Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project: Het profiel van kwetsbare ouderen na bezoek aan de huisartsenpost

 

Aanleiding

Ouderen 65+ gaan vaak naar de huisartsenpost (HAP) . De acute zorg van de HAP is vooral gericht op een lichamelijke beoordeling en behandeling van de klacht.

 

Doel

Inzicht in de kwetsbaarheid en zorggebruik van ouderen 65+ na HAP-bezoek.

 

Werkwijze

Secundaire analyse van data uit de TOPICS-MDS database.

 

Opbrengst

Door dit onderzoek weten we dat ouderen na HAP bezoek:

• significant kwetsbaarder zijn op alle domeinen (lichamelijk, functioneel, psychisch en sociaal) dan ouderen die niet de HAP bezochten;

• een hoger zorggebruik hebben (vaker opname ziekenhuis of thuiszorg).

Dit onderzoek is een eerste stap om kwetsbaarheid van ouderen op de HAP te laten zien. Met als doel dat de herkenning van kwetsbaarheid, verwijzing, nazorg en overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. Aanbevelingen zijn geformuleerd samen met ouderen en professionals. Het doel is samenwerking tussen HAP, spoedeisende hulp, eigen huisarts, eerstelijnszorg en wijkteam op lokaal niveau te verbeteren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten:

Het onderzoek laat zien dat ouderen die de huisartsenpost bezochten significant kwetsbaarder zijn dat ouderen die niet de huisartsenpost bezochten. De kwetsbaarheid is groter op alle domeinen: lichamelijk, functioneel, psychisch en sociaal. Ook hadden ouderen die de huisartsenpost bezochten significant vaker zorg thuis en werden ze vaker opgenomen in het ziekenhuis.

 

Als we ouderen volgen gedurende 1 jaar dan blijkt dat kwetsbaarheid en zorggebruik ook toenemen in de tijd en samen te hangen met het bezoek aan de huisartsenpost.

 

Discussie:

Het onderzoek laat niet zien of ouderen ook al kwetsbaarder waren vóór hun bezoek aan de huisartsenpost.

 

Implicaties:

Omdat op de huisartsenpost vaak voornamelijk aandacht is voor lichamelijke klachten, is de implicatie van de resultaten dat er meer aandacht moet komen voor kwetsbaarheid van de ouderen op alle domeinen, zowel tijdens als na een bezoek aan de HAP.

 

Een adviesgroep van professionals werkzaam op de huisartsenpost en in de (acute)zorgketen en ouderen zelf gaven adviezen een aanbevelingen voor verbetering. Deze aanbevelingen voor praktijk, scholing, beleid en onderzoek zijn beschreven in het onderzoeksrapport.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleembeschrijving

(Kwetsbare) ouderen krijgen vaak te maken met de acute zorg. Nationale cijfers laten zien dat de patiëntenpopulatie op de huisartsenpost (HAP) voor een belangrijk deel bestaat uit ouderen (19%). 85plussers hebben zelfs vaker contact met de HAP dan met de huisarts. Op de HAP worden (kwetsbare) ouderen met name klinisch beoordeeld op bedreigde vitale functies en mogelijke aanwezigheid van een (onderliggende) acute ziekte of aandoening. Deze beoordeling vindt plaats in een kort tijdsbestek, waarbij het doel is de patiënt zo snel mogelijk in kaart te brengen, indien nodig acuut te behandelen, in te sturen naar de spoedeisende hulp (SEH) voor specialistisch vervolgonderzoek en ziekenhuisopname of thuis te laten. In de acute situatie is er vaak geen inzicht in de totale context van de oudere vanuit lichamelijk (somatisch en functioneel), psychisch en sociaal perspectief, met andere woorden: de (potentiële) kwetsbaarheid van de oudere op deze domeinen is vaak niet in beeld. Kwetsbare ouderen in de acute zorg worden daardoor niet altijd adequaat behandeld en/of overgedragen. Terwijl een juist inzicht in de problematiek van kwetsbare ouderen op alle domeinen nodig is voor een goede overdracht en verwijzing naar de SEH en goede overdracht aan de eigen huisarts of aan wijkteams voor nazorg in de eerste lijn.

 

In de literatuur zijn er geen beschrijvingen bekend over de mate van kwetsbaarheid en kwetsbaarheid op bovengenoemde domeinen van ouderen die met een acute zorgvraag de HAP bezoeken (consult en visite).

 

De hypothese van dit projectvoorstel is dat ouderen die contact hebben met de HAP kwetsbaar zijn en op meerdere subdomeinen van de TOPICS-KI kwetsbaarheid laten zien. Vanwege de acute gezondheidsproblemen neemt deze kwetsbaarheid toe na bezoek aan de HAP. Ouderen die niet de HAP bezoeken zijn overall minder kwetsbaar en hebben een ander kwetsbaarheidprofiel op de subdomeinen van de TOPICS-KI.

 

Aanpak

Het onderzoek betreft een exploratieve, beschrijvende studie op basis van een secundaire analyse van de database TOPICS-MDS. We includeren alle patiënten van 65 jaar of ouder waarvan gegevens over T0 én T12 beschikbaar zijn en vergelijken de groep ouderen die contact hadden met de HAP (consult of visite) met de groep ouderen zonder contact met de HAP (consult of visite). We brengen daarbij in kaart: wat is de mate van kwetsbaarheid van de oudere, op welke subdomeinen is de oudere kwetsbaar, wat is de verandering in kwetsbaarheid na bezoek aan de HAP en wat is het (informeel) zorggebruik van de oudere.

Na de afronding van de analyses leggen we de onderzoeksresultaten voor aan een adviesgroep met inhoudsdeskundigen en ervaringsdeskundigen, om die te laten toetsen op herkenbaarheid en volledigheid. De input van de adviesgroep verwerken we in de discussie van het onderzoeksrapport en zal leiden tot aanbevelingen voor praktijk, onderwijs en (de richting van) vervolgonderzoek.

 

Kennisoverdracht zal plaats vinden door middel van een wetenschappelijke en vakpublicatie en via samenwerking met de projectgroep, terugrapportage aan vertegenwoordigers van ouderennetwerken. We gaan kennis delen tijdens bijeenkomsten van professionals, managers en bestuurders in de acute zorgketen en we verzorgen kennisoverdracht aan studenten in de acute zorg.

 

Oplossingsrichting

De kennis die dit project genereert, wordt gebruikt om tot aanbevelingen te komen voor adequate informatie over kwetsbaarheid in de acute zorgverlening. Hetzij door de ontwikkeling van een breder systematisch assessment van (kwetsbare) ouderen in de acute zorgverlening; en/of aanbevelingen voor verbetering van de overdracht van reeds bestaande informatie op het gebied van kwetsbaarheid van de eigen huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Deze onderzoeksaanvraag is startpunt voor het verzamelen van kennis, die vervolgens gebruikt zal worden om in de samenwerking tussen HAP, SEH en eerste lijn onderbouwd vervolgstappen te kunnen zetten ten aanzien van een adequate signalering van de kwetsbare oudere. Daarnaast zal de informatie over kwetsbaarheid opgenomen moeten worden in besluitvorming over verwijzing en overdracht van acute zorg op de HAP naar de SEH of in de overdracht naar eerstelijnszorg en welzijn. Het doel daarvan is de nadelige gevolgen van een acuut gezondheidsprobleem bij ouderen ten aanzien van kwetsbaarheid en zelfredzaamheid te verminderen door eerder potentiële problemen te signaleren en daarop preventieve interventies uit te voeren in de eerste lijn en onnodige verwijzing naar de 2e lijn te voorkomen. En daarnaast te zorgen voor continuïteit van zorg bij acute zorgproblemen van de kwetsbare oudere vanuit de eerste naar de tweede lijn en vice versa. Tot slot vormt de gegenereerde kennis ook input voor vervolgonderzoek van de hoofdonderzoeker.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website