Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari jl. een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam* verder te implementeren. Voor de kennismaking en bredere implementatie in de regio Amsterdam ging de Elaa (ROS Amsterdam) onder andere langs bij alle zorggroepen en gezondheidscentra, het platform wijkverpleegkundige zorg, de wijknetwerken, het Amsterdams netwerk van de specialisten ouderengeneeskunde (SO). Kortom, het gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam wordt actief verspreid en door verschillende praktijken opgepakt!

 

*Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam: Door de vergrijzing en het sluiten van verzorgingshuizen doen ouderen een groter beroep op de eerstelijnszorg. In het project Beter Oud in Amsterdam laten we de verschillende professionals die betrokken zijn bij een kwetsbare oudere beter samenwerken, zodat mensen zo lang mogelijk, op een veilige en prettige manier, thuis kunnen blijven wonen én/óf beter voorbereid te zijn wanneer een opname toch noodzakelijk is. Hoe de praktijk de ouderenzorg in meer structuur en samenhang kan geven, hebben het Ben Sajet Centrum en de Elaa eerder beschreven in de handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen (zie website elaa).

 

De vier proeftuinen laten na anderhalf jaar al een aantal mooie resultaten zien en de verschillen met praktijken die nog niet zijn gestart, zijn duidelijk zichtbaar. Zo hebben alle proeftuinen een multidisciplinair overleg (MDO) opgezet en geborgd, is de samenwerking met wijkverpleging verbeterd, en wordt de specialist ouderengeneeskunde vaker geconsulteerd. Ook welzijn op recept is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En er wordt ook al gestart met gesprekken met ouderen over bewustwording van de invulling van de laatste fase van hun leven (ook wel advance care planning genoemd).

Toch is één van de belangrijke conclusie uit het project Beter Oud in Amsterdam dat we in Amsterdam nog een lange weg te gaan hebben totdat een multidisciplinaire integrale transmurale aanpak en organisatie ouderenzorg in alle wijken is gerealiseerd. De wil bij de professionals is er, alleen ontbreken vaak een aantal essentiële randvoorwaarden voor implementatie, zoals voldoende tijd om deze zorg op te pakken, structurele financiering en beschikbaarheid van de samenwerkingspartners (zoals een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verspreiding en start implementatie gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam. En doorontwikkeling en verbetering van de integrale eerstelijns ouderenzorg in de vier proeftuinen.

 

Concrete kennisproducten uit het vervolg van het project Beter Oud in Amsterdam:

1.Verrijkte digitale handreiking 'Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse Ouderen, Implementatie project ‘Beter Oud in Amsterdam’: Gestructureerde en integrale eerstelijns ouderenzorg'

2.Poster met 10 tips van de huisarts voor ouderen;

3. Informatieblad ter voorbereiding van een huisbezoek en een informatieblad om achter te laten na een intake. Deze zijn nu vrij te downloaden via de website van de Elaa.

 

Deze drie producten zijn te vinden via: www.elaa.nl/wat-we-doen/ouderenzorg (onder kennisbank)

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag is een vervolg op de door ZonMw gehonoreerde aanvraag ‘Integrale, gestructureerde eerstelijns ouderenzorg in Amsterdam’ (nu genaamd: Beter Oud in Amsterdam). In deze nieuwe aanvraag voor het vervolg ligt het accent op de doorontwikkeling en borging van de resultaten van de huidige vier proeftuinen en borging van de reeds in gang gezette activiteiten, zoals bestendiging door inbedding in bestaande bekostigingsmodellen. Daarnaast zetten we verschillende activiteiten en middelen in om de opgedane inzichten en ervaringen grootstedelijk en landelijk te verspreiden (o.a. via het Landelijk Platform BeterOud).

 

In het kort de doelstelling van het project Beter Oud in Amsterdam: Het optimaliseren van de eerstelijnszorg voor kwetsbare Amsterdamse ouderen door de inzet van een eerstelijnsverpleegkundige (bijv. door een POH ouderen of wijkverpleegkundige) om deze ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten blijven en vermijdbare en onwenselijke incidenten (zoals SEH/ HAP bezoek en ziekenhuisopnames) te voorkomen, en/of zijn ouderen (en hun naasten) en professionals bij dergelijke situaties beter voorbereid te laten zijn.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website