Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

In het MDCK Friesland (Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling) wordt samengewerkt in een netwerk. De kern van het netwerk wordt gevormd door medewerkers van het Medisch Centrum Leeuwarden, Bureau Jeugdzorg (AMHK), Fier Fryslân, GGZ Friesland, Politie en Openbaar Ministerie. Het team zet vanaf de melding van kindermishandeling de lijnen uit, maakt een plan van aanpak voor onderzoek en zorgt ervoor dat dit plan wordt uitgevoerd, samen met ouders en kinderen. Er is met behulp van de LEAN-methodiek een werkproces ontwikkeld dat dwars door de aangesloten organisaties heen loopt. We doen alleen wat nodig is om ouders en kinderen zo snel en goed mogelijk te helpen en zetten expertise in op de momenten dat het nodig is en niet omdat interne regels of werkwijzen dat voorschrijven. Hierdoor voorkomen we dubbel werk en belasten we kinderen en ouders niet onnodig. We zorgen er voor dat elke melding een gedegen onderzoek krijgt, dat betrokkenen hun verhaal maar één keer hoeven te vertellen en dat de oplossing in één keer goed is.

Deze werkwijze leidt tot een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van melding bij het AMHK tot start van hulpverlening. We zijn nu in staat om tussen 10 en 20 werkdagen na een melding de hulp die nodig is te starten. Daarna houden we de vinger aan de pols om te voorkomen dat kinderen toch tussen wal en schip vallen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

Door kennis en expertise aan de voorkant van het proces te organiseren, krijgen we snel een goed beeld van de aangemelde situatie. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Een melding van een (vermoeden van) kindermishandeling wordt door het AMHK beoordeeld op ernst en complexiteit. Zijn er meer instanties betrokken? Zijn er al eerder meldingen gedaan? En is de veiligheid in het geding? Dan komt de melding voor onderzoek bij het MDCK. We bekijken altijd of er sprake is van strafbare feiten en zorgen ervoor dat de hulpverlening aan slachtoffers en plegers en het onderzoek naar strafbare feiten elkaar niet in de weg staan. Kinderen worden lichamelijk onderzocht door een kinderarts (Top-Teen onderzoek) en we nemen een aantal vragenlijsten af waardoor we informatie krijgen over de ontwikkeling van de kinderen en een eerste inschatting kunnen maken van de opgelopen psychische schade. Natuurlijk wordt er zo snel mogelijk na de melding met de ouders en kinderen gesproken. De bevindingen uit het onderzoek en de voorstellen voor hulp worden besproken met de ouders, soms in het hele team, soms in een kleiner gezelschap.

Concrete resultaten:

• De tijd die het kost om passende hulp te starten is verkort van gemiddeld 100 dagen naar gemiddeld 20 dagen.

• Samenwerking tussen politie, OM en zorg leidt tot samenhang in het onderzoek en de hulpverlening.

• Door (beperkt) diagnostiek te doen bij kinderen en ouders ligt er al een goed advies en kan een groot deel van de intake bij de start van de hulpverlening worden overgeslagen. Dus niet opnieuw dezelfde vragenlijsten invullen en weer het hele verhaal vertellen.

• Het 'gat' tussen onderzoek doen en starten van de hulpverlening is gedicht. Wij zorgen ervoor dat ouders en kinderen ook werkelijk de hulp krijgen die nodig is.

• Ouders zitten aan tafel en bepalen samen met het team wat nodig is en hoe we dat gaan regelen.

• Het netwerk rondom de aanpak van kindermishandeling is gegroeid en versterkt: we weten elkaar beter te vinden en samen lastige problemen op te lossen.

• Ouders waarderen vooral het tempo van werken, de samenhang en coördinatie in het onderzoek en advies, en dat duidelijk is tot wie ze zich kunnen wenden. Ook het samen bespreken van de onderzoeksresultaten en de adviezen wordt positief beoordeeld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting fier fryslan

Het MDC-K wil met behulp van een effectieve en geïntegreerde aanpak het kind en zijn of haar gezin/familie/omgeving centraal stellen. Een multidisciplinair team van specialisten op het terrein van aanpak kindermishandeling zullen zorg dragen voor een versnelde en integrale benadering waarbij binnen twee weken een plan van aanpak klaarligt en er binnen vier weken hulpverlening in gang wordt gezet. Deze opzet geeft een tijdwinst van gemiddeld 23 weken, daar de huidige aanpak gemiddeld 27 weken is. Kind gezinssysteem worden in deze aanpak gevolgd van begin tot het einde waardoor kinderen niet meer “zoek raken” in de lineaire keten waarin ketenpartners vaak na of naast elkaar werken in plaats van gezamenlijk.

Het proces voor de aanpak van kindermishandeling bestaat uit 4 fasen;

• Melding

• Onderzoek: medisch onderzoek en forensisch interview

• Specifieke diagnostiek en het maken van een plan van aanpak

• Uitvoering plan van aanpak

 

Het multidisciplinaire team bestaat uit specialisten van Bureau Jeugdzorg, van Fier Fryslân, de politie, het openbaar ministerie, het ziekenhuis en GGZ Friesland. Dit team heeft kennis en respect voor de verschillende (wettelijke) taken en opdrachten van de betrokken instellingen en instanties en wet en regelgeving zodat hulpbehoevende gezinnen effectievere hulp aangeboden krijgen bij de gevolgen van kindermishandeling. Doordat er wordt gewerkt op basis van gezamenlijke verantwoording worden gezinnen begeleidt vanaf de melding van kindermishandeling tot en met de afronding van het traject (zorgaanbieders koppelen de resultaten van de hulpverlening aan het team MDC-K terug). Er wordt een kindvriendelijke aanpak van kindermishandeling ontwikkeld die de loyaliteit tussen ouders en hun kinderen respecteert en als uitgangspunt heeft.

De uitgangspunten van deze geïntegreerde aanpak zijn

a. Het kind staat centraal

b. Eén kind, één gezin, één (centrale) professional, één plan

c. De aanpak richt zich op het hele gezin/ systeem; daarbij is aandacht voor:

d. Directe en zo compact mogelijke zorg en versnellen van de aanpak van kindermishandeling

e. Een kind/gezin wordt gevolgd om zeker te stellen dat het integrale behandelplan wordt uitgevoerd.

 

Het zwaartepunt van het MDC-K ligt in eerste instantie bij onderzoek en (voorlopige) diagnostiek en het komen tot een plan van aanpak/behandelplan waarmee en waarin multidisciplinair wordt samengewerkt binnen een eenduidig kader rondom het kind en zijn omgeving. Uitgangspunt is dat het plan van aanpak/behandelplan wordt (binnen de in dit document beschreven visie) uitgevoerd binnen de reguliere organisaties, instanties en samenwerkingverbanden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website