Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

1.De NUZO ouderendelegatie wordt vanaf 2016 volop geraadpleegd en de uitkomsten worden door de partners benut in adviezen en oplossingen voor vraagstukken. Sinds 2017 is het vetorecht dat de ouderen hadden binnen NUZO op verzoek van de Ouderendelegatie losgelaten en doorontwikkeld naar agendasetting vanuit de Ouderendelegatie naar de NUZO partners. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en is de Ouderendelegatie bezig met inhoudelijke vernieuwing van de samenwerking met de partners door deze meer gevarieerd en flexibeler te maken. Waarbij we gebruik maken van een mix van rollen afhankelijk van de vraag. Zie ook het eindverslag project Plan van aanpak Ouderendelegatie 2017-2018 projectnummer 633300024.

2. Discipline overstijgende vraagstukken worden aangedragen bij de netwerkpartners en ouderendelegatie, een elementaire omslag is het verbinden van welzijn en zorg voor ouderen: bijvoorbeeld in de werkwijze OM U 3.0 en in de uitvoering van het VIMP project Samenredzaam. Ook in de doorontwikkeling van scholingsmodules Mondzorg en cultuursensitieve zorg is sprake van discipline overstijgende vraagstukken en aanpak. Echter op het voor ouderen zo belangrijke domein van wonen heeft NUZO Ouderendelegatie in beperkte makte invloed. Woningbouwcorporaties bijvoorbeeld nog geen partner.

3. De ouderendelegatie is gelegitimeerd als gesprekspartner voor de netwerkpartners en de ouderen. De NUZO Ouderendelegatie start in 2015 met een groep om de opbrengsten vanuit het ouderenperspectief van het NUZO en Nationaal Programma Ouderenzorg breed te implementeren en te borgen ook na 2018.

 

De Ouderendelegatie is sinds 2014 gegroeid, in omvang en in slagkracht. De ouderen zijn gegroeid in hun rol van medeontwikkelaar en uitvoeren van monitoring van projecten vanuit het ouderenperspectief. En geven gevraagd en ongevraagd advies aan partners en ook aan derden. Een mooi voorbeeld is de brief die de Ouderendelegatie samen met de partners heeft gestuurd aan de zorgverzekeraar inzake de pilot Wijkverpleging in Utrecht. Dit heeft geresulteerd in het afgelopen zomer mee beoordelen van de aanbestedingsoffertes vanuit het ouderenperspectief. Ook is

 

De NUZO Ouderendelegatie aangehaakt bij BeterOud en heeft twee leden van de Ouderendelegatie afgevaardigd in de nationale Raad van Ouderen. De Ouderendelegatie heeft 5 nieuwe leden geworven in het najaar van 2018. In dit nieuwe team gaat de delegatie aan de slag met de door ontwikkeling op het gebied van: 1. Het versterken van de stem en positie van de Ouderendelegatie bij alle rollen van NUZO 3. Het op meerdere momenten afstemmen tussen ouderendelegatie en partners. 4. Het inzetten van meerdere vormen om ouderen te betrekken en te bevragen, met een belangrijke rol voor het ouderenpanel: Geef Ouderenpanel een extra impuls en Stem van de ouderen ophalen en hoorbaar maken via andere manieren: maak gebruik van wie en wat er al is.

 

Conclusie

De OD is agendasettend richting partners in de Programmacommissie en Raad. En vice versa. Het Ouderenpanel is ten opzichte van 2014 het jaar van de aanvraag voor dit project gegroeid naar rond de 120 leden. Het panel is één van de middelen voor de OD om de wensen en behoeften van ouderen te peilen. De Ouderendelegatie zal haar samenwerking met de partners in 2019 verder door ontwikkelen door meerdere vormen van bevraging in te zetten. Op verschillende niveau’s: bijvoorbeeld: regionaal, lokaal en in de wijk. En via de Raad van Ouderen landelijk. Aanbevelingen Het ouderenperspectief in NUZO is sinds de start van het netwerk in 2008 in ontwikkeling en blijft in ontwikkeling, ook in 2019. Het loont voor de partners en de ouderen om in dit continue proces van samenwerking te investeren.

 

Lees meer op www.nuzo-utrecht.nl of bel voor meer informatie met het NUZO secretariaat 088 75 68122

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

1.De ouderendelegatie wordt vanaf 2016 volop geraadpleegd en de uitkomsten worden door de partners benut in adviezen en oplossingen voor vraagstukken. Sinds 2017 is het vetorecht dat de ouderen hadden binnen NUZO op verzoek van de Ouderendelegatie losgelaten en doorontwikkeld naar agendasetting vanuit de Ouderendelegatie naar de NUZO partners. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en is de OD bezig met inhoudelijke vernieuwing van de samenwerking met de partners door deze meer gevarieerd en flexibeler te maken. Waarbij we gebruik maken van een mix van rollen afhankelijk van de vraag. Zie ook het eindverslag project Plan van aanpak Ouderendelegatie 2017-2018 projectnummer 633300024.

2. Discipline overstijgende vraagstukken worden aangedragen bij de netwerkpartners en ouderendelegatie, een elementaire omslag is het verbinden van welzijn en zorg voor ouderen: bijvoorbeeld in de werkwijze OM U 3.0 en in de uitvoering van het VIMP project Samenredzaam. Ook in de doorontwikkeling van scholingsmodules Mondzorg en cultuursensitieve zorg is sprake van discipline overstijgende vraagstukken en aanpak. Echter op het voor ouderen zo belangrijke domein van wonen heeft NUZO Ouderendelegatie in beperkte mate invloed. Woningbouwcorporaties zijn bijvoorbeeld nog geen partner.

3. De ouderendelegatie is gelegitimeerd gesprekspartner voor de netwerkpartners en de ouderen. De NUZO Ouderendelegatie start in 2015 met een groep om de opbrengsten vanuit het ouderenperspectief van het NUZO en Nationaal Programma Ouderenzorg breed te implementeren en te borgen ook na 2018. De Ouderendelegatie is sinds 2015 gegroeid, in omvang en in slagkracht. De ouderen zijn gegroeid in hun rol van medeontwikkelaar en uitvoeren van monitoring van projecten vanuit het ouderenperspectief. En geven gevraagd en ongevraagd advies aan partners en ook aan derden. Een mooi voorbeeld is de brief die de Ouderendelegatie samen met de partners heeft gestuurd aan de zorgverzekeraar inzake de pilot Wijkverpleging in Utrecht. Dit heeft geresulteerd in het afgelopen zomer mee beoordelen van de aanbestedingsoffertes vanuit het ouderenperspectief.

Ook is De NUZO Ouderendelegatie aangehaakt bij BeterOud en heeft twee leden van de Ouderendelegatie afgevaardigd in de nationale Raad van Ouderen. Deze adviseert gevraagd en ongevraagd de minister van VWS.

 

De Ouderendelegatie heeft 5 nieuwe leden geworven in het najaar van 2018. Waarbij naar diversiteit is gekeken. Er is opvolging voor de vertegenwoordiger van NOOM in NUZO gevonden. Deze oudere is net als zijn voorganger ook lid van de NUZO Programmacommissie. In dit nieuwe team gaat de delegatie aan de slag met de door ontwikkeling op het gebied van:

a. Het versterken van de stem en positie van de Ouderendelegatie bij alle rollen van NUZO.

b. Het op meerdere momenten afstemmen tussen ouderendelegatie en partners.

c. Het inzetten van meerdere vormen om ouderen te betrekken en te bevragen, met een belangrijke rol voor het ouderenpanel: Geef Ouderenpanel een extra impuls en Stem van de ouderen ophalen en hoorbaar maken via andere manieren: maak gebruik van wie en wat er al is.

 

Conclusies

De Ouderendelegatie is agendasettend richting partners in de Programmacommissie en Raad. En vice versa.

Het Ouderenpanel is ten opzichte van 2014 het jaar van de aanvraag voor dit project gegroeid naar rond de 120 leden. Het panel is één van de middelen voor de Ouderendelegatie om de wensen en behoeften van ouderen te peilen. De Ouderendelegatie zal haar samenwerking met de partners in 2019 verder door ontwikkelen door meerdere vormen van bevraging in te zetten. Op verschillende niveau’s: bijvoorbeeld: regionaal, lokaal en in de wijk. En via de Raad van Ouderen landelijk.

 

Aanbevelingen

Het ouderenperspectief in NUZO is sinds de start van het netwerk in 2008 in ontwikkeling en blijft in ontwikkeling, ook in 2019. Het loont voor de partners en de ouderen om in dit continue proces van samenwerking te investeren. We werken naar een betere en aangescherpte omschrijving van de rollen van de Ouderendelegatie, de Programmacommissie en de Raad met betrekking tot wat kan wel en wat kan niet verwacht worden van de Ouderendelegatie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'NUZO Ouderen voorbereid de toekomst tegemoet!'

 

De NUZO Ouderendelegatie heeft afgelopen 6 jaar een forse slag gemaakt naar een volwaardig gesprekspartner die gevraagd en ongevraagd thema’s, wensen en behoeften van de ouderen in de Utrechtse regio, op de agenda van de NUZO netwerkpartners plaatst. Kort samengevat: een transitie van volgend naar leidend partnerschap. De OD bestaat uit 10 ouderen; vertegenwoordigers van regionale ouderenbonden, oudere migranten, ouderen op individuele titel en mantelzorgers van ouderen. De leden van de OD hebben gezien hun achtergrond gezamenlijk een redelijke kennis van (veranderingen in) beleid en organisatie van de ouderenzorg en van projectbeoordeling. Zij onderhouden die kennis door het bijwonen van regionale en landelijke informatieve bijeenkomsten. En worden, naast hun eigen achterban, ook gesteund en met informatie gevoed door het NUZO Ouderen Panel dat 80 leden kent.

 

 

De OD wil inhoudelijk de volgende doelen bereiken:

1. De borging en implementatie van en voorlichting over de resultaten van de uitgevoerde projecten en best practices. 2. Het stimuleren en aanjagen van nieuwe ontwikkelingen en projecten3. Uitbouwen van de expertise met het Ouderenpanel

 

Aansluiting doelen bij inhoudelijke doelstellingen van het netwerk.

Allereerst sluiten de door de OD gestelde doelen bij aan het stimuleren en aanjagen van een netwerk van partners dat zich sterk maakt voor een samenhangend aanbod voor kwetsbare ouderen in de regio. Het NUZO ‘ Leitmotiv ‘ Iemand met overzicht die met me meedenkt’, vanuit de ouderen aangedragen, is daarbij nog steeds actueel. Ook sluiten de gestelde doelen aan bij het blijvend stimuleren dat de OD in zijn brede samenstelling een voortdurende inspiratie vormt voor de netwerkpartners, de aanbieders en professionals die betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen in de regio. Met andere woorden de stem van de ouderen is leidend.

 

 

Ondersteuning die de OD mist om de inhoudelijke doelen te bereiken.

Om uitvoering te kunnen geven aan de plannen van de OD is het volgende noodzakelijk:

• blijvende inzet van NUZO-coördinator en beleidsondersteuning

• secretariële ondersteuning van OD, diens werkgroepen en het Panel

• deskundige bevraging en prioritering van Panel (i.s.m. een deskundige op het gebied van enquêtering/ondervraging)

• contact ouderenbonden, cliëntenraden e.d.

• vergoeding van vergaderkosten, reiskosten, vergoedingen van leden van OD

en het Panel

• scholing, het panel wil zich voeden met kennis en ervaring op het terrein van de brede ouderenzorg uit de regio, provincie en landelijk.

 

Toekomst OD na afloop van de NPO subsidies

De OD ziet de volgende stippen op de horizon waar het haar toekomst na 2017 betreft:

1. Het ouderenpanel wordt volop geraadpleegd en de uitkomsten worden door de netwerkpartners benut in adviezen en oplossingen voor vraagstukken.

2. Discipline overschrijdende vraagstukken worden aangedragen bij netwerkpartners en ouderendelegatie.

3. De ouderendelegatie is gelegitimeerd als gesprekspartner voor de netwerkpartners en ouderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website