Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorgverleners in de GGZ worstelen regelmatig met ethische dilemma’s in hun zorg voor asielzoekers. Om deze ethische dilemma’s nader te exploreren is de internationale literatuur bestudeerd en vonden individuele interviews en focusgroepen plaats met een gevarieerde groep professionals in de GGZ. Ook zijn de bevindingen uit het onderzoek besproken met een panel van (ex) asielzoekers.

Door o.a. interculturele verschillen blijken standaarden voor goed zorgverlenerschap in de GGZ voor asielzoekers soms lastiger overeind te houden. Medische en juridische belangen vermengen zich met elkaar. Persoonlijke en professionele waarden, zoals ‘goed doen’, ‘vertrouwen’ en ‘rechtvaardigheid’, komen in de praktijk zo nu en dan met elkaar in conflict waardoor er een ethisch dilemma ontstaat. De dilemma’s spelen zich af op verschillende niveaus, namelijk in het directe contact met de asielzoeker, in de interactie met collega’s en leidinggevenden, in het contact met derden, en ten opzichte van de samenleving. Op basis van de bevindingen van het onderzoek en met gebruikmaking van de waarden van de principe ethiek en de zorgethiek is de handreiking ontwikkeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ethische dilemma’s die zorgverleners in de GGZ ervaren bleken zich vooral rond vijf thema’s af te spelen, namelijk:

• Persoonlijke betrokkenheid, die te groot maar ook onderdrukt kan worden.

• Diagnostiek en behandeling waarin niet louter medische / zorg afwegingen worden gemaakt.

• Preventie van en communicatie over suïcide.

• Het delen van medische informatie met advocaten en het Bureau Medische Advisering van de IND.

• Pleitbezorging, zowel ten behoeve van het individu als het collectief.

 

Deze thema’s zijn in de Handreiking in vragen, argumenten en handreikingen uitgewerkt. Kenmerkend voor de ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers is dat er geen direct antwoord op is te geven. De handreiking biedt dan ook vooral een kader om reflectie te ondersteunen op zowel individueel als institutioneel niveau.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de ontwikkeling van een handreiking voor ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers werd eerst de internationale literatuur op dit terrein geanalyseerd. Vervolgens werden zes zorgverleners werkzaam in de specialistische GGZ centra, de reguliere GGZ en als GGZ consulent in het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GC A), individueel geïnterviewd, waarbij hen werd gevraagd naar de belangrijkste spanningen die zij in de dagelijkse praktijk met asielzoekers ervaren. Reden om niet direct naar ethische dilemma’s te vragen was dat zij die veelal niet als zodanig herkennen.

Uit de literatuur en de interviews konden de belangrijkste thema’s die een rol spelen bij het optreden van ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers worden onderscheiden. Deze thema’s zijn vervolgens voorgelegd aan drie focusgroepen en met de deelnemers nader geëxploreerd. Daarbij zijn ook de handelingsopties besproken. Ook deze focusgroepen werden samengesteld uit GGZ consulenten van het GC A, de specialistische GGZ centra en de reguliere GGZ. Een bijeenkomst met een vierde focusgroep bestaande uit zorgverleners van de reguliere GGZ wordt op dit moment georganiseerd.

Ter aanvulling van de databronnen is een deskundige die veelvuldig door collega’s voor ethische dilemma’s wordt geconsulteerd geïnterviewd. Tevens wordt de voorzitter van een medisch ethische commissie van een gespecialiseerde GGZ instelling voor asielzoekers binnenkort geïnterviewd. Daarbij zal de aandacht vooral gaan naar handelingsopties bij de meest voorkomende ethische dilemma’s.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ethische dilemma’s ontstaan als de behandeling van een asielzoeker in de GGZ in conflict lijkt of dreigt te komen met professionele standaarden van behandelaars. Op basis van de internationale literatuur en interviews konden wij vier verschillende niveaus onderscheiden waarop ethische dilemma’s optreden.

In de spreekkamer, in contact met de asielzoeker, blijken reguliere standaarden voor goed zorgverlenerschap, vooral betreffende de diagnostiek en behandeling, moeilijk(er) uit te voeren.

In de organisatie, waar contact is met collega’s over de patiënt, zijn vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid belangrijke waarden. Economische waarden, zoals efficiëntie, kunnen strijdig zijn met het belang van de cliënt.

Grote dilemma’s ervaren zorgverleners in het contact met andere organisaties, zoals het Bureau Medische Advisering van de IND, waarbij belangen, waarden en rollen kunnen botsen. Behandelaars bemerken een voortdurende vermenging van medisch en juridisch handelen.

In de samenleving, ten slotte, kan de politieke context van zorg- en immigratiebeleid de positie van de zorgverleners en de omstandigheden van asielzoekers negatief beïnvloeden. Zorgverleners zijn (indirect) getuige van schrijnende situaties, maar ondervinden weinig erkenning. Pleitbezorging blijkt omstreden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Formulation of the problem

In asylum policies biomedical ethics, human rights and health converge. Due to the sequence of stressful experiences before, during and/or after their migration, a relatively large percentage of asylum seekers present mental health (MH) problems. These MH problems may emerge or increase because of e.g. a too lengthy, stressful life situation in a reception centre; and/or because of an imminent rejection of the asylum request or deportation. Some of the rejected asylum seekers with health problems receive a permission to stay for the length of their treatment.

In literature, attention has been given to ethical dilemmas in mental health care (MHC), and the application of the four principles of biomedical ethics is discussed. E.g. in literature, advocacy is seen as complying with the principle of justice. However, in Dutch health care it is not common that care providers act as advocates for their patients. With the increasing restrictions in asylum policies the confrontation of MHC providers with ethical dilemmas has augmented. MHC providers ask themselves how to comply with the ‘duty to treat’ when it may contravene with ‘do no harm’, in case that successful treatment leads to deportation. And how to act when mental health problems are mostly situational? Own norms and values of MHC providers may influence their actions, that might not meet professional standards.

Relevance

Practical, professionally accepted guidelines as a support to Dutch MHC workers in their decision making how to act when confronted with medical ethical dilemmas in their care for asylum seekers have not been developed yet. It is observed that in daily practice different norms and values among MHC workers and their institutions lead to divergent decisions and actions in MHC for asylum seekers. This divergence not only creates uncertainty at individual level about the acceptability of certain actions, but also incomprehension between institutes, and between MHC and the medical advisors of the Immigration Service (BMA). A professionally accepted tool is needed that not only supports MHC providers and their institutions in their policies and individual decision making concerning ethical cases, but also creates more consistency in actions.

Implementation

As closure of the project a conference will be organised for representatives of all professional target groups in which the results of the qualitative study and the guidelines will be presented. Besides, since representatives of MHC and professional associations will be involved in this project, a widespread distribution of the guidelines, e.g. through their websites, can be realized.

Also, later, articles will be written about the results of the project and submitted to relevant professional newsletters and journals.

Aim of the project

The aim of the project is the development of practical, professionally accepted guidelines as a supportive tool for Dutch MHC workers in their decision making how to act when confronted with medical ethical dilemmas in their care for asylum seekers. Globally, two moral cases has been identified that lead to divergent decisions and actions in MHC for asylum seekers. Possible solutions for these moral cases, and the arguments that lead to these possible solutions should be explored, first by a literature study, and second in dialogue with individual and groups of different MHC professionals involved in MHC for asylum seekers. The results of the dialogues should be analysed, and turned into guidelines. Consensus should be found among the relevant professional associations whether those guidelines are morally and professionally acceptable.

Approach

The methodology of the project consists of nine phases. First the structure for support and feedback by the project advisors and the feedback group, including representatives of professional associations, will be established. Next, a literature study will be performed. Based on the results, topics will be determined for interviews with six individual MHC providers. The outcome of the interviews will be analysed , and moral cases will be constructed that will be used for discussions in six focus group meetings of different MHC professionals. The results of the individual and focus group interviews will be analysed with using a reflective equilibrium approach for reaching a maximally coherent view. Next, on basis of the analysis guidelines will be drafted. The results of the qualitative study and the drafted guidelines will be discussed with the feedback group. Also, the drafted guidelines will be tested on their applicability in daily practice of MHC. If needed, the drafted guidelines will be adjusted and presented to the professional association for their endorsement. Also, the guidelines will be discussed with a focus group of (former) asylum seekers. A conference, in which the results of the qualitative study and the guidelines will be presented, closes the project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website