Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verpleegkundigen en andere professionals in de eerstelijn krijgen in toenemende mate te maken met een complexere zorgvraag van thuiswonende kwetsbare ouderen of ouderen met dementie. Het uitgangspunt van de zorgverlening is het behoud van zelfredzaamheid en het dagelijks functioneren met optimale kwaliteit van leven. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en transities in de langdurige zorg dragen bij aan een veranderd zorglandschap waar zorgprofessionals adequaat op in moeten spelen. Een omslag van reactieve naar proactieve zorg is hierbij noodzakelijk evenals een omslag in denken van een biomedisch model naar een biopsychosociaal model. De domeinen van zorg, welzijn en wonen komen hierbij samen. Het realiseren van deze omslag in het denken en handelen vraagt om bijscholing op maat gericht op competentie ontwikkeling van zorgprofessionals zoals verpleegkundigen. Met deze competenties kunnen zij doelmatige, integrale proactieve zorg op maat verlenen aan de thuiswonende (kwetsbare) ouderen.

 

Ervaringen op basis van (regionale) implementatie van proactieve Ouderenzorg Midden Utrecht (Om U) in de eerstelijn leert dat verpleegkundigen ondanks een scholing van 6 weken (totaal 48 uur) moeite hebben de omslag naar proactieve zorg te maken. Daarnaast geven ouderen aan het liefst zo zelfstandig mogelijk te blijven en alleen hulp of ondersteuning willen op het juiste moment en op de juiste plek.

 

Ondanks dat de NFU de bestaande onderwijsproducten die in het kader van het NPO zijn ontwikkeld systematisch in kaart heeft gebracht (NFU publicatie Onderwijs, 2015) is op dit moment weinig bekend over de effectiviteit van de scholingsprogramma’s: is de scholing effectief in het realiseren van een succesvolle verandering in het proactief denken en handelen van de professional. Op dit moment wordt in het ZonMw project ‘Inhoudelijke analyse zorgplannen NPO’ (60-63300-98-302) de inhoud, vorm, intensiteit en effectiviteit van deze NPO scholingen onderzocht in relatie met de uitkomsten van de zorgprogramma’s.

 

De beoogde scholing in dit voorstel wordt systematisch ontwikkeld en geëvalueerd en borduurt voort op de ervaring, expertise en bevindingen van de reeds bestaande producten alsmede de bevindingen van het project ‘Inhoudelijke analyse zorgplannen NPO’. De scholing is vernieuwend vanwege het feit dat deze in blended vorm wordt aangeboden waardoor werkplekleren wordt gestimuleerd en is domein overstijgend waarbij zowel formele als informele leermomenten centraal staan. De scholing wordt aangeboden aan verpleegkundigen ouderenzorg en andere professionals werkzaam in de eerstelijn. De deelnemers worden getraind een omslag te maken van biomedisch naar biopsychosociaal denken, van protocol naar individu en van reactief naar proactieve ouderenzorg. De domeinen van zorg, wonen en welzijn komen hierbij samen.

 

De kennis en competenties van de deelnemers worden getoetst aan de hand van de piramide van Miller (1990) (knows, knows how, shows, does). De effectiviteit van de bijscholing wordt geëvalueerd op het niveau van zowel de deelnemer als de oudere patiënt aan de hand van de vier niveaus van Kirkpatrick (1994). De scholing wordt ontwikkeld door een multidisciplinair team bestaande uit docenten verpleegkunde, onderzoekers ouderenzorg, onderwijskundigen, experts uit de eerstelijn in samenwerking met een ouderenpanel. De scholing wordt ingebed bij de Hogeschool Utrecht en zal, na evaluatie en aanpassingen, eveneens worden ingebed in het initiële onderwijs van de HBO-V. Verspreiding vindt plaats via o.a. de website BeterOud.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website