Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na een succesvolle startbijeenkomst van de gezamenlijke ouderendelegaties van VUmc en KOZ/AMC op 29 januari 2016 zijn de twee delegaties verder gegaan als NPO Ouderennetwerk Amsterdam e.o. waartoe ook West-Friesland en Almere behoren, om hun gezamenlijk plan van aanpak uit te voeren. Van het begin af aan is samengewerkt met het nieuw opgerichte Ben Sajetcentrum, een academische leerwerkplaats voor onder meer de kwetsbare ouderen in de langdurige zorg. Dit heeft geresulteerd in diverse gezamenlijke projecten, waarbij ouderendeelname een vanzelfsprekendheid is, maar de vormgeving eraan nog een leerproces. Met het Ben Sajetcentrum moet de samenwerking in andere programma’s zoals Veerkracht en Dementie nog opgestart worden en de bestuurlijke positie zal worden geëvalueerd.

De samenwerking met AMC is gecontinueerd. Ouderen worden betrokken bij de invoering van de Transmurale Zorgbrug en het ontwikkelen van een buurtziekenhuis. Het NPO-ouderennetwerk Amsterdam e.o. wil ook na afloop van de subsidie doorgaan en onderzoekt de mogelijkheden voor onderdak bij Cliëntenbelang Amsterdam en/of Ben Sajetcentrum. Ook landelijk blijft een NPO-netwerk bestaan die mogelijk (inhoudelijke) ondersteuning biedt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het belangrijkste zichtbare resultaat is de publicatie ‘oriëntatie op kwetsbaarheid’ op de website van Beter Oud en op die van Ben Sajetcentrum. Verder is er een betere samenwerking ontstaan met het Ben Sajet centrum, met afgevaardigde ouderen uit de delegaties. Tot slot is er gewerkt aan nieuwe aanwinst binnen de ouderendelegaties.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het oprichten van een gezamenlijk ouderennetwerk.

 

Om deze doelstelling te bereiken zijn het afgelopen jaar meerdere bijeenkomsten geweest samen met het VUmc ouderenpanel. Afgelopen 29 januari 2016 is er een gezamenlijke startbijeenkomst gehouden om het samengaan van de VUmc en AMC ouderendelegaties te delen met de diverse Amsterdamse ouderenorganisaties en gasten. Verschillende NPO projecten en resultaten zijn hier gepresenteerd en bediscussieerd onder een groep van 60 aanwezige ouderen. Naast de NPO projecten FIT en TZB zijn het Ben Sajet Centrum en Even Buurten gepresenteerd. De ouderendelegaties worden in 2016 betrokken bij de ontwikkeling van het Ben Sajet Centrum. Ook de verdere implementatie van deze projecten in de ziekenhuizen en wijkzorg in Amsterdam zal door de ouderen verder worden gemonitord.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar zijn er meerdere bijeenkomsten geweest samen met het VUmc ouderenpanel. Afgelopen 29 januari 2016 is er een gezamenlijke startbijeenkomst gehouden om het samengaan van de VUmc en AMC ouderendelegaties te delen met de diverse Amsterdamse ouderenorganisaties en gasten. Verschillende NPO projecten en resultaten zijn hier gepresenteerd en bediscussieerd onder een groep van 60 aanwezige ouderen. Naast de NPO projecten FIT en TZB zijn het Ben Sajet Centrum en Even Buurten gepresenteerd. De ouderendelegaties worden in 2016 betrokken bij de ontwikkeling van het Ben Sajet Centrum. Ook de verdere implementatie van deze projecten in de ziekenhuizen en wijkzorg in Amsterdam zal door de ouderen verder worden gemonitord.

 

Ook vanuit het KOZ/AMC bezoekt een lid de landelijke bijeenkomsten in Utrecht en koppelt zowel de voorliggende stukken, c.q. informatie terug. Het is echter niet altijd helder en praktisch uitvoerbaar wat landelijk wordt besproken, resp. uitgezet. De website Beter Oud is een verbetering, maar hoe weten ouderen deze te vinden? Denk hierbij aan de niet-internetters onder de ouderen.

 

Daarnaast worden de Academische Leergangen o.a. Vroegsignalering en TZB, die landelijk worden gepresenteerd in Utrecht, ook bezocht. Op die wijze kunnen de ouderenmonitoren meemaken hoe bijv. TZB in de praktijk wordt opgepakt en uitgevoerd. Een zeer belangrijke wisselwerking en informatie-uitwisseling tussen de uitvoerders in o.a. de ziekenhuis en de gebruikers, resp. de patiënten (kwetsbare ouderen).

 

Voorts werd er ook meegewerkt aan colleges HBO-V gegeven aan de HvA (Hogeschool van Amsterdam). Ook dat is een zeer belangrijke wisselwerking tussen uitvoering en praktijk. Het zgn. “kantelen” in de zorg visueel in de praktijk gebracht! En de studenten vinden het prachtig zo vroeg in hun studie reeds met oudere patiënten te worden geconfronteerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze aanvraag van KOZ AMC en partners schetsen wij de toekomst van ons ouderennetwerken en de ouderenparticipatie voor de periode 2014-2016.

 

Dit betekent voor ons een drieledige ouderenvertegenwoordiging:

- De huidige ouderenmonitors zoals deze nu bestaat handhaven. Deze groep speelt belangrijke rol bij monitoren van projecten.

- Inrichten van een groep ouderen die meer strategisch opereren en kunnen helpen de producten verder te brengen.

- De inbreng van de ouderen steviger verankeren door instellen van een doelgroeppanel.

 

Tevens willen wij in de periode 2014-2016 de samenwerking met de ouderendelegatie van het VUmc verder bestendigen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website