platform, ontwikkelaar en/of kwaliteitsbewaker. Daarbij oog hebben voor behoud van wat goed en vernieuwen waar nodig.

2. Versterk de stem en positie van de Ouderendelegatie bij alle rollen van NUZO

3. Stem op meerdere momenten af tussen ouderendelegatie en partners.

4. Zet altijd meerdere vormen in om ouderen te betrekken en bevragen, met een belangrijke rol voor het ouderenpanel: Geef Ouderenpanel een extra impuls en Stem van de ouderen ophalen en hoorbaar maken via andere manieren: maak gebruik van wie en wat er al is

5. Samen investeren: Werk aan duurzaam samenwerkingsmodel voor de Ouderendelegatie

 

 

Tips:

 

• Behoud de kracht in het netwerk doordat de ouderendelegatie niet opereert als belangenbehartiger voor of namens een specifieke groep ouderen. Die kwaliteit is van belang voor de samenwerking in de toekomst. Zie ook onder punt 3.1 bij diversiteit.

• Externe expertise inhuren en in het netwerk laten kijken en meedoen levert een frisse blik op bestaande patronen, werkwijzen. En geeft handvatten voor het meer flexibel inzetten van een mix aan verschillende vormen van samenwerking.

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Plan van aanpak NUZO Ouderendelegatie 2017-2018

 

“Inbedding en verankering van de stem van de ouderen, op inhoud, het moet in ieders belang zijn dat dit verder versterkt”. De Ouderendelegatie is ook van moreel belang en verdient financiële steun.”

Aldus de oproep van de NUZO ouderen aan de NUZO partners.

 

De NUZO Ouderendelegatie wil deze call graag gebruiken om een verdiepingsslag te maken in

de samenwerking tussen de NUZO ouderen(en mantelzorg)panel) en de netwerkpartners in de

regio.

Via ouderen zelf: Ouderendelegatie en panel is onafhankelijk (orgaan), ouderen zijn

agenda settend binnen NUZO

Via partners: organiseren en stimuleren dat partners zelf meer gebruikmaken van de

expertise van de ouderen, verbinden met cliënten/Wmo raden.

Via derden: Het koppelen en verbinden van de uitkomsten van het Ouderenpanel met de

diverse(cliënten) panels/raden regionaal en/of landelijk. De partnerorganisaties in de NUZO

Raad en de Programmacommissie adviseren de Ouderendelegatie om zowel gegevens uit

andere onderzoeken erbij te betrekken. En om te onderzoeken of samenwerking met

grotere onderzoeken in deze mogelijk en wenselijk is.

Doel

Het aanjagen en stimuleren van verbeteringen in ouderenzorg- en welzijn in de brede Utrechtse

regio zodat de eigen regie, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van de oudere

voorop staat.

Dit doel wordt bereikt door:

1. het voortzetten van de structurele samenwerking van de Ouderendelegatie met de partners

binnen NUZO door financiering en borging activiteiten van de OD binnen netwerk door de

partners.

2. het bijdragen aan een krachtige onderbouwing van de NUZO agenda vanuit koppeling van

de uitkomsten uit de NUZO Panelbevraging 2016 met uitkomsten van andere bronnen.

Middel

Met behulp van deze subsidie huurt de Ouderendelegatie expertise in voor een gerichte

oriëntatie op de mogelijkheden van koppeling met panels landelijk en/of regionaal. En wordt de

mogelijkheid dit te combineren met ons huidige panel verkend. Ook zal onderzocht moeten

worden of en zo ja welke kosten dit met zich meebrengt. En in hoeverre de NUZO-partners

bereid zijn deze kosten na afloop van deze subsidie voor hun rekening te nemen. Als dit

mogelijk en wenselijk blijkt wordt in deze periode hiertoe een eerste koppeling met de

uitkomsten uit het NUZO Ouderenpanel gemaakt. De uitkomsten uit deze koppeling worden

geëvalueerd.

 

Dit traject start in juli 2017 en wordt afgerond in juli 2018.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website