Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens dit project zijn door NUZO, GENERO en MOVISIE gezamenlijk in 2018 vier succesvolle bijeenkomsten gehouden. In Woerden, Nieuwegein, Bergen op Zoom en in Rotterdam. Het betrof twee netwerkbijeenkomsten, twee ronde tafels tijdens de regiotour in Nieuwegein en een uitwisselingsbijeenkomst in Bergen op Zoom. Een evaluatiebijeenkomst volgt in november 2018.

 

Thema’s bijeenkomsten:

1. Het belang van sociale contacten

2. Het belang van zingeving

3. Het belang van het bespreken van ideeën over ouder worden met naasten.

 

De eerste bijeenkomst ging over zingeving en het belang van ideeën over goed ouder worden. Een nieuwsbericht van deze bijeenkomst van 15 januari 2018 is te vinden op BeterOud; Wat hebt u nodig om plezierig oud te worden? www.beteroud.nl/nieuws-zingeving-samenwerking-analysetool-resultaten-bijeenkomst.html

Bij de slotbijeenkomst van 17 september stond nadrukkelijk het sociaal domein voorop, in verbinding met het medisch domein. Een nieuwsbericht van deze bijeenkomst van 17 september 2018 is te vinden op www.genero-ouderenenmantelzorgforum.nl (onder nieuws), titel: Ondersteuning ouderen die thuis wonen. Hoe kunnen eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking bijdragen?

 

Conclusies;

• De ouderen en professionals geven aan dat betekenisvolle relaties tussen ouderen en professionals de basis zijn voor passende en zinnige zorg en welzijn, De hamvraag is; “Doen we de dingen op de goede manier vanuit het ouderenperspectief”. Professionals zouden het moeten durven om met ouderen en hun mantelzorgers het gesprek aan te gaan over levensvragen en zorg en welzijn. Het zet ouderen aan het denken. Dat is belangrijk omdat ouderen een eigen verantwoordelijkheid hebben om betekenisvolle relaties op te bouwen.

• Op het gebied van samenwerken: verbinden, elkaars kennis en ervaring delen met als doel ouderen betere zorg en ondersteuning te bieden.

 

Producten:

• Programma en uitnodiging bijeenkomsten en verslagen evenals bijlage post its

• Te verschijnen factsheet over ouderen in de wijk

• A-4 met achtergrond en samenvatting Is Alles Besproken voor nu, zo en later

 

Bereik: er zijn ruim 400 mensen bereikt direct via de bijeenkomsten: ouderen en hun mantelzorgers en professionals.

Indirect is er een nog veel groter bereik via website, partners in beide netwerken, nieuwsbrieven en social media.

 

Quote Els Hofman MOVISIE

 

“Als dit de doorsnee is van de staat van samenwerking tussen mensen in het sociaal en medisch domein dan staan we er goed voor. Heel mooi om te zien! Ook het aantal ouderen en mantelzorgers dat meedoet aan deze bijeenkomsten geeft moed en inspiratie, want de participatie van ouderen is enorm belangrijk en wordt nog belangrijker de komende jaren!”

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

Onze doelstellingen zijn gerealiseerd; we hebben uitgebreid aandacht besteed aan:

1. Het belang van sociale contacten

2. Het belang van zingeving

3. Het belang van het bespreken van ideeën over ouder worden met naasten.

Een eerste bijeenkomst in januari 2018 ging over zingeving en het belang van ideeën over goed ouder worden.

Bij de slotbijeenkomst in september 2018 stond nadrukkelijk het sociaal domein voorop, in verbinding met het medisch domein.

Zie nieuwsbericht van bijeenkomst 15 januari op BeterOud; Wat hebt u nodig om plezierig oud te worden? www.beteroud.nl/nieuws-zingeving-samenwerking-analysetool-resultaten-bijeenkomst.html

Een nieuwsbericht van bijeenkomst 17 september is te vinden op www.genero-ouderenenmantelzorgforum.nl (onder nieuws), titel: Ondersteuning ouderen die thuis wonen. Hoe kunnen eerste lijn, welzijn en ouderen in samenwerking bijdragen? Extra zal een factsheet verschijnen over het contact tussen ouderen en professionals in de wijk (op basis van de uitwisselingsbijeenkomst in Bergen op Zoom, april 2018).

 

Conclusies

• De ouderen en professionals geven aan dat betekenisvolle relaties tussen ouderen en professionals de basis zijn voor passende en zinnige zorg en welzijn, De hamvraag is; “Doen we de dingen op de goede manier vanuit het ouderenperspectief”. Professionals zouden het moeten durven om met ouderen en hun mantelzorgers het gesprek aan te gaan over levensvragen en zorg en welzijn. Het zet ouderen aan het denken. Dat is belangrijk omdat ouderen een eigen verantwoordelijkheid hebben om betekenisvolle relaties op te bouwen.

• Op het gebied van samenwerken: verbinden, elkaars kennis en ervaring delen met als doel ouderen betere zorg en ondersteuning te bieden.

• Mooie voorbeelden. hebben we kunnen delen, o.a. op het gebied van de samenwerking tussen sociaal en medisch domein. Quote Els Hofman MOVISIE:

• “Als dit de doorsnee is van de staat van samenwerking tussen mensen in het sociaal en medisch domein dan staan we er goed voor. Heel mooi om te zien! Ook het aantal ouderen en mantelzorgers dat meedoet aan deze bijeenkomsten geeft moed en inspiratie, want de participatie van ouderen is enorm belangrijk en wordt nog belangrijker de komende jaren!

 

Aanbevelingen:

• Investeer in de samenwerking; ga op zoek naar gemeenschappelijke belang: iedereen wil dat het goed gaat met de burgers in de stad, i.c.de ouderen. Het is ook de kunst van het elkaar verleiden. En aan de basis staat aldus de sprekers en deelnemers in Woerden en Rotterdam, elkaar kennen, persoonlijk contact.

• Maak bij programma’s van ZonMw en VWS gebruik van deze netwerken, van de goede voorbeelden. Hier zit energie.

• De ouderen geven aan dat zijzelf en hun mantelzorgers hierin belangrijke rol spelen/hebben.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk

NUZO, GENERO en BeterOud, juni 2017

 

Door ouderen geformuleerde aandachtspunten

We tekenen eerst een aantal actuele aandachtspunten van ouderen zelf op voor hun sociale netwerk en de gemeente en buurt waarin ze wonen. Hierbij sluiten we graag aan op het in deze subsidieaanvraag voorgesteld traject.

 

1. Het belang van sociale contacten

Sociale contact is fundamenteel voor het menselijk welbevinden. Ouderen benoemen dit punt uit eigen levenservaring, maar ook vanuit hun ervaring als vrijwilliger. Eenzaamheid wordt ervaren als een groot probleem van veel ouderen. Heeft de oudere genoeg steun om zich heen, van het persoonlijke netwerk van familie, mantelzorgers, vrienden, kennissen, buren (informeel),

vrijwilligers en als dit nodig is van professionals? Hoe kunnen gemeenten gestimuleerd worden dat er meer gedacht is vanuit de leefsituatie van ouderen en integraal beleid? Kan ook de woonomgeving ouderen uitnodigen om op stap te gaan en zo ingericht worden om gemakkelijk met elkaar in contact te komen?

 

2. Het belang van zingeving

Ertoe doen en zingeving is ook fundamenteel voor het welbevinden van ouderen. Wat maakt dat het leven van waarde is dat de oudere betekenisvol kan leven? Hoe kan de oudere dit behouden ook als zijn/haar situatie kwetsbaarder wordt? Hoe kan hij/zij eigen beslissingen hierover blijven nemen zodat de oudere kan zeggen wat hij/zij nodig heeft, naar hem/haar geluisterd wordt

en de oudere daarin gesteund wordt?

 

3. Het belang van het bespreken van ideeën over ouder worden met naasten

Het is belangrijk om het ouder worden en wat daarin voor de oudere belangrijk is te bespreken met naasten en belangrijke welzijn/-zorgverleners (zoals de huisarts). Door erover te praten wordt namelijk helder wat echt belangrijk is voor de oudere. Te denken valt hierbij aan:

- Waar en bij wie in de buurt wil ik oud worden en wat is daarvoor nodig? (behoeften op het gebied van de woning en de woonomgeving)

- Welke zorg en ondersteuning (formeel en informeel) is in mijn stad/dorp/buurt beschikbaar en hoe kom ik hiervoor in

aanmerking? Heb ik genoeg steun om mij heen?

- Hoe kan ik van waarde zijn voor een ander, zodat er naast de mogelijke kwetsbaarheid ook ruimte is voor kracht?

- Hoe kan ik mijn eigen beslissingen blijven nemen?

- Hoe maak ik mijn leven het leven waard waar ziekte en ouderdom domineren? Quote van een netwerkpartner

 

Deze punten die door de ouderen zelf zijn geformuleerd sluiten heel goed aan bij het voorstel dat we doen vanuit de twee ouderennetwerken in de brede regio Utrecht (NUZO) en Zuid-Holland, Zeeland en Brabant (GENERO) in samenwerking met BeterOud.

- Is alles besproken voor nu, zo en later? NUZO, 2014.

 

Plan van aanpak

Het voorstel is om via interactieve sessies een aantal in het NPO ontwikkelde instrumenten/tools die op de hierboven genoemde aandachtspunten aansluiten, verder te ontsluiten. In interactie met ouderen en professionals in onze netwerken in 1 of 2 gemeenten in de regio. In samenwerking met onze partners VNG afdeling Utrecht en ouderenorganisaties/bonden. We sluiten bewust aan bij instrumenten en producten die we eerder in onze netwerken hebben ontwikkeld en geïmplementeerd binnen het NPO. Deze instrumenten geven we een extra podium en brengen we dichter naar de praktijk. Vragen die we hierdoor ook willen beantwoorden zijn: ‘Hoe worden of kunnen deze instrumenten daadwerkelijk gebruikt worden door ouderen

in hun dagelijks leven?’, ‘Wat levert het gebruik van dit instrument de ouderen op?. ‘Wat is voor toepassing van de

instrumenten in de praktijk van alle dag nodig?

 

De instrumenten

De volgende twee instrumenten willen we een extra podium geven en verder ontsluiten:Is alles besproken voor nu, zo en later? En de analysetool ‘Wijkgericht integraal werken’ voor ouderen / sociaal netwerk

 

Uitgangspunten traject

Onze uitgangspunten bij het in deze aanvraag voorgestelde traject zijn in ieder geval dat we:

- Extra inzichten willen opdoen voor de concrete toepassing van deze instrumenten in de dagelijkse praktijk van de oudere en zijn/haar sociale omgeving.

- Uitgaan van de ideeën van de ouderen in onze netwerken bij het vormgeven van het traject; en

- Praktisch aan de slag willen gaan met de instrumenten;

- Kruisbestuiving nastreven tussen de twee netwerken en tussen ouderen en professionals;

- Kruisbestuiving tussen landelijk en regionaal.

 

Product(en)en opbrengst(en):

a. Toolkit werkzame bestanddelen Is Alles Besproken en Integraal werken in de wijk.

b. De netwerken NUZO en GENERO en BeterOud zullen zich inspannen voor het verspreiden van de opbrengsten, uit de kick off, de workshops en de resultaten zoals de toolkit, onder de ouderen,hun mantelzorgers en de professionals in de regio en landelijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website