Projecten

Aanvraag Verspreidings- en implementatie IMPuls (VIMP) insomniabehandeling adolescenten SlimSlapen

Afgerond (december 2016 - oktober 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg: een studie naar effectiviteit.

Afgerond (november 2010 - februari 2015)

VraagstukDe jeugdgezondheidszorg heeft de taak om ouders te steunen zodat kinderen gezond opgroeien. Dat is extra belangrijk als kinderen in hun ontwikkeling ernstig bedreigd worden. Vaak gaat het dan om gezinnen met complexe problemen die lang uit het zicht van de hulpverlening blijven. Zijn deze gezinnen tot hulp te bewegen als de jeugdgezondheidszorg ze ongevraagd – dus met bemoeizorg –...

Bekijk dit project

Evaluatie van een sociale vaardigheidstraining (SoVA) bij basisschoolkinderen met autismespectrumstoornissen (ASS): generalisatie van vaardigheden door training van ouders en leerkracht?

Afgerond (december 2009 - juni 2015)

VraagstukKinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) vinden het vaak moeilijk om met andere kinderen om te gaan. Ze durven bijvoorbeeld niet te vragen of ze mogen meedoen of snappen niet goed hoe iemand zich voelt. Verbetert een sociale-vaardigheidstraining dit? Helpt ondersteuning door ouders en leerkracht bij het toepassen van geleerde vaardigheden buiten de training?Onderzoek Ruim 120...

Bekijk dit project

Hersengymnastiek? Sport en neurofeedback als behandeling voor ADHD

Afgerond (november 2009 - maart 2015)

Vraagstuk Ongeveer een kwart van alle kinderen met ADHD reageert onvoldoende op ADHD-medicijnen of heeft last van bijwerkingen. Is neurofeedback (een methode om de eigen hersenactiviteit te be�nvloeden) of sport wellicht een goed alternatief in deze gevallen? Helpen neurofeedback en sport even goed als medicijnen bij het verbeteren van de problemen van kinderen met ADHD? Onderzoek Het...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en evaluatie van een cognitief gedragstherapeutische interventie voor rouwproblematiek bij kinderen (8-18 jaar): een ‘feasibility’ studie, een pilot-studie en een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT).

Afgerond (december 2007 - februari 2016)

Vraagstuk De meeste kinderen die met een verlies geconfronteerd worden, ervaren geen problemen bij de verwerking. Een klein deel ontwikkelt echter blijvende emotionele problemen na de dood van een dierbare. Een laagdrempelige, preventieve interventie gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische inzichten helpt wellicht. Is zo’n interventie te ontwikkelen voor de groep 8-18 jaar?Onderzoek Het...

Bekijk dit project

Slaapproblemen van adolescenten en effectiviteit van behandeling. Een onderzoek naar een effectieve en laagdrempelige behandeling van slaapproblemen van adolescenten.

Afgerond (december 2009 - maart 2015)

VraagstukTussen de 5 en 10 procent van de adolescenten heeft last van ernstige slapeloosheid. Slaapproblemen kunnen leiden tot leer- en gedragsproblemen of psychische klachten. Cognitieve gedragstherapie blijkt goed te helpen. Is een cognitieve internetbehandeling even effectief is als een behandeling binnen een groep?OnderzoekEen groep van 116 adolescenten is willekeurig ingedeeld in drie...

Bekijk dit project

Evaluatie van het Medisch Centrum Haaglanden-protocol ter verbetering van de signalering van zorgwekkende gezinssituaties op de SpoedEisende Hulp

Afgerond (februari 2013 - augustus 2014)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van het Medisch Centrum Haaglanden-protocol ter verbetering van de signalering van zorgwekkende gezinssituaties op de SpoedEisende Hulp. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project 157004010. Verspreiding en implementatie Er bestaat veel vraag...

Bekijk dit project

Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling

Afgerond (augustus 2011 - januari 2015)

VraagstukVeel gezinnen waarin kindermishandeling speelt, worden door Bureau Jeugdzorg doorverwezen naar andere hulpverleners. Op welke wijze beoordeelt Bureau Jeugdzorg de risico’s en de zwaarte van de problematiek? Hoe vindt de doorverwijzing plaats en welke hulp krijgen deze gezinnen vervolgens? Onderzoek De onderzoekers nemen van drie Bureaus Jeugdzorg elk 75 dossiers onder de loep en...

Bekijk dit project

Alles Kidzzz: vergroten onderzoeksbereidheid scholen, (allochtone)ouders en trainers

Afgerond (september 2009 - september 2010)

Het doel van dit project was het vergroten van de onderzoeksbereidheid van ouders, scholen en trainers binnen het lopende onderzoek naar Alles Kidzzz. De inclusie en de betrokkenheid bij het onderzoek nam na twee jaar af. Binnen het project is een hogere onkostenvergoeding toegekend aan ouders direct na iedere meting (in plaats van een lager totaalbedrag na vier metingen). Aan leerkrachten werd...

Bekijk dit project

At HOME in the Netherlands. Validating an observation method for Youth Health Care to identify at risk families

Afgerond (maart 2008 - september 2012)

Vraagstuk Voor het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsproblematiek baseren signaleringsinstrumenten zich voornamelijk op vragenlijsten en interviews. Er zijn aanwijzingen dat een observatie van de thuisomgeving unieke informatie biedt om ontwikkelingsproblemen op een latere leeftijd te voorspellen. Levert een observatie-instrument aanvullende informatie voor een goed risicoprofiel?Onderzoek...

Bekijk dit project

Balancing costs and effects based on a randomised comparison of Parent Management Training Oregon and Care As Usual in children with severe conduct disorders

Afgerond (juni 2008 - oktober 2015)

Vraagstuk Parent Management Training Oregon (PMTO) is een therapie voor ouders van kinderen (4-12 jaar) met gedrags- of sociale problemen. PMTO leert ouders hiermee beter omgaan, waardoor de problemen voor het hele gezin verminderen. Is deze uit Amerika afkomstige interventie ook in Nederland (kosten)effectief? Is het een zinvol alternatief voor de bestaande behandelingen in ons land?Onderzoek Een...

Bekijk dit project

Bevorderen onderzoeksrijpheid en onderzoeksbereidheid in de Jeugdgezondheidszorg in zes regio's

Afgerond (september 2009 - juni 2010)

Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals die betrokken zijn bij het onderzoek naar de effectiviteit van kortdurende video-hometraining zijn scholingsbijeenkomsten georganiseerd. Met de scholingen werden verschillende doelen nagestreefd, zoals het bijbrengen van enkele principes van wetenschappelijk onderzoek. De JGZ medewerkers werden er ook bewust van gemaakt dat zij een belangrijke...

Bekijk dit project

Bevorderen onderzoeksrijpheid en onderzoeksbereidheid in de Jeugdgezondheidszorg regio Utrecht

Afgerond (januari 2009 - januari 2010)

Het doel van dit project was het vergroten van de onderzoeksrijpheid en -bereidheid van medewerkers in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio Utrecht. Verschillende beroepsgroepen, zoals artsen en verpleegkundigen binnen de JGZ kregen hiervoor scholingsbijeenkomsten aangeboden. De bijeenkomsten werden verzorgd door kinderartsen, onderzoekers en juristen en samen mét de professionals voorbereid....

Bekijk dit project

Bevorderen onderzoeksrijpheid en onderzoeksbereidheid van frontlinie organisaties voor allochtone jongeren.

Afgerond (juli 2009 - juli 2010)

Het doel van dit project was het bevorderen van de onderzoeksrijpheid en bereidheid van verschillende frontlinie organisaties die zich richten op allochtone jongeren. Het project sloot aan bij het effectonderzoek naar het empowermentprogramma Power voor allochtone jongeren. Power werd grotendeels aangeboden door allochtone medewerkers van organisaties als de GGZ of GGD. Het lukte hen echter niet...

Bekijk dit project

Child maltreatment reports to Dutch child protection agencies with the maltreated child as an active informant: insights in the mental health and quality of life of the maltreated child and care consumption: a prospective study and an RCT

Afgerond (mei 2009 - juni 2014)

VraagstukHet is niet bekend hoe het met mishandelde kinderen gaat nadat ze zijn gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Wat is bijvoorbeeld bij deze groep de relatie tussen psychische gezondheid en kwaliteit van leven? Welke factoren zijn hierop van invloed? En wat is het effect van de interventie Praten met Kinderen, waarin het AMK naast met de ouders óók praat met het...

Bekijk dit project

Communities that Care. Bouwen aan een kennisinfrastructuur voor effectief preventief gemeentelijk jeugdbeleid.

Afgerond (juni 2011 - juni 2012)

Probleem: Het invoeren van goede bestaande werkwijzen voor het oplossen van problemen van kinderen (en hun ouders)  binnen gemeenten staat stil.Reden: De gemeente en  Centrum voor Jeugd en Gezin weten weinig over waarom de invoering  van goede bestaande werkwijzen stil staat; ze weten niet welke werkwijzen er zijn en de ontwikkelaars weten niet hoe ze goed moeten invoeren. Doel: Het doel van dit...

Bekijk dit project

Database Clienttevredenheidsonderzoek Jeugdzorg

Afgerond (juli 2010 - november 2012)

In de afgelopen jaren hebben Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam een schat aan ervaring opgebouwd in cliënttevredenheidsonderzoek. Belangrijk kenmerk van het cliënttevredenheidsonderzoek in de jeugdzorg is dat het vooral op het niveau van de individuele instelling plaatsvindt. Met de landelijke database die nu door middel van een website beschikbaar gemaakt wordt, worden gegevens...

Bekijk dit project

De effectiviteit van kortdurende video-hometraining in de jeugdgezondheidszorg bij gezinnen met overmatige spanning als gevolg van een excessief huilende baby: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Afgerond (februari 2008 - maart 2011)

Vraagstuk Als overmatig huilen van een baby ondanks zorg van het consultatiebureau aanhoudt, kan de spanning in een gezin enorm oplopen. Uit analyses blijkt dat korte interventies met video-feedback de opvoedingsvaardigheden van ouders effectiever verbeteren dan langere programma’s. Geldt dat ook voor de kortdurende preventieve video-hometraining (K-VHT)?Onderzoek Bij 21 gezinnen zijn vooraf,...

Bekijk dit project

De effectiviteit van Nieuwe Perspectieven: Een interventie voor jongeren die risicogedrag of delinquent gedrag vertonen

Afgerond (december 2010 - oktober 2015)

VraagstukOm te voorkomen dat jongeren afglijden naar ernstiger of langdurig crimineel gedrag, is tijdig ingrijpen bij risicogedrag cruciaal. Nieuwe Perspectieven (NP) is een kort en intensief zorgprogramma voor jongeren die risico- of licht crimineel gedrag vertonen. Is NP inderdaad effectief, ofwel: plegen jongeren na het volgen van NP geen of minder delicten?Onderzoek Van ongeveer honderd...

Bekijk dit project

De Leerfabriek Onderzoekend leren met professionals in de Groningse zorg voor jeugd

Afgerond (september 2010 - september 2011)

De Leerfabriek is een initiatief van acht samenwerkende organisaties in de Groningse zorg voor jeugd om de gemeenschappelijke hulp te verbeteren in aansluiting op ontwikkelingen als het Centrum voor Jeugd en Gezin en de verwijsindex. Het gaat om de praktijkinstellingen Lentis-Jonx, Accare, RSNOWG, Leger des Heils, MJD, GGD, Elker en Bureau Jeugdzorg in samenwerking met kennisinstellingen...

Bekijk dit project

De validiteit van de ouder- en leerkrachtversie van de SDQ voor 4-7 jarigen

Afgerond (december 2008 - april 2014)

Vraagstuk De SDQ helpt psychosociale problemen bij kinderen op het spoor te komen. Het is een veel kortere vragenlijst dan veel andere instrumenten. Zijn de ouderversie en de leerkrachtversie ook betrouwbaar voor kinderen van 4-7 jaar? In dat geval is het instrument ook voor deze leeftijdscategorie een gebruiksvriendelijk alternatief voor het vroegtijdig vaststellen van psychosociale...

Bekijk dit project

Een nieuwe aanpak van agressie op de basisschool

Afgerond (maart 2008 - april 2010)

Vraagstuk Veel leerkrachten hebben te maken met gedragsproblemen in de klas. Zij hebben behoefte aan hulp bij de aanpak daarvan. Is er een programma te ontwikkelen waarmee de leerkracht het probleem kan analyseren en aanpakken? En kan dit met geringe inzet van tijd en middelen worden toegepast in de dagelijkse praktijk?Onderzoek Met een literatuurstudie is bekeken welke observatie- en...

Bekijk dit project

Een studie naar de effecten van een gedragsmanagementprogramma in het cluster 4 basisonderwijs

Afgerond (december 2009 - juli 2014)

VraagstukOp de zogeheten cluster 4-basisscholen zitten kinderen met psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. Het aantal leerlingen dat zich voor deze onderwijsvorm aanmeldt, is verdubbeld en de wachtlijsten worden langer. Door gedragsproblematiek vroeg aan te pakken, kan het functioneren van de kinderen verbeteren. Is Taakspel daarvoor in te zetten?OnderzoekZes scholen doen een jaar lang...

Bekijk dit project

Eenduidige Registratie en onderzoeksrijpheid in de JGZ

Afgerond (januari 2011 - december 2011)

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werkt sinds 2007/2008 volgens de door haar ontwikkelde triagemethodiek. Hierbinnen worden alle wettelijke gezondheidsonderzoeken binnen kwaliteitskaders zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Zo wordt ruimte gecreërd voor extra risicogerichte zorg. Vanaf april 2011 wordt binnen het ZonMw-programma ‘Vernieuwing...

Bekijk dit project

Effecten van de zomercursus Plezier op School op het functioneren van kinderen met sociale problemen: Een randomized trial rond een belangrijke schooltransitie.

Afgerond (oktober 2008 - augustus 2014)

Vraagstuk Plezier op School is een tweedaagse cursus voor kinderen die in groep 8 sociale problemen hadden. De cursus vindt plaats in de zomervakantie, vlak voordat de kinderen naar de middelbare school gaan. Zij leren hoe ze kunnen omgaan met pesten, meer zelfvertrouwen krijgen en hoe je nieuwe vrienden maakt. Voor welke kinderen is de cursus effectief? Wat zijn werkzame mechanismen?Onderzoek Van...

Bekijk dit project

Effecten van Multidimensional Treatment Foster Care Program for Preschoolers (MTFC-P) vergeleken met Therapeutische Gezinsverpleging (TGV) voor jonge pleegkinderen met psychische problemen

Afgerond (december 2008 - september 2013)

VraagstukSteeds meer kinderen maken gebruik van pleegzorg, omdat het thuis niet meer gaat. Vanwege psychologische problemen – van gedragsproblemen tot trauma’s – worden pleegkinderen soms al weer snel uit hun pleeggezin gehaald. Zo’n uithuisplaatsing is onvermijdelijk, maar verergert de problemen weer. Zijn er interventies mogelijk om psychologische problemen vroegtijdig aan te pakken, zodat het...

Bekijk dit project

Effecten van preventieve zorgcoördinatie op risicovolle opvoedingssituaties van ouders met psychiatrische problemen

Afgerond (september 2009 - september 2014)

VraagstukKinderen van ouders met psychische problemen lopen een groot risico op gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Vroegtijdige, beter afgestemde hulp kan dat voorkomen. Leidt ‘basiszorgcoördinatie’ tot een betere opvoedingssituatie in deze gezinnen? En wat doet gecoördineerde zorg met de ontwikkeling van kinderen?Onderzoek De (kosten)effectiviteit van basiszorgcoördinatie op opvoeden...

Bekijk dit project

Effectieve interventies Jeugd GGZ II

Afgerond (december 2010 - december 2011)

Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut werken samen om de praktijk van de jeugdzorg en jeugd-ggz te informeren over kwalitatief goede instrumenten en interventies. Doelstelling is om de databanken van deze organisaties op elkaar af te stemmen. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om één databank met kennis, richtlijnen en...

Bekijk dit project

Effectiveness of a cognitive-behavioral based group intervention for children with chronic disease: A randomized controlled trial.

Afgerond (december 2008 - december 2012)

Vraagstuk Jongeren met een chronische ziekte hebben een grotere kans op psychosociale problemen dan gezonde leeftijdgenoten. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met ziekenhuisopnames en medische ingrepen. Of ze zijn lange tijd afwezig van school en kunnen niet meedoen met activiteiten. Op Koers leert jongeren oplossingen te vinden om hiermee om te gaan. Werkt deze cursus? En wat is het effect van een...

Bekijk dit project

Effectiviteit en modelgetrouwheid van de Houvastinterventie in de opvang voor zwerfjongeren

Afgerond (december 2010 - november 2014)

VraagstukJongeren met meervoudige problemen die geen vaste verblijfplaats hebben, kloppen vaak aan bij de opvang. Een veel gebruikte methodiek om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze jongeren te vergroten is de Houvastinterventie. Werkt deze methodiek om deze kwetsbare jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen?OnderzoekWerkers van vijf opvangvoorzieningen voor dakloze jongeren...

Bekijk dit project

Effectiviteit van Alles Kidzzz: een geïndiceerde preventieve interventie voor externaliserende problemen op de basisschool

Afgerond (oktober 2007 - februari 2013)

Vraagstuk Externaliserend probleemgedrag, zoals ruzie maken en vechten, komt regelmatig voor in het basisonderwijs. Alles Kidzzz is een sociale-vaardigheidstraining voor kinderen (9-12 jaar), waarbij ook ouders worden betrokken. Zijn kinderen na de training minder agressief? Hebben ze een beter zelfbeeld en denken ze positiever over leeftijdsgenoten?OnderzoekVan 270 kinderen volgde een deel Alles...

Bekijk dit project

Effectiviteit van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsenposten in Midden-Nederland

Afgerond (juli 2011 - januari 2015)

Vraagstuk Het effectieve signaleringsinstrument SPUTOVAMO-R is nog niet gevalideerd voor het opsporen van kindermishandeling op een huisartsenpost. Ook is niet bekend of het geschikt is voor het signaleren van andere vormen dan lichamelijk letsel. Is er een signaleringsprocedure te ontwikkelen die de opvolging van signalen goed regelt, zodat kinderen beter geholpen kunnen worden? Onderzoek Bij...

Bekijk dit project

Effectiviteit van neurofeedback bij jongeren met AD(H)D-klachten en comorbide stoornissen: een randomized controlled trial

Afgerond (december 2008 - december 2013)

Vraagstuk Moeite met aandacht en concentratie, een onrustig gevoel en soms weinig remmingen. Dat zijn typisch klachten waar jongeren met AD(H)D last van hebben. Zonder behandeling bestaat een grote kans dat zij ook problemen krijgen met ouders, vrienden of op school. Is neurofeedback – het trainen van de hersenen met behulp van een computerprogramma – een effectieve aanvulling op de...

Bekijk dit project

Effectiviteit van thuisbehandeling bij kinderen met ADHD en/of ODD die onvoldoende op ambulante behandeling hebben gerespondeerd: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar twee soorten thuisbehandeling.

Afgerond (december 2009 - april 2015)

VraagstukAls medicatie en/of training van ouders onvoldoende helpt voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen in de basisschoolleeftijd, wordt vaak thuisbehandeling gegeven. Dit is een relatief kostbare behandeling waarvan de werkzaamheid nog onvoldoende bekend is. Helpt thuisbehandeling gedragsproblemen te verminderen? En wat doet het met stress bij ouders en hun opvoedvaardigheden? OnderzoekDit...

Bekijk dit project

Effectiviteit van vroegsignalering binnen het programma Samen Starten.

Afgerond (december 2008 - december 2013)

VraagstukDe jeugdgezondheidszorg brengt met het DMO-protocol – onderdeel van het programma Samen Starten – de ontwikkeling van kind en omgeving in kaart. Zo zouden risico’s voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tijdig kunnen worden onderkend. Is het DMO-protocol inderdaad een effectief vroegsignaleringsinstrument? OnderzoekIn het onderzoek is de ontwikkeling van meer dan 3.600...

Bekijk dit project

Effectonderzoek naar het integrale empowermentprogramma POWER voor allochtone jongeren

Afgerond (december 2007 - december 2011)

Vraagstuk Allochtone jongeren lopen een hoger risico op marginalisatie, wat weer leidt tot probleemgedrag. Interventies gericht op ‘empowerment’ kunnen effect hebben op de sociale vaardigheden en houding van jongeren. Werkt het integrale programma POWER bij allochtone jongeren (12-18 jaar)? Vermindert het hun probleemgedrag? En verbetert POWER maatschappelijk georiënteerde activiteiten als...

Bekijk dit project

Effectonderzoek ORBA: een gestructureerde werkwijze voor Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming Advies- en meldpunten kindermishandeling

Afgerond (oktober 2010 - november 2011)

VraagstukAlle Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) werken sinds 2009 met ORBA, een beslismethode voor het beoordelen van vermoedens van kindermishandeling. Helpt OBRA inderdaad de besluitvorming na een vermoeden te verbeteren? Is er verschil in oordelen en beslissingen tussen AMK-medewerkers met en zonder ORBA-training?OnderzoekAMK-dossiers vóór en na invoering van ORBA zijn...

Bekijk dit project

Effectstudie Thuis op Straat

Afgerond (november 2009 - april 2014)

VraagstukThuis Op Straat (TOS) richt zich met sport, spel en culturele activiteiten op het scheppen van een veilig klimaat op pleinen en straten, met name in achterstandsbuurten met meervoudige risico’s voor de jeugd. Verbetert TOS de emotionele en sociale veiligheid voor kinderen (8-14 jaar)? Bevordert het hun sociale gedrag en weet het psychosociale- en gedragsproblemen tegen te gaan?OnderzoekIn...

Bekijk dit project

Empowerment App SACZO

Afgerond (mei 2015 - november 2016)

Dit project is een vervolg op het project Risicosignalering van Ontwikkelingsproblemen bij Kinderen in Gezinnen met een Chronisch Zieke Ouder 157010004

Bekijk dit project

Evaluatie van het Medisch Centrum Haaglanden-protocol ter verbetering van de signalering van zorgwekkende gezinssituaties op de SpoedEisende Hulp

Afgerond (april 2011 - oktober 2013)

VraagstukMedisch Centrum Haaglanden ontwikkelde een protocol om op de spoedeisende hulp (SEH) ouders te herkennen die meer kans lopen hun kinderen te mishandelen. De ouders belanden op de eerste hulp vanwege huiselijk geweld, overmatig middelengebruik of een suïcidepoging. Volgens het protocol meldt de SEH deze kinderen direct en óngezien aan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)....

Bekijk dit project

Evaluatieonderzoek van actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! voor bevordering van zelfmanagement en zelfredzaamheid bij jongeren met chronische aandoeningen in de transitiefase

Afgerond (februari 2009 - februari 2013)

VraagstukOp Eigen Benen Vooruit! Is een actieprogramma om de overstap naar de volwassenenzorg beter te laten verlopen. Het programma ondersteunt de zelfredzaamheid en het zelfmanagement van jongeren met een chronische aandoening. Welke elementen maken het programma vooral effectief? En zijn jongeren, ouders en zorgverleners er tevreden over?Onderzoek Dit evaluatieonderzoek is gedaan aan de hand...

Bekijk dit project

Facilitating the effective and early identification of children at risk for developing serious behavioral and emotional problems

Afgerond (december 2010 - juni 2014)

VraagstukTijdens de vroege basisschoolperiode hebben veel kinderen gedrags- en emotionele problemen. Bij slechts een kleine groep (5 tot 10 procent) worden deze problemen hardnekkig en ernstig. Om dit te voorkomen, is het zaak deze kleine groep al in een vroeg stadium te ontdekken. Welke factoren bepalen of jonge kinderen blijvende, ernstige gedragsproblemen of emotionele problemen...

Bekijk dit project

Faciliteren van implementatie van de SPARK

Afgerond (november 2011 - november 2012)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van de interventie SPARK. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project 157001009.Verspreiding en implementatieDe onderzoekers ontwikkelden middelen om de implementatie van SPARK te faciliteren. JGZ-organisaties kunnen het instrument daarmee binnen hun...

Bekijk dit project

Families and Schools Together - FAST Netherlands

Afgerond (november 2007 - november 2009)

Vraagstuk FAST staat voor ‘Families and Schools Together’. De interventie is bedoeld voor gezinnen met basisschoolkinderen, met risico’s op ernstige problemen rond onderwijs, sociaal leven en geestelijke gezondheid. Verschillende gezinnen volgen het programma tegelijkertijd. Het wordt op school aangeboden en is daardoor laagdrempelig. Het programma wordt goed ontvangen, maar is relatief...

Bekijk dit project

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) versus Gezins-Creatieve Therapie (GCT) voor jonge kinderen met gedragsproblemen en hun ouders

Afgerond (februari 2009 - december 2013)

VraagstukGedragsproblemen op jonge leeftijd leiden soms tot ernstige problemen in de latere ontwikkeling. Een vroege behandeling is dus cruciaal. Dat kan bijvoorbeeld door het vergroten van opvoedingsvaardigheden en de ouder-kind relatie te verbeteren. Wat is het effect van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) en Gezins-Creatieve Therapie (GCT) op ouders en jonge kinderen (2-7 jaar)?OnderzoekIn...

Bekijk dit project

Gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effectiviteit van Stepping Stones bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Afgerond (december 2009 - juni 2014)

Vraagstuk Stepping Stones Triple P helpt ouders met het opvoeden van hun kind (5-12 jaar) met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Hebben ouders na het programma betere opvoedingsvaardigheden en ervaren ze minder opvoedstress? Vermindert hierdoor het probleemgedrag van hun kind thuis en in de klas? Is Stepping Stones een goede standaardbehandeling voor deze groep?OnderzoekVia...

Bekijk dit project

Goed en veilig behandelen van depressie bij kinderen. Een studie naar de implementatie van aanbevelingen uit de Richtlijn Depressie bij jeugd.

Afgerond (mei 2011 - november 2013)

Vraagstuk Uit onderzoek blijkt dat 2,8 procent van de jongeren van 13-17 jaar een depressie heeft. Het is lastig de juiste behandeling te bepalen. Vragen daarover komen aan de orde in een addendum bij de richtlijn Depressie bij jeugd. Hoe kunnen de sleutelaanbevelingen uit dit addendum het beste worden geïmplementeerd? Onderzoek 64 professionals uit zes teams werkten aan de implementatie van de...

Bekijk dit project

Haalbaarheidsstudie naar het Children of Divorce Intervention Program (CODIP) in Nederland [Feasibility Study Children of Divorce Intervention Program (CODIP) in the Netherlands]

Afgerond (december 2008 - mei 2011)

VraagstukIn Nederland was nog geen programma dat scheidingsgerelateerde problemen helpt voorkomen bij 6-8 jarigen. CODIP, een effectief bewezen programma uit Amerika, kan dat gat wellicht opvullen. De interventie bestaat uit groepsbijeenkomsten die gevoelens en percepties rond de scheiding bespreekbaar maken en de probleemoplossende vaardigheden van kinderen versterken.Onderzoek CODIP is omgezet...

Bekijk dit project

Handelingsgerichte diagnostiek voor jonge kinderen met cognitieve en/of functionele beperkingen.

Afgerond (december 2009 - december 2013)

Vraagstuk De Bayley-test meet het ontwikkelingsniveau op cognitie, taal en motoriek. Orthopedagogen en ontwikkelingspsychologen gebruiken het bestaande testmateriaal om kinderen met beperkingen te testen. Maar dit is vaak ontwikkeld voor kinderen zonder beperkingen en dat maakt testuitslagen bij voorbaat minder betrouwbaar. Is het zinvol speciale versies in te zetten voor kinderen met specifieke...

Bekijk dit project

Het ondersteunen van pleeggezinnen met een hoog risico op ongewenste beeindiging van de plaatsing

Afgerond (november 2010 - februari 2016)

VraagstukTussen de 30 en 50 procent van de langdurige plaatsingen (langer dan een jaar) in een pleeggezin wordt voortijdig afgebroken. Dagelijkse conflicten tussen pleegouders en kind zijn vaak de oorzaak. Intensieve en persoonlijke begeleiding van pleegouders, bijvoorbeeld met de Parent Management Training Oregon (PMTO), kan dit voorkomen. Helpt dit coachingsprogramma pleegouders bij de...

Bekijk dit project

Het rijp maken van jeugdzorginstellingen voor het doen van praktijkgestuurd effectonderzoek

Afgerond (november 2008 - november 2009)

Jeugdzorginstellingen willen steeds vaker evidence based werken, oftewel gebruik maken van interventies die bewezen effectief zijn. Van dit soort interventies zijn er echter nog niet zoveel. Instellingen zullen daarom zelf in hun eigen praktijk bewijzen van effectiviteit moeten gaan verzamelen. Binnen dit project is het ondersteuningspakket “Opzetten instellingsbrede effectmonitoring” ontwikkeld....

Bekijk dit project

Ik kies voor zelfcontrole: De implementatie van een agressieregulatietraining voor kinderen in het (speciaal) basisonderwijs

Afgerond (december 2014 - oktober 2015)

Dit project is een vervolg op project Ontwikkeling en toetsing van een getrapt interventieprogramma voor kinderen met gedragsproblemen in de school

Bekijk dit project

Implementatie en effectiviteit van oudertraining Pittige Jaren (Incredible Years) bij allochtone, laag SES gezinnen met hoog cumulatief risico op probleemgedrag van jonge kinderen.

Afgerond (november 2009 - november 2013)

Vraagstuk Veel gezinnen worstelen met gedragsproblemen van hun kinderen. Soms zoeken ze zelf geen hulp – en soms weet de hulp hen niet te bereiken. De opvoedtraining Pittige Jaren werkt goed bij hoger opgeleide ouders. Is de training ook inzetbaar voor gezinnen met een lage sociaaleconomische status en voor migrantengezinnen die niet direct zelf om hulp vragen?Onderzoek156 ouders in zogeheten...

Bekijk dit project

Implementatie en onderzoek naar Dialectische Gedragstherapie voor adolescenten met borderline problematiek.

Afgerond (november 2009 - november 2010)

Dit project had twee doelen. Er werden systematische metingen rondom Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis ingevoerd. Hiernaast werd met deze metingen een eerste pilotstudie naar de effectiviteit van deze interventie uitgevoerd. Er werd een procesbewaker aangesteld en een wetenschapsmiddag georganiseerd. De resultaten van de metingen werden...

Bekijk dit project

Implementatie onderwijs KM in medische basisopleiding en beroepsopleidingen.

Afgerond (oktober 2015 - oktober 2017)

Dit programma richtte zich op de ontwikkeling en implementatie van scholing op het gebied van kindermishandeling voor jeugdartsen, spoedeisende hulp (SEH)-artsen en huisartsen. De ontwikkeling vond als volgt plaats: allereerst werd het huidige scholingsaanbod in kaart gebracht. Vervolgens werden de benodigde competenties bepaald en scholingsbehoefte vastgesteld. De leerdoelen zijn samen met de...

Bekijk dit project

Implementatie Samen op Koers cursussen voor jongeren met een chronische ziekte en hun ouders

Afgerond (september 2014 - september 2015)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van de interventie Samen op Koers. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project Effectiveness of a cognitive-behavioral based group intervention for children with chronic disease: A randomized controlled trial. Verspreiding en implementatie Na...

Bekijk dit project

Implementatie van "Zelf Plannen" bij jongeren met ADHD

Afgerond (januari 2014 - april 2015)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van de interventie Zelf Plannen. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project Risico jongeren met ADHD leren plannen en organiseren: een behandelstudie naar de korte- en lange termijn effecten.Verspreiding en implementatieHet oorspronkelijke onderzoek...

Bekijk dit project

Implementatie van de Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) in de JGZ.

Afgerond (maart 2015 - oktober 2016)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van de Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) in de JGZ. Ook zal dit kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project 157002011.

Bekijk dit project

Implementatie van de CRIES: traumascreeningsinstrument

Afgerond (december 2014 - september 2015)

Het project dat verspreid en geïmplementeerd gaat worden is de CRIES-13, een betrouwbaar en valide instrument voor het screenen op posttraumatische stress klachten bij kinderen en adolescenten. Met behulp van dit screeningsinstrument kunnenmedewerkers in de jeugdhulpverlening posttraumatische stressklachten snel en eenvoudig herkennen en kinderen gericht doorverwijzen voor een passende effectieve...

Bekijk dit project

Implementatie van de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) voor 5-7 jarigen binnen de JGZ.

Afgerond (maart 2015 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) voor 11-16 jarigen binnen de JGZ

Afgerond (maart 2015 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) voor 3 en 4 en 7-12 jarigen binnen de JGZ

Afgerond (maart 2015 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

In verwachting

Afgerond (juni 2008 - september 2013)

VraagstukEmotionele problemen bij de moeder tijdens haar zwangerschap, moeilijkheden in het eigen opvoedingsverleden of een gebrek aan cognitieve vaardigheden verhogen de kans op een zorgwekkende opvoeding en ontwikkeling van het kind. Kunnen verloskundigen voor (of snel na) de bevalling al risicovolle opgroeisituaties signaleren met hulp van een speciale vragenlijst? Onderzoek 240 vrouwen en hun...

Bekijk dit project

Internaliserend probleemgedrag bij allochtone adolescenten: onderzoek ten behoeve van verbetering van vroege signalering en hulp.

Afgerond (december 2008 - juni 2013)

Vraagstuk Allochtone jongeren hebben een grotere kans op emotionele problemen. Toch ontvangen zij veel minder professionele hulp. Worden emotionele problemen van allochtone jeugdigen minder goed (h)erkend door ouders en leerkrachten? En hebben allochtone ouders en kinderen bijvoorbeeld andere opvattingen over oorzaken en oplossingen bij emotionele problematiek? Onderzoek 3.300 jongeren vulden een...

Bekijk dit project

K.I.E.S. voor het kind! Effectonderzoek naar het preventieve interventieprogramma Kinderen in Echtscheiding Situatie

Afgerond (november 2008 - mei 2013)

Vraagstuk Ieder jaar krijgen in Nederland ongeveer zeventigduizend kinderen te maken met het uit elkaar gaan van hun ouders. Deze kinderen kampen meer dan gemiddeld met probleemgedrag. Ook presteren ze minder goed op school. KIES is een veel ingezette spel- en praatgroep voor kinderen. Helpt KIES kinderen bij het omgaan met de scheiding van hun ouders? En is het ook geschikt te maken voor het...

Bekijk dit project

Kennis en Keten. Ethische deskundigheidsbevordering in de jeugdketenzorg

Afgerond (maart 2011 - maart 2014)

Professionals die in de jeugdzorg aan het werk zijn hebben veel praktijkkennis en -inzicht over wat ethisch goed werk is in de jeugdzorg. Bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht is er, omgekeerd, veel expertise over de theorie van beroepsethiek. Tussen beide partijen – tussen praktijk en theorie – is maar weinig uitwisseling zodat ze onvoldoende van elkaar kunnen leren. Dit project...

Bekijk dit project

Kenniscentrum PMTO Nederland Kwaliteitsborging, scholing, ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding

Afgerond (april 2009 - april 2012)

Doel van dit project is het ontwikkelen en implementeren van de structuur die nodig is om PMTO te continueren, borgen en verspreiden. Dit resulteert in een goeddraaiend Kenniscentrum dat in hoge mate financieel zelfstandig opereert en de volgende taken vervult:1)      Scholing: opleiding, certificering en hercertificering van PMTO-therapeuten2)      Kwaliteitsborging: zorgen dat PMTO zo effectief...

Bekijk dit project

Kennisinventarisatie Effectieve interventies in de jeugd-ggz

Afgerond (december 2008 - februari 2010)

Het rapport 'Zicht op Kennis' is een overzicht van interventies en behandelprogramma’s in de jeugd-ggz, die in Nederland beschikbaar zijn. Er zijn 65 behandelvormen geïnventariseerd. Deze interventies zijn in theorie dan wel door wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief. Tenslotte zijn ook de meest betrouwbare screenings- en diagnostische instrumenten opgenomen.Uit dit onderzoek bleek dat de...

Bekijk dit project

Kennisinventarisatie relatieondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin

Afgerond (augustus 2009 - november 2009)

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een verkennende studie uitgevoerd naar het aanbieden van relatieondersteuning binnen de Centra Jeugd en Gezin (CJG). In het rapport is een overzicht gemaakt van Nederlandse en buitenlandse groepsgerichte programma’s voor relatieondersteuning. Er is per programma gekeken naar de effectiviteit, kwaliteit, toepassing en het bereik van de doelgroep. In het...

Bekijk dit project

Kennissynthese innovatieprocessen algemeen en toegepast op implementatie- en borgingsmogelijkheden in de jeugdsector

Afgerond (augustus 2008 - februari 2009)

In deze kennissynthese is een overzicht gemaakt van de beschikbare kennis rondom de implementatie van interventies en richtlijnen op het gebied van jeugd. Hoe kunnen deze het beste ingevoerd worden? Binnen het project zijn 13 studies bekeken, is gekeken naar de invoering van interventies in de jeugdzorg en zijn 21 experts geraadpleegd. Naar aanleiding van de kennissynthese konden verschillende...

Bekijk dit project

Kennissynthese primaire preventie van kindermishandeling

Afgerond (februari 2008 - augustus 2008)

In deze kennissynthese is een overzicht gemaakt van de beschikbare kennis over de kwaliteit van instrumenten en interventies op het gebied van het voorkomen van kindermishandeling. In het rapport zijn acht studies bekeken over instrumenten die het risico op kindermishandeling inschatten en 33 studies met interventies om kindermishandeling te voorkomen. Uit de studie blijkt dat er vooral...

Bekijk dit project

Kosten-effectiviteit van de D(o)epressie cursus voor adolescenten met een depressie; individuele CGT versus reguliere zorg

Afgerond (februari 2011 - december 2015)

VraagstukDepressie bij adolescenten is een maatschappelijk probleem. Jongeren die een depressie hebben gehad, lopen meer kans op nog een depressie later in hun leven. Ook is het risico op zelfdoding groter. Wat zijn de effecten van de d(o)epressiecursus, een individuele cognitieve gedragstherapie? Bij welke jongeren werkt het, en onder welke omstandigheden? Wat kost het en wat levert het...

Bekijk dit project

Kosteneffectiviteit van Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)

Afgerond (december 2010 - maart 2014)

Vraagstuk Multidimensionele familietherapie (MDFT) is een behandeling voor jongeren die problemen hebben met alcohol of drugs, en/of crimineel gedrag vertonen. De focus ligt op het verbeteren van hun functioneren in het gezin, op school en met vrienden. Is deze interventie (kosten)effectief? En is er een instrument te ontwikkelen dat de bredere effecten van jeugdzorginterventies uitdrukt in een...

Bekijk dit project

Laagdrempelige verpleegkundige interventiemethoden in de Jeugdgezondheidszorg bij slaapproblemen van jonge kinderen

Afgerond (december 2008 - december 2013)

Vraagstuk Voldoende slaap is belangrijk voor jonge kinderen. Slaaptekort kan leiden tot verschillende problemen. Is voorlichting aan ouders effectief bij kinderen jonger dan 6 maanden? En helpt de methodiek Slaapproblemen bij kinderen ouders bij het oplossen van slaapproblemen bij kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar?Onderzoek 1264 ouders kregen voordat hun baby 2 maanden oud is preventief...

Bekijk dit project

Meiden de BAAS in de Schilderswijk

Afgerond (juni 2009 - september 2010)

‘Meiden de BAAS in de Schilderswijk’ begon na een onderzoek voor de ‘Nationale Denktank’. Hieruit was gebleken dat meiden in deze Haagse wijk veel behoefte hadden aan een gezamenlijke veilige plek. Tegelijkertijd was duidelijk dat hun zelfbeeld te wensen overliet. Veel tienermeisjes, voornamelijk Turkse, kampten met overgewicht. ‘Meiden de BAAS’ richtte een studio op waar de meiden konden bewegen...

Bekijk dit project

Memosa Nijmegen Mentormoeders voor Steun en Advies

Afgerond (september 2010 - juli 2014)

VraagstukHet signaleren van partnergeweld en acceptatie van hulp door het slachtoffer is vaak lastig. In het project MeMoSA (MentorMoeders voor Steun en Advies) zijn huisartsen getraind in het signaleren en bespreekbaar maken hiervan. Moeders kunnen in de huisartspraktijk hulp krijgen van een speciaal getrainde mentormoeder. Helpt dit de moeder te empoweren? En accepteert zij (professionele) hulp...

Bekijk dit project

Methode Nazorg / NPT: terugvalpreventie voor jongeren na (jeugd)detentie of opname in een gesloten behandelinrichting

Afgerond (december 2008 - december 2013)

Vraagstuk Jongeren (16-23 jaar) die terugkeren in de maatschappij na een periode in (jeugd)detentie of een JeugdzorgPlus-instelling, staan voor grote opgaven. Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) is een intensief behandelprogramma van negen maanden om hen daarbij te helpen. Is NPT effectief in het verminderen van delicten? En voor welke jongeren werkt het programma het beste?Onderzoek Een...

Bekijk dit project

Nederlandse normen voor de Bayley-III

Afgerond (december 2009 - december 2013)

Vraagstuk De Bayley-III is een instrument om spelenderwijs de verstandelijke, motorische en taalontwikkeling van baby’s en peuters (tot 3,5 jaar) te onderzoeken. Is dit instrument geschikt te maken voor het gebruik in de Nederlandse gezondheidszorg? Hiervoor moet de test niet alleen worden vertaald en aangepast. Ook zijn Nederlandse normen nodig om te weten wanneer de ontwikkeling van een kind...

Bekijk dit project

Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA)

Afgerond (maart 2010 - maart 2012)

Het ‘Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam’ (NEJA) is een samenwerkingverband in de stadsregio Amsterdam tussen de praktijkinstellingen voor jeugd en opvoedhulp, bureau jeugdzorg, universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam. Het NEJA is daarmee het eerste netwerk in Amsterdam dat een brug slaat tussen de jeugdzorgpraktijk en de wetenschap. Dit project richt zich op de oprichting en het...

Bekijk dit project

Onderzoek Effectevaluatie van deskundigheidsbevordering onder pro Justitia rapporteurs en Kinderrechters

Afgerond (september 2010 - januari 2012)

Als een jongere in Nederland ernstig crimineel gedrag vertoont en er bestaat het vermoeden dat hij leidt aan een geestelijke ziekte of gebrekkige ontwikkeling, dan vraagt de rechtbank aan een psycholoog en/of psychiater om hem te onderzoeken en om een advies uit te brengen over welke straf, maatregel en of behandeling of begeleiding de jongere nodig heeft. Dit advies wordt beschreven in een ‘pro...

Bekijk dit project

Ontwikkelen van een volgsysteem voor de taalontwikkeling van dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak/taal moeilijkheden

Afgerond (februari 2009 - juli 2010)

Kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden (ESM) hebben een verhoogd risico op sociale, emotionele, en gedragsproblemen. In de meeste gevallen worden die veroorzaakt doordat ze moeilijk met anderen kunnen communiceren. Om verdere problemen tegen te gaan, wordt de spraak-/taalontwikkeling van deze kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd. Het is echter niet bekend of de behandelingen hiervoor ook...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en implementatie van een zelfrapportage signaleringsinstrument voor suicidaliteit bij jongeren 12 - 20 jaar van uiteenlopende etnisch / culturele achtergronden

Afgerond (maart 2009 - juni 2015)

Het ministerie van VWS gaf ZonMw in 2008 een extra opdracht voor de ontwikkeling van een screeningsinstrument voor de herkenning van suïcidaliteit onder jongeren. De Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) is bruikbaar voor zowel Nederlandse jongeren als allochtone jongeren. De VOZZ heeft bevredigende psychometrische eigenschappen.Daarnaast is er een website ontwikkeld,...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en toetsing van een getrapt interventieprogramma voor kinderen met gedragsproblemen in de school

Afgerond (april 2008 - oktober 2012)

VraagstukZelfcontrole op School is bedoeld voor kinderen (8-12 jaar) met agressief en antisociaal gedrag die de reguliere hulpverlening niet weten te vinden. De kinderen leren in tien groepsbijeenkomsten nadenken over hun gedrag. Ook oefenen ze in het beheersen van hun emoties en agressie. De leerkrachten leren in vijf gesprekken hoe ze hierbij kunnen begeleiden. Vertonen kinderen na de...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en verspreiding van expertise in methodiek MBT/MFT voor behandeling van getraumatiseerde gezinnen en kinderen

Afgerond (maart 2011 - maart 2012)

Bij Stichting Centrum '45 kunnen kinderen, jeugdigen en volwassenen die kort of langer geleden zeer ernstige gebeurtenissen meemaakten hulp krijgen. Het gaat om kinderen en hun familieleden die vluchteling zijn in Nederland (al dan niet een verblijfsstatus hebben), en om volwassenen die ofwel als militair uitgezonden zijn geweest. Verder zijn het politiemannen (of –vrouwen) die in het werk nare...

Bekijk dit project

Ontwikkeling, toepassing en evaluatie van een implementatiemodel voor brede invoering van evidence-based programma's, met Triple P als voorbeeld.

Afgerond (april 2011 - juni 2014)

Vraagstuk De praktijk heeft behoefte aan een goed toepasbaar model om effectieve programma’s te implementeren. Door gebruik te maken van een implementatiemethode volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, is de kans groter dat de effectiviteit van een programma behouden blijft tijdens de uitvoering. Is zo’n implementatiemodel te ontwikkelen?Onderzoek Volgens een design met ‘vergelijkende...

Bekijk dit project

Op weg naar ROM via systematisering van bestaande uitkomstmetingen: het bevorderen van de onderzoeksrijpheid en onderzoeksbereidheid in de Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen.

Afgerond (maart 2011 - september 2012)

De behandelingen van jeugdigen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) kunnen efficiënter en transparanter worden uitgevoerd. Via Routine Outcome Monitoring (ROM) kan nagegaan worden waar behandelingen uit bestaan en wat de resultaten hiervan zijn. Jeugdigen en hun ouders vullen voor, tijdens en na de behandeling vragenlijsten in. De resultaten hiervan worden in een rapportage gezet, waarmee de...

Bekijk dit project

Opzet en inrichting van de SWPBS-monitor voor het Primair Onderwijs. Doorontwikkeling van een monitor voor de systematische verzameling en benutting van gegevens over School Wide Positive Behavior Support in Schools (SWPBS) in Nederland.

Afgerond (september 2010 - juni 2011)

SWPBS is een schoolbrede en preventieve aanpak van gedrag, gericht op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag van leerlingen in het basisonderwijs. Doel is een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken verzamelen scholen gegevens die gebruikt worden bij het...

Bekijk dit project

Overkoepelende aanvraag: Implementatie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) bij 3-16 jarigen binnen de JGZ

Afgerond (februari 2015 - september 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Plavei de weg voor onderzoek binnen het medisch orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis. Door op de route naar effectieve jeugdzorg voor zeer jonge kwestbare kinderen.

Afgerond (november 2010 - november 2011)

Bij medisch orthopedagogisch centrum ’t Kabouterhuis kunnen kinderen uit de regio Amsterdam tussen de 0 en 8 jaar met problemen in hun ontwikkeling of gedrag terecht voor diagnostiek en behandeling. De behandeling wordt zo goed mogelijk per kind afgestemd, maar eigenlijk weten we nog niet goed met wat voor problemen kinderen komen, wat het beste helpt en wat het resultaat is van die behandeling....

Bekijk dit project

Plavei de weg voor onderzoek binnen het Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis. De route naar effectieve jeugdzorg voor zeer jonge kwetsbare kinderen.

Afgerond (april 2009 - april 2010)

Het Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis stelt problemen vast bij zeer jonge, kwetsbare kinderen en behandelt deze. Het gaat om kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of complexe ontwikkelingsproblematiek. Met dit project werd uitgezocht hoe op een goede manier de effectiviteit van de behandelingen kan worden onderzocht. Dit wil het MOC op een zo wetenschappelijk verantwoord...

Bekijk dit project

Praten Online: een gerandomiseerde trial naar de effecten van een online behandeling interventie voor jongeren met depressieve klachten.

Afgerond (december 2008 - januari 2012)

VraagstukPraten Online biedt jongeren van 12-22 jaar met depressieve klachten een oplossingsgerichte behandeling in de vorm van chatgesprekken met een jeugdhulpverlener via internet. Helpt de chatbehandeling van Praten Online jongeren depressieve klachten te verminderen en competenties te bevorderen, zoals als het omgaan met anderen, zelfwaardering en schoolprestaties?OnderzoekVia loting werden...

Bekijk dit project

Preventie van terugval & recidive bij jongeren met ernstige psychische & psychiatrische problematiek: identificatie van een ontwikkelingsmodel uitgaande van behoeften, risico's en beschermende factoren

Afgerond (december 2009 - december 2014)

Vraagstuk Sommige jongeren die een opname in een (gesloten) kliniek hebben doorgemaakt, blijven ondanks tegenslag en psychische problemen op het rechte pad. Andere jongeren belanden echter in de criminaliteit. Hoe komt het dat sommige jongeren meer dan anderen lijken te profiteren van de behandeling en zorg tijdens hun opname?Onderzoek In het onderzoek zijn de wensen en behoeften onderzocht van...

Bekijk dit project

Preventieve kracht? Een onderzoek naar de implementatie en de effecten van Eigen Kracht-conferenties in het preventieve domein

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventing behavior problems in Turkish toddlers in the Netherlands: Testing the cross-cultural effectiveness of the Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting (VIPP).

Afgerond (juni 2008 - juni 2012)

Vraagstuk De Video feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) is een bewezen effectief programma om de opvoedingsvaardigheden van ouders te verbeteren en lastig gedrag van kinderen te verminderen. Aan de hand van video-opnames van ouder en kind krijgen de ouders opvoedingsadviezen. Is het programma ook geschikt voor Turkse gezinnen in Nederland?Onderzoek...

Bekijk dit project

Proefimplementatie Multidisciplinaire richtlijn ADHD in enkele GGZ-regio's

Afgerond (februari 2009 - juli 2011)

Vraagstuk Naar schatting veertigduizend kinderen hebben ADHD-behandeling nodig. Een grote groep ontvangt echter geen adequate zorg. Knelpunten liggen vooral in de organisatie van de zorg en in een onvoldoende brede toepassing van richtlijnen en protocollen. Wat kunnen we leren van een proefimplementatie van de multidisciplinaire richtlijn ADHD?OnderzoekDe implementatie van de richtlijn is in drie...

Bekijk dit project

Randomized Controlled Trial (RCT) of Parent Management Training Oregon model (PMTO) for children with externalizing behavior problems in The Netherlands

Afgerond (juni 2008 - januari 2015)

VraagstukParent Management Training Oregon (PMTO) is een therapie voor ouders van kinderen (4-12 jaar) met gedrags- of sociale problemen. PMTO leert ouders hiermee beter omgaan, waardoor problemen voor het hele gezin verminderen. Is deze uit Amerika afkomstige interventie ook in Nederland (kosten)effectief? Is het een zinvol alternatief voor de bestaande behandelingen in Nederland?Onderzoek Een...

Bekijk dit project

Richtlijnimplementatie bij een complexe doelgroep; implementatie en evaluatie richtlijn diagnostiek voor chronisch getraumatiseerde kinderen en jongeren.

Afgerond (november 2011 - mei 2015)

VraagstukTraumatische ervaringen als kindermishandeling, seksueel misbruik enverwaarlozing kunnen op latere leeftijd leiden tot complexe psychiatrischeproblematiek. Een goede signalering en behandeling zijn daarom van grootbelang. Welke onderbouwing is er in de literatuur te vinden voor de diagnostiek enmogelijke interventies bij vroegkinderlijke traumatisering? Welke behoeftenbestaan er in het...

Bekijk dit project

Risico jongeren met ADHD leren plannen en organiseren: een behandelstudie naar de korte- en lange termijn effecten.

Afgerond (december 2009 - december 2013)

Vraagstuk Veel jongeren met AD(H)D worden minder druk als ze wat ouder worden, maar hebben nog wel moeite zich te concentreren en hun leven goed te plannen. Daardoor ontstaan problemen op school, thuis of met vrienden. Helpt een speciaal ontwikkelde cognitief-gedragstherapeutische plannings- en organisatietraining deze jongeren? Is het zinvol de training ook elders in Nederland toe te...

Bekijk dit project

Risicoscreening bij kinderen en adolescenten op posttraumatische stressklachten na Spoedeisende Hulp: evaluatie van een screeningslijst

Afgerond (maart 2008 - maart 2012)

VraagstukEen deel van de kinderen die na een ernstig ongeluk bij de spoedeisende hulp (SEH) belanden, ontwikkelt posttraumatische stressklachten. Die gaan meestal vanzelf over. Als dat niet gebeurt, ontstaat een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Is de STEPP (Screening Tool for Early Predictors of PTSD) geschikt als screeningsinstrument?Onderzoek De STEPP komt uit de VS en is vertaald. Het...

Bekijk dit project

Risicoscreening op posttraumatische stress stoornis bij kinderen en hun ouders na een ongeluk: implementatie van de STEPP

Afgerond (oktober 2014 - april 2016)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van de interventie STEPP. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project Risicoscreening op posttraumatische stress stoornis bij kinderen en hun ouders na een ongeluk: implementatie van de STEPP.Verspreiding en implementatieCruciaal voor de...

Bekijk dit project

Risicosignalering van Ontwikkelingsproblemen bij Kinderen in Gezinnen met een Chronisch Zieke Ouder.

Afgerond (mei 2008 - november 2013)

Vraagstuk Kinderen die opgroeien met een chronisch (somatisch) zieke ouder ervaren veel stress. Ze doen aan mantelzorg, maar kunnen ook last hebben van de spanningen die de ziekte bij ouders veroorzaakt. De stress kan leiden tot gedragsproblemen, problemen op school en gezondheidsklachten. Is er een instrument te ontwikkelen om risico’s tijdig te signaleren?Onderzoek De onderzoekers hebben 103...

Bekijk dit project

Samen ontdekken en gebruiken van de sleutels voor effectieve uitvoering van evidence based oudertraining: PMTO en Incredible Years bundelen hun krachten

Afgerond (januari 2011 - januari 2012)

Oudertrainingen kunnen gunstige effecten hebben op het gedrag en de toekomst van jonge kinderen met gedragsproblemen. Hoe deze effecten in de dagelijkse praktijk bij cliënten met verschillende achtergronden, door verschillende trainers en in verschillende situaties bereikt kunnen worden is echter niet bekend. In Nederland bestaan verschillende oudertrainingen die los van elkaar proberen de...

Bekijk dit project

Signaleren van psychosociale problemen bij 0-4 jarigen door de jeugdgezondheidszorg

Afgerond (december 2007 - januari 2012)

Vraagstuk Zo�n 8 procent van de jonge kinderen heeft psychosociale problemen. Zij zijn te druk, erg teruggetrokken of kunnen niet goed overweg met leeftijdsgenootjes. Vroegsignalering op het consultatiebureau maakt snel ingrijpen mogelijk. Welke instrumenten zijn geschikt voor de JGZ om psychosociale problemen te signaleren bij 0-4 jarigen? Onderzoek Verschillende vragenlijsten zijn vertaald...

Bekijk dit project

Signalering kindermishandeling op de Utrechtse Spoed Eisende Hulp: effectief?

Afgerond (december 2007 - juli 2012)

Vraagstuk SPUTOVAMO-R, een instrument dat kindermishandeling signaleert, wordt standaard ingevuld als kinderen met een verwonding op de spoedeisende hulp (SEH) komen. Dat gebeurt ook op de vijf Utrechtse SEH’s waar dit onderzoek plaatsvond. Is SPUTOVAMO-R een goed signaleringsinstrument om kindermishandeling in deze setting op te sporen?Onderzoek De uitkomst van SPUTOVAMO-R is vergeleken met de...

Bekijk dit project

Start implementatie VoorZorg Nederland

Afgerond (september 2015 - september 2016)

Dit is de samenvatting van de aanvraag. Het feit dat dit programma positieve resultaten heeft op gebieden van vermindering van roken, langere duur borstvoeding (leefstijlverbeteringen), minder huiselijk geweld, minder kindermishandeling en een betere participatie in de maatschappij, is een uniek resultaat voor deze specifieke doelgroep. Op de langere termijn levert het programma een viervoudige...

Bekijk dit project

State of the art ‘Gebruik van effectieve interventies in de jeugd-ggz

Afgerond (april 2009 - januari 2010)

Het project geeft weer hoe bekend evidence based interventies in de jeugd-ggz zijn en in hoeverre ze gebruikt worden. Het onderzoek geeft inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren voor de toepassing van evidence based interventies in de jeugd-ggz. De website van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie blijkt een belangrijke informatiebron voor evidence based interventies....

Bekijk dit project

Stepped care for preschool children with disruptive behaviors (ODD and ADHD): the effectiveness of first-phase group parent management training and second-phase parent-child interaction therapy versus methylphenidate

Afgerond (december 2008 - januari 2014)

De behandeling van jonge kinderen met ADHD en gedragsproblemen bestaat in veel gevallen uit training van ouders in opvoedingsvaardigheden. Van deze behandeling is de werkzaamheid aangetoond, maar oudertraining werkt niet even goed bij alle kinderen. We kunnen niet goed voorspellen bij welke kinderen oudertraining goed of juist minder goed werkt en ook weten we niet wat een effectieve...

Bekijk dit project

Stimulans voor onderzoek naar triage in de JGZ

Afgerond (augustus 2009 - juli 2010)

Binnen dit project zijn de mogelijkheden van triage in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) verkend. Met triage maken medewerkers in de JGZ een voorselectie van kinderen naar zorgbehoefte. In het pilotonderzoek werden een GGD die de triagemethode gebruikt en een GGD die de reguliere Preventieve Gezondheidsonderzoeken uitvoert met elkaar vergeleken. Binnen de GGD'en is de werkwijze van de JGZ in kaart...

Bekijk dit project

Studiereis naar Kent County Council, Canterbury, Kent, UK

Afgerond (februari 2009 - februari 2010)

Binnen dit project is een studiereis gemaakt naar Kent County Council, Canterbury, UK. In Kent wordt sinds 2008 aan alle families die met jeugdzorg te maken krijgen een Family Group Conference (FGC) aangeboden. De FGC is de Engelse versie van de Nederlandse Eigen Krachtconferentie (EKC). Een delegatie uit Overijssel is in februari 2009 afgereisd naar Kent om te onderzoeken hoe de FGC is ingevoerd....

Bekijk dit project

Taakspel. Het bevorderen van welbevinden in het vmbo

Afgerond (september 2010 - januari 2014)

VraagstukTaakspel wil het taakgericht gedrag bij kinderen verbeteren. Docenten leren meer aandacht te geven aan gewenst gedrag, terwijl ze ongewenst gedrag zo veel mogelijk negeren. Door zo beginnend probleemgedrag om te buigen, krijgen leerlingen meer plezier in school. Belangrijk, want een hekel hebben aan school is een belangrijke factor in het ontstaan of verergeren van gedragsproblemen....

Bekijk dit project

The effectiveness of a psycho-educational program for child witnesses and victims of Domestic Violence.

Afgerond (oktober 2008 - november 2013)

Vraagstuk Kinderen die geweld in hun thuissituatie hebben meegemaakt, lopen een groter risico op emotionele en gedragsproblemen. Het traumagerichte programma ‘En nu ik...!’ helpt ze in negen sessies omgaan met hun ervaringen met huiselijk geweld, terwijl ouders (ook in negen sessies) leren hoe zij hun kind(eren) het beste kunnen ondersteunen. Werkt het specifieke ‘En nu ik...!’ daarbij beter dan...

Bekijk dit project

Themalunches Jeugdzorg Opperste voeding voor kennisopname en verspreiding

Afgerond (januari 2009 - januari 2010)

In 2008 is Bureau Jeugdzorg Breda begonnen met het organiseren van themalunches samen met enkele samenwerkingspartners. Het doel was om kennis te delen en te vermeerderen met organisaties uit de jeugd(gezondheids)zorg en aangrenzende beleidsterreinen. Met dit project werd deze werkwijze uitgebreid naar andere regio's. Inmiddels zijn er ook themalunches in West-Brabant, Rotterdam en Utrecht...

Bekijk dit project

Triple P na de couveuse: effectiviteit van opvoedingsondersteuning bij gezinnen waarin een peuter of kleuter opgroeit met emotionele- en/of gedragsproblemen

Afgerond (september 2008 - maart 2013)

Vraagstuk Kinderen die te vroeg geboren worden, hebben twee keer zoveel kans om later gedrags- of emotionele problemen te krijgen. Leert de opvoedcursus Triple P (niveau 3: advies bij beginnende opvoedproblemen) ouders van ex-couveusekinderen hoe ze het beste met het lastige gedrag van hun kind kunnen omgaan? Hoe zien zij de gedragsproblemen en op welke manier beleven zij de opvoeding en de...

Bekijk dit project

Validation of the Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA) and evaluation of the BITSEA as screening tool in Youth Health Care for preschool children

Afgerond (april 2009 - april 2013)

VraagstukHet is belangrijk om psychosociale problemen op jonge leeftijd te signaleren. Ze zijn dan vaak beter te behandelen. Voor de groep van 0-4 jaar is er de Amerikaanse Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA). Werkt deze vragenlijst ook bij Nederlandse kinderen van 2 jaar? Is de BITSEA sensitief en specifiek genoeg?Onderzoek Twee at random aangewezen groepen kregen te...

Bekijk dit project

Validation of the SDQ in 5/6 year olds and evaluation of the SDQ as screening tool in Youth and Family centres (centra voor jeugd en gezin) as compared to regular preventive child health care centres (reguliere centra jeugdgezondheidszorg)

Afgerond (januari 2008 - april 2012)

Vraagstuk Vroege opsporing en behandeling van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen heeft zin. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan daarbij een belangrijke rol spelen. De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is de JGZ-standaard voor de groep 7-12 jaar. Is deze lijst ook een goed hulpmiddel voor de JGZ bij de opsporing van problemen bij jongere kinderen? En krijgen kinderen die tijdig...

Bekijk dit project

Validation of the State Juvenile Court Pre-Screen Assessment for the Netherlands

Afgerond (december 2007 - juni 2015)

Vraagstuk Om de juiste interventies te kunnen inzetten bij jongeren die een delict hebben gepleegd, is risicotaxatie van belang. In Nederland zijn daarvoor echter geen instrumenten beschikbaar. Is de Washington State Juvenile Court Pre-Screen Assessment (WSJCPA) geschikt voor de Nederlandse situatie? En spelen verschillen in sekse, leeftijd en etnische achtergrond een rol bij risico- of...

Bekijk dit project

Validering van de VOBO-Z voor vroegsignalering van manifeste problemen in opvoeding en ontwikkeling bij jonge kinderen

Afgerond (september 2007 - maart 2010)

Vraagstuk Met SPARK (in het onderzoek: VOBO-Z) kan een jeugdverpleegkundige van de JGZ via een gestructureerd vraaggesprek opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen opsporen. De SPARK (Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij Kinderen) combineert mening van ouders met de expertise van verpleegkundigen. Is dit signaleringsinstrument valide en betrouwbaar?Onderzoek De...

Bekijk dit project

Validiteit van de Nederlandstalige SDQ als signaleringsinstrument in de JGZ voor 13-jarigen en ouder in vergelijking met de KIVPA

Afgerond (mei 2008 - maart 2011)

Vraagstuk Voor het signaleren van psychosociale problemen bij kinderen van 13 jaar en ouder wordt meestal de KIVPA (Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale Problematiek bij Adolescenten) gebruikt. Een eenvoudiger instrument is de SDQ SR, waarbij SR staat voor self report. Maken de lijsten een goed onderscheid tussen leerlingen met en zonder problemen? En is de SDQ SR een alternatief voor...

Bekijk dit project

Validiteit van de SDQ als signaleringinstrument in de JGZ voor 4, 5 en 6 jarigen in vergelijking met de LSPPK

Afgerond (mei 2008 - november 2009)

Het doel van dit project was om de kwaliteit en de toegevoegde waarde van het gebruik van een vragenlijst voor kleuters, de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), te vergelijken met een andere vragenlijst, de Landelijke Signaleringshulp Psychosociale Problematiek bij Kleuters (LSPPK). Daarnaast werd gekeken of het afnemen van een vragenlijst bij de leerkrachten ervoor zou kunnen zorgen...

Bekijk dit project

Van belofte naar praktijk: de implementatie van een informatie-infrastructuur voor de verbetering van risicosignalering en samenwerking in de jeugdketen

Afgerond (februari 2011 - september 2014)

Wordt de jeugdzorgketen beter van nieuwe digitale technieken? Nieuwe informatietechnieken in de jeugdzorgketen worden vaak voorgesteld als een ’magic bullet’. Ze beloven dat professionals beter samenwerken en dat risicokinderen eerder gesignaleerd worden. Gezien deze belofte gaat men er van uit dat de toepassing van informatietechnologie in de praktijk niet op veel obstakels zal stuiten: na de...

Bekijk dit project

Vergroten van onderzoeksrijpheid binnen een poliklinische Jeugd GGZ-instelling: samen naar meer evidentie voor psychotraumazorg

Afgerond (december 2010 - december 2011)

De zorg voor patiënten met traumagerelateerde klachten kan door samenwerking van zorgverleners en onderzoekers verbeterd worden. In dit project wordt gebruik gemaakt van “evidence-based practice” (EBP), waarbij wetenschappelijke kennis in de praktijk gebruikt wordt. Door gestructureerd gebruik van meetinstrumenten wordt meer informatie bekend over de patiënt en de effectiviteit van de behandeling....

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie van de interventie 'Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg'

Afgerond (juli 2015 - januari 2016)

'Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg' is een interventie die zich kenmerkt door een actieve benadering van multiprobleemgezinnen waarmee in de Jeugdgezondheidszorg via de reguliere contacten geen werkbaar contact tot stand is gekomen.Uit de studie naar de effectiviteit van deze interventie is gebleken dat Bemoeizorg goed aansluit bij de basisvaardigheden van jeugdverpleegkundigen, maar dat het...

Bekijk dit project

Verspreiding en Implementatie van Incredible Years oudertraining ter voorkoming en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van de interventie Pittige Jaren. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project Implementatie en effectiviteit oudertraining Pittige Jaren (Incredible Years) bij allochtone, laag SES gezinnen met hoog cumulatief risico op probleemgedrag van jonge...

Bekijk dit project

Verspreidings- en Implementatie Impuls ADHD

Afgerond (oktober 2014 - februari 2016)

ProjectDeze Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) beoogt de verworven kennis binnen de vijf ZonMw ADHD-projecten gebundeld te verspreiden in de praktijk. De kennisverspreiding blijft niet beperkt tot de in de projecten verworven kennis, maar is ingepast in een breder programma van kennisverspreiding, dat tot doel heeft te informeren over alle recente inzichten in empirisch ondersteunde...

Bekijk dit project

Versterking van de implementatie en borging van Taakspel

Afgerond (februari 2015 - maart 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VIMP aanvraag Triple P Onderzoek

Afgerond (november 2014 - maart 2016)

Gezamenlijk verspreiden resultaten Triple PVanuit beleidmakers (o.a. ZonMw), beroepsbeoefenaren en media is er behoefte aan helderheid over de kennis over (de effectiviteit van) Triple P: wat betekenen de resultaten van onderzoek voor de praktijk en de wetenschap. In dit project is een factsheet opgesteld in consensus met alle betrokken partijen (Trimbos-instituut, Universitair Medisch Centrum...

Bekijk dit project

VIMP Alles Kidzzz

Afgerond (januari 2013 - juli 2015)

In dit project is gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van het programma Alles Kidzzz. Dit project is een vervolg op het project Effectiviteit van Alles Kidzzz: een geïndiceerde preventieve interventie voor externaliserende problemen op de basisschool.Voor de implementatie is het materiaal vernieuwd, een website met demonstratiefilm ontwikkeld en ook een certificeringstraject...

Bekijk dit project

VIMP Dappere Dino's: Groepsprogramma voor kinderen van 6 - 8 jaar van gescheiden ouders

Afgerond (november 2012 - januari 2014)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van de interventie Dappere Dino's. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project Haalbaarheidsstudie naar het Children of Divorce Intervention Program (CODIP) in Nederland.Verspreiding en implementatieEr zijn nieuwe trainers opgeleid. Vijf van hen...

Bekijk dit project

VIMP Ontwikkeling en implementatie van een handreiking voor gemeenten over implementatie (na)scholing KM primair onderwijs en voor- en buitenschoolse voorzieningen

Afgerond (mei 2015 - mei 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VIMP ‘Plezier op School’

Afgerond (oktober 2014 - december 2015)

In dit project wordt gewerkt aan de landelijke verspreiding en implementatie van de interventie Plezier op School. Ook zal het kennis opleveren over de effectiviteit van implementatieonderzoek. Dit project is een vervolg op project Effecten van de zomercursus Plezier op School op het functioneren van kinderen met sociale problemen: Een randomized trial rond een belangrijke...

Bekijk dit project

Volgsysteem van de sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met een cochlear implantaat

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2013)

Vraagstuk Kinderen die minder goed kunnen horen, lopen een hoger risico op problemen. Niet alleen in hun spraak-taalontwikkeling, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Hoe verloopt de emotionele ontwikkeling bij dove kinderen die al jong een zogeheten cochleair implantaat (CI) hebben gekregen? En kan een volgsysteem helpen om eventuele emotionele problemen vroeg op te sporen?Onderzoek Tachtig...

Bekijk dit project

Vroegtijdige signalering van angstproblemen bij jonge autochtone en allochtone kinderen

Afgerond (mei 2008 - mei 2012)

VraagstukAngstproblemen behoren tot de meest voorkomende psychische stoornissen bij kinderen. Een belangrijk eerste signaal is ‘gedragsinhibitie’, de neiging van een kind om ongewoon verlegen en schichtig te reageren en zich terug te trekken. Helpt een speciaal ontwikkelde oudervragenlijst om signalen van vroege angstproblemen bij peuters en kleuters in kaart te brengen?OnderzoekDe ouders van alle...

Bekijk dit project

Vroegtijdige signalering van psychotrauma gerelateerde stoornissen bij kinderen en adolescenten: ontwikkeling van een trauma screeningslijst

Afgerond (maart 2008 - september 2012)

Vraagstuk Ingrijpende gebeurtenissen, zoals een ongeluk of geweld, kunnen leiden tot posttraumatische stressklachten, zoals slaapproblemen of somberheid. Als kinderen worden aangemeld bij jeugdzorg, is niet altijd duidelijk of hun klachten misschien door zo’n gebeurtenis zijn ontstaan. Kan een korte en gebruiksvriendelijke screeningslijst helpen bij het signaleren van posttraumatische...

Bekijk dit project

Wegwijzer Ondersteuning Scheidingskinderen Aanvraag Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) vanuit SOS

Afgerond (februari 2015 - mei 2016)

Het project Wegwijzer Ondersteuning Scheidingskinderen maakt onder meer gebruik van eerdere ZonMw-projecten, namelijk:157002006 K.I.E.S. voor het kind! Effectonderzoek naar het preventieve interventieprogramma Kinderen in Echtscheiding Situatie157012004 Haalbaarheidsstudie naar het Children of Divorce Intervention Program (CODIP) in Nederland [Feasibility Study Children of Divorce Intervention...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website