Projecten

Impact en methodiek van wetsevaluaties in de gezondheidszorg

Lopend (november 2019 - november 2023)

Hoe dragen wetsevaluaties op een productieve manier bij aan een lerende overheid? Deze vraag is de aanleiding voor dit onderzoek. We willen deze vraag beantwoorden door enerzijds te komen tot meer duidelijkheid over wat een goede methodiek is voor wetsevaluaties. Daarnaast gaan we in op de impact die wetsevaluaties hebben in beleid en praktijk en op de factoren die die impact bepalen in termen van...

Bekijk dit project

Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Afgerond (december 2019 - mei 2021)

Het Nivel voert sinds 1 december jl. in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam de één jaar durende wetsevaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uit. De Wkkgz trad op 1 januari 2016 in werking en is gericht op een betere en snellere aanpak van klachten, het veilig kunnen melden van incidenten door zorgmedewerkers, een uitbreiding van de meldplicht voor...

Bekijk dit project

Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Lopend (februari 2021 - februari 2022)

Artsen die een late zwangerschapsafbreking (LZA) uitvoeren of die het leven van een pasgeborene beëindigen (LP) voeren een in beginsel strafbare handeling uit. Onder strikte voorwaarden zijn deze handelingen toegestaan. Een onafhankelijke commissie heeft – op grond van de Regeling beoordelingscommissie LZA en LP – als taak de zorgvuldigheid van dit handelen te beoordelen. Deze regeling heeft...

Bekijk dit project

Medische beslissingen rond het levenseinde: sterfgevallenonderzoek 2021

Lopend (maart 2021 - juni 2023)

Sinds 1990 wordt in Nederland onderzoek gedaan naar de praktijk van medische besluitvorming rond het levenseinde. Iedere 5 jaar wordt vastgesteld wat de frequentie en belangrijkste kenmerken zijn van euthanasie, hulp bij zelfdoding, intensieve vormen van pijn- of symptoombestrijding, en beslissingen om af te zien van levensverlengende behandeling. Dit onderzoek beoogt op hoofdlijnen inzicht te...

Bekijk dit project

De eerste evaluatie van de Wvggz en de Wzd

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

In dit onderzoek gaat het om de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze evaluatie wil inzicht geven in de effecten van beide wetten in de praktijk. We gaan na wat de doelen zijn van deze wetten en hoe de verschillende partijen in de praktijk met die wetten omgaan. Daarbij kijken we vooral naar onderdelen uit de beide wetten die nieuw...

Bekijk dit project

Evaluatie Reclamecode Alcoholhoudende dranken

Afgerond (mei 2020 - september 2021)

Als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, evalueren Ecorys en Proof Adviseurs de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (de Code). Het doel van deze evaluatie is na te gaan in hoeverre de Code erin slaagt jongeren niet bloot te stellen aan specifiek op hen gerichte alcoholmarketing en zo weinig mogelijk aan algemene alcoholmarketing. Hiertoe beoordelen we de Code op inhoud, draagvlak en...

Bekijk dit project

Herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Lopend (november 2019 - april 2021)

Herziening Gedragscode Gezondheidsonderzoek Miljoenen mensen helpen met hun gegevens het gezondheidsonderzoek vooruit. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens vertrouwelijk blijven en verantwoord beheerd en gebruikt worden. Nieuwe privacywetgeving heeft echter voor veel onduidelijkheid gezorgd. Daarnaast zijn allerlei nieuwe onderzoeksvormen en -technieken in opkomst. COREON, de...

Bekijk dit project

Derde evaluatie van de Embryowet

Afgerond (december 2019 - september 2021)

De Embryowet (2002) verbiedt bepaalde handelingen met geslachtscellen en embryo’s, maar laat onder bepaalde voorwaarden ook ruimte voor terbeschikkingstelling hiervan voor de zwangerschap van een ander of voor wetenschappelijk onderzoek. Het is gebruikelijk van tijd tot tijd te onderzoeken hoe een wet in de praktijk functioneert ('wetsevaluatie'). Inmiddels zijn er met betrekking tot de Embryowet...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren

Afgerond (januari 2019 - oktober 2020)

Het doel van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is professionals ondersteunen en stimuleren tot actie opdat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van de Wet Verwijsindex Risicojongeren is vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen professionals opdat jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of...

Bekijk dit project

Tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Afgerond (februari 2018 - oktober 2020)

Doel van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting Het doel van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) is het waarborgen van het recht van een kind dat ontstaan is uit donorsemen, donoreicellen of donorembryo’s, om vanaf het zestiende levensjaar de identiteit van zijn donor te leren kennen. Sinds de inwerkingtreding van de wet in 2004 kunnen donoren alleen doneren als zij geen...

Bekijk dit project

Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Afgerond (januari 2019 - oktober 2020)

Wetsevaluatie Wet afbreking Zwangerschap De Wet afbreking zwangerschap (Wafz) trad zo’n 35 jaar geleden (1984) in werking. De wet heeft als hoofddoel het vinden van een evenwicht tussen twee belangrijke waarden binnen de samenleving: het beschermen van ongeboren menselijk leven en het bieden van zorg aan vrouwen die bij een ongewenste zwangerschap hulp zoeken. Voor de wetgever is het van belang...

Bekijk dit project

Derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Afgerond (april 2017 - september 2018)

In dit onderzoeksproject staat een wet op het terrein van de gezondheidszorg, de ‘Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen’ (WMO), centraal. Die wet beschermt mensen die deelnemen aan onderzoek tegen de medische risico’s die daarbij kunnen optreden. In dit onderzoek, ook wel ‘evaluatieonderzoek’ genoemd, kijken onderzoekers naar de werking van een wet. Wordt het belangrijkste doel van de...

Bekijk dit project

Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Afgerond (december 2016 - januari 2018)

De Wet inzake de bloedvoorziening (Wibv) heeft als doelstelling het verzekeren van de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed en bloedproducten. Uitgangspunt van de wet is nationale zelfvoorziening met vrijwillig gegeven bloed. De Wibv is eerder in 2003 en 2008 geëvalueerd. Het onderzoek ziet op de vraag of de huidige wet- en regelgeving toereikend is om de veiligheid en kwaliteit...

Bekijk dit project

Evaluatie jeugdwet

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2020)

In oktober 2016 is de eerste (tussen)evaluatie van de Jeugdwet gestart,  De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor een goede jeugdhulp bij de gemeenten en stelt regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De evaluatie is gericht op het maken van...

Bekijk dit project

Evaluatie van de Wet Kinderombudsman

Afgerond (juli 2016 - januari 2018)

Nederland heeft sinds 2011 een Kinderombudsman met als taak het bevorderen van kinderrechten door het geven van voorlichting en informatie, advisering over wetgeving en beleid en onderzoek naar het naleven van kinderrechten in organisaties. OnderzoekDit onderzoek evalueert de Wet Kinderombudsman en onderzoekt de doeltreffendheid en de (neven)effecten ervan. Drie deelonderzoeken richten zich op de...

Bekijk dit project

Derde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Afgerond (september 2015 - januari 2018)

De Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is in 2002 in werking getreden. Hierna liep het meldingspercentage op van 54% in 2001 tot 80% in 2005 en 77% in 2010. Uit de eerdere evaluaties  bleek dat de wet bijdraagt aan het vergroten van zorgvuldigheid en transparantie van euthanasie door artsen, en aan hun rechtszekerheid. Deze derde evaluatie onderzoekt de...

Bekijk dit project

Sterfgevallenonderzoek 2015

Afgerond (april 2015 - januari 2018)

In het Sterfgevallenonderzoek (SGO) wordt de frequentie van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in 2015 onderzocht. Het is onderdeel van het praktijkonderzoek van de evaluatie van de 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'. Het SGO is voor de zesde keer uitgevoerd, onder begeleiding van het VU medisch centrum en het Erasmus medisch centrum.

Bekijk dit project

De rol van de psychiatrie bij de behandeling van plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen, 1920-1970

Afgerond (maart 2014 - maart 2015)

Doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de rol van de psychiatrie bij de behandeling van plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen, en breder van zedendelinquenten, in de periode 1920-1970, met bijzondere aandacht voor de toepassing van castratie. Gekeken zal worden naar de omstandigheden, regels en voorwaarden waaronder castratie werd geadviseerd en toegepast en de veranderingen...

Bekijk dit project

De rol van de psychiatrie bij de behandeling van plegers van seksueel misbruik van minderjarigen

Afgerond (maart 2013 - juli 2013)

In dit haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of er voldoende bronnen zijn om over de periode 1920-1970 een gedegen analyse te kunnen maken over de rol van de psychiatrie bij de behandeling van plegers van seksueel misbruik van minderjarigen, waarbij de onderzoekers met name ingaan op het gebruik van de therapeutische castratie.

Bekijk dit project

Thematische wetsevaluatie "gedwongen zorg bij jeugdigen en volwassen"

Afgerond (maart 2013 - november 2014)

Dit onderzoek richt zich op de wettelijke regelingen op het terrein van gedwongen zorg voor jeugdigen en volwassenen. Daarbij kan het gaan om gedwongen verblijf in een bepaalde instelling, maar ook om het onder dwang toepassen van een behandeling of het treffen van dwangmaatregelen ter bescherming van anderen. Bij pendelbewegingen tussen de verschillende zorgterreinen (geestelijke gezondheidszorg,...

Bekijk dit project

Thematische wetsevaluatie bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg.

Afgerond (mei 2012 - november 2013)

Het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg staat sterk in de belangstelling. Dit onderzoek kijkt in de eerste plaats naar het wettelijk kader dat het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg regelt. Dat wettelijk kader is complex. Er zijn ruim twintig wetten waarin iets staat over toezicht op de gezondheidszorg. Vaak is niet beschreven hoe het toezicht er dan uit moet...

Bekijk dit project

Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Afgerond (oktober 2012 - november 2013)

De Wet BIG bepaalt dat alleen zij die in een register staan ingeschreven een bepaalde titel mogen voeren (bv. een arts). Wanneer iemand een titel voert zonder dat hij in dit register staat ingeschreven is dat strafbaar. Het doel van de wet is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de bescherming van het publiek tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De ...

Bekijk dit project

Evaluatie Regeling centrale deskundigencommissie zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Afgerond (augustus 2012 - januari 2014)

In 2007 trad een nieuwe regeling in werking; Artsen die een zwangerschap afbreken die langer dan 24 weken heeft geduurd, moeten dit melden bij een speciaal hiervoor opgerichte commissie. Artsen die een baby die ondragelijk lijdt opzettelijk doen overlijden, moeten dit ook bij deze commissie melden. In de jaren dat de commissie bestaat is er weinig gemeld. Hoe komt dat? Valt er niets te...

Bekijk dit project

Thematische evaluatie van het zelfbeschikkingsrecht in gezondheidswetgeving

Afgerond (april 2011 - mei 2013)

Een belangrijk uitgangspunt in het gezondheidsrecht is het recht op zelfbeschikking. Het principe dat patiënten zelf, en goed geïnformeerd, keuzes over hun eigen gezondheid en de zorg daarvoor moeten mogen maken. Dit recht is in meerdere gezondheidswetten vastgelegd waardoor een goede bestudering ervan een thematische aanpak vereist. Alleen zo kunnen de verschillende uitwerkingen, bedoelingen,...

Bekijk dit project

Implementatieplan onderzoeksbevindingen Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging in de gezondheidszorg

Afgerond (april 2012 - juli 2013)

In oktober 2011 is het onderzoeksrapport ‘Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging: een thematische wetsevaluatie’ verschenen. Uit dit onderzoek blijkt dat de afstand tussen wet en praktijk groot is. Dit komt doordat de wet weinig duidelijkheid biedt over hoe er in de praktijk met wilsonbekwaamheid moet worden omgegaan. Ook zorgt de onbekendheid van regelgeving ervoor dat zowel ...

Bekijk dit project

Tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Afgerond (juli 2011 - oktober 2013)

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) is in 2002 in werking getreden. De tweede wetsevaluatie is erop gericht inzicht te geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de wet, tien jaar na de inwerkingtreding. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Erasmus MC te Rotterdam, het AMC en het VUmc te Amsterdam, het UMC Utrecht en het...

Bekijk dit project

Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Afgerond (augustus 2011 - mei 2013)

Embryowet De onderzoekers houden de Embryowet tegen het licht van de ontwikkelingen in de klinische praktijk en de medische wetenschap. Zij verkennen hierbij van toepassing zijnde protocollen. Voorts maken ze een vergelijking met relevante buitenlandse wetgeving. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting In het onderzoek wordt onder meer ingegaan op ethische vragen en dilemma’s waarmee de...

Bekijk dit project

Tweede evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Lopend (januari 2011 - januari 2012)

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen heeft als doel de proefpersoon te beschermen tegen de risico’s en bezwaren van medisch-wetenschappelijk onderzoek, zonder de vooruitgang van de medische wetenschap onnodig te belemmeren. De wet trad op 1 december 1999 in werking en moet elke vijf jaar worden geëvalueerd. De eerste wetsevaluatie heeft in 2004 plaatsgevonden. Dit is de tweede...

Bekijk dit project

Positie van wilsonbekwame patiënten en hun vertegenwoordigers

Afgerond (april 2009 - juni 2012)

De rechtspositie van (meerderjarige) wilsonbekwamen en hun vertegenwoordigers wordt geregeld door meerdere wetten. Er is wetgeving gericht op de positie van wilsonbekwame patiënten, zoals de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en de Wet op het mentorschap. En er is wetgeving die primair op een ander onderwerp is gericht, zoals de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, de...

Bekijk dit project

Evaluatie Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag

Afgerond (juni 2008 - februari 2010)

Doel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is meer solidariteit brengen tussen gezonde en ongezonde mensen in één vastgesteld systeem. De zorgtoeslag waarborgt dat niemand een groter deel van zijn inkomen aan ziektekostenpremie hoeft te betalen dan wat aan de hand van het voorstel als aanvaardbaar wordt berekend. De eerste evaluatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag (Wzt) heeft...

Bekijk dit project

Evaluatie van de Wet marktordening gezondheidszorg

Afgerond (augustus 2008 - februari 2010)

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) geeft zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars handelingsvrijheid. De wet is bedoeld om een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg te bevorderen en kosten te beheersen. Ook moet de wet consumenten beschermen. De periode waarover eerste evaluatie van de Wet marktordening plaats kon vinden, twee tot drie jaar, was relatief kort. Omdat het...

Bekijk dit project

Evaluatie Reclamebesluit Geneesmiddelen

Afgerond (september 2007 - juni 2008)

Het Reclamebesluit Geneesmiddelen (RBG) bevat de wettelijke normen voor de geneesmiddelenreclame. De normen zijn via zelfregulering uitgewerkt en worden grotendeels ook zo gehandhaafd. De evaluatie bekijkt hoe de zelfregulering, handhaving en toezicht in de praktijk verlopen.De organisaties die hierbij een rol spelen zijn Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en de Keuringsraad Openlijke...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet foetaal weefsel

Afgerond (juni 2007 - juni 2008)

De Wet foetaal weefsel (Wfw) bevat regels over de terbeschikkingstelling en het gebruik van foetaal weefsel. De wet functioneert goed, zo blijkt uit dit evaluatieonderzoek. Het weefsel wordt op de juiste manier beschikbaar gesteld en gebruikt. Instellingen proberen niet de beslissing van vrouwen te beïnvloeden. Ook wordt vrouwen geen vergoeding gegeven voor het afstaan van foetaal weefsel. In het...

Bekijk dit project

Tweede evaluatie wet inzake bloedvoorziening

Afgerond (mei 2007 - februari 2008)

De doelen en uitgangspunten van de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv) zijn voldoende gehaald, zo blijkt uit de tweede wetsevaluatie. De kwaliteit en de veiligheid van bloed en bloedproducten zijn goed geregeld. Het aanbod voldoet aan de vraag in Nederlandse ziekenhuizen. Wel kunnen veel instellingen nog een verbeterslag maken. De relatie tussen Sanquin (Stichting Bloedvoorziening) en de...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Afgerond (februari 2005 - mei 2007)

Het aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding was in 2005 lager dan in 2001. Het percentage gevallen van euthanasie dat door artsen wordt gemeld is aanzienlijk gestegen en de artsen blijken in vrijwel alle gemelde gevallen de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie na te leven. Dit concluderen de onderzoekers in het rapport over de evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op...

Bekijk dit project

Tweede Evaluatie Wet op de medische keuringen

Afgerond (november 2005 - december 2006)

De Wet op de medische keuringen (Wmk) is bedoeld om bescherming te bieden aan de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van de gekeurde. En om ongerechtvaardigde belemmeringen in de toetreding tot de arbeidsmarkt of bij het afsluiten van verzekeringen tegen te gaan. Uit de tweede evaluatie van deze wet blijkt dat de wet inmiddels redelijk effectief is. Een bevinding is dat sinds...

Bekijk dit project

Derde evaluatie Wet op de orgaandonatie

Afgerond (november 2005 - november 2006)

De Wet op de orgaandonatie (WOD) bevat regels voor donoren, familie, nabestaanden en artsen. De wet is ook bedoeld om het aantal donaties te vergroten. En de wet regelt wie de beschikbare organen ontvangt. Het donatiebeleid, dat de afgelopen jaren geïntensiveerd is, werpt zijn vruchten af. Dit is de uitkomst van de derde evaluatie van deze wet. De evaluatie maakt duidelijk dat de verdeling van...

Bekijk dit project

Evaluatie Embryowet

Afgerond (maart 2005 - december 2005)

De Embryowet stelt grenzen aan handelingen met geslachtscellen en embryo's. De evaluatie van de Embryowet is overwegend positief. Onderzoekers houden zich goed aan de wet. Wel zijn er enkele praktische knelpunten gesignaleerd. Zo zijn termen als ‘embryo’ en ‘geslachtscel’ niet eenduidig, waardoor sommige (toekomstige) vormen van wetenschappelijk onderzoek buiten de wet vallen. Aan de andere kant...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Afgerond (februari 2004 - oktober 2005)

De Wet afbreking zwangerschap (WAZ) heft onder voorwaarden en beperkingen de strafbaarheid van abortus op. Ze biedt ruimte voor hulp aan vrouwen die als gevolg van ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeren. Hierbij wordt de beschermwaardigheid van ongeboren menselijk leven in acht genomen.In de twintig jaar na de invoering van de Wet afbreking zwangerschap is er veel in de geneeskunde...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Afgerond (juni 2003 - december 2004)

In deze eerste evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen doen de onderzoekers aanbevelingen ter verbetering van de wet en uitvoeringspraktijk.

Bekijk dit project

Tweede evaluatie Wet op de orgaandonatie

Afgerond (april 2003 - april 2004)

In de  Wet op de orgaandonatie (Wod) staan de regels voor donoren, familie, nabestaanden en artsen. De wet is ook bedoeld om het aantal donaties te vergroten en om te regelen wie de beschikbare organen ontvangt. Uit de tweede evaluatie van deze wet, waarbij ook is gekeken naar de situatie in andere landen, blijkt dat er nauwelijks of geen extra orgaandonoren komen als het donatiesysteem verandert...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Afgerond (augustus 2002 - oktober 2003)

De wet inzake bloedvoorziening (Wibv) heeft tot doel de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed en bloedproducten in Nederland te verzekeren. Dit doel moet worden bereikt door middel van één centraal aangestuurde landelijke (privaatrechtelijke) organisatie voor de bloedvoorziening die functioneert onder de verantwoordelijkheid van en aansturing door de minister. De uitkomsten van de...

Bekijk dit project

Inventariserende studie no-fault-compensation-system

Afgerond (oktober 2000 - augustus 2002)

Dit literatuuronderzoek gaat over de voor- en nadelen van een No-fault compensatiesysteem. Hierbij krijgt de patiënt een automatische vergoeding wanneer medisch handelen een ongewenste uitkomst heeft. Dit gebeurt los van het feit of er een fout is gemaakt, of niet.In het buitenland zijn er geen aanwijzingen dat dit systeem tot minder zorgvuldig handelen leidt. Wel zouden hulpverleners met een...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Afgerond (januari 2000 - september 2002)

Het doel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is burgers te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelende zorgverleners en anderzijds burgers zoveel mogelijk vrij te laten in de keuze van hulpverlener(s). Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de Wet BIG serieus wordt uitgevoerd. Toch werken de bescherming en het instrumentarium nog niet optimaal.Een...

Bekijk dit project

Evaluatie VerzekeringsAMvB

Afgerond (september 2000 - april 2002)

In de evaluatie van de VerzekeringsAMvB is nagegaan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn om medisch-wetenschappelijk onderzoek te verzekeren. Hoe zijn de aansprakelijkheid en verzekering geregeld, welke uitgangspunten en ontwikkelingen zijn er, en welke alternatieven?De evaluatie kijkt vooral naar de aansprakelijkheid en verzekering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.Voor...

Bekijk dit project

De rol van de Wet Bopz in de forensische psychiatrie

Afgerond (december 2000 - december 2001)

De forensische psychiatrie beweegt zich op het raakvlak tussen recht en psychiatrie. Het gaat steeds om de balans tussen verpleging, begeleiding en behandeling enerzijds, en bescherming tegen gevaren anderzijds. Het (over)plaatsen van gevangenen naar een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan tot conflicten leiden tussen de doelstellingen van het strafrecht en de ggz. Deze evaluatie is...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet op de orgaandonatie

Afgerond (oktober 1999 - oktober 2001)

De Wet op de orgaandonatie (Wod) is bedoeld om betrokkenen rechtszekerheid te bieden en te zorgen voor een rechtvaardige verdeling. Ook moet ze het aanbod van geschikte organen en weefsels bevorderen en handel hierin voorkomen. Uit de evaluatie bleek dat deze doelen deels zijn gerealiseerd. Voor patiënten en nabestaanden had de Wod geen verandering gebracht. Uit het onderzoek bleek dat er geen...

Bekijk dit project

Evaluatie Kwaliteitswet zorginstellingen

Afgerond (september 2000 - september 2001)

De Kwaliteitswet zorginstellingen heeft tot doel dat de instelling de eigen kwaliteit bewaakt, beheerst en verbetert. In deze evaluatie is onderzocht hoe doeltreffend de Kwaliteitswet zorginstellingen is. Zijn er, zoals bedoeld, meer kwaliteitssystemen gekomen? Dit was zeker het geval bij zorginstellingen. De zorgverzekeraars hebben hier minder mee gedaan. Een belangrijke aanbeveling is daarom de...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet op bijzondere medische verrichtingen

Afgerond (januari 2000 - januari 2001)

Met de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) kan de minister van Volksgezondheid deze verrichtingen beter reguleren. Dit is nodig omdat het om dure behandelingen gaat. De rijksoverheid kan de verrichtingen stimuleren, concentreren, afremmen of verbieden. Een belangrijk uitgangspunt bij keuzes is de kwaliteit van de gezondheidszorg.De evaluatie wijst uit dat de instrumenten van de Wbmv...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet op de medische keuringen

Afgerond (januari 2000 - januari 2001)

De Wet op de medische keuringen (Wmk) is bedoeld om de rechtspositie van sollicitanten en aspirant-verzekerden te versterken. De evaluatie van de wet toont echter aan dat dit doel niet is bereikt. Hoewel er duidelijke normen voor werkgevers en bedrijfsartsen zijn gesteld, blijken die moeilijk afdwingbaar. Zo hebben veel werkgevers het verbod op het stellen van vragen naar de gezondheid van de...

Bekijk dit project

Onderzoek effecten wetsvoorstel donorgegevens kunstmatige inseminatie

Afgerond (februari 1999 - februari 2000)

Ongeveer de helft van de spermadonoren wil niet langer donor zijn wanneer de waarborg van anonimiteit wordt opgeheven. Ook potentiële spermadonoren zijn minder bereid tot donatie als de wet wordt aangenomen. Dit bleek uit het onderzoek naar de effecten van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Inseminatie (WDKI). In deze wet is de langer geldende anonimiteitwaarborg opgeheven. Dit is gedaan om de...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet op het bevolkingsonderzoek

Afgerond (januari 2000 - januari 2001)

Doel van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) is de bevolking te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid. Uit de evaluatie van de wet blijkt dat veel knelpunten gaan over de reikwijdte van het als vergunningsplichtig aangemerkte bevolkingsonderzoek.Er wordt een nieuwe benaderingswijze aanbevolen, met een aangepaste...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Afgerond (september 1999 - september 2000)

Doel van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten van de uit collectieve middelen gefinancierde instellingen op het terrein van de maatschappelijke zorg en de gezondheidszorg. Uit de evaluatie blijkt dat cliënten meer medezeggenschap hebben gekregen. In instellingen waar al een medezeggenschapstraditie bestond, is die...

Bekijk dit project

Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Afgerond (januari 1999 - januari 2000)

Met dit onderzoek wordt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) geëvalueerd. Nagegaan wordt of de doelstellingen van de wet verbeteringen van de rechtsbescherming van de patiënt en bijdragen aan kwaliteitsverbetering- worden gerealiseerd. Zorgaanbieders zijn verplicht een klachtenregeling te treffen. In het evaluatieonderzoek wordt nagegaan op welke wijze daaraan invulling is gegeven....

Bekijk dit project

Evaluatie Wet klachtrecht clienten zorgsector

Afgerond (januari 2003 - juni 2004)

Onderzocht is of na invoering van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) de rechtsbescherming van cliënten in ziekenhuizen is verbeterd. Klachtenbehandeling voor klagers blijkt geen groot succes te zijn. De meeste geïnterviewden zijn het niet eens met de uitspraak en/of vindt dat hun geen recht is gedaan. Ook gebruiken instellingen de informatie uit klachten nauwelijks om hun kwaliteit te...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website