ZonMw tijdlijn (Vecht)scheiding https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van (Vecht)scheiding nl-nl Sat, 25 Sep 2021 05:43:39 +0200 Sat, 25 Sep 2021 05:43:39 +0200 TYPO3 news-7672 Fri, 10 Sep 2021 15:02:00 +0200 Oudertraining ScheidingsATLAS ontvangt ZonMw Parel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oudertraining-scheidingsatlas-ontvangt-zonmw-parel/ De training ScheidingsATLAS helpt ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn met het vormgeven van het hernieuwde ouderschap. In deze unieke en korte training krijgen ouders steun, informatie en tools om beter met de scheiding om te kunnen gaan. Door het laagdrempelige en preventieve karakter van de training, het hiaat waarin de training voorziet en de impact die de training heeft op ouders, ontving ScheidingsATLAS uit handen van ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis op 10 september 2021 een ZonMw Parel. Ondersteuning bij ouderschap na scheiding

Ouders die uit elkaar gaan, zijn geen partners meer, maar blijven wel samen verantwoordelijk voor de kinderen. Dit kan vragen, onzekerheid en stress oproepen, bijvoorbeeld over de impact van de scheiding op de kinderen, opvoeding na de scheiding en communiceren met de andere ouder. De training ScheidingsATLAS helpt ouders beter om te kunnen gaan met de scheiding en ondersteunt hen bij het vormgeven van hernieuwd ouderschap. Ouders krijgen tijdens de training steun, informatie en tools om antwoorden op de vragen te vinden.

Online en groepstraining

De training is beschikbaar in online vorm en als groepstraining. Sommige ouders geven de voorkeur aan het groepsprogramma, terwijl anderen liever op eigen gelegenheid en tijd de online sessies willen volgen. In alle varianten kunnen ouders zonder hun ex-partner deelnemen.

 • De groepstraining bestaat uit 2 interactieve bijeenkomsten verzorgd door gecertificeerde trainers. In tweemaal 3 uur worden tips en ervaringen uitgewisseld. Ook worden animaties en (video’s van) rollenspellen bekeken en begeleide oefeningen gedaan.
 • De online variant kan iedere ouder op een eigen moment en op eigen tempo volgen. Ouders krijgen in de training tips en informatie en bekijken korte filmpjes van experts en andere gescheiden ouders. Ook spelen acteurs enkele herkenbare scènes. Onderdelen van de training worden afgesloten met quiz-achtige vragen, met feedback op antwoorden.

Een van de deelnemers vertelt [in onderstaande video]: ‘Ik heb mijn modus operandi met de kinderen gevonden en kan daar ook echt van genieten. Inmiddels kan ik het proces loskoppelen van het contact met mijn kinderen. De toekomst is anders dan ik voor ogen had, maar ik heb er zin in.’

Beter toegerust op ouderschap na scheiding

Na de ontwikkeling van ScheidingsATLAS deed TNO onderzoek naar het effect van de training. Uit dit onderzoek bleek dat ouders heel enthousiast waren. Het merendeel voelde zich na deelname inderdaad geïnformeerd en beter toegerust op het ouderschap na scheiding. Ze gaven aan handvatten te hebben gekregen voor de ondersteuning van de kinderen en communicatie met de andere ouder. Ze voelden zich gesteund en hebben een zetje in de rug gekegen om met nieuwe informatie en ideeën aan de slag te gaan. Ouders gaven daarnaast ook aan dat ze de training ook andere ouders zouden aanraden.

]]>
news-7207 Wed, 28 Apr 2021 08:42:39 +0200 Nieuwe subsidieoproep voor leernetwerk participatief jeugdonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-voor-leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/ Jongerenparticipatie wordt steeds belangrijker in onderzoek. De subsidieoproep Leernetwerk Participatief jeugdonderzoek geeft een impuls aan het gezamenlijk leren over en reflecteren hierop. De opgedane kennis en creatieve voorbeelden worden breed gedeeld. Subsidieaanvragen kunnen door onderzoeksorganisaties worden ingediend tot dinsdag 31 augustus 2021, 14.00 uur. Leernetwerk

Het doel van deze subsidieoproep is een stimulans te geven aan het gezamenlijk reflecteren en leren in participatief jeugdonderzoek. En dit te realiseren door een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek en coaching on the job trajecten te faciliteren.

In een leernetwerk wisselen deelnemers met expertise en vanuit een gezamenlijke interesse in participatief jeugdonderzoek doelbewust kennis en ervaringen uit. Samen ontwikkelen en verspreiden ze nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen. Jongeren zijn structureel bij het leernetwerk betrokken.

Aanvragen subsidie

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten, uitbouwen en verstevigen van een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek, waarvan 6 ‘coaching on the job’ trajecten onderdeel zijn. Experts op het gebied van participatief jeugdonderzoek worden hierin coach voor onderzoekers die recent gestart zijn of op het punt staan om participatief jeugdonderzoek uit te voeren in de jeugdsector.

Budget

Er kan maximaal € 250.000,- voor één leernetwerk worden aangevraagd met een looptijd van maximaal 3 jaar. In totaal is voor deze programmalijn € 250.000,- beschikbaar.  

Hierbij geldt de verplichting dat aanvragers ook zelf investeren in het project. Aanvragers kunnen maximaal 75% van de totaalbegroting aanvragen bij ZonMw en dienen ten minste 25% van de totaalbegroting zelf te investeren (in kind of in cash).

Meer weten?

]]>
news-6912 Wed, 10 Feb 2021 15:14:52 +0100 Interventie Kinderen In een Scheiding effectief volgens goede aanwijzingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/interventie-kinderen-in-een-scheiding-effectief-volgens-goede-aanwijzingen/ De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft de interventie Kinderen In een Scheiding (KIES) erkent als effectief volgens goede aanwijzingen. Dit is het op een na hoogste erkenningsniveau dat een interventie kan bereiken in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. KIES is een preventieve groepsinterventie voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun gescheiden ouders. Beter omgaan met de scheiding

De interventie is gericht op het voorkomen of beperken van mogelijke problemen, zoals een zwakke band met ouders, internaliserende of externaliserende problemen, slechte schoolprestaties en een verminderd zelfvertrouwen. De kinderen krijgen inzicht in de eigen situatie en vergroten hun vermogen om zelf problemen op te lossen. Door het contact met andere kinderen met gescheiden ouders kunnen ze makkelijker praten over hun gevoelens. Een belangrijk onderdeel van KIES is het verminderen van schuldgevoelens over de scheiding en het herkennen en corrigeren van misvattingen. Kinderen leren daarnaast hulp te vragen en beter te communiceren met hun ouders, wat hen helpt om beter om te gaan met de scheiding.

Meer aandacht en zorg voor kinderen met gescheiden ouders

In 2013 heeft ZonMw het project K.I.E.S voor het kind! Effectonderzoek naar het preventieve interventieprogramma Kinderen in Echtscheiding Situatie, samen met het project Dappere Dino’s een parel gekregen.. Gerichte steun in het omgaan met de scheiding kan problemen helpen voorkomen, zo bleek uit de twee studies naar de programma’s KIES en Dappere Dino’s.

Het belang van ondersteuningsprogramma’s voor thuiswonende kinderen die te maken hebben met een (echt)scheiding van hun ouders werd daarmee in 2013 al centraal gezet. De aandacht en zorg voor deze kinderen is de afgelopen 10 jaar door alle aandacht al een stuk verbeterd.

Meer weten?

]]>
news-6760 Thu, 07 Jan 2021 13:13:54 +0100 Nieuwe projecten over verbeteren professionele norm huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-over-verbeteren-professionele-norm-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/ Eind december zijn 4 nieuwe onderzoeksprojecten van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van start gegaan. De projecten richten zich op het verbeteren van de professionele norm en leveren kennis op om professionals in hun werk te ondersteunen. De projecten zijn divers in thema’s en problematieken die worden aangepakt. Zo richt een van de projecten zich op conflicten tussen ouders bij echtscheiding en het effect dat dat heeft op het welzijn van het kind. 2 andere projecten richten zich op het herkennen of bespreekbaar maken van schadelijke traditionele praktijken als eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Het laatste project richt zich op ervaringsdeskundigheid van professionals op het gebied van huiselijk geweld. Hoe kan een eigen traumatische ervaring benut worden om een ander te helpen? En wat zijn de mogelijke effecten?

De onderzoeken zullen medio 2022 hun resultaten opleveren.

Meer informatie over de projecten

Via de volgende links leest u meer over de projecten die van start zijn gegaan:

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis maakt deel uit van het Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De opgave van dit programma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen.

Meer informatie

 

]]>
news-5636 Thu, 30 Apr 2020 11:26:01 +0200 ScheidingsATLAS informeert en ondersteunt ouders na scheiding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/scheidingsatlas-informeert-en-ondersteunt-ouders-na-scheiding/ In een onlangs afgerond project is de training ScheidingsATLAS ontwikkeld. Deze training is gericht op het verwerken van en beter omgaan met een scheidingssituatie, om emotioneel in staat te zijn hernieuwd ouderschap vorm te geven. In de evaluatie gaven ouders de training gemiddeld een 7,5. Ze voelen zich geïnformeerd en gesteund. Ouders zeiden handvatten te hebben gekregen voor ondersteuning van hun kinderen. De training ScheidingsATLAS gaf daarnaast nieuwe ideeën en een impuls om hiermee aan de slag te gaan. Ondersteuning gescheiden ouders

Jaarlijks worden in Nederland 49,5 duizend huwelijk-, partnerschap- en samenwoonrelaties met betrokken minderjarige kinderen beëindigd. Ouders zijn dan geen partners meer, maar blijven doorgaans wel samen verantwoordelijk voor de kinderen. Dit roept vragen en onzekerheid op. Bijvoorbeeld over de impact van de scheiding op de kinderen, opvoeding na de scheiding en communicatie hierover met de andere ouder. De korte training ScheidingsATLAS kan hierbij helpen en is erop gericht gescheiden ouders te ondersteunen, informatie en tips te geven over steun aan hun kinderen en over communicatie met de andere ouder.

Online training en groepsprogramma

Er zijn 2 onderbouwde interventievarianten ontwikkeld en geëvalueerd: een groepsprogramma en een online eHealth module. De onderzoekers volgden 65 deelnemers die ScheidingsATLAS online deden en 141 deelnemende ouders van 25 ScheidingsATLAS groepen.

De groepstraining bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk 3 uur. De bijeenkomsten zijn interactief met het uitwisselen van tips of ervaringen, animaties, (video’s van) rollenspellen en begeleide oefeningen. De online variant kan iedere ouder op een eigen moment en op eigen tempo bekijken. Ouders krijgen in de training tips en informatie en bekijken korte filmpjes van experts en andere gescheiden ouders. Ook spelen acteurs enkele herkenbare scènes. Onderdelen van de training worden afgesloten met quizachtige vragen, met feedback op antwoorden.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

 

]]>
news-5608 Thu, 23 Apr 2020 10:33:49 +0200 Nieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidiemogelijkheden-voor-onderzoek-naar-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/ Voor het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis is een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd. Deze richt zich op onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. We vragen u uw intentie tot indienen door te geven vóór 9 juni 2020. Voor het indienen van de subsidieaanvraag heeft u tot 2 september 2020 14.00 uur. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Professionals en beleidsmakers hebben hiervoor de juiste informatie en (wetenschappelijke)kennis nodig om te weten wat werkt in hun handelen, en moeten dit ook kunnen toepassen. De subsidieoproep die nu open staat richt zich op onderzoekslijn 4: onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

Het herkennen en stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld vraagt om basis- en specialistische kennis en vaardigheden. Professionals in zorg- en hulpverlening, gemeenten, politie en justitieorganisaties en onderwijs werken samen binnen de aanpak en zetten hierbij allemaal hun eigen specialisme in. Het is belangrijk te onderzoeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn, welke rol (initiële) opleidingen hierbij hebben en hoe deze kennis en vaardigheden (onder welke voorwaarden) benut kunnen worden in de praktijk.

De subsidieoproep richt zich op aanvragen op het gebied van onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. Deze onderzoekslijn bestaat uit 2 thema’s:

 1. professionaliteit
 2. organisatorische context

Beschikbare budget en looptijd

Voor deze ronde is 300.000,- euro beschikbaar (max. 150.000 euro per aanvraag). Projecten dienen uiterlijk 15 december 2020 te starten en hebben een looptijd van maximaal 18 maanden.

Meer informatie en indienen

Voor meer informatie en voor het indienen van uw vooraanmelding kunt u contact opnemen met ghnt@zonmw.nl of +31 70 349 52 06.

Meer weten?

 

]]>
news-5078 Tue, 17 Mar 2020 09:21:00 +0100 Dappere Dino’s erkend als effectief https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dappere-dinos-erkend-als-effectief/ Dappere Dino's is een preventief groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn. Dit programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief en is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het Nederlands Jeugdinstituut. Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar oud, gericht op het voorkomen of beperken van emotionele en gedragsproblemen nadat ouders gescheiden zijn. Uit het door ZonMw gefinancierd onderzoek bleek dat dit groepsprogramma succesvol preventieve steun biedt aan 6- tot 8-jarige scheidingskinderen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de ‘Alles is gezondheid’-pledge van Jeugdformaat en TNO. Hiervoor ontvingen zij voor een pilotonderzoek naar Dappere Dino’s van ZonMw in 2013 al een Parel onderscheiding.

Ingrijpende gebeurtenis

Een scheiding is voor het hele gezin een ingrijpende gebeurtenis. In Nederland zijn volgens recente CBS gegevens ieder jaar 86.000 kinderen betrokken bij de (echt)scheiding van hun ouders. Voor jonge kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis, die vaak met veel verdriet en onzekerheid gepaard gaat. Toch hoeft een scheiding niet vanzelfsprekend blijvende gevolgen voor de kinderen te hebben. Met goede ondersteuning en begeleiding kan het welzijn van kinderen vergroot worden en de scheiding op een veilige manier worden verwerkt. 

Dappere Dino’s

Om kinderen daarbij te helpen, heeft TNO voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar (groep 3 en 4 basisschool) het programma Dappere Dino’s ontwikkeld. Gedurende 12 bijeenkomsten ervaren kinderen steun van leeftijdgenoten en leren zij vaardigheden in probleem oplossen, zodat ze beter kunnen omgaan met hun gevoelens rondom scheiding. Ze ontdekken dat de scheiding niet hun schuld is en dat al hun gevoelens normaal en begrijpelijk zijn. De speciaal opgeleide trainer en co-trainer werken veel met ‘groepsdino’ Rex, een handpop in dezelfde leeftijd als de kinderen, die hen vertelt hoe hij omgaat met de scheiding van zijn eigen ouders. Via een intake, nieuwsbrieven, een werkboekje van de kinderen en een facultatieve ouderbijeenkomst worden ouders bij het programma betrokken.

 

Meer weten?

]]>
news-5116 Thu, 09 Jan 2020 07:48:29 +0100 Eerste projecten onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-projecten-onderzoeksprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis-van-start/ We staan voor de grote opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken, en zo de vicieuze cirkel van geweld en de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Vanuit het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis zijn daarom eind 2019 de eerste 5 projecten van start gegaan. Samenwerken en regisseren

Met de onderzoeken wordt invulling gegeven aan onderdelen van de onderzoeksagenda Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 3 onderzoeken richten zich op onderzoekslijn 2: onderzoek naar de variabelen die voorwaardelijk zijn om te kunnen samenwerken en regisseren rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek.

Herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma

De overige 2 onderzoeken komen voort uit onderzoekslijn 3. Deze lijn richt zich op onderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderzoeksprogramma geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis maakt deel uit van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals. De kennis hierover is momenteel echter versnipperd, en de kennisbehoeften zijn uiteenlopend en behelzen vele thema’s. De onderzoeksagenda beoogt daarom een bijdrage te leveren die aansluit op het ontwikkelen, verbinden en benutten van bestaande én van nieuwe kennis. Om dit bereiken moeten de verschillende problemen vanuit verschillende principes (integraal) worden aangepakt.

2 openstaande subsidierondes    

Sinds half december 2019 staan er 2 nieuwe subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis open. De een gericht op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering, de ander gericht op samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020. Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 3 maart 2020, deadline voor het kenbaar maken van de intentie tot indienen is 22 januari 2020. Meer informatie over deze subsidierondes vindt u in dit nieuwsbericht

Meer informatie

]]>
news-5057 Tue, 17 Dec 2019 15:54:18 +0100 Nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidiemogelijkheden-vanuit-onderzoeksprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis/ Voor het onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ zijn vandaag 2 subsidieoproepen gepubliceerd. Eén die zicht richt op (vroeg)signalering en één die zicht richt op ‘regie en samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling’. De subsidieaanvraag kan ingediend worden tot 3 maart 2020. We vragen u uw intentie tot indienen door te geven vóór 5 februari 2020. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Professionals en beleidsmakers hebben hiervoor de juiste informatie en (wetenschappelijke)kennis nodig. Om dit mogelijk te maken staan er nu 2 subsidieoproepen voor onderzoek open. 

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

De subsidieoproepen bieden ruimte voor onderzoek naar complexe casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder vormen van huiselijk geweld vallen ook onderwerpen als ouderenmishandeling en bijvoorbeeld eergerelateerd geweld. Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar ‘(vroeg)signalering’ (max. 150.000 euro per aanvraag, totaal 300.000 euro beschikbaar) en voor onderzoek naar ‘samenwerking en regie’ (max. 200.000 euro per aanvraag, totaal 900.000 euro beschikbaar).

Subsidieoproep Regie en samenwerking

De subsidieoproep Regie en samenwerking richt zich op actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Het gaat daarbij om de thema’s: Samenwerking en regie, Integraliteit casuistiek, efficiente en samenhangende inrichting en bijdrage technologie.

Subsidieoproep (vroeg)signalering

De subsidieoproep (vroeg)signalering richt zich op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. Het gaat daarbij om de thema’s: instrumenten, disclosure, normstelling en het herkennen van trauma’s. 

Zorg voor vluchtelingen

Parallel aan deze rondes staat er vanuit het programma Zorg voor vluchtelingen een oproep Zorg en ondersteuning aan Vluchtelingen in Nederland – Praktijkprojecten, met speciale aandacht voor projecten die binnen het verbeteren van de positie en zorg van statushouders in nulde- en eerstelijnszorg specifiek gericht zijn op vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad. 

Meer informatie en indienen

Voor meer informatie en voor het indienen van uw vooraanmelding kunt u contact opnemen met ghnt@zonmw.nl of +31 70 349 52 06. 

Meer weten?

]]>
news-4924 Mon, 25 Nov 2019 09:51:16 +0100 Behoefte aan samenwerking rondom conflictscheidingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/behoefte-aan-samenwerking-rondom-conflictscheidingen/ In de regio Twente is onderzoek gedaan naar wat werkt bij de BRAM-methode. Deze methode kunnen kinderrechters inzetten bij conflictscheidingen. Ook is gekeken naar de ervaringen die betrokken partijen met de werkwijze hebben. Het onderzoek laat zien wat belangrijk is bij interventies bij conflictscheidingen en wat professionals die de interventies uitvoeren moeten kunnen en weten. De methode lijkt nog onvoldoende aan te sluiten bij de veelal complexe problematiek van (sommige) ouders, maar biedt ruimte voor verbetering. Resultaten

Naast het feit dat de methode nog niet voldoende aansluit bij de complexe problematiek van ouders, is ook de ketenaanpak nu nog niet volledig toegerust om ouders in een conflictscheiding hulp te bieden die is afgestemd op hun behoeften. Bij rechters, advocaten, zittingsvertegenwoordigers en sociaal werkers blijkt een grote behoefte te zijn aan een interventie om ouders in een conflictscheiding naar te kunnen verwijzen. Want zij willen graag samenwerken rondom conflictscheidingen waarbij een duidelijke rolverdeling belangrijk is. 

Dit onderzoek brengt naar voren dat er veel mogelijkheden zijn om de aanpak te verbeteren.
De opgedane kennis in het onderzoek wordt meegenomen in de ontwikkeling van de methodiekbeschrijving van BRAM, waaraan momenteel wordt gewerkt.

Aanbevelingen

Een selectie van een aantal aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren gekomen zijn:

 • Investeren in het continu opleiden en bijscholen van professionals is belangrijk. Zij moeten de kennis en kunde hebben om te werken met de zeer moeilijke doelgroep van ouders in een conflictscheiding.
 • Ouders die in een conflict verkeren rondom de scheiding, hebben gevoelens van rouw. Zij zitten in een situatie waar ze nooit in hadden willen zitten. Het is belangrijk om hier meer aandacht aan te besteden tijdens de hulpverlening.
 • Het is goed om te beseffen en te accepteren dat er een subgroep van ouders is, die ondanks het inzetten van interventies altijd door zullen gaan met elkaar bevechten.
 • Een duidelijke rolverdeling bij de samenwerking met verschillende partijen is belangrijk. Elke partij moet haar plek weet en weten wat de plek is van de andere partijen. Dit vraagt om ontmoeting en uitwisseling tussen de partijen.
 • De afspraken die worden gemaakt tijdens het traject met en tussen ouders zouden moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit om te voorkomen dat niet gerapporteerde afspraken tot nieuwe conflicten leiden.
 • Een goede conflictdiagnose is cruciaal om de juiste hulp te kunnen bepalen en in te zetten.

Methodiek BRAM

BRAM is een van de initiatieven in de regio Twente waarbij justitie en hulpverlening samenwerken met als doel om zo vroeg mogelijk in te grijpen wanneer een scheiding uit de hand dreigt te lopen. Hiermee moet voorkomen worden dat zwaardere specialistische hulp moet worden ingeschakeld. Alle betrokken partijen (sociaal werkers, rechters, advocaten en zittingsvertegenwoordigers) hebben hierbij één doel voor ogen: het opgroeien van kinderen met ouders die vechtend een scheiding doorgaan vergemakkelijken.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

]]>
news-4531 Fri, 13 Sep 2019 11:52:00 +0200 Als je ouders uit elkaar gaan https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/als-je-ouders-uit-elkaar-gaan/ Veel kinderen en jongeren hebben het gevoel dat hun wereld instort wanneer hun ouders gaan scheiden. Een scheiding is voor hen een heel ingrijpende, vaak overweldigende gebeurtenis. En ruim 1 op de 5 kinderen krijgt ermee te maken. Om te helpen bij de verwerking hun emoties is er voor deze kinderen en jongeren een nieuw werkboek beschikbaar. Dit praktische werkboek helpt jongeren bij het verwerken van een scheiding. Aan de hand van denkvragen, oefeningen en puzzels krijgen ze inzicht in hun eigen situatie en hun gevoelens. Ook geeft het informatie over wat er precies gebeurt bij een scheiding en welke rechten je hebt als kind. Daarnaast bevat het vele herkenbare verhalen van andere kinderen en jongeren die een scheiding hebben meegemaakt.

Het werkboek is ontstaan vanuit de ervaringen met INBOX. INBOX is een digitaal platform voor jongeren met gescheiden ouders dat door de auteurs, Mariska Klein Velderman en Fieke Pannebakker (TNO) met Schoolformaat, praktijkpartners en jongeren ontwikkeld werd in het project “Passende ondersteuning voor jongeren van gescheiden ouders”.
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit het programma effectief werken in de jeugdsector. Het boek is te bestellen via onder andere bol.com. 

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma “Effectief werken in de jeugdsector” opgezet.  

Meer weten?

]]>
news-4047 Fri, 17 May 2019 11:47:32 +0200 Oproep voor gemeenten om deel te nemen aan onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-voor-gemeenten-om-deel-te-nemen-aan-onderzoek-naar-een-effectieve-maatwerk-aanpak-voor-multip/ Op 1 mei 2019 is een consortium gestart dat onderzoek gaat doen en daarbij 6 gemeenten gaat begeleiden om met actieonderzoek een effectieve maatwerk-aanpak te vinden voor multiprobleemgezinnen. Gemeenten kunnen hiervoor tot 18 juni een subsidieaanvraag indienen. Uit de aanvragen worden 6 gemeenten geselecteerd. Wat houdt het onderzoek in? 

Het onderzoeksconsortium, onder leiding van Instituut Publieke Waarden, gaat het onderzoek begeleiden. In de 6 geselecteerde gemeenten wordt een maatwerk-aanpak in de praktijk (door)ontwikkeld, beproefd en wetenschappelijk getoetst. Daarin gaat het consortium met de gemeenten actief op zoek naar knelpunten, kansen en oplossingen. Met als doel het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak die ook voor anderen gemeenten bruikbaar is.
De 6 gemeenten die gaan deelnemen aan het onderzoek ontvangen hiervoor subsidie. Zij zetten rond 20 van hun meest complexe multiprobleemgezinnen een aanpak op die vernieuwing en innovatie omarmt. Het gaat nadrukkelijk om het creëren van een werkwijze die is ingebed in het primair proces van betrokken partners en ketenorganisaties. De subsidie moet gebruikt worden voor het uitvoeren van vernieuwende maatwerk-aanpakken. Het bedrag dient volledig besteed te worden aan de hulp, ondersteuning en aanpak van de 20 casussen van multiprobleemgezinnen aan de hand van een maatwerk-aanpak. Het onderzoeksconsortium adviseert, begeleidt, ondersteunt en jaagt de gemeenten aan bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van de maatwerk-aanpak. De gemeenten werken actief aan het onderzoek mee en leveren input voor het onderzoek.

Welke gemeenten kunnen meedoen?

De oproep is specifiek gericht op gemeenten in Nederland die al bezig zijn met, of concrete ideeën hebben over een maatwerk-aanpak van multiproblematiek rond gezinnen en deze willen opzetten of versterken. Omdat de gemeente maar één maand heeft om het onderzoek voor te bereiden moet de visie en het feit dat de gemeente voortvarend op dit thema door kan pakken in de aanvraag goed onderbouwd worden. De voorkeur gaat uit naar deelname van gemeenten die al aantoonbare stappen hebben gezet in een maatwerk-aanpak. Gemeenten die een urgentie hebben om een maatwerk-aanpak op te zetten, maar waar geen aanzet is gedaan hiervoor, moeten goed onderbouwen hoe ze hier voortvarend in te werk kunnen gaan.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Voor meer informatie over de oproep en randvoorwaarden lees de subsidieoproep.

Meer informatie

]]>
news-3856 Mon, 01 Apr 2019 13:42:09 +0200 SAFE biedt online veilige hulp voor slachtoffers van partnergeweld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/safe-biedt-online-veilige-hulp-voor-slachtoffers-van-partnergeweld/ Eén op de drie vrouwen in Nederland is ooit slachtoffer van een vorm van partnergeweld. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Het Radboudumc ontwikkelde de online hulp SAFE, waar slachtoffers vanaf vandaag terecht kunnen. Slachtoffers van partnergeweld hebben een hoger risico op depressie, angststoornissen en andere psychische en (onverklaarde) lichamelijke klachten. Daarnaast kunnen er kinderen in het spel zijn die ernstige consequenties ondervinden van dit geweld, ook als zij zelf niet direct mishandeld worden.

Online en laagdrempelig

Om slachtoffers van partnergeweld te ondersteunen is vanuit het onderzoeksproject SAFE recent de online hulp website ontwikkeld: www.safewomen.nl. Het is voor vrouwen die dit geweld (hebben) ervaren vaak moeilijk om erover te praten en hulp te zoeken. Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor de consequenties als hun (ex-)partner erachter komt, omdat ze niet zeker weten of er sprake is van partnergeweld, of omdat ze geen weet hebben van de hulpopties. De stap om bijvoorbeeld naar de huisarts, politie of een hulpinstantie te gaan is daarom groot. SAFE biedt een laagdrempelige en veilige online omgeving voor deze vrouwen om inzicht te krijgen in hun eigen situatie en de hulpopties die er zijn. Hierdoor wordt de drempel naar reguliere hulpverlening verlaagd. De interventie biedt onder meer informatie over relaties en partnergeweld, informatie over veiligheid en soorten hulp, een hulpdatabase, ervaringen van lotgenoten en mogelijkheden voor contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Doel

SAFE wordt gesubsidieerd door ZonMw en is onderdeel van wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen. Het doel van deze eHealth interventie is onder meer om symptomen van angst en depressie te verminderen, de ervaren steun en daadkracht te vergroten en slachtoffers te leiden naar reguliere hulpverlening. In het onderzoek wordt eveneens bekeken welke elementen van de interventie effect opleveren en hoe vrouwen de website hebben gebruikt en ervaren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: safe.elg@radboudumc.nl 
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc

Meer informatie

]]>
news-2139 Thu, 08 Feb 2018 10:41:35 +0100 Effectiviteit van Eigen Kracht conferenties (EK-c’s) onderzocht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/effectiviteit-van-eigen-kracht-conferenties-ek-cs-onderzocht/ EK-c’s zijn onderzocht op de (kosten)effectiviteit in termen van verbeterde kindveiligheid, versterking van het sociaal netwerk en empowerment van ouders, en reductie van professionele begeleiding en behandeling. Een EK-c is een methode die in de jeugdbescherming kan worden ingezet om een gezin, samen met het sociaal netwerk, door middel van een conferentie een plan te laten maken om problemen in het gezin aan te pakken. Hierbij ligt de regie over het maken van het plan en de uitvoering ervan bij het gezin en het netwerk. Het onderzoek, een randomized controlled trial, is in de afgelopen vier jaar uitgevoerd door de programmagroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam onderzoek bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Hoe vaak komt een EK-c tot stand?

Wanneer een EK-c standaard wordt aangeboden in het begin van het jeugdbeschermingstraject blijkt dat in maar een klein deel van de gezinnen (27 procent) een conferentie daadwerkelijk tot stand komt. De gezinnen waar wel een conferentie was georganiseerd waren over het algemeen positief. Redenen van uitval waren volgens gezinnen en jeugdbeschermers voornamelijk: gebrek aan motivatie, noodzaak voor andere hulp dan een EK-c, het niet willen betrekken van het netwerk en vechtscheiding. Een deel van de jeugdbeschermers gaf aan zelf ook geen meerwaarde te zien in de inzet van een EK-c (bijvoorbeeld omdat het niet het juiste moment in het hulpverleningsproces werd geacht). Sommige van deze redenen suggereren dat het doel van een EK-c – samen beslissen welke hulp een gezin nodig heeft – niet bij iedereen voldoende duidelijk was.

Wat levert een EK-c op?

Eén maand na het tot stand komen van een hulpverleningsplan gaven ouders in de EK-c groep aan meer steunbronnen te ervaren dan ouders in de controlegroep. Dit verschil was na drie en zes maanden niet meer zichtbaar. Wel hadden ouders in de EK-c groep na zes maanden meer vertrouwen in hun opvoedersrol dan ouders in de controlegroep. Verder neemt in beide groepen de veiligheid van kinderen in het gezin toe. De toevoeging van een EK-c zorgt hierbij niet voor meer, maar ook niet voor minder veiligheid dan de reguliere aanpak. Wat betreft de duur van het Jeugdbeschermingstraject bleek dat gezinnen in de EK-c groep langer begeleid worden door Jeugdbescherming dan gezinnen in de controlegroep. Tenslotte is gekeken of de kosten van een EK-c-traject opwegen tegen de opbrengsten. De uitkomst is dat de toevoeging van EK-c niet kosteneffectiever  is dan de reguliere aanpak.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Meer informatie

]]>
news-1899 Thu, 07 Dec 2017 15:50:32 +0100 Resultaten en adviezen uit de Academische Werkplaats Kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-en-adviezen-uit-de-academische-werkplaats-kindermishandeling/ Wat betekenen de resultaten van het onderzoek van de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) voor de (klinische) praktijk? In de recent verschenen publicatie van de werkp laats – de wetenschappelijke resultaten en praktische adviezen - leest u het. De publicatie bevat adviezen voor het ondersteunen en behandelen van kinderen en hun ouders die seksueel misbruik, geweld tussen de ouders of een vechtscheiding hebben meegemaakt. De adviezen zijn bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun gezinnen, die te maken hebben met de gevolgen van kindermishandeling. Maar vooral voor hen die werkzaam zijn in de Jeugdhulpverlening en Kinder- en Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg.

Over de Academische Werkplaats Kindermishandeling

De AWK streeft naar een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van kindermishandeling, onderzoek naar behandelmethoden en overdracht van kennis, door een brug te slaan tussen onderzoek, beleid, opleidingen en praktijk. De publicatie is één van de resultaten van de werkplaats. Meer over deze werkplaats en de resultaten leest u in de digitale publicatie ‘Met elkaar verbonden – de succesformule van de academische werkplaatsen jeugd’.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen (Transformatie) Jeugd

De werkplaats maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. Het programma is inmiddels afgerond en heeft een vervolg gekregen in het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, waar de werkplaats zich inzet voor de versterking van de samenwerking tussen professionals én met ouders en jongeren.

Meer informatie


]]>
news-1838 Thu, 23 Nov 2017 09:45:00 +0100 Dien uw bijdrage in voor congres Jeugd in Onderzoek 2018 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dien-uw-bijdrage-in-voor-congres-jeugd-in-onderzoek-2018/ Doe mee aan congres Jeugd in Onderzoek op 24 mei 2018 in Hotel Casa Amsterdam! Dit is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. De dag staat in het teken van: 'Weten, leren en doen wat werkt'. Deel uw onderzoeksresultaten, vragen en ideeën. Dit kan tot dinsdag 9 januari 2018, 17.00 uur. Aanmelden van een bijdrage kan via het formulier op www.jeugdinonderzoek.nl. Het is een pré als u iemand meeneemt vanuit de praktijk. Begin februari 2018 hoort u of de congrescommissie uw bijdrage heeft gehonoreerd.

Thema’s en sprekers

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma: Wat Werkt voor Wie en Waarom, De kracht van preventie in het Sociale Domein en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het extra thema voor deze editie is: Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener.
 
Dit jaar presenteert Jeugd in Onderzoek twee keynotes: Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (Uva), spreekt over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren. En Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van Richtlijnen Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, geeft een lezing over gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverleners.
 
Geert Jan Stams, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, zal een masterclass verzorgen over de inzet van een informele mentor als steunfiguur en gedeelde besluitvorming.

Nieuw jasje

Jeugd in Onderzoek 2018 is in een nieuw jasje gestoken. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is als nieuwe partij aangeschoven in de congresorganisatie. We maken verbinding met de Nationale Wetenschapsagenda en de Universiteit van Amsterdam treedt op als ambassadeur van het congres.

Vragen?

Aanmelden voor congres Jeugd in Onderzoek kan vanaf half februari 2018 via de website. Kijk op www.jeugdinonderzoek.nl voor meer informatie of stel u vragen via: jeugdinonderzoek@nji.nl


 

]]>
news-1734 Mon, 30 Oct 2017 10:57:04 +0100 Deelnemers gezocht voor online training ScheidingsATLAS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deelnemers-gezocht-voor-online-training-scheidingsatlas/ Scheidingen komen veel voor: in Nederland verbreken naar schatting jaarlijks zo’n 64 duizend paren hun huwelijk of samenwoonrelatie. Er verandert een hoop voor betrokkenen bij deze scheidingen en er komt veel onder druk te staan. Zeker als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn.

Voor ouders in scheidingssituaties ontwikkelde TNO daarom met partners binnen een ZonMw project de training ScheidingsATLAS. Ouders kunnen hier in het kader van het evaluatieonderzoek (2017-2019) kosteloos aan deelnemen.

In Nederland bestond behoefte aan onderbouwd laagdrempelige en lichte ondersteuning voor ouders na scheiding. Daarom is in de periode 2016-2017 de interventie ‘ScheidingsATLAS’ (© TNO) ontwikkeld. ScheidingsATLAS is een kortdurende interventie speciaal ontwikkeld met en voor gescheiden ouders, ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. De interventie heeft als doel gescheiden ouders te informeren en in hun kracht te zetten. Ook biedt het concrete handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder. 

Het unieke van ScheidingsATLAS is dat de interventie beschikbaar is in 2 varianten:

 1. Een groepstraining met 2 bijeenkomsten van elk 3 uur
 2. Een online training met 6 inhoudelijke hoofdstukken

De inhoud van beide varianten is dezelfde en ouders maken gebruik van hetzelfde handboek als naslagwerk. Echter, de vorm verschilt dus per interventievariant. In een (quasi-)experimenteel onderzoek (2017-2019, gefinancierd door ZonMw) onderzoekt TNO de effectiviteit van beide interventievarianten van ScheidingsATLAS.

Gescheiden ouders kunnen gratis meedoen!

Op de Aanmeldpagina (tno.nl/atlas) kunt u meer informatie vinden over de interventie en kunnen ouders zich aanmelden voor deelname aan de online training in het kader van het evaluatieonderzoek door TNO. Mochten ouders zich willen aanmelden voor de groepstraining in regio Haaglanden of Almere, dan kunt u hierover informatie vinden in de flyers van ScheidingsATLAS op tno.nl/codip.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Meer informatie

]]>
news-1725 Fri, 27 Oct 2017 13:36:36 +0200 Ontmoet ons op de Voor de Jeugd Dag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontmoet-ons-op-de-voor-de-jeugd-dag/ Heeft u zich opgegeven voor de Voor de Jeugd Dag? Dan ontmoeten wij u graag bij de ZonMw-stand. Laat onze collega’s bij de stand weten welke kennis ú nodig heeft om de zorg voor jeugd te verbeteren. Kennis kan bijdragen aan het veilig en gezond opgroeien. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de daarmee ontwikkelde kennis.

Welke kennis heeft ú nodig? Stel uw vraag!

We vinden het belangrijk dat kennis benut wordt in beleid en praktijk. Dat start voor ons bij het horen van uw vraag. Op sommige vragen is misschien al een antwoord. Andere vragen kunnen gebruikt worden voor toekomstig onderzoek. U bent van harte welkom bij de ZonMw-stand!

Over de Voor de Jeugd Dag

Op maandag 6 november 2017 wordt de Voor de Jeugd Dag voor de 5e keer georganiseerd in de Westergasfabriek in Amsterdam. Ongeveer 1.500 deelnemers kunnen tijdens deze dag kiezen uit meer dan 80 workshops in verschillende paviljoens.

Meer informatie


]]>
news-1706 Mon, 23 Oct 2017 13:01:32 +0200 Symposium ‘Effectief werken bij conflictscheidingen’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/symposium-effectief-werken-bij-conflictscheidingen/ Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren de Gemeenten Hart van Brabant, Stichting Veilige Haven en Kompaan en De Bocht een symposium om de uitkomsten van het ZonMw-project 'Ketenaanpak Conflictscheidingen' te presenteren en middels workshops ervaringen te delen.

Twintig procent van de scheidingen mondt uit in een conflict- of vechtscheiding.  Veel van deze gezinnen blijven jarenlang een beroep doen op sociale en juridische professionals, vaak met beperkte verbeteringen. Hulpverlening alleen kan conflictscheidingen niet oplossen. De complexe dynamiek in deze scheidingen vraagt om een gecombineerde aanpak van rechtspraak, advocatuur  en hulpverlening. Wetenschappelijke kennis is een voorwaarde om tot een effectieve aanpak te komen.

Ketenaanpak Conflictscheidingen

ZonMw-project 'Ketenaanpak Conflictscheidingen' in Midden- en West-Brabant was 1 van 4 door ZonMw gefinancierde projecten rondom conflictscheidingen. Ruim 100 professionals in de regio zijn getraind in basiskennis over conflictscheidingen. door Howard Hurwitz uit Toronto, Canada. Tijdens deze trainingen zijn nieuwe methodieken geïntroduceerd. Bijvoorbeeld de MASIC; een gestructureerd interview voor de inventarisatie van partnergeweld. 

Voor vastgelopen conflictscheidingszaken is een High Conflict Forum opgericht waarin innovatieve interventies gebruikt en verder ontwikkeld worden. Kompaan en De Bocht heeft een zorgprogramma ontwikkeld passend bij conflictscheidingen.

Twee Amerikaanse gastsprekers geven tijdens het symposium een plenaire lezing:

 • Professor Amy Holtzworth-Munroe, Indiana State University, Bloomington, vertelt over de rol van partnergeweld bij conflictscheidingen en het door haar ontwikkelde instrument MASIC.
 • Bill Eddy van het High Conflict Institute, San Diego vertelt over New Ways 4 Families: een effectieve preventieve interventie bij conflictscheidingen die door de familierechter wordt opgelegd voordat ouders over de scheiding gaan onderhandelen.

Op vrijdag 27 oktober 2017 geeft Bill Eddy een eendaagse workshop over New Ways 4 Families. Deze workshop is beperkt tot 40 deelnemers.

Doelgroepen voor de conferentie en workshop:

Professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, jeugdzorg- en jeugdbescherming, mediatoren, advocaten en rechters, GGZ-professionals, bijzondere curatoren voor het kind, cliëntenraden en alle anderen die betrokken zijn bij gezinnen in een conflict- of vechtscheiding.

Vechtscheidingen 

Dit project maakt onderdeel uit van de ZonMw-programmalijn Ondersteuning lokale initiatieven multidisciplinaire aanpak vechtscheidingen van het programma Effectief werken in de jeugdsector.

Ter uitvoering van het uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’ heeft VWS ZonMw gevraagd om 4 gemeentelijke pilots uit te zetten om te experimenteren met het organiseren van (preventief) hulpaanbod door samenwerkende instanties aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. Doel van de pilots is te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding. Zo kan vervolgens snel de juiste hulp worden ingezet; licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet.

Meer informatie

]]>
news-1546 Fri, 08 Sep 2017 10:31:41 +0200 Minder emotionele en gedragsproblemen bij scheidingskinderen door interventieprogramma Dappere Dino’s https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2017/9/minder-emotionele-en-gedragsproblemen-bij-scheidingskinderen-door-interventieprogramma-dappere-dino-s/ Jaarlijks krijgen ruim 70.000 thuiswonende kinderen in Nederland te maken met de scheiding van hun ouders. Onderzoek wijst uit dat deze kinderen gemiddeld minder goed in hun vel zitten, meer gedragsproblemen vertonen en slechter presteren op school. Toch hoeft een scheiding niet vanzelfsprekend blijvende gevolgen voor de kinderen te hebben, zo bleek uit onderzoek door TNO.  

]]>
news-995 Mon, 27 Mar 2017 13:44:47 +0200 Conflictscheiding: KEES en ‘Met elkaar uit elkaar’ presenteren resultaten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/conflictscheiding-kees-en-met-elkaar-uit-elkaar-presenteren-resultaten/ Om te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding hebben 4 gemeentelijke pilots subsidie ontvangen van ZonMw. In deze projecten is geëxperimenteerd met het organiseren van (preventief) hulpaanbod door samenwerkende instanties aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. Om op deze manier snel de juiste hulp in te zetten; licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet. Twee van de 4 pilots zijn gereed en organiseerden een succesvolle bijeenkomst waar zij resultaten en ontwikkelde instrumenten deelden.

Kennisplatform Kind en (echt)scheiding

Op 2 maart presenteerde Kennisplatform Kind en (echt)scheiding (KEES) in 2 zeer goed bezochte bijeenkomsten de resultaten van de gemeentelijke pilot vechtscheiding Noord-Nederland. In 4 deelprojecten hebben zij een bundeling gemaakt van beschikbare kennis en het interventieaanbod en een taxatie-instrument en een routekaart ontwikkeld. Tot slot hebben ze een digitaal platform opgericht, waarbij de ambitie van KEES is om de samenwerking tussen een groot aantal stakeholders in het scheidingsveld (gemeenten, wijk- en gebiedsteammedewerkers, de rechtbank, advocaten, kindbehartigers, ouders etc.) voort te zetten na de beëndiging van het project. Elkaar kennen én van elkaar leren zijn binnen dit complexe thema van onschatbare waarde. De resultaten en instrumenten die zijn ontwikkeld, zijn te vinden op www.platformkees.nl.

Met elkaar uit elkaar

Op 16 maart kwamen ruim 130 deelnemers uit allerlei disciplines in het Dominicanenklooster in Zwolle bij elkaar om deel te nemen aan het slotsymposium ‘Met Elkaar Uit Elkaar’. Het project is erop gericht de samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling te verbeteren, om te voorkomen dat kinderen in complexe scheidingssituaties in de knel komen. Het project is een initiatief van tien samenwerkende organisaties in de regio IJsselland. Meer informatie over dit project is te vinden op www.met-elkaar-uit-elkaar.nl.

Meer informatie

]]>
news-839 Wed, 08 Feb 2017 09:39:52 +0100 Kennisplatform KEES presenteert resultaten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisplatform-kees-presenteert-resultaten/ Op donderdag 2 maart 2017 organiseert kennisplatform ‘KEES (Kind En (Echt)Scheiding)’ een slotsymposium. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd vanuit de gemeentelijke pilot vechtscheidingen. Naast projectmedewerkers zijn ook andere belangstellenden die in hun werkzaamheden te maken hebben met scheidingsproblematiek van harte welkom.

Binnen het ontwikkelproject is door verschillende partijen gewerkt aan het verzamelen en digitaal beschikbaar stellen van de aanwezige kennis omtrent (v)echtscheiding én de binnen Noord-Nederland beschikbare (effectieve) interventies. Er zijn 2 instrumenten voor professionals ontwikkeld: een taxatie-instrument om vroegtijdig het risico op het ontstaan van een problematische scheiding te signaleren en een flowchart die professionals en cliënten ondersteunt bij het vinden van de bij de situatie meest passende hulpverlening. Tijdens de middag presenteert projectonderzoeker Janneke Metselaar, lector bij de NHL hogeschool, inhoudelijke onderzoeksresultaten. Ook worden de 2 ontwikkelde instrumenten geïntroduceerd en de wijze waarop een professional deze in kan zetten. Er wordt afgesloten met het lanceren van de website en het delen van de verdere ambities van KEES.

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding (KEES) Noord Nederland is één van de 4 door het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector gesubsidieerde pilots die begin 2015 zijn geselecteerd om een samenwerkingsverband op te zetten of te versterken teneinde een (preventief) hulpaanbod te bieden aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding.

Inschrijven

Inschrijven voor dit slotsymposium kan vóór 24 februari via info@platformkees.nl. Wees er snel bij, want er zijn slechts 135 plaatsen beschikbaar. Na aanmelding wordt er op je komst gerekend. 

Het slotsymposium vindt plaats bij het Paviljoen van de Dame aan de Groningerweg 19 in Paterswolde, net ten zuiden van Groningen. Inloop: 13.30-14.00 uur, afsluiting 17.00 uur. 

]]>
news-800 Fri, 27 Jan 2017 11:18:30 +0100 ‘Kinderen uit de knel’ uitgeroepen tot koploper Divorce Challenge https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kinderen-uit-de-knel-uitgeroepen-tot-koploper-divorce-challenge/ Kinderen uit de knel, een vernieuwende, veelbelovende aanpak die de situatie voor kinderen in een vechtscheiding verbetert, is uitgeroepen tot een van de 5 koplopers van de Divorce Challenge. Deze aanpak is onderzocht binnen de Academische Werkplaats Kindermishandeling. De koplopers van de Divorce Challenge, een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, zijn in aanwezigheid van minister Van der Steur door het jongerenpanel en de voorzitter van het expertpanel Nick Huls bekend gemaakt. Beiden noemen het een uitdaging om uit de ruim 500 inzenders 5 koplopers te kiezen. ‘Er was zoveel variatie en diepgang in de inzendingen van professionals en ervaringsdeskundigen, therapeuten en juristen’, licht Huls toe.

Kinderen uit de knel is een van de weinige Nederlandse interventies die zich expliciet richt op vechtscheidingen waarbij het welzijn en de gezonde ontwikkeling van kinderen is gekomen. Het is een groepsprogramma voor ouders (beide ouders moeten deelnemen) met een parallelle groep voor hun kinderen. Er vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van de Kinderen uit de knel op de korte (direct na behandeling) en langere termijn (6 maanden na afloop) en naar risicofactoren voor de escalatie van conflicten bij scheidingen.

De koplopers worden door het ministerie van Veiligheid en Justitie op basis van maatwerk verder geholpen. In januari zijn de koplopers door minister Van der Steur uitgenodigd voor een afternoon tea op het ministerie om te kijken hoe het vervolg er precies uit kan gaan zien. De behoefte vanuit ontwikkelaars van de methodiek Justine van Lawick en Margreet Visser is om i.v.m. de groeiende belangstelling voor het programma Kinderen uit de knel een professioneel management op te kunnen zetten en de methodiek verder te ontwikkelen. Begin 2017 zal minister Van der Steur de Tweede Kamer over de voortgang van het dossier ‘vechtscheidingen’ informeren, waaronder ook de opbrengsten van de Divorce Challenge.

Meer informatie


]]>
news-116 Mon, 22 Aug 2016 20:35:00 +0200 Een samenhangende aanpak biedt kansen bij complexe scheidingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/een-samenhangende-aanpak-biedt-kansen-bij-complexe-scheidingen/ Om te voorkomen dat kinderen in de knel komen bij complexe scheidingen, is een goede samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling essentieel. De bereidheid om die samenwerking te verbeteren is er, maar er zijn ook duidelijke verbeterpunten. Uit het onderzoek in het kader van het project ‘Met elkaar uit elkaar’ blijkt bovendien dat methodes als ‘Kinderen uit de knel’, ‘Jes! Het Zwolse brugproject’ en ‘Ouderschap blijft’ zinvol zijn ter ondersteuning van gezinnen in scheiding.

Onderzoek ‘Met elkaar uit elkaar’

Welke beproefde methodes en welke verbeterpunten zijn er als het gaat om de samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling? Om antwoord op die vraag te krijgen, deed hogeschool Windesheim onderzoek onder professionals die werken met gezinnen in scheiding, zoals sociaal werkers, leerkrachten, huisartsen, gezinsvoogden, kinderrechters en advocaten. Ook werden ouders en jongeren bevraagd.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn:

 • Maak duidelijk welk aanbod en welke hulpverlening er bij scheidingen wordt geboden, zorg dat dit aanbod op elkaar is afgestemd, bundel de krachten en benoem duidelijk de taken en rollen van de verschillende professionals.
 • Zorg dat alle betrokken professionals werken vanuit dezelfde visie en uitgangspunten (bijvoorbeeld over de vraag of beide ouders in alle situaties bij de opvoeding van de kinderen betrokken zouden moeten blijven).
 • Benoem, als er veel professionals betrokken zijn, per gezin een coördinerend professional. Laat daarbij de regie zoveel mogelijk bij de ouders.
 • Verbeter de samenwerking tussen hulpverleners en advocaten/mediators.
 • Zorg dat er echt naar de kinderen wordt geluisterd; naar wat zij nodig hebben en wensen. En luister daarbij verder dan naar wat letterlijk wordt gezegd, zie het in de context van de problematiek en de situatie waar het kind in zit, rekening houdend met ontwikkelingsfase, leeftijd en wettelijke kaders.

Aan de slag met de verbeterpunten

Op dit moment zijn pilotteams met de verbeterpunten uit het onderzoek aan de slag in drie gebieden: Zwolle (Stadshagen), Deventer (Zandweerd en Rivierenwijk) en Dalfsen (dorp en buitengebied). De leerervaringen uit de pilots en de conclusies uit het hele project worden gepresenteerd tijdens het slotcongres op donderdag 16 maart 2017.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Het project ‘Met elkaar uit elkaar’ is onderdeel van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector, programmalijn 4d vechtscheidingen. Doel van de 4 pilots is te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding, zodat vervolgens snel de juiste hulp in wordt gezet; licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet.  

Meer informatie

 

]]>
news-117 Mon, 22 Aug 2016 11:10:00 +0200 KEES brengt rapport Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding uit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kees-brengt-rapport-hulpaanbod-voor-gezinnen-in-vechtscheiding-uit/ Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding heeft in juli het rapport Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding: een bundeling van kennis uitgebracht. Het rapport geeft een bruikbaar beeld van het aanwezige aanbod voor jeugdigen en ouders in Noord-Nederland die te maken (dreigen te) krijgen met een (v)echtscheiding.

In het rapport wordt ingegaan op factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een (v)echtscheiding en de gevolgen voor het kind. Ook de beïnvloedende factoren in interventies zijn in kaart gebracht evenals een overzicht van het beschikbare hulpverleningsaanbod in Noord-Nederland.

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding

Kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding (KEES) Noord Nederland is één van de 4 door ZonMw gesubsidieerde pilots die begin 2015 zijn geselecteerd om een samenwerkingsverband op te zetten of te versterken teneinde een (preventief) hulpaanbod te bieden aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. KEES brengt geregeld een nieuwsbrief uit waarin de voortgang van het kennisplatform wordt weergegeven.  

KEES Noord Nederland bundelt en deelt kennis van effectieve preventie, ketenzorg en behandeling. Door verschillende partijen die te maken hebben met cliënten in een (complexe) scheiding wordt alle aanwezige kennis verzameld en digitaal beschikbaar gesteld. Ook de beschikbare (effectieve) interventies worden bijeengebracht. Het doel hiervan is om de problematiek voor kinderen, die geconfronteerd worden met (complexe) scheidingssituaties, tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens het inzetten van de meest passende hulp.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Het project is onderdeel van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector, programmalijn 4d vechtscheidingen. Doel van de 4 pilots is te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding, zodat vervolgens snel de juiste hulp in wordt gezet; licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet. 

Meer informatie

Rapport Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding: een bundeling van kennis

]]>
news-557 Mon, 23 May 2016 10:10:00 +0200 Wegwijzer preventief aanbod kind en scheiding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wegwijzer-preventief-aanbod-kind-en-scheiding/ Hoe zorg je ervoor dat kinderen zo min mogelijk te lijden hebben onder een scheiding? En welke ondersteuning kun je daar als wijkteam, gemeente of andere professional bij bieden? De Wegwijzer Kind en scheiding maakt het preventieve aanbod inzichtelijk en is voor iedereen gratis en online beschikbaar. Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 thuiswonende kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van gedrags- en sociaal-emotionele problematiek (internaliserend en externaliserend) en problemen bij het functioneren op school en sociale contacten. Het is belangrijk dat deze kinderen bijtijds de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en dat hun stem gehoord wordt.

Wegwijs in het preventieve aanbod

De wegwijzer geeft een overzichtelijk en actueel beeld van programma’s voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. De programma’s richten zich voornamelijk op het leren omgaan met de scheiding en het voorkomen van emotionele, sociale en gedragsproblemen. Op deze manier kan preventief worden gewerkt aan het welzijn van kinderen, zodat zij zo min mogelijk problemen ervaren rondom de scheiding van hun ouders. 

De Wegwijzer Kind en scheiding: voor wie en wat?

De wegwijzer is bedoeld voor meerdere doelgroepen. De wegwijzer biedt beroepskrachten en uitvoerders inzicht in het aanbod. Ze kunnen ouders doorverwijzen of zelf programma’s en initiatieven inzetten in hun werk. Beleidsmakers en bestuurders kunnen de wegwijzer benutten om geschikt aanbod te vinden, te inventariseren of te verbeteren. En het helpt hen om ouders te informeren over het aanbod. Ouders kunnen ook zelf via de wegwijzer een beeld krijgen van het aanbod en wat zij zelf graag zouden willen. Tenslotte kunnen onderzoekers en wetenschappers de wegwijzer raadplegen om een overzicht te krijgen van bestaande programma’s en wat werkt voor deze doelgroep. Dit kan als aanzet dienen voor verder onderzoek.

ZonMw-programma Zorg voor Jeugd

Via het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd is de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd om de werkzaamheid van behandelingen en signaleringsinstrumenten te achterhalen. Het is belangrijk dat deze kennis verder verspreid, en in een groter geheel geplaatst wordt. Daarom stimuleert ZonMw projectleiders om gezamenlijk samenhang aan te brengen in kennis en deze toe te spitsen op- en te verspreiden onder specifieke doelgroepen. De Wegwijzer Kind en scheiding is daar een goed voorbeeld van.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut, TNO en Universiteit Utrecht programma’s en kindgerichte initiatieven verzameld en de Wegwijzer Kind en Scheiding ontwikkeld.

Meer informatie

]]>