ZonMw tijdlijn Wetsevaluatie jeugd https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Wetsevaluatie jeugd nl-nl Tue, 21 Sep 2021 16:11:20 +0200 Tue, 21 Sep 2021 16:11:20 +0200 TYPO3 news-7207 Wed, 28 Apr 2021 08:42:39 +0200 Nieuwe subsidieoproep voor leernetwerk participatief jeugdonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-voor-leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/ Jongerenparticipatie wordt steeds belangrijker in onderzoek. De subsidieoproep Leernetwerk Participatief jeugdonderzoek geeft een impuls aan het gezamenlijk leren over en reflecteren hierop. De opgedane kennis en creatieve voorbeelden worden breed gedeeld. Subsidieaanvragen kunnen door onderzoeksorganisaties worden ingediend tot dinsdag 31 augustus 2021, 14.00 uur. Leernetwerk

Het doel van deze subsidieoproep is een stimulans te geven aan het gezamenlijk reflecteren en leren in participatief jeugdonderzoek. En dit te realiseren door een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek en coaching on the job trajecten te faciliteren.

In een leernetwerk wisselen deelnemers met expertise en vanuit een gezamenlijke interesse in participatief jeugdonderzoek doelbewust kennis en ervaringen uit. Samen ontwikkelen en verspreiden ze nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen. Jongeren zijn structureel bij het leernetwerk betrokken.

Aanvragen subsidie

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten, uitbouwen en verstevigen van een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek, waarvan 6 ‘coaching on the job’ trajecten onderdeel zijn. Experts op het gebied van participatief jeugdonderzoek worden hierin coach voor onderzoekers die recent gestart zijn of op het punt staan om participatief jeugdonderzoek uit te voeren in de jeugdsector.

Budget

Er kan maximaal € 250.000,- voor één leernetwerk worden aangevraagd met een looptijd van maximaal 3 jaar. In totaal is voor deze programmalijn € 250.000,- beschikbaar.  

Hierbij geldt de verplichting dat aanvragers ook zelf investeren in het project. Aanvragers kunnen maximaal 75% van de totaalbegroting aanvragen bij ZonMw en dienen ten minste 25% van de totaalbegroting zelf te investeren (in kind of in cash).

Meer weten?

]]>
news-4266 Mon, 01 Jul 2019 08:52:52 +0200 Jeugd-ggz en jeugdhulp nog te veel gescheiden werelden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jeugd-ggz-en-jeugdhulp-nog-te-veel-gescheiden-werelden/ 4 jaar na invoering van de Jeugdwet is het werkveld, waaronder ook de jeugd-ggz, nog steeds in beweging. Er is nog geen eenduidige, door de verschillende partijen gedragen, vertaling van de ambities van de Jeugdwet naar de praktijk van ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen. De jeugd-ggz opereert nog teveel als aparte sector binnen de jeugdhulp terwijl het juist de bedoeling van de Jeugdwet is integrale hulp en ondersteuning te bieden. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van de jeugdhulp. De onderzoekers doen aanbevelingen over de toegang, triage, samenwerking, hoog-specialistische jeugd-ggz en leren. Aanleiding voor dit onderzoek vormde een motie van D66 in de Tweede Kamer.

Gedeelde visie ontbreekt

Volgens de onderzoekers is het ontbreken van een gedeelde visie een belangrijk obstakel om te komen tot samenwerking. Het professionele veld moet hier vaart mee maken. Deze visie moet recht doen aan de diversiteit aan ondersteuningsvragen van kinderen en gezinnen als ook een preciezere invulling geven aan begrippen als ‘normaliseren’, ‘eigen kracht’ en ‘passende, integrale hulp’. De expertise van de jeugd-ggz moet daarbinnen zijn plek krijgen. Voorbeelden uit de praktijk, waar professionals met verschillende achtergronden samenwerken, laten zien dat het heel goed mogelijk is om vanuit een gedeelde visie te werken. 

Discussie over de juiste hulp op de juiste plek 

Er is veel discussie over de vraag wanneer lichte ondersteuning vanuit een lokaal team passend is, wanneer de inzet van specialistische jeugdhulp nodig is, of wanneer andere benaderingen mogelijk dan wel beter zijn. Dit is een ingewikkelde discussie omdat de hulpvragen van kinderen en gezinnen met psychische problemen uiteenlopen. Goede data zouden helpen om tot antwoorden te kunnen komen en gerichter te sturen op de beschikbaarheid van passende hulp. Dergelijke gegevens ontbreken echter voor een belangrijk deel. Daardoor is het ook niet goed mogelijk adequaat te reageren op de zorgen die de sector heeft over de kwaliteit en beschikbaarheid van met name de hoog-specialistische zorg voor kinderen met zeer urgente en complexe problemen.

Gemeentes aan zet

Gemeentes geven uiteenlopend invulling aan hun verantwoordelijkheid voor de lokale jeugdhulp. De ruimte die gemeentes hebben gekregen is bedoeld om goed aan te sluiten bij de behoeften van hun burgers. Daarnaast verschilt de wijze waarop gemeentes sturing geven aan hun relaties met het veld. Zo biedt de ene gemeente het veld ruimte om te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen, terwijl een andere gemeente vooral stuurt op kostenbeheersing. Naarmate de kosten van jeugdhulp stijgen, des te meer is een gemeente geneigd om te kiezen voor deze laatste, op controle gerichte sturingsstijl. Een begrijpelijke reflex die tegelijkertijd wel de onderlinge samenwerking en vernieuwing frustreert. Daarnaast verschillen gemeentes als het gaat om aanbesteding en contracteren van jeugdhulp. Het veld ervaart die verschillen als groot en onnodig belastend. De onderzoekers doen gemeentes de aanbeveling om deze verschillen zo veel mogelijk te beperken en zich vooral te richten op de vraag of de jeugdhulp goed aansluit bij de behoeften van hun burgers. 

Lokale teams

Lokale teams voor vrij-toegankelijke jeugdhulp vormen de belangrijkste toegang tot de jeugdhulp. Sommige lokale teams verwijzen vooral, terwijl andere teams ook hulp verlenen. Om echt laagdrempelige en passende hulp te kunnen bieden, een reële verwijsoptie te zijn voor de huisarts en ook een rol te kunnen spelen bij de afbouw van specialistische hulp is het belangrijk dat deze teams kunnen beschikken over brede expertise, waaronder die van de jeugd-ggz. De onderzoekers wijzen verder op het belang dat deze teams kunnen beoordelen hoe urgent hulpvragen van kinderen en hun gezinnen zijn en daarnaar handelen. Ook dit vraagt om specifieke expertise.

Het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van het Nivel, het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Alexander, Tranzo en het Pon met subsidie van ZonMw. Het bestaat uit 2 deelstudies: één op landelijk niveau en één op lokaal niveau. De landelijke deelstudie geeft breed inzicht in de ervaringen en perspectieven van diverse actoren in het onderzochte werkveld. De lokale deelstudie biedt hierop verdieping en inzicht in de wijze waarop er lokaal invulling wordt gegeven aan de Jeugdwet.

Meer weten?

]]>
news-3518 Fri, 25 Jan 2019 10:49:38 +0100 Evaluatie jeugd-ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evaluatie-jeugd-ggz/ Onlangs is een onderzoeksconsortium gestart met het uitvoeren van een evaluatie naar de jeugd-ggz. In dit onderzoek wordt gekeken naar de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp. Het onderzoek is uitgezet op verzoek van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de eerste evaluatie van de jeugdwet. Bij de bespreking van de eerste evaluatie van de Jeugdwet in de Tweede Kamer kwam aan de orde dat de jeugd-ggz in deze evaluatie onderbelicht is. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer toegezegd om een apart onderzoek te laten uitvoeren. Een consortium bestaande uit het NIVEL, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Tranzo, het PON en de Stichting Alexander gaan dit in de komende tijd gezamenlijk doen.

Het onderzoek richt zich op de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015. Er worden gegevens verzameld op zowel landelijk als lokaal niveau. In het onderzoek staan 5 thema’s centraal: toegang tot jeugd-ggz, samenwerking, leren, triage en acute kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook wordt ingegaan op de knelpunten, goede voorbeelden, kansen voor doorontwikkeling en de uitvoering van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel van jeugdhulp De verwachting is dat de resultaten in de loop van 2019 beschikbaar komen.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

]]>
news-2095 Tue, 30 Jan 2018 12:00:00 +0100 Extra inspanningen nodig om ambities Jeugdwet te realiseren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-inspanningen-nodig-om-ambities-jeugdwet-te-realiseren/ De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen. Knelpunten cliënten

Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het voor lang niet alle ouders en jeugdigen eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Volgens bijna één op de drie ouders in het onderzoek heeft dat zelfs veel moeite gekost. Dit geldt vooral voor gezinnen in een kwetsbare positie. Over de feitelijke hulp zijn cliënten over het algemeen tevreden. De onderzoekers pleiten onder andere voor een betere informatievoorziening waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden en extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor gemeenten maar ook voor huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg.

Passende zorg

Ook laat de evaluatie zien dat gemeenten nog onvoldoende toekomen aan het leggen van de verbinding tussen de jeugdhulp met andere domeinen, zoals de schuldhulpverlening, het onderwijs of de Wmo. Dat gemeenten die verbindingen zouden leggen was één van de belangrijkste overwegingen achter de decentralisatie.

Diversiteit lokale teams

De Jeugdwet biedt ruimte voor diversiteit in de lokale uitvoering waardoor gemeenten en zorgaanbieders beter kunnen aansluiten bij de vragen van burgers. Lokale teams zoals wijkteams, buurtteams of wijknetwerken, hebben in vrijwel alle gemeenten een cruciale rol gekregen bij het realiseren van de doelen van de Jeugdwet. In de evaluatie wordt geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen deze teams. Sommige teams verwijzen alleen door, sommige teams bestaan vooral uit specialisten, terwijl andere teams veel breder zijn samengesteld. Er zijn zorgen over de expertise van professionals in de lokale teams, met name bij complexe problemen. De onderzoekers bevelen aan dat lokale teams direct hulp kunnen bieden en daarvoor beschikken over professionaliteit in de breedte en specialistische expertise. Daarbij is er ruimte om bij de organisatie hiervan rekening te houden met de lokale context.

Administratieve lasten beperken ruimte professionals

De gemeentelijke beleidsvrijheid heeft geleid tot een grote diversiteit in de uitvoering van het jeugdbeleid. Dit heeft als neveneffect dat professionals zich geconfronteerd zien met een grote variëteit aan regelingen. Dat vraagt veel tijd, leidt tot een toename van administratieve lasten en perkt de ruimte in om zorg op maat te bieden. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om meer ruimte aan de professional te laten, zonder daarbij de gemeentelijke beleidsvrijheid in te perken.

Realiseren van de ambities van de Jeugdwet

Wat in het algemeen ontbreekt is een gedeelde visie op passende zorg waarin de diversiteit van hulpvragers en hulpvragen wordt erkend en benoemd. Een dergelijke visie is richtinggevend voor de gezamenlijke inspanningen om meer samenhang en samenwerking in de uitvoering van het jeugdbeleid te realiseren.

Rechtsbescherming

Uit de juridische analyse blijkt dat rechtsbescherming bij jeugdhulp nog tekortschiet. Aanbestedingsregels maar ook de spanning tussen gegevensuitwisseling en het recht op privacy bemoeilijken de samenwerking en samenhang in de jeugdhulp. Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe de afspraken hierover kunnen bijdragen aan de samenwerking binnen het sociaal domein en de samenhang in het stelsel.

Er worden geen aanbevelingen gedaan om de Jeugdwet te veranderen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Eerste evaluatie Jeugdwet die vandaag is aangeboden aan de ministeries van VWS, JenV en aan de VNG.  

Over de evaluatie

De evaluatie is uitgezet en begeleid door ZonMw in opdracht van de ministeries van VWS en JenV. De evaluatie is gebaseerd op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders. De uitvoering lag bij een samenwerkingsverband van zeven organisaties: het Nivel, het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Leiden, Stichting Alexander, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Academische Werkplaatsen Jeugd verbonden aan de Universitair Medisch Centrum Groningen en de Tilburg University.

Meer informatie

 

]]>
news-1337 Thu, 06 Jul 2017 11:47:00 +0200 Kinderombudsman in Nederland op de kaart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kinderombudsman-in-nederland-op-de-kaart/ De Kinderombudsman heeft zich in 5 jaar ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Het verder uitdiepen van de wettelijke taken, het meer betrekken van jeugdigen en het versterken van de autonome positie van de Kinderombudsman, zal helpen om het instituut Kinderombudsman verder te verstevigen. Dit blijkt uit de Evaluatie van de Wet Kinderombudsman, uitgevoerd door een multidisciplinair team van de Universiteit Leiden en begeleid door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uitvoering wettelijke taken van de Kinderombudsman

De Kinderombudsman heeft tot taak te bevorderen dat de rechten van jeugdigen worden geëerbiedigd. De Wet Kinderombudsman legt de wettelijke taken vast: het geven van voorlichting en informatie, het adviseren over wetgeving en beleid, het naar aanleiding van klachten of op eigen initiatief instellen van onderzoek naar het naleven van de rechten van kinderen en het houden van toezicht op de wijze waarop klachten door andere daartoe bevoegde instanties worden behandeld. De Kinderombudsman moet bij de uitvoering van zijn taken zo veel mogelijk rekening houden met de mening, belangen en belevingswereld van jeugdigen.

Sinds de oprichting in 2011 heeft de Kinderombudsman prioriteit gegeven aan het uitbrengen van onderzoeksrapporten, het voorlichten van professionals en beleidsmakers over kinderrechten en de ombudsfunctie. Een aantal taken hebben minder prioriteit gekregen, namelijk het geven van voorlichting over kinderrechten aan jeugdigen en het houden van toezicht op klachtbehandeling door andere instanties. Bij het uitvoeren van de wettelijke taken is samengewerkt met het kinderrechtenveld in Nederland. Aanbevolen wordt om de uitoefening van taken uit te breiden naar Caribisch Nederland, om zo de naleving van kinderrechten in dit deel van het Koninkrijk te bevorderen.

Kinderen en de Kinderombudsman

Als onderdeel van dit onderzoek hebben 975 kinderen en jongeren deelgenomen aan een enquête. 48% van de kinderen (10-12 jaar) en 72% van de jongeren (12-18 jaar) geeft aan weleens van de Kinderombudsman gehoord. De meerderheid kent de Kinderombudsman via televisie. Ze weten dat deze opkomt voor de rechten van jeugdigen en waarderen de thema’s waaraan het instituut aandacht besteedt. De Kinderombudsman kan nog meer inzetten op het bekend maken van het instituut en op kinderrechtenvoorlichting, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen jeugdigen. Het meewegen van de mening van jeugdigen zou verder verankerd kunnen worden door hen meer te laten participeren in het bepalen van aandachtsgebieden en in de onderzoeken die uitgevoerd worden.

Versterking autonomie van de Kinderombudsman

De Kinderombudsman is als substituut-ombudsman, met eigen wettelijke taken, ondergebracht bij de Nationale ombudsman. De Kinderombudsman profiteert zo van de status van Hoog College van Staat. Bovendien pakt de synergie tussen beide instituten positief uit voor de uitoefening van de wettelijke taken door de Kinderombudsman, met name voor de ombudstaak. Dit laat onverlet dat verschillende maatregelen kunnen worden genomen om te waarborgen dat de Kinderombudsman daadwerkelijk onafhankelijk kan (blijven) opereren. In dit onderzoek is gekeken hoe de autonomie van de Kinderombudsman vergroot kan worden en hoe tegelijkertijd de potentiële synergie tussen Kinderombudsman en Nationale ombudsman benut kan blijven. Aanbevolen wordt om de benoemingstermijn van de Kinderombudsman los te koppelen van die van de Nationale ombudsman en om de Kinderombudsman de beschikking te geven over een eigen budget vanuit het parlement. Deze maatregelen komen de uitvoering van de wettelijke taken gericht op toezicht op naleving van kinderrechten ten goede.

Onderzoek

Deze evaluatie is gebaseerd op 3 deelonderzoeken die zich richtten op 1) een juridische analyse van het wettelijke kader, 2) een bestuurskundige analyse van de organisatie en een vergelijking met andere kinderombudspersonen in Europa, en 3) het in kaart brengen van praktijkervaringen. Het multidisciplinaire onderzoeksteam bestond uit juristen, bestuurskundigen en pedagogen met kennis van internationale kinderrechten en de betekenis daarvan in Nederland, national human rights institutions, bestuurskundig complexe organisaties, het kinderrechtenveld en de belevingswereld van kinderen. Er is gebruikgemaakt van een breed scala aan methoden voor de verzameling en analyse van data, waaronder juridisch bronnenonderzoek, documentanalyse, interviews en enquêtes. In totaal zijn interviews gehouden met 48 personen.

Meer informatie

]]>
news-38 Tue, 11 Oct 2016 11:48:00 +0200 Evaluatie Jeugdwet gestart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evaluatie-jeugdwet-gestart/ In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie begeleidt ZonMw in de komende periode de evaluatie van de Jeugdwet. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander. De Jeugdwet, die 1 januari 2015 in werking is getreden, stelt regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De resultaten van de wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wetsevaluatie

De ambitie van deze wetsevaluatie is om een zo volledig en actueel mogelijk beeld te schetsen van de ontwikkelingen. Daarbij is dit geen evaluatie van de jeugdhulp, maar een tussenevaluatie van de Jeugdwet. De Jeugdwet richt zich op een effectiever stelsel van preventie en jeugdhulp. De onderzoeksvragen van deze evaluatie hebben daarom betrekking op zowel de Jeugdwet - biedt de wet een goed juridisch kader -, als de praktijk - wordt de hulp er beter van. De evaluatie beoogt een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de werking van de wet en anderzijds de manier waarop en de mate waarin de wet wordt geïmplementeerd.

Vijf deelstudies

Het inhoudelijke werk voor deze evaluatie is ondergebracht in 5 deelstudies die vanuit verschillende perspectieven een antwoord op de centrale vragen geven.

  • Deelstudie 1 cliënten; gaat in op de ervaringen van cliënten (ouders en jeugd)
  • Deelstudie 2 gemeenten; gaat in op regierol van de gemeenten
  • Deelstudie 3 zorglandschap: gaat in op de ontwikkeling van het zorglandschap
  • Deelstudie 4 gedwongen kader: gaat in op de aansluiting gedwongen kader en gesloten jeugdhulp
  • Deelstudie 5 juridisch: gaat in op het wettelijk instrumentarium.

Meer informatie

]]>
news-112 Mon, 29 Aug 2016 14:13:00 +0200 Evaluatie Wet Kinderombudsman gestart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evaluatie-wet-kinderombudsman-gestart/ De evaluatie van de Wet Kinderombudsman is gestart. Doel van de evaluatie is de doeltreffendheid en effecten van de Wet Kinderombudsman in kaart te brengen. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep onder leiding van de Universiteit Leiden voert de evaluatie van de wet uit. De resultaten van deze wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2017 verwacht. Afspraak evaluatie na 5 jaar

Nederland kent sinds 1 april 2011 een Kinderombudsman. Met als belangrijkste taak het bevorderen van de naleving van kinderrechten. Bij de inwerkingtreding van de Wet Kinderombudsman heeft de toenmalige minister voor Jeugd en Gezin de Eerste Kamer toegezegd om na 5 jaar de wet te evalueren.

Brede evaluatie

Het brede bereik van dit onderzoek en de verschillende rechtsgebieden waarbinnen het zich afspeelt vraagt om een multidisciplinaire aanpak. In de evaluatie kijken de onderzoekers naar de rechtswetenschappelijke aspecten van de wet en naar de uitwerking daarvan in de praktijk. Om dit te bereiken is een multidisciplinaire onderzoeksgroep samengesteld waarbij zowel wetenschappers uit verschillende rechtsdisciplines als wetenschappers uit andere vakgebieden betrokken zijn:  

  • Juridisch: internationaal recht, privaatrecht, jeugdrecht
  • Bestuurskunde
  • Pedagogische wetenschappen
  • Antropologie  


ZonMw begeleidt de wetsevaluatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

 

]]>