Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) functioneren vijf bestuurlijk geborgde geriatrisch netwerken, waaraan gestructureerde ouderenberaden zijn of waren gekoppeld.

In alle regio’s binnen de AWO-NZH zijn ondersteuningswensen geïnventariseerd. Deze verschillen uiteraard, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de gestructureerde ouderenparticipatie verkeert. De regio’s Zuid-Holland Noord (ZHN) en Delft, Westland, Oostland (DWO) willen graag van deze subsidiemogelijkheid gebruik maken, waarbij de regio Zuid-Holland Noord leidend zal zijn en een voorbeeldfunctie zal bieden voor de andere regio’s.

 

DOELSTELLINGEN OUDERENBERAAD IN DE REGIO ZHN

 

Het Ouderenberaad in de regio ZHN acht het gewenst in de komende twee jaar meer intensief en systematisch contacten te onderhouden met en informatie te vergaren bij individuele en groepen ouderen in de regio en bij organisaties die ouderen vertegenwoordigen, met name de ouderenbonden en patiënten- en consumentenorganisaties. Wanneer het Ouderenberaad goed is geïnformeerd over de behoeften, wensen en ervaringen van ouderen ten aanzien van wonen, welzijn en zorg kan het de stem van ouderen, direct of indirect via bijvoorbeeld Wmo-raden en cliëntenraden, beter laten horen bij gemeenten en instellingen. In het verlengde hiervan kan het beraad ook zijn tot nu onderontwikkelde voorlichtingsfunctie beter invullen.

 

DOELSTELLINGEN OUDERENPARTICIPATIE IN DE REGIO DWO

 

Sleutelfiguren uit de ouderennetwerken in de regio DWO hebben de wens geformuleerd om opnieuw een ouderenberaad te formeren, als onderdeel van het transitietraject geïntegreerde ouderenzorg in Delft, Westland en Oostland. In het transitietraject werken verschillende professionals (huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, welzijnsmedewerkers) van alle relevante partijen (welzijnsorganisaties, aanbieders van verzorging en verpleging, zorggroep eerste lijn, GGZ en Reinier de Graafziekenhuis) met elkaar samen om de geïntegreerde ouderenzorg voor kwetsbare ouderen te versterken. Naast de geïntegreerde ouderenzorg is ook de mantelzorgondersteuning een belangrijk thema.

 

ONDERSTEUNING

 

De gevraagde ondersteuning is inhoudelijk en praktisch van aard. De organisatie en uitvoering van de voorgenomen activiteiten vergen secretariële en organisatorische ondersteuning. Daarnaast hebben de ouderenberaden behoefte aan input van deskundigen. Voor beide vormen van ondersteuning zullen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, Zorgbelang Zuid-Holland en Kubiek belangrijke partners zijn c.q. blijven.

 

De (op te richten) ouderenberaden in beide regio’s functioneren onafhankelijk van elkaar en hebben hun eigen agenda. Waar mogelijk zullen zij echter samenwerken om van elkaars ervaringen te leren, kennis te delen en om de beschikbare personele en financiële middelen zo doelmatig mogelijk te besteden. Kennis en ervaringen zullen via het Netwerkberaad worden gedeeld met de andere regio’s binnen de AWO-NZH.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website